Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0289(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0069/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0069/2011

Συζήτηση :

PV 09/05/2011 - 19
CRE 09/05/2011 - 19

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2011 - 11.12
CRE 10/05/2011 - 11.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/09/2012 - 11.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0205
P7_TA(2012)0350

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 549kWORD 259k
Τρίτη 10 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο
Εισαγωγή αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης για το Πακιστάν ***I
P7_TA(2011)0205A7-0069/2011

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων έκτακτης ανάγκης στο Πακιστάν που ψηφίστηκαν στις 10 Μαΐου 2011 (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Η πρόταση τροποποιήθηκε ως εξής(1):

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα)
Έχοντας υπόψη το αίτημα της 18ης Νοεμβρίου 2010 για παρέκκλιση από τους κανόνες του ΠΟΕ σχετικά με πρόσθετες αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Πακιστάν,
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν (στο εξής Πακιστάν) βασίζεται στη συμφωνία συνεργασίας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2004. Ένας από τους κύριους στόχους της εν λόγω συμφωνίας είναι να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλομένων και να προωθήσει την αύξησή τους.
(1)  Η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν (στο εξής Πακιστάν) βασίζεται στη συμφωνία συνεργασίας που τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2004. Ένας από τους κύριους στόχους της εν λόγω συμφωνίας είναι να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλομένων και να προωθήσει την αύξησή τους. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, και των δημοκρατικών αρχών αποτελεί επίσης ουσιαστικό στοιχείο της εν λόγω συμφωνίας.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί, βέβαια, το πρωταρχικό εργαλείο σε τέτοιες καταστάσεις και η Ένωση βρέθηκε στο προσκήνιο στον τομέα αυτό από την αρχή της κρίσης.
(3)  Η ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί, βέβαια, το πρωταρχικό εργαλείο σε τέτοιες καταστάσεις και η Ένωση βρέθηκε στο προσκήνιο στον τομέα αυτό από την αρχή της κρίσης υποσχόμενη πάνω από 415 εκατομμύρια ευρώ σε επείγουσα βοήθεια προς το Πακιστάν.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Θα είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέτρα για να υποστηριχθούν η ανάκαμψη του Πακιστάν από την κρίση αυτή και η πρόοδος του προς τη μελλοντική ανάπτυξη.
(4)  Θα είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέτρα για να υποστηριχθεί η ανάκαμψη του Πακιστάν από την κρίση αυτή, περιλαμβανομένων των προτεινόμενων έκτακτων εμπορικών μέτρων για την ενίσχυση των εξαγωγών του Πακιστάν με σκοπό τη συμβολή στη μελλοντική οικονομική ανάπτυξή του, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση της συνοχής και της συνέπειας σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να αναπτυχθεί αειφόρος μακροπρόθεσμη στρατηγική.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4a)  Στην τεραστίων διαστάσεων φυσική καταστροφή απαιτείται άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση η οποία θα πρέπει, αφενός, να λαμβάνει υπόψη τη γεωστρατηγική σημασία της εταιρικής σχέσεως Πακιστάν/ΕΕ κυρίως μέσω του κομβικού ρόλου που διαδραματίζει το Πακιστάν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και, αφετέρου, να συμβάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη, ασφάλεια και σταθερότητα της περιοχής.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Οι επιπτώσεις των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων θα πρέπει να μπορούν να μετρώνται με συγκεκριμένα κριτήρια σε συνάρτηση με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την εξάλειψη της ένδειας και την αειφόρο ανάπτυξη των εργαζομένων και των φτωχών. Πακιστανών.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευσή του για την αποκλειστική χορήγηση στο Πακιστάν αυξημένης πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ με την άμεση και περιορισμένη χρονικά μείωση των δασμών σε βασικές εισαγωγές από το Πακιστάν.
(6)  Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογράμμισε την ισχυρή δέσμευσή του για την αποκλειστική χορήγηση στο Πακιστάν αυξημένης πρόσβασης στην αγορά της Ένωσης με την έκτακτη, άμεση και περιορισμένη χρονικά μείωση των δασμών σε βασικές εισαγωγές από το Πακιστάν. Μετά τη λήψη της εν λόγω εντολής, η Επιτροπή πρότεινε δέσμη εντοπίζοντας 75 δασμολογικές κλάσεις ειδικά για τους κύριους εξαγωγικούς τομείς του Πακιστάν στους κλάδους που επλήγησαν περισσότερο από τις πλημμύρες, υποστηρίζοντας ότι μία αύξηση των πακιστανικών εξαγωγών προς την Ένωση της τάξεως των 100 εκατομμυρίων ευρώ ή και περισσότερων ετησίως θα προσέφερε πραγματική, ουσιαστική και αξιοσημείωτη βοήθεια στην περιοχή.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Το εμπόριο του Πακιστάν με την Ένωση συνίσταται κυρίως σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη ένδυσης τα οποία, σύμφωνα με την Επιτροπή, αναλογούσαν σε ποσοστό 73,7% των πακιστανικών εξαγωγών προς την Ένωση το 2009, αλλά και σε αιθανόλη και δερμάτινα είδη, που αποτελούν αγαθά ενός ευάλωτου σε ορισμένα κράτη μέλη βιομηχανικού τομέα του οποίου θέσεις εργασίας έχουν ήδη πληγεί σοβαρά από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας ύφεσης και οι διάφοροι κλάδοι αγωνίζονται για να προσαρμοσθούν σε ένα νέο παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)  Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία του Πακιστάν, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 8,5% του ΑΕΠ και απασχολεί το 38% του εργατικού δυναμικού το μισό περίπου του οποίου αποτελείται από γυναίκες.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Συνεπώς, είναι σκόπιμο να επεκταθούν οι αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις στο Πακιστάν με την άρση για περιορισμένη χρονική περίοδο όλων των δασμών για ορισμένα προϊόντα που παρουσιάζουν εξαγωγικό ενδιαφέρον για το Πακιστάν. Η παροχή τέτοιων εμπορικών προτιμήσεων δεν θα προκαλούσε σημαντικές επιβλαβείς συνέπειες στην εγχώρια αγορά της Ένωσης και δεν θα επηρέαζε αρνητικά τα λιγότερο αναπτυγμένα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).
(7)   Λαμβάνοντας υπόψη τις αντίξοες συνθήκες που έπληξαν τον λαό του Πακιστάν εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών, είναι κατά συνέπεια σκόπιμο να επεκταθούν οι έκτακτες αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις στο Πακιστάν με την άρση για περιορισμένη χρονική περίοδο όλων των δασμών για ορισμένα προϊόντα που παρουσιάζουν εξαγωγικό ενδιαφέρον για το Πακιστάν. Η παροχή τέτοιων εμπορικών προτιμήσεων θα πρέπει να προκαλέσει περιορισμένες μόνον επιβλαβείς συνέπειες στην εγχώρια αγορά της Ένωσης και δεν θα πρέπει να επηρεάσει αρνητικά τα λιγότερο αναπτυγμένα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Τα μέτρα αυτά προτείνονται ως τμήμα μίας δέσμης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ιδιαίτερης κατάστασης την οποία βιώνει το Πακιστάν. Δεν θα πρέπει να αποτελέσουν προηγούμενο για την εμπορική πολιτική που εφαρμόζει η Ένωση με άλλες χώρες.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)  Η χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων συνδέεται με την τήρηση των θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Επιπροσθέτως, το δικαίωμα του Πακιστάν να απολαμβάνει αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις εξαρτάται από τη συμμόρφωσή της με τους σχετικούς κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων και με τις συναφείς διαδικασίες, καθώς και με την ανάπτυξη αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας με την Ένωση για την αποτροπή κάθε κινδύνου απάτης. Τυχόν σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των όρων για τη χορήγηση προτιμησιακών ρυθμίσεων, απάτη ή μη παροχή διοικητικής συνεργασίας για την εξακρίβωση της καταγωγής των εμπορευμάτων αποτελούν λύγους για προσωρινή άρση των προτιμήσεων. Ως προς αυτό, η Επιτροπή πρέπει να έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, εάν απαιτείται, τέτοια προσωρινά μέτρα.
(9)  Επιπροσθέτως, το δικαίωμα του Πακιστάν να απολαμβάνει έκτακτες αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις εξαρτάται από τη συμμόρφωσή του με τους σχετικούς κανόνες για την καταγωγή των προϊόντων και με τις συναφείς διαδικασίες, καθώς και με την ανάπτυξη αποτελεσματικής διοικητικής συνεργασίας με την Ένωση για την αποτροπή κάθε κινδύνου απάτης. Τυχόν σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των όρων για τη χορήγηση προτιμησιακών ρυθμίσεων, απάτη ή μη παροχή διοικητικής συνεργασίας για την εξακρίβωση της καταγωγής των εμπορευμάτων ή η σοβαρή επιδείνωση όσον αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών αρχών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένων των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, αποτελούν λόγους για προσωρινή άρση των προτιμήσεων. Ως προς αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λαμβάνει, εάν απαιτείται, τέτοια προσωρινά μέτρα.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)  Η χορήγηση αυτών των προτιμήσεων υπόκειται στον όρο ότι, από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού, το Πακιστάν δεν θα διατηρήσει, δεν θα εισαγάγει και δεν θα αυξήσει δασμούς, ούτε και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος ή άλλους περιορισμούς ή απαγορεύσεις σε εξαγωγές ή σε πωλήσεις προς εξαγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή προϊόντων τα οποία υπάγονται στον παρόντα κανονισμό και προορίζονται για το έδαφος της Ένωσης.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)
(10β)  Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η εκ νέου επιβολή δασμών του κοινού δασμολογίου για οποιοδήποτε προϊόν προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές σε παραγωγούς της Ένωσης παρόμοιου ή άμεσα ανταγωνιστικού προϊόντος, όπως διαπιστώνεται από έρευνα που διεξάγει η Επιτροπή.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα)
(10γ)  Για να εξασφαλιστεί όσο γίνεται νωρίτερα η αποτελεσματική παρακολούθηση των τάσεων των εισαγωγών προϊόντων που υπάγονται στον παρόντα κανονισμό, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί τελωνειακή επιτήρηση επί των εισαγωγών που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Επί τη βάσει αυτής της παρακολούθησης θα πρέπει να υποβάλλεται τριμηνιαία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 δ (νέα)
(10δ)  Οι αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις στο Πακιστάν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ετήσιας ανάλυσης των επιπτώσεων εκ μέρους της Επιτροπής που θα υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να πραγματοποιούνται προσαρμογές σε συνάρτηση με τον πραγματικό όγκο των εισαγωγών και των ενδεχομένων συνεπειών στους τομείς που αφορά ιδιαίτερα ο παρών κανονισμός.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης στο Πακιστάν, ο κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί από την 1 Ιανουαρίου 2011, με την προϋπόθεση ότι ο ΠΟΕ θα έχει εγκρίνει το αίτημα της Ένωσης για παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις της βάσει των άρθρων Ι και ΧΙΙΙ της GATT.
(12)  Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης στο Πακιστάν, ο κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί μόλις ο ΠΟΕ εγκρίνει το αίτημα της Ένωσης για παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις της βάσει των άρθρων Ι και ΧΙΙΙ της GATT.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Για να εξασφαλιστούν άμεσα και βιώσιμα αποτελέσματα όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη του Πακιστάν την επομένη των πλημμύρων, συνιστάται να περιοριστεί η διάρκεια ισχύος των εμπορικών προτιμήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
(13)  Για να εξασφαλιστούν άμεσα και βιώσιμα αποτελέσματα όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη του Πακιστάν την επομένη των πλημμύρων, συνιστάται να περιοριστεί η διάρκεια ισχύος των εμπορικών προτιμήσεων σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος των μέτρων αυτών.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)   Τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου 1999/468/EΚ, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1.
(14)   Προκειμένου να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά μέτρα προσωρινής άρσης, εποπτείας και διασφάλισης, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Αυτές οι εκτελεστικές εξουσίες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή1.
____________
ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
_________________
ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)   Οι τροποποιήσεις στη Συνδυασμένη Ονοματολογία ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε ουσιαστικές αλλαγές στη φύση των αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων. Κατά συνέπεια, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να προβαίνει σε τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και τεχνικές προσαρμογές του καταλόγου των εμπορευμάτων για τα οποία ισχύει αυτόνομη εμπορική προτίμηση·
(15)   Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έγκριση εποπτικών και προσωρινών μέτρων και μέτρων διασφάλισης προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις αυτών των μέτρων και το γεγονός ότι η έγκριση των οριστικών μέτρων διασφάλισης αποτελεί τη λογική τους συνέχεια. Το ίδιο ισχύει όσον αφορά την αναστολή των προτιμήσεων όταν οι όροι για τη χορήγηση προτιμησιακών ρυθμίσεων δεν πληρούνται δεδομένου ότι η Επιτροπή ενεργεί μόνον βάσει πραγματολογικών στοιχείων και δεν απαιτείται να χρησιμοποιήσει πολιτική διακριτική ευχέρεια.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)
(15α)  Για να διενεργηθούν οι αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές του καταλόγου των εμπορευμάτων για τα οποία ισχύουν αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις και για να εισαχθούν δασμολογικές ποσοστώσεις όταν ο όγκος των εισαγωγών που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό αυξάνεται πέρα από συγκεκριμένα επίπεδα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την τροποποίηση του Παραρτήματος I και του Παραρτήματος ΙΙ με σκοπό να αντικατοπτρίζονται οι τροποποιήσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας και να καθιερώνονται νέες ποσοστώσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού έργου της, συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.
Κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και σωστή διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ α (νέο)
γα) στη μη διατήρηση, εισαγωγή ή αύξηση, εκ μέρους του Πακιστάν, δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος ή οιωνδήποτε άλλων περιορισμών ή απαγορεύσεων σε εξαγωγές ή σε πωλήσεις προς εξαγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή προϊόντων τα οποία υπάγονται στον παρόντα κανονισμό και προορίζονται για το έδαφος της Ένωσης·
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ β (νέο)
γβ) στη συμμόρφωση με το άρθρο XI της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 και των αντίστοιχων ερμηνευτικών σημειώσεων. Για το σκοπό αυτό, το Πακιστάν δεν θα εγκρίνει και δεν θα διατηρήσει απαγορεύσεις ή περιορισμούς σε εξαγωγές ή σε πωλήσεις προς εξαγωγή υλικών που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή προϊόντων τα οποία περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ·
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ γ (νέο)
γγ) στη μη εισαγωγή, εκ μέρους του Πακιστάν, νέων δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδύναμου αποτελέσματος και νέων ποσοτικών περιορισμών ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής Ένωσης ή στη μη αύξηση υφιστάμενων επιπέδων δασμών ή επιβαρύνσεων ή στη μη εισαγωγή άλλων περιορισμών.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1α (νέα)
1α.  Με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 1, το ευεργέτημα των προτιμησιακών ρυθμίσεων που εισάγονται με το άρθρο 1 εξαρτάται από τον εκ μέρους του Πακιστάν σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, και των θεμελιωδών δημοκρατικών αρχών.
Η Επιτροπή, στην περίπτωση που το Πακιστάν λάβει μέτρα που περιορίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων, την ισότητα των φύλων ή τα θρησκευτικά δικαιώματα ή στην περίπτωση που παράσχει στήριξη σε τρομοκρατικές οργανώσεις οιασδήποτε απόχρωσης, προτείνει αμέσως την κατάργηση του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 α (νέο)
Άρθρο 3α
Επείγουσα καθιέρωση δασμολογικών ποσοστώσεων
1.  Όταν οι εισαγωγές προϊόντος πακιστανικής προέλευσης το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι αυξηθούν σε όγκο κατά 20 % ή περισσότερο, εν συγκρίσει προς την ίδια περίοδο του 2010, η Επιτροπή έχει την εξουσία να επιβάλει τις εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος σε δασμολογική ποσόστωση και να τροποποιήσει κατεπειγόντως το Παράρτημα I και το Παράρτημα ΙΙ με κατ' εξουσιοδότηση πράξη. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7α εφαρμόζεται στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
2.  Τα δεδομένα που παρέχει η τελωνειακή επιτήρηση, μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 9β, αποτελούν τη βάση για τη θέσπιση της δασμολογικής ποσόστωσης δυνάμει του παρόντος άρθρου.
3.  Η δασμολογική ποσόστωση λαμβάνει τη μορφή ποσοστώσεως άνευ δασμών περιοριζόμενης στο επίπεδο εισαγωγών του προϊόντος εν συγκρίσει προς την ίδια περίοδο του 2010 και προσαύξηση 20%. Με την έναρξη ισχύος της κατ' εξουσιοδότηση πράξεως, οι εισαγωγές καθ' υπέρβαση της δασμολογικής ποσόστωσης υπόκεινται στη ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους ή σε άλλους εφαρμοζόμενους δασμούς.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4
Τροποποίηση των παραρτημάτων
Τεχνικές προσαρμογές των παραρτημάτων
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5 για την τροποποίηση των παραρτημάτων προκειμένου να πραγματοποιεί τις τροποποιήσεις και τεχνικές προσαρμογές που απαιτούνται ύστερα τις τροποποιήσεις των κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας και των υποδιαιρέσεων του TARIC.
Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 5 για την τροποποίηση των παραρτημάτων προκειμένου να επιφέρει τεχνικές προσαρμογές οι οποίες καθίστανται απαραίτητες ύστερα από τροποποιήσεις τόσο των κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας όσο και των υποδιαιρέσεων του TARIC.
Σε κάθε περίπτωση, η εξουσία που αποδίδεται στην Επιτροπή βάσει του πρώτου εδαφίου δεν της παρέχει τη δυνατότητα να εντάσσει περαιτέρω προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους των παραρτημάτων I και II του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5
Άσκηση της εξουσιοδότησης
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο αορίστου χρόνου.
1.  Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 3α και 4 ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το παρόν άρθρο.
2.  Η εξουσιοδότηση της οποίας μνεία γίνεται στα άρθρα 3α και 4 ανατίθεται στην Επιτροπή για την περίοδο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
3.  Η κατά τα άρθρα 3α και 4 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.
2.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
4.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
3.  Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται στην Επιτροπή υπόκειται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 6 και 7.
5.  Κάθε κατ' εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του άρθρου 4 τίθεται σε ισχύ μόνο εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν έχει γνωστοποιήσει την αντίθεσή του εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν και τα δύο την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να διατυπώσουν αντιρρήσεις. Αυτό το διάστημα παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
(Εάν εγκριθεί αυτή η τροπολογία, τα άρθρα 6 και 7 διαγράφονται.)
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)
Άρθρο 7α
Διαδικασία του επείγοντος
1.  Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία του επείγοντος τίθενται σε ισχύ χωρίς χρονοτριβή και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας του επείγοντος.
2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή καταργεί χωρίς χρονοτριβή την πράξη σε συνέχεια της κοινοποίησης στην οποία προβαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο όσον αφορά την απόφασή του να προβάλει αντιρρήσεις.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8
Διαδικασία επιτροπής
Διαδικασία επιτροπής
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα.
1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα. Πρόκειται για μια επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
1α.  Οσάκις γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε ένα μήνα.
2.  Οσάκις γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 2
2.  Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8.
2.  Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεσπίζονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8 παράγραφος 1α.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)
Άρθρο 9α
Μέτρα διασφάλισης
1.  Εάν κάποιο προϊόν πακιστανικής προέλευσης που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ εισάγεται υπό συνθήκες που προκαλούν ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες στους παραγωγούς της Ένωσης παρομοίων ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων, είναι δυνατόν να γίνει ανά πάσα στιγμή επαναφορά των δασμών του κοινού δασμολογίου για το εν λόγω προϊόν (το μέτρο αυτό θα αναφέρεται εφεξής ως «μέτρο διασφάλισης»).
2.  Κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, οιουδήποτε νομικού προσώπου ή οιασδήποτε ένωσης χωρίς νομική προσωπικότητα που ενεργεί για λογαριασμό της βιομηχανίας της Ένωσης ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η Επιτροπή λαμβάνει επίσημη απόφαση για την έναρξη έρευνας εντός περιόδου ενός μηνός. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να κινήσει έρευνα, δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγγέλλοντας την έρευνα. Η εν λόγω ανακοίνωση παρέχει περίληψη των πληροφοριών που έχουν παραληφθεί και διευκρινίζει ότι κάθε σχετική πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται στην Επιτροπή. Καθορίζεται επίσης προθεσμία, που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης, εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιούν γραπτώς τις απόψεις τους.
3.  Η Επιτροπή συλλέγει κάθε πληροφορία που κρίνει ως απαραίτητη και μπορεί να επαληθεύει τις πληροφορίες που παραλαμβάνει απευθυνόμενη στο Πακιστάν και σε οποιαδήποτε άλλη σχετική πηγή. Η Επιτροπή δύναται να επικουρείται από υπαλλήλους του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου ενδέχεται να διενεργηθεί επαλήθευση εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος το απαιτήσει.
4.  Όταν διεξάγεται η εξέταση για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν σοβαρές δυσχέρειες, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους παράγοντες σχετικά με τους παραγωγούς της Ένωσης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες οι πληροφορίες αυτές:
– το μερίδιο της αγοράς,
– την παραγωγή,
– τα αποθέματα,
– την παραγωγική ικανότητα,
– τη χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού,
– την απασχόληση,
– τις εισαγωγές,
– τις τιμές.
5.  Η σχετική έρευνα περατώνεται το πολύ σε τέσσερις μήνες μετά από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης μνεία της οποίας γίνεται στην παράγραφο 2. Η Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να παρατείνει την περίοδο αυτή το πολύ κατά έναν ακόμη μήνα.
6.  Είναι δυνατόν να εγκριθούν από την Επιτροπή προσωρινά μέτρα διασφάλισης μέσω εκτελεστικών πράξεων σε κρίσιμες περιστάσεις όταν μία καθυστέρηση ενδέχεται να προξενήσει ζημία που δύσκολα θα μπορούσε να αποκατασταθεί, σύμφωνα με προκαταρκτικό προσδιορισμό επί τη βάσει των παραγόντων που ορίζονται στην παράγραφο 4 από τον οποίον προκύπτει ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι οι εισαγωγές ενός προϊόντος που υπάγεται στον παρόντα κανονισμό έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα της άρσεως των τελωνειακών δασμών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και ότι οι εισαγωγές αυτές προκαλούν ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες στην βιομηχανία της Ένωσης. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 8 παράγραφος 1α. Τα προσωρινά μέτρα δεν εφαρμόζονται για περισσότερες από 200 ημέρες.
7.  Η Επιτροπή αποφασίζει εάν θα επιβάλει οριστικά μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 β (νέο)
Άρθρο 9β
Μέτρα εποπτείας
.
1.  Όταν η τάση στις εισαγωγές ενός εκ των προϊόντων πακιστανικής προέλευσης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι διαμορφώνεται κατά τρόπο που θα μπορούσε να υπαγάγει τις εισαγωγές σε μία εκ των συνθηκών μνεία των οποίων γίνεται στο άρθρο 9α παράγραφος 1, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να υποβάλει τις εισαγωγές αυτού του προϊόντος σε εκ των προτέρων επιτήρηση από πλευράς Ένωσης.
2.  Τα μέτρα εποπτείας λαμβάνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 8 παράγραφος 1α.
3.  Η διάρκεια ισχύος των μέτρων εποπτείας είναι περιορισμένη. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά, τα μέτρα αυτά θα πάψουν να ισχύουν στο τέλος της δεύτερης εξαμηνιαίας περιόδου.
4.  Η επιτήρηση αυτή παρέχει επικαιροποιημένα και έγκαιρα στοιχεία σε όγκο και αξία. Τα εν λόγω στοιχεία διατίθενται αμέσως στα κράτη μέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους οικονομικούς παράγοντες.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 2
2.  Εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2011 υπό την προϋπόθεση ότι οι δασμολογικές προτιμήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό επιτρέπονται βάσει παρέκκλισης που χορηγεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Στην περίπτωση που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου χορηγήσει τέτοια παρέκκλιση μετά την 1 Ιανουαρίου 2011, εφαρμόζεται από την εν λόγω μεταγενέστερη ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η παρέκκλιση.
2.  Ο παρών κανονισμός υπόκειται σε παρέκκλιση που χορηγείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου βάσει της οποίας επιτρέπονται οι προβλεπόμενες στον κανονισμό δασμολογικές προτιμήσεις και επομένως εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η παρέκκλιση.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 3
3.  Η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενημερώσει τους οικονομικούς φορείς σχετικά με την παρέκκλιση που χορηγείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Η ημερομηνία που καθορίζεται, εάν είναι μεταγενέστερη από την 1η Ιανουαρίου 2011, θα είναι η ημερομηνία από την οποία εφαρμόζονται οι δασμολογικές προτιμήσεις σύμφωνα με τη δεύτερη απόφαση της παραγράφου 2.
3.  Η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενημερώσει τους οικονομικούς φορείς σχετικά με την παρέκκλιση που χορηγείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - παράγραφος 4
4.  Ο παρών κανονισμός ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
4.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του. Πριν από την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού. Με βάση νέα νομοθετική πρόταση που θα εκπονήσει η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αποφασίσουν εάν και κατά πόσον θα παρατείνουν την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού για ένα ακόμη έτος.
Τροπολογία 39/αναθ.
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

52083900

ΑΛΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 85% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΒΑΜΜΕΝΑ

52093900

ΥφΑσματα από βαμβάκι, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 85% κατά ΒΑΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙ, με βάρος ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 200 g/μ2 , βαμμένα

61159500

ΚΑλτσες, μισές κΑλτσες, καλτσάκια «σοσόνια» και άλλα παρόμοια εΙδη ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΕΛΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΛΕΚΤΑ (άλλες από τις κάλτσες φλεβίτιδας, τα ΚΟΛΑΝ «ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΥΛΟΤΕΣ» ΚΑΙ τις κάλτσες για γυναίκες - ό. συμπ. οι μισές κάλτσες - με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 DECITEX)

62046231

Παντελόνια και παντελόνια μέχρι το γόνατο από ύφασμα με την ονομασία ντένιμ για γυναίκες ή κορίτσια (άλλα από εργασίας)

62114290

Κοντά παντελόνια (σορτς) από βαμβάκι, για γυναίκες ή κορίτσια

63026000

Γάντια, γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα,

63029100

Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, από βαμβάκι, άλλα από βοστρυχωτά σπογγώδους είδους

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

διαγράφεται

διαγράφεται

διαγράφεται

διαγράφεται

διαγράφεται

διαγράφεται

διαγράφεται

διαγράφεται

διαγράφεται

διαγράφεται

διαγράφεται

διαγράφεται

διαγράφεται

διαγράφεται

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

2011

2012

2013

09.2401

2207 1000

ΑΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΜΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΤ'ΟΓΚΟ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ ΤΙΤΛΟ>= 80%

100.000 τόνοι

100.000 τόνοι

100.000 τόνοι

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

2011

2012

09.2401

2207 1000

ΑΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΜΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΤ'ΟΓΚΟ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ ΤΙΤΛΟ>= 80%

80.000 τόνοι

80.000 τόνοι

52083900

ΑΛΛΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 85% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΒΑΜΜΕΝΑ

1.685 τόνοι

1.685 τόνοι

52093900

ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 85% ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 200 g/μ2, ΒΑΜΜΕΝΑ

3.002 τόνοι

3.002 τόνοι

61159500

ΚΑΛΤΣΕΣ, ΜΙΣΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ, ΚΑΛΤΣΑΚΙΑ «ΣΟΣΟΝΙΑ» ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΕΛΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΠΛΕΚΤΑ (ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΦΛΕΒΙΤΙΔΑΣ, ΤΑ ΚΟΛΑΝ «ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΥΛΟΤΕΣ» ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - Ό. ΣΥΜΠ. ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ - ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΕ ΑΠΛΑ ΝΗΜΑΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 67 DECITEX)

9.052 τόνοι

9.052 τόνοι

62046231

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Η ΚΟΡΙΤΣΙΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

7.571 τόνοι

7.571 τόνοι

62114290

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Ή ΚΟΡΙΤΣΙΑ

386 τόνοι

386 τόνοι

63026000

ΠΑΝΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η' ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΒΟΣΤΡΥΧΩΤΑ ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

41.905 τόνοι

41.905 τόνοι

63029100

ΠΑΝΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΒΟΣΤΡΥΧΩΤΑ ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΕΙΔΟΥΣ

9.997 τόνοι

9.997 τόνοι

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε εκ νέου στην επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 57, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (Α7-0069/2011).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου