Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0289(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0069/2011

Indgivne tekster :

A7-0069/2011

Forhandlinger :

PV 09/05/2011 - 19
CRE 09/05/2011 - 19

Afstemninger :

PV 10/05/2011 - 11.12
CRE 10/05/2011 - 11.12
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 13/09/2012 - 11.14
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0205
P7_TA(2012)0350

Vedtagne tekster
PDF 308kWORD 203k
Tirsdag den 10. maj 2011 - Strasbourg
Hastende autonome handelspræferencer for Pakistan ***I
P7_TA(2011)0205A7-0069/2011

Europa-Parlamentets ændringer af 10. maj 2011 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome handelspræferencer for Pakistan (KOM(2010)0552 - C7-0322/2010 - 2010/0289(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Forslaget ændret som følger(1):

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Led 2 a (nyt)
under henvisning til anmodningen af 18. november 2010 om en WTO-fritagelsesklausul for de yderligere autonome handelspræferencer, som Den Europæiske Union har indrømmet Pakistan,
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Forholdet mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Pakistan (»Pakistan«) bygger på den samarbejdsaftale, der trådte i kraft den 1. september 2004. Et af hovedmålene er at sikre betingelserne for og fremme en forøgelse og udvikling af den indbyrdes samhandel mellem parterne.
(1)  Forholdet mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Pakistan (»Pakistan«) bygger på den samarbejdsaftale, der trådte i kraft den 1. september 2004. Et af hovedmålene er at sikre betingelserne for og fremme en forøgelse og udvikling af den indbyrdes samhandel mellem parterne. Respekt for menneskerettighederne, herunder centrale arbejdstagerrettigheder, og de demokratiske principper er ligeledes et væsentligt element i denne aftale.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Humanitær hjælp er naturligvis det primære middel i sådanne situationer, og Unionen har været initiativtager på dette område, siden katastrofen startede.
(3)  Humanitær hjælp er naturligvis det primære middel i sådanne situationer, og Unionen har været initiativtager på dette område, siden katastrofen startede, med tilsagn om over 415 mio. EUR i nødhjælp til Pakistan.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Det er vigtigt at udnytte alle til rådighed værende midler til at støtte Pakistans genrejsning efter denne katastrofe og bestræbelser fremtidig udvikling.
(4)  Det er vigtigt at udnytte alle til rådighed værende midler til at støtte Pakistans genrejsning efter denne katastrofe, herunder de foreslåede ekstraordinære handelsforanstaltninger for at fremme Pakistans eksport med henblik at bidrage til landets fremtidige økonomiske udvikling og samtidig sikre, at man bevarer konsekvens og sammenhæng på alle niveauer med henblik på udvikling af en bæredygtig langsigtet strategi.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  Denne naturkatastrofes alvor fordrer en øjeblikkelig og væsentlig reaktion, der tager højde for den geostrategiske betydning af Pakistans partnerskab med Unionen, navnlig gennem Pakistans nøglerolle i kampen mod terrorisme, og samtidig bidrager til regionens overordnede udvikling, sikkerhed og stabilitet.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)
(4b)  Det bør være muligt at måle virkningerne af de autonome handelspræferencer på konkrete forhold såsom jobskabelse, fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling af Pakistans arbejdsstyrke og fattige.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  Det Europæiske Råd understregede især et stærkt tilsagn om udelukkende til Pakistan at indrømme øget markedsadgang til Unionen gennem en ekstraordinær, øjeblikkelig og tidsbegrænset nedsættelse af tolden på vigtige eksportvarer fra Pakistan.
(6)  Det Europæiske Råd understregede især et stærkt tilsagn om udelukkende til Pakistan at indrømme øget markedsadgang til Unionen gennem en ekstraordinær, øjeblikkelig og tidsbegrænset nedsættelse af tolden på vigtige eksportvarer fra Pakistan. Efter at have modtaget dette mandat foreslog Kommissionen en pakke, der specificerede 75 varepositioner, som er kendetegnende for Pakistans væsentligste eksportsektorer i de områder, der blev hårdest ramt af oversvømmelserne, idet den hævdede, at en stigning i den pakistanske eksport til Unionen på 100 mio. EUR eller mere om året ville tilvejebringe reel, betydelig og værdifuld bistand til regionen.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
(6a)  Pakistans handel med Unionen består primært af tekstilvarer og beklædningsgenstande, som ifølge Kommissionen tegnede sig for 73,7 % af den pakistanske eksport til Unionen i 2009, men også af ethanol og læder, som er følsomme industriprodukter i visse medlemsstater, hvor job i industrien allerede er blevet hårdt ramt af den globale recession, og industrierne kæmper for at tilpasse sig et nyt globalt handelsmiljø.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)
(6b)  Tekstilsektoren har central betydning for den pakistanske økonomi, idet den tegner sig for 8,5 % af BNP og beskæftiger 38 % af arbejdsstyrken, hvoraf halvdelen er kvinder.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Det er derfor hensigtsmæssigt at udvide de autonome handelspræferencer til at omfatte Pakistan ved for en begrænset periode at suspendere alle toldsatser for en række vigtige eksportvarer for Pakistan. Disse handelspræferencer vil ikke få betydelige negative følger for EU-hjemmemarkedet og vil ikke få negative følger for de mindst udviklede medlemmer af Verdenshandelsorganisationen (WTO).
(7)   I betragtning af den nød, det pakistanske folk lider under som følge af de altødelæggende oversvømmelser, er det derfor hensigtsmæssigt at udvide de ekstraordinære autonome handelspræferencer til at omfatte Pakistan ved for en begrænset periode at suspendere alle toldsatser for en række vigtige eksportvarer for Pakistan. Disse handelspræferencer bør kun medføre begrænsede negative følger for EU-hjemmemarkedet og bør ikke få negative følger for de mindst udviklede medlemmer af Verdenshandelsorganisationen (WTO).
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
(7a)  Disse foranstaltninger foreslås som del af en ekstraordinær pakke som reaktion på den særlige situation i Pakistan. De bør ikke danne præcedens for Unionens handelspolitik over for andre lande.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)
(8a)  Indrømmelsen af autonome handelspræferencer er knyttet til respekten for demokratiets og menneskerettighedernes grundlæggende principper.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  Indrømmelsen af autonome handelspræferencer er betinget af, at Pakistan overholder de relevante oprindelsesregler for varer og dertil knyttede procedurer og indgår i et reelt administrativt samarbejde med Unionen med henblik på at eliminere enhver risiko for svig. Alvorlig og systematisk overtrædelse af betingelserne for retten til at gøre brug af præferenceordningerne, svig eller manglende administrativt samarbejde i forbindelse med kontrollen af varernes oprindelse bør medføre en midlertidig suspension af præferencerne. Kommissionen bør i den forbindelse bemyndiges til om nødvendigt at vedtage sådanne midlertidige foranstaltninger.
(9)  Indrømmelsen af ekstraordinære autonome handelspræferencer er betinget af, at Pakistan overholder de relevante oprindelsesregler for varer og dertil knyttede procedurer og indgår i et reelt administrativt samarbejde med Unionen med henblik på at eliminere enhver risiko for svig. Alvorlig og systematisk overtrædelse af betingelserne for retten til at gøre brug af præferenceordningerne, svig eller manglende administrativt samarbejde i forbindelse med kontrollen af varernes oprindelse eller alvorlig forringelse af respekten for demokratiets eller menneskerettighedernes grundlæggende principper, herunder centrale arbejdstagerrettigheder, i Pakistan bør medføre en midlertidig suspension af præferencerne. Kommissionen bør i den forbindelse bemyndiges til om nødvendigt at vedtage sådanne midlertidige foranstaltninger.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)
(10a)  Indrømmelsen af disse præferencer er desuden betinget af, at Pakistan fra datoen for denne forordnings ikrafttræden afholder sig fra at fastholde, indføre eller øge told eller afgifter, som har tilsvarende virkning, eller nogen anden form for begrænsning af eller forbud mod eksport eller salg til eksport af materialer, der primært anvendes til fremstilling af nogle af de varer, der er omfattet af denne forordning, som er beregnet til Unionens område.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 10 b (ny)
(10b)  Det er nødvendigt at fastsætte bestemmelser om genindførelse af told under den fælles toldtarif, hvis Kommissionen ved en undersøgelse konstaterer, at der er varer, der forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for en EU-producent af lignende eller direkte konkurrerende varer.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 10 c (ny)
(10c)  For at sikre effektiv overvågning af tendenserne med hensyn til import af varer, der er omfattet af denne forordning, så tidligt som muligt, er det nødvendigt at indføre toldkontrol af importvarer, der er omfattet af denne forordning. På grundlag af denne overvågning bør der hvert kvartal forelægges en rapport om anvendelsen og gennemførelsen af denne forordning.
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 10 d (ny)
(10d)  De autonome handelspræferencer, der indrømmes Pakistan, bør underkastes en årlig konsekvensvurdering, som skal gennemføres af Kommissionen og forelægges Parlamentet og Rådet, og som gør det muligt at foretage justeringer på grundlag af den reelle mængde af import og de eventuelle følgevirkninger for de sektorer, som konkret er omfattet af denne forordning.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  I lyset af de hastende omstændigheder i Pakistan bør forordningen anvendes fra den 1. januar 2011, forudsat at WTO har godkendt Unionens anmodning om en fritagelse fra Unionens forpligtelser, jf. GATT-aftalens artikel I og XIII.
(12)  I lyset af de hastende omstændigheder i Pakistan bør forordningen anvendes, så snart WTO har godkendt Unionens anmodning om en fritagelse fra Unionens forpligtelser, jf. GATT-aftalens artikel I og XIII.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Med henblik på at sikre en umiddelbar og bæredygtig virkning på den økonomiske genopretning i Pakistan efter oversvømmelserne anbefales det at begrænse handelspræferencernes varighed til den 31. december 2013.
(13)  Med henblik på at sikre en umiddelbar og bæredygtig virkning på den økonomiske genopretning i Pakistan efter oversvømmelserne anbefales det at begrænse handelspræferencernes varighed til et år fra disse foranstaltningers ikrafttræden.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)   De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør træffes i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.
(14)   For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning hvad angår midlertidig suspension, overvågnings- og beskyttelsesforanstaltninger bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser1.
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
1 EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)   Ændringer af den kombinerede nomenklatur skulle ikke medføre større ændringer af de autonome handelspræferencer. Kommissionen bør derfor bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med henblik på at foretage eventuelle nødvendige ændringer og tekniske tilpasninger af lister over varer, som de autonome handelspræferencer finder anvendelse på.
(15)   Rådgivningsproceduren bør anvendes til vedtagelse af overvågningsforanstaltninger og midlertidige beskyttelsesforanstaltninger for at tage hensyn til disse foranstaltningers virkninger og den heraf følgende logik i forhold til vedtagelsen af endelige beskyttelsesforanstaltninger. Det samme gælder med hensyn til suspension af præferencer, når betingelserne for retten til at gøre brug af præferenceordningerne ikke er opfyldt, eftersom Kommissionen derved kun handler på baggrund af faktiske oplysninger og ikke er nødt til at udøve politiske skøn.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)
(15a)  For at foretage de nødvendige tekniske tilpasninger til listen over de produkter, som de autonome handelspræferencer finder anvendelse på, og på at indføre toldkontingenter, når mængden af importvarer omfattet af denne forordning stiger, så den når over bestemte niveauer, bør beføjelsen til at vedtage retsakter, jf. artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, delegeres til Kommissionen, for så vidt angår ændring af bilag I og II med henblik på at afspejle ændringer i den kombinerede nomenklatur og indføre nye kontingenter. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau.
Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca) at Pakistan afholder sig fra at fastholde, indføre eller øge told eller afgifter, som har tilsvarende virkning, eller nogen anden form for begrænsning af eller forbud mod eksport eller salg til eksport af materialer, der primært anvendes til fremstilling af nogle af de varer, der er omfattet af denne forordning, som er beregnet til Unionens område
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c b (nyt)
cb) at artikel XI i GATT 1994 og dens fortolkende bemærkninger overholdes. Med dette for øje skal Pakistan afholde sig fra at vedtage eller fastholde nogen form for begrænsning af eller forbud mod eksport eller salg til eksport af materialer, der primært anvendes til fremstilling af nogle af de varer, der er omfattet af denne forordnings bilag I og II
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c c (nyt)
cc) at Pakistan afholder sig fra at indføre ny told eller nye afgifter, som har tilsvarende virkning, og nye kvantitative begrænsninger eller foranstaltninger, som har tilsvarende virkning, på import med oprindelse i Unionen eller fra at hæve de gældende told- og afgiftssatser eller indføre nogen andre begrænsninger.
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Retten til at gøre brug af de præferenceordninger, der indføres ved artikel 1, er med forbehold af de i stk. 1 fastsatte vilkår betinget af Pakistans respekt for menneskerettighederne, herunder centrale arbejdstagerrettigheder, og demokratiets grundlæggende principper.
Hvis Pakistan vedtager foranstaltninger, der begrænser menneskerettighederne og arbejdstagernes rettigheder, ligestilling mellem kønnene eller religiøse rettigheder, eller hvis landet yder nogen form for støtte eller opbakning til terrororganisationer, foreslår Kommissionen omgående at ophæve denne forordning.
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 3 a (ny)
Artikel 3a
Hurtig indførelse af toldkontingenter
1.  Hvis importen af varer, der er omfattet af bilag I og er af pakistansk oprindelse, stiger mængdemæssigt med 20 % eller derover sammenlignet med den tilsvarende periode i 2010, har Kommissionen beføjelse til at pålægge importen af det pågældende produkt et toldkontingent og til at foretage en hurtig ændring af bilag I og II ved delegeret retsakt. Proceduren i artikel 7a finder anvendelse på delegerede retsakter, der vedtages i overensstemmelse med denne artikel.
2.  De oplysninger, der tilvejebringes gennem toldkontrollen omhandlet i artikel 9b er grundlaget for indførelse af det i nærværende artikel omhandlede toldkontingent.
3.  Toldkontingentet udformes som et toldfrit toldkontingent, der er begrænset til niveauet for importen af sådanne produkter i samme periode i 2010 plus 20 %. Import ud over dette toldkontingent pålægges den told, der gælder for mest begunstigede lande, eller anden gældende told efter den delegerede retsakts ikrafttræden.
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 4
Ændring af bilagene
Tekniske justeringer af bilagene
Kommissionen kan vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 5 med henblik på en ændring af bilagene for at indføre de nødvendige ændringer og tekniske tilpasninger som følge af ændringer i den kombinerede nomenklatur og Taric.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5, vedrørende en ændring af bilagene for at indføre tekniske tilpasninger, der er nødvendige som følge af ændringer i både den kombinerede nomenklatur og Taric.
I de enkelte tilfælde strækker de beføjelser, Kommissionen tillægges efter stk. 1, sig ikke så vidt som at tillade den at indføre yderligere varer, der ikke fremgår af listerne i denne forordnings bilag I og II.
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 5
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 4, i en ubegrænset periode.
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 3a og 4, på de i denne artikel anførte betingelser.
2.  Delegationen af beføjelser i artikel 3a og 4, tillægges Kommissionen i denne forordnings anvendelsesperiode.
3.  Den i artikel 3a og 4 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af denne afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
2.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.
3.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med forbehold af betingelserne i artikel 6 og 7.
5 Enhver delegeret retsakt, der vedtages i overensstemmelse med artikel 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ikke har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke vil gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Artikel 6 og 7 udgår.
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)
Artikel 7a
Hasteprocedure
1.  Delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til denne artikel træder i kraft straks og anvendes, så længe der ikke er gjort indsigelse i henhold til stk. 2. I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet om en delegeret retsakt skal der anføres en begrundelse for anvendelse af hasteproceduren.
2.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan efter proceduren i artikel 5, gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I så fald skal Kommissionen ophæve retsakten straks efter Europa-Parlamentets eller Rådets meddelelse af afgørelsen om at gøre indsigelse.
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 8
1.  Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget.
1.  Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget. Dette udvalg er et udvalg som defineret i forordning (EU) nr. 182/2011.
1a.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.
2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF. Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til en måned.
2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2
2.  De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger vedtages efter proceduren i artikel 8.
2.  De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 8, stk. 1a.
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)
Artikel 9a
Beskyttelsesforanstaltninger
1.  Hvis en vare, der er omfattet af bilag I eller II og er af pakistansk oprindelse, importeres på vilkår, der forvolder eller truer med at forvolde alvorlige vanskeligheder for EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende varer, kan toldsatserne i den fælles toldtarif til enhver tid genindføres for den pågældende vare (herefter »beskyttelsesklausulen«).
2.  Kommissionen træffer på anmodning af en medlemsstat, enhver juridisk person eller forening, der uden status af juridisk person handler på vegne af industrien i EU, eller på eget initiativ en formel afgørelse om inden for en måned at iværksætte en undersøgelse. Når Kommissionen beslutter at igangsætte en undersøgelse, offentliggør den en meddelelse om undersøgelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelsen skal indeholde et sammendrag af de modtagne oplysninger og anføre, at eventuelle relevante oplysninger skal sendes til Kommissionen. Endvidere angives der en frist, som ikke er længere end én måned fra offentliggørelsen af meddelelsen, inden for hvilken de berørte parter skriftligt kan redegøre for deres synspunkter.
3.  Kommissionen indhenter alle oplysninger, som den finder nødvendige, og kan verificere de modtagne oplysninger med Pakistan og eventuelle andre relevante kilder. Den kan bistås i dette arbejde af embedsmænd i den medlemsstat, på hvis område der eventuelt skal gennemføres kontrol, hvis den pågældende medlemsstat har anmodet herom.
4.  I sin undersøgelse af, om der er tale om alvorlige problemer, tager Kommissionen bl.a. højde for følgende faktorer vedrørende EU's producenter, såfremt disse oplysninger er tilgængelige:
- markedsandel
- produktion
- lagre
- produktionskapacitet
- kapacitetsudnyttelse
- beskæftigelse
- import
- priser.
5.  Undersøgelsen afsluttes straks og senest fire måneder efter offentliggørelsen af den i stk. 2 omhandlede meddelelse. Kommissionen kan under ekstraordinære omstændigheder forlænge denne frist med maksimalt en måned.
6.  Kommissionen kan vedtage midlertidige beskyttelsesforanstaltninger ved hjælp af gennemførelsesretsakter under kritiske omstændigheder, hvor forsinkelse ville forvolde vanskeligt genoprettelig skade, i henhold til en foreløbig afgørelse på grundlag af de faktorer, der er fastlagt i stk. 4, som fastsætter, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at importen af en vare, der er omfattet af denne forordning, er steget som følge af suspensionen af tolden under denne forordning, og at denne import medfører eller truer med at medføre alvorlige vanskeligheder for EU's industri. Gennemførelsesretsakterne vedtages i overensstemmelse med den i artikel 8, stk. 1a, nævnte rådgivningsprocedure. Midlertidige foranstaltninger må ikke finde anvendelse i mere end 200 dage.
7.  Kommissionen træffer afgørelse om, hvorvidt den vil indføre endelige beskyttelsesforanstaltninger efter undersøgelsesproceduren i artikel 8, stk. 2.
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 9 b (ny)
Artikel 9b
Tilsynsforanstaltninger
.
1.  Er tendensen med hensyn til import af en af de varer, der er omfattet af bilag I og er af pakistansk oprindelse, af en sådan art, at den kan føre til de i artikel 9a, stk. 1, nævnte situationer, kan Kommissionen træffe afgørelse om, at importen af den pågældende vare skal underkastes forhåndstilsyn fra Unionens side.
2.  Tilsynsforanstaltninger vedtages af Kommissionen i henhold til den i artikel 8, stk. 1a, nævnte rådgivningsprocedure.
3.  Tilsynsforanstaltningernes gyldighedsperiode er begrænset. Medmindre andet er fastsat, ophører deres gyldighed med udløbet af den anden seksmånedersperiode.
4.  Dette tilsyn tilvejebringer opdaterede og rettidige oplysninger for så vidt angår mængder og værdi. Disse oplysninger gøres omgående tilgængelige for medlemsstaterne, Europa-Parlamentet og de erhvervsdrivende.
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2
2.  Den anvendes fra den 1. januar 2011, forudsat at toldpræferencerne i denne forordning tillades ved en fritagelse indrømmet af Verdenshandelsorganisationen. I fald Verdenshandelsorganisationen indrømmer en sådan fritagelse efter den 1. januar 2011, finder den anvendelse fra den dato, på hvilken fritagelsen træder i kraft.
2.   Denne forordning er omfattet af en fritagelse indrømmet af Verdenshandelsorganisationen, som tillader toldpræferencerne som fastsat heri, og den finder derfor anvendelse fra den dato, på hvilken fritagelsen træder i kraft.
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3
3.  Kommissionen offentliggør en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende for at informere de erhvervsdrivende om den dato, på hvilken Verdenshandelsorganisationen har indrømmet fritagelsen. I fald denne dato er senere end den 1. januar 2011, skal den præciserede dato være den dato, fra hvilken toldpræferencer finder anvendelse i henhold til stk. 2, andet punktum.
3.  Kommissionen offentliggør en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende for at informere de erhvervsdrivende om den dato, på hvilken Verdenshandelsorganisationen har indrømmet fritagelsen.
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4
4.  Denne forordning anvendes indtil den 31. december 2013.
4.  Denne forordning anvendes i 12 måneder efter dens ikrafttræden. Kommissionen forelægger inden denne dato Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om konsekvensvurderingen af denne forordning. På grundlag af et nyt lovgivningsmæssigt forslag udarbejdet af Kommissionen afgør Europa-Parlamentet og Rådet, om anvendelsen af denne forordning skal forlænges med endnu et år.
Ændring 39/rev
Forslag til forordning
Bilag I

Kommissionens forslag

KN-kode

Beskrivelse

52083900

ANDET FARVET KIPERVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52093900

ANDET FARVET LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER, AF VÆGT OVER 200 G PR. M2

61159500

STRØMPEBENKLÆDER, STRØMPER, KNÆSTRØMPER, SOKKER OG LIGNENDE VARER, OG FODTØJ UDEN PÅSYEDE SÅLER, AF TRIKOTAGE AF BOMULD (UNDTAGEN GRADUEREDE KOMPRESSIONSSTRØMPER, STRØMPEBENKLÆDER, STRØMPER, KNÆSTRØMPER, TIL KVINDER, AF FINHED PR. ENKELTGARN UNDER 67 DECITEX)

62046231

BENKLÆDER OG KNICKERS, AF DENIM, TIL KVINDER ELLER PIGER (UNDTAGEN TIL ARBEJDS- OG BESKYTTELSESBEKLÆDNING)

62114290

BEKLÆDNINGSGENSTANDE AF BOMULD, TIL KVINDER ELLER PIGER

63026000

HÅNDKLÆDER, VASKEKLUDE, VISKESTYKKER OG LIGNENDE VARER, AF HÅNDKLÆDEFROTTÉSTOF ELLER LIGNENDE FROTTÉSTOF, AF BOMULD

63029100

HÅNDKLÆDER, VASKEKLUDE, VISKESTYKKER OG LIGNENDE VARER, AF BOMULD, UNDTAGEN AF HÅNDKLÆDEFROTTÉSTOF ELLER LIGNENDE FROTTÉSTOF

Europa-Parlamentets ændring

KN-kode

Beskrivelse

udgår

udgår

udgår

udgår

udgår

udgår

udgår

udgår

udgår

udgår

udgår

udgår

udgår

udgår

Ændring 40
Forslag til forordning
Bilag II

Kommissionens forslag

Løbenummer

KN-kode

Beskrivelse

2011

2012

2013

09.2401

2207 1000

ETHANOL (ETHYLALKO-HOL), IKKE DENATURERET, MED ET ALKOHOLIND-HOLD PÅ >= 80 %

100 000 tons

100 000 tons

100 000 tons

Europa-Parlamentets ændring

Løbenummer

KN-kode

Beskrivelse

2011

2012

09.2401

2207 1000

ETHANOL (ETHYLALKO-HOL), IKKE DENATURERET, MED ET ALKOHOLIND-HOLD PÅ >= 80 %

80.000 tons

80.000 tons

52083900

ANDET FARVET KIPERVÆVET STOF AF

BOMULD, MED ET INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER

DEROVER

1.685 tons

1.685 tons

52093900

ANDET FARVET KIPERVÆVET STOF AF

BOMULD, MED ET INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER

DEROVER,

AF VÆGT OVER 200 G PR. M2

3.002 tons

3.002 tons

61159500

STRØMPEBENKLÆDER, STRØMPER, KNÆSTRØMPER,

SOKKER OG LIGNENDE VARER,

OG FODTØJ UDEN PÅSYEDE

SÅLER, AT TRIKOTAGE AF BOMULD

(UNDTAGEN GRADUEREDE

KOMPRESSIONSSTRØMPER,

STRØMPEBENKLÆDER, STRØMPER,

KNÆSTRØMPER,

TIL KVINDER,

AF FINHED PR. ENKELTGARN

UNDER 67 DECITEX)

9.052 tons

9.052 tons

62046231

BENKLÆDER OG KNICKERS, AF

DENIM, TIL KVINDER ELLER PIGER

(UNDTAGEN TIL

ARBEJDS- OG

BESKYTTELSESBEKLÆDNING)

7.571 tons

7.571 tons

62114290

BEKLÆDNINGSGENSTANDE AF BOMULD,

TIL KVINDER ELLER PIGER

386 tons

386 tons

63026000

HÅNDKLÆDER, VASKEKLUDE, VISKESTYKKER OG LIGNENDE VARER, AF HÅNDKLÆDEFROTTÉSTOF

ELLER LIGNENDE FROTTÉSTOF,

AF BOMULD

41.905 tons

41.905 tons

63029100

HÅNDKLÆDER, VASKEKLUDE, VISKESTYKKER

OG LIGNENDE VARER, AF BOMULD, UNDTAGEN

AF HÅNDKLÆDEFROTTÉSTOF

ELLER LIGNENDE FROTTÉSTOF

9.997 tons

9.997 tons

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2 (A7-0069/2011).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik