Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 15 февруари 2011 г. - Страсбург
 Споразумение между Европейската общност и Южноафриканската република за търговия, развитие и сътрудничество ***
 Споразумение между Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (финансови механизми за периода 2009—2014 г. и внос в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г.) ***
 Споразумение между Европейската общност и Федеративна република Бразилия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги ***
 Споразумение между Европейската общност и Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с Фонда за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. ***
 Присъединяване на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген ***
 Присъединяване на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария ***
 Споразумение между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на обикновени паспорти ***
 Споразумение между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически, служебни или официални паспорти ***
 Прилагане на Директивата за услугите 2006/123/EО
 Права на пътниците при автобусен превоз ***III
 Стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства ***I
 Засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита ***
 Радиоактивно замърсяване на храните и фуражите ***І
Текстове (185 kb)
Правна информация - Политика за поверителност