Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0252(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0151/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0151/2011

Συζήτηση :

PV 09/05/2011 - 18
CRE 09/05/2011 - 18

Ψηφοφορία :

PV 11/05/2011 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0220

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 619kWORD 205k
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο
Πολιτική για το ραδιοφάσμα ***I
P7_TA(2011)0220A7-0151/2011
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση του πρώτου προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα (COM(2010)0471 – C7-0270/2010 – 2010/0252(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0471),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0270/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0151/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο,

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 107, 6.4.2011, σ. 53.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα
P7_TC1-COD(2010)0252

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 114,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το άρθρο 8α παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο)(3) προβλέπει ότι η Επιτροπή δύναται να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την καθιέρωση πολυετών προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής ραδιοφάσματος, στα οποία καθορίζονται οι πολιτικοί προσανατολισμοί και στόχοι για τον στρατηγικό προγραμματισμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτές οι κατευθύνσεις πολιτικής και οι στόχοι πρέπει να αναφέρονται στη διάθεση και την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτείται για την καθιέρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το πρόγραμμα πολιτικής για το ραδιοφάσμα στηρίζει τους στόχους και τις καίριες δράσεις που σκιαγραφούνται στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 και το Ψηφιακό Θεματολόγιο και συγκαταλέγεται μεταξύ των πενήντα δράσεων προτεραιότητας της Πράξης για την ενιαία αγορά. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως τις οδηγίες 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999 σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών(4), 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση)(5), 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση)(6), 2002/21/ΕΚ και 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ, 2002/19/ΕΚ και 2002/20/ΕΚ, καθώς και την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση ραδιοφάσματος)(8). Επίσης, δεν θίγει μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, για την επιδίωξη στόχων γενικού συμφέροντος, ιδίως σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση του περιεχομένου και την οπτικοακουστική πολιτική και το δικαίωμα των κρατών μελών να οργανώνουν και να χρησιμοποιούν το οικείο ραδιοφάσμα για σκοπούς δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και άμυνας. [Τροπολογία 1]

(2)  Το ραδιοφάσμα είναι καίριος δημόσιος πόρος για βασικούς τομείς και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κινητών, των ασύρματων ευρυζωνικών και των δορυφορικών επικοινωνιών, των τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών εκπομπών, των μεταφορών, του ραδιοεντοπισμού, καθώς και εφαρμογών όπως οι συναγερμοί, τα τηλεχειριστήρια, τα ακουστικά βοηθήματα, τα μικρόφωνα, και ο ιατρικός εξοπλισμός. Στηρίζει δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας, καθώς και επιστημονικές δραστηριότητες, όπως η μετεωρολογία, η γεωσκόπηση, η ραδιοαστρονομία και η διαστημική έρευνα. Η αποτελεσματική χρήση του φάσματος παίζει επίσης ρόλο στην καθολική πρόσβαση σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ιδίως για πολίτες και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αραιοκατοικημένες ή σε απόμακρες περιοχές, όπως αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές. Τα μέτρα κανονιστικής ρύθμισης σχετικά με το ραδιοφάσμα έχουν επομένως συνέπειες οικονομικές, ασφάλειας, υγείας, δημόσιου συμφέροντος, πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και τεχνικές. [Τροπολογία 2]

(3)  Θα πρέπει να υιοθετηθεί ανανεωμένη οικονομική και κοινωνική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση, την κατανομή και τη χρήση ραδιοφάσματος, η οποία να εστιάζει ιδιαίτερα στη διαμόρφωση μιας ρύθμισης για την εξασφάλιση μεγαλύτερης αποδοτικότητας φάσματος, καλύτερου σχεδιασμού συχνοτήτων και διασφαλίσεων κατά της ζημιογόνου για τον ανταγωνισμό συμπεριφοράς και κατά της λήψης αντικοινωνικών μέτρων όσον αφορά τη χρήση φάσματος.[Τροπολογία 3]

(4)  Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος σε ενωσιακή κλίμακα πρέπει να ενισχύσει την ενιαία αγορά για υπηρεσίες ασύρματων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εξοπλισμό καθώς και άλλες πολιτικές της Ένωσης για τις οποίες απαιτείται χρήση ραδιοφάσματος, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες για καινοτομία και απασχόληση, δημιουργία και συγχρόνως για συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ένταξη σε ολόκληρη την Ένωση, με παράλληλη διαφύλαξη της σημαντικής κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής αξίας του ραδιοφάσματος. Η εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος έχει επίσης ζωτική σημασία για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας διότι περιορίζει τόσο το κόστος της ανάπτυξης ασύρματων δικτύων όσο και το κόστος των ασύρματων συσκευών για τους καταναλωτές. Για το σκοπό αυτό, η Ένωση χρειάζεται συνεπώς ένα πρόγραμμα πολιτικής που να καλύπτει την εσωτερική αγορά σε όλα τα ενωσιακά πεδία πολιτικής που αφορούν τη χρήση του ραδιοφάσματος, όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η έρευνα και ανάπτυξη, οι μεταφορές, ο πολιτισμός και η ενέργεια. Οποιαδήποτε καθυστέρηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων εξαιτίας των τωρινών κατόχων αδειών δικαιωμάτων θα πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία. [Τροπολογία 4]

(5)  Το εν λόγω πρώτο πρόγραμμα πρέπει να προαγάγει τον ανταγωνισμό, να δημιουργήσει ίσες συνθήκες ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και να θέσει τα θεμέλια για μια πραγματικά ενιαία ψηφιακή αγορά. Προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο όλο το δυναμικό και τα πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές που ενέχουν το εν λόγω πρόγραμμα για το ραδιοφάσμα και η ενιαία αγορά, πρέπει το πρόγραμμα να συμπληρωθεί με νέες, μελλοντικές προτάσεις οι οποίες να διευκολύνουν τη δημιουργία μιας επιγραμμικής οικονομίας, όπως προτάσεις για την προστασία των δεδομένων και τη δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος αδειοδότησης για επιγραμμικό περιεχόμενο. [Τροπολογία 5]

(6)  Το πρώτο αυτό πρόγραμμα πρέπει ιδίως να υποστηρίζει τη στρατηγική Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς μεγέθυνση, δεδομένου του τεράστιου δυναμικού των ασύρματων υπηρεσιών για την προώθηση της οικονομίας της πληροφορίας, την ανάπτυξη και αρωγή στους τομείς που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και το γεφύρωμα του ψηφιακού χάσματος. Η κατακόρυφη αύξηση ιδίως της ζήτησης οπτικοακουστικών υπηρεσιών μαζικής ενημέρωσης και επιγραμμικού περιεχομένου προωθεί τη ζήτηση για ταχύτητα και κάλυψη. Είναι επίσης μια βασική δράση στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη(9), που αποβλέπει να παράσχει ταχείες ευρυζωνικές διαδικτυακές υπηρεσίες στη μελλοντική δικτυακή οικονομία της γνώσης, με το φιλόδοξο στόχο της καθολικής ευρυζωνικής κάλυψης. Η παροχή των υψηλότερων δυνατών ευρυζωνικών ταχυτήτων και χωρητικότητας που εξασφαλίζει ταχύτητες που δεν υπολείπονται των 30 Mbps για όλους έως το 2020 και ευρυζωνική πρόσβαση σε ταχύτητα ίση ή ανώτερη των 100 Mbps για το ήμισυ τουλάχιστον των ευρωπαϊκών νοικοκυριών είναι πολύ σημαντική για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, και αναγκαία για την επίτευξη αειφόρου οικονομικού και κοινωνικού οφέλους της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Αναμένεται επίσης ότι θα υποστηρίξει και θα προωθήσει άλλες τομεακές πολιτικές της Ένωσης, όπως περιβαλλοντική αειφορία, καθώς και οικονομική και κοινωνική ένταξη για όλους τους πολίτες της Ένωσης. Δεδομένης της σημασίας των ασύρματων εφαρμογών για την καινοτομία, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί επίσης βασική πρωτοβουλία σε υποστήριξη των πολιτικών της Ένωσης για την καινοτομία. [Τροπολογία 6]

(7)   Το πρώτο πρόγραμμα θα πρέπει να θέσει τα θεμέλια για μια ανάπτυξη της οποίας η Ένωση θα μπορούσε να ηγηθεί, όσον αφορά τις ευρυζωνικές ταχύτητες, την κινητικότητα, την κάλυψη και τη χωρητικότητα. Η πρωτοπορία αυτή είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς που θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς για όλους τους πολίτες της Ένωσης.[Τροπολογία 7]

(8)  Το πρώτο πρόγραμμα πρέπει να διατυπώνει τις αρχές και τους στόχους έως το 2015 για τα κράτη μέλη και τα όργανα της Ένωσης, και να προσδιορίζει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες εφαρμογής. Η μεν διαχείριση του ραδιοφάσματος παραμένει σε μεγάλο βαθμό εθνική αρμοδιότητα, πρέπει όμως να ασκείται σε συμμόρφωση με την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία παρέχοντας τη δυνατότητα ανάληψης δράσης για την εκτέλεση ενωσιακών πολιτικών. [Τροπολογία 8]

(9)  Το πρόγραμμα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ και την τεχνική εμπειρογνωσία της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης των Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών Οργανισμών (CEPT), ώστε οι ενωσιακές πολιτικές που βασίζονται στο ραδιοφάσμα και έχουν συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να μπορούν να εφαρμοστούν με τεχνικά μέτρα εφαρμογής, επισημαίνοντας ότι τέτοια μέτρα μπορούν να λαμβάνονται εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την υλοποίηση ήδη υφιστάμενων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(10)  Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη και παραγωγική χρήση του ραδιοφάσματος ως δημόσιου αγαθού μπορεί να ζητηθεί από της Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν καινοτόμες λύσεις στην αδειοδότηση, όπως η συλλογική χρήση ραδιοφάσματος, γενικές άδειες ή μερισμός (από κοινού χρήση) υποδομής, επιπρόσθετα σε παραδοσιακές λύσεις όπως οι δημοπρασίες. Η εφαρμογή τέτοιων αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να διευκολυνθεί με τον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και με τον καθορισμό ορισμένων κοινών ή συγκλινόντων όρων χρήσης του ραδιοφάσματος. Οι γενικές άδειες, που είναι το καταλληλότερο και το λιγότερο επαχθές σύστημα αδειοδότησης, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εφόσον οι παρεμβολές δεν κινδυνεύουν να εμποδίσουν την ανάπτυξη άλλων υπηρεσιών, και είναι οι πλέον ενδεδειγμένες σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ. [Τροπολογία 9]

(11)  Η εμπορία δικαιωμάτων ραδιοφάσματος σε συνδυασμό με ευέλικτους όρους χρήσης αναμένεται ότι θα ωφελήσουν σημαντικά την οικονομική μεγέθυνση. Ως εκ τούτου, ζώνες των οποίων το ενωσιακό δίκαιο έχει ήδη καθιερώσει την ευέλικτη χρήση πρέπει αμέσως να καταστούν εμπορεύσιμες σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ. Επιπλέον, η ύπαρξη κοινών αρχών ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο αυτών των εμπορεύσιμων δικαιωμάτων, καθώς και κοινά μέτρα για την αποφυγή συσσώρευσης του ραδιοφάσματος που ενδέχεται να δημιουργήσει δεσπόζουσες θέσεις, καθώς και αδικαιολόγητη παράλειψη χρήσης εκχωρημένου ραδιοφάσματος, θα διευκολύνουν τη συντονισμένη εισαγωγή, από όλα τα κράτη μέλη, των εν λόγω μέτρων και θα διευκολύνουν την απόκτηση τέτοιων δικαιωμάτων σε όλη την Ένωση. Πέραν τούτου, για να επιτευχθούν οι στόχοι του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, φαίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί μέρος των κερδών από τη δημοπρασία των δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων («ψηφιακό μέρισμα») για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των ευρυζωνικών επικοινωνιών.[Τροπολογία 11]

(12)  Όπως υπογραμμίζεται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, η ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση είναι σημαντικό μέσο για την τόνωση του πανευρωπαϊκού ανταγωνισμού, της ισότιμης μεταχείρισης των ανταγωνιστών σε ολόκληρη την Ευρώπη, της επιλογής των καταναλωτών και της πρόσβασης σε αγροτικές και άλλες περιοχές, όπου η εγκατάσταση ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων είναι δύσκολη ή οικονομικά ασύμφορη. Ωστόσο, η διαχείριση του ραδιοφάσματος μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό μεταβάλλοντας το ρόλο και την ισχύ των συντελεστών της αγοράς, για παράδειγμα στην περίπτωση που υφιστάμενοι χρήστες αποκτήσουν αδικαιολόγητα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η περιορισμένη πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, ιδίως όταν το κατάλληλο φάσμα συχνοτήτων γίνεται σπανιότερο, μπορεί να αποτελέσει φραγμό εισόδου στην αγορά για νέες υπηρεσίες ή για εφαρμογές και να παρεμποδίσει την καινοτομία και τον ανταγωνισμό. Κατά την απόκτηση νέων δικαιωμάτων χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ραδιοφάσματος ή άλλων συναλλαγών μεταξύ χρηστών, καθώς και η εισαγωγή νέων ευέλικτων κριτηρίων για τη χρήση του ραδιοφάσματος μπορεί να έχει αντίκτυπο στην υφιστάμενη κατάσταση του ανταγωνισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει επομένως να εκπονούν εμπεριστατωμένη ανάλυση των συνεπειών του ανταγωνισμού πριν την διάθεση νέων συχνοτήτων ραδιοφάσματος, καθώς και να λαμβάνουν κατάλληλα εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων μέτρα κανονιστικής ρύθμισης (όπως δράση για την τροποποίηση υφισταμένων δικαιωμάτων, την απαγόρευση ορισμένων εξαγορών δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος, την επιβολή όρων για την αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος και την αποδοτική χρήση όπως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 7 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, τον περιορισμό του εύρους του ραδιοφάσματος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης, ή την αποφυγή υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοφάσματος) προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το άρθρο 5 παράγραφος 6 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ και άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 87/372/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων που θα διατεθούν για τη συντονισμένη εγκατάσταση πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών δημόσιων επίγειων κινητών επικοινωνιών στην Κοινότητα(10) (η «οδηγία GSM»). Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβούν σε ενέργειες για μια πιο ομοιόμορφη κατανομή ραδιοφάσματος μεταξύ των οικονομικών παραγόντων, προορίζοντας μέρος του φάσματος για τους νεοεισερχόμενους σε μια ζώνη ή ομάδα ζωνών με παρόμοια χαρακτηριστικά. [Τροπολογία 12]

(13)  Για βέλτιστη και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, και επικαιροποιημένη διαφανής πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την Ένωση. Η απόφαση 2007/344/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2007 για την εναρμονισμένη διάθεση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος εντός της Κοινότητας(11) απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης, ενώ είναι απαραίτητη στην Ένωση η λεπτομερής καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και της αποτελεσματικότητας αυτών, ακολουθώντας κοινή μέθοδο επανεξέτασης και αξιολόγησης για αποδοτικότερη χρήση του ραδιοφάσματος και του ραδιοεξοπλισμού, ιδίως μεταξύ των 300 MHz και των 6 GHz, αλλά και μεταξύ των 6 GHz και των 70 GHz, δεδομένου ότι οι συχνότητες αυτές θα αποκτούν διαρκώς μεγαλύτερη σημασία, σε συνέχεια των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων. Η καταγραφή πρέπει να είναι αρκούντως εμπεριστατωμένη ούτως ώστε να επιτρέπει τον εντοπισμό ανεπαρκών τεχνολογιών και χρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, όπως αχρησιμοποίητες εκχωρήσεις και ευκαιρίες μερισμού, καθώς και την αξιολόγηση μελλοντικών αναγκών των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη την διαρκή αύξηση του αριθμού των εφαρμογών που κάνουν χρήση ασύρματης λήψης δεδομένων, οφείλουν επίσης να ενισχύσουν την αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος ως προς τις εφαρμογές χρήστη. [Τροπολογία 13]

(14)  Αν και από τεχνολογική άποψη εξακολουθούν να βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, οι λεγόμενες «γνωστικές τεχνολογίες» θα μπορούσαν ήδη να αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης και ακόμα και εφαρμογής μέσω γεωγραφικά προσδιορισμένων πληροφοριών για τη χρήση του ραδιοφάσματος, οι οποίες θα έπρεπε να ενσωματωθούν στην απογραφή. [Τροπολογία 89]

(15)  Τα εναρμονισμένα πρότυπα βάσει της οδηγίας 1999/5/ΕΚ είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους νόμιμα καθοριζομένους όρους μερισμού. Στα ευρωπαϊκά πρότυπα για μη ραδιοκυματικό ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και δίκτυα πρέπει επίσης να αποφεύγονται παρενοχλήσεις στη χρήση του ραδιοφάσματος. Ο σωρευτικός αντίκτυπος από τον αυξανόμενο όγκο και την πυκνότητα των ασύρματων συσκευών και εφαρμογών, σε συνδυασμό με την ποικιλία της χρήσης του φάσματος, δυσχεραίνουν τις τρέχουσες προσεγγίσεις για την διαχείριση των παρεμβολών. Αυτά πρέπει να εξεταστούν και να αξιολογηθούν εκ νέου μαζί με τα χαρακτηριστικά των δεκτών και με περισσότερο εξελιγμένους μηχανισμούς αποφυγής παρεμβολών, με σκοπό την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών ή παρενοχλήσεων στην τρέχουσα αλλά και στη μελλοντική χρήση του ραδιοφάσματος. Εκτός αυτού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν, κατά περίπτωση, να λαμβάνουν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, αντισταθμιστικά μέτρα σχετικά με τις άμεσες δαπάνες για την επίλυση των προβλημάτων παρεμβολής και τις δαπάνες μετάβασης.[Τροπολογία 14]

(16)  Σύμφωνα με τους στόχους της εμβληματικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», οι ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη και τη μεγέθυνση, αν διατεθεί επαρκές εύρος ζώνης, αν χορηγηθούν γρήγορα τα δικαιώματα χρήσης και αν παρασχεθεί στην εμπορία η δυνατότητα να προσαρμοστεί στις εξελίξεις της αγοράς. Το ψηφιακό θεματολόγιο απαιτεί έως το 2020 όλοι οι πολίτες της Ένωσης να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση τουλάχιστον 30 Mbps. Ως εκ τούτου, ραδιοφάσμα που έχει ήδη εναρμονισθεί πρέπει έως το 2012 να αδειοδοτηθεί για επίγειες επικοινωνίες ώστε να εξασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση σε ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση για όλους, ιδίως στις ζώνες του ραδιοφάσματος που ορίζονται στις αποφάσεις 2008/477/ΕΚ(12), 2008/411/ΕΚ(13) και 2009/766/ΕΚ(14) της Επιτροπής. Για συμπλήρωση των επίγειων ευρυζωνικών υπηρεσιών και για εξασφάλιση της κάλυψης των πλέον απομακρυσμένων περιοχών της Ένωσης, η οικονομικά προσιτή δορυφορική ευρυζωνική πρόσβαση θα μπορούσε να είναι γρήγορη και εφικτή λύση. [Τροπολογία 15]

(17)  Σύμφωνα με πολλαπλές συγκλίνουσες μελέτες, η κυκλοφορία δεδομένων μέσω κινητών ψηφιακών πλαισίων αυξάνεται με ταχύτητα και με τους σημερινούς ρυθμούς της διπλασιάζεται κάθε χρόνο. Με τον ρυθμό αυτόν, που είναι πιθανό να διατηρηθεί τα επόμενα χρόνια, η κυκλοφορία αυτή θα έχει πολλαπλασιασθεί επί 40 μεταξύ του 2009 και του 2014. Για να γίνει διαχειρίσιμη αυτή η εκθετική αύξηση, οι ρυθμιστικοί φορείς και οι παράγοντες της αγοράς πρέπει να προβούν σε ορισμένες ενέργειες, μεταξύ των οποίων η από κάθε άποψη βελτιωμένη αποδοτικότητα του ραδιοφάσματος, η ενδεχόμενη διάθεση περαιτέρω εναρμονισμένων συχνοτήτων για την ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση και η μεταφορά κυκλοφορίας προς άλλα δίκτυα μέσω συσκευών πολλαπλής χρήσης.[Τροπολογία 16]

(18)  Ευκταίο θα ήταν να αυξηθεί η ευελιξία στη χρήση των συχνοτήτων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και η προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών ταχείας σύνδεσης, που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και που καθιστούν δυνατή τη δημιουργία νέων διαδραστικών επιγραμμικών υπηρεσιών, π.χ. στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας ή στις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος.[Τροπολογία 17]

(19)  Μια ευρωπαϊκή αγορά με σχεδόν 500 εκατομμύρια χρήστες με ευρυζωνική σύνδεση υψηλών ταχυτήτων θα μπορούσε να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, δημιουργώντας μια μοναδική στον κόσμο κρίσιμη μάζα χρηστών, ώστε να προσφερθούν σε όλες τις περιφέρειες νέες ευκαιρίες, σε κάθε χρήστη αυξημένη αξία και στην Ένωση η ικανότητα να αποτελέσει μια παγκοσμίως πρωτοπόρο οικονομία βασισμένη στη γνώση. Η ταχεία εξάπλωση της ευρυζωνικότητας είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη της ενωσιακής παραγωγικότητας και για τη δημιουργία νέων και μικρών επιχειρήσεων που μπορούν να γίνουν πρωτοπόρες σε διάφορους τομείς, παραδείγματος χάρη στην υγειονομική περίθαλψη, τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες.[Τροπολογία 18]

(20)  Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) εκτιμά τις μελλοντικές ανάγκες σε εύρος ζώνης ραδιοφάσματος για την ανάπτυξη του International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) και προηγμένων συστημάτων IMT (δηλαδή κινητών τηλεπικοινωνιών 3G και 4G) σε 1 280 έως 1 720 MHz το 2020, για την εμπορική χρήση κινητών τηλεπικοινωνιών, σε όλες τις περιφέρειες ITU, μεταξύ των οποίων και η Ευρώπη. Χωρίς την απελευθέρωση πρόσθετου ραδιοφάσματος, κατά προτίμηση εναρμονισμένου σε παγκόσμια κλίμακα, οι νέες υπηρεσίες και η οικονομική ανάπτυξη θα εμποδιστούν από την ανεπαρκή χωρητικότητα των κινητών δικτύων. [Τροπολογία 19]

(21)  Επιπλέον μιας έγκαιρης και θετικής για τον ανταγωνισμό απελευθέρωσης της ζώνης συχνοτήτων 880-915 MHz και 925-960 MHz («ζώνη των 900 MHz») σύμφωνα με την οδηγία 2009/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15), της ζώνης συχνοτήτων 790-862 MHz («ζώνη των 800 MHz») μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον βέλτιστο τρόπο για την ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη μεγάλων εκτάσεων. Με βάση την εναρμόνιση των τεχνικών όρων της απόφασης 2010/267/ΕΕ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2010 σχετικά με τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους χρήσης στη ζώνη συχνοτήτων των 790-862 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση(16), καθώς και τη σύσταση 2009/848/ΕΚ της Επιτροπής της 28 Οκτωβρίου 2009 για τη διευκόλυνση της ελευθέρωσης του ψηφιακού μερίσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση(17), για τερματισμό των αναλογικών εκπομπών από την 1η Ιανουαρίου 2012, και δεδομένων των ταχέων εξελίξεων στην κανονιστική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο, η εν λόγω ζώνη πρέπει έως το 2013 να είναι κατ' αρχήν διαθέσιμη για ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αναγκαία η ταχεία εφαρμογή όσον αφορά αυτήν την ζώνη προκειμένου να αποφευχθούν τεχνικές διαταραχές, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές ανάμεσα στα κράτη μέλη. Λαμβάνοντας υπόψη τη χωρητικότητα της ζώνης των 800 MHz για μετάδοση σε μεγάλες εκτάσεις, οι υποχρεώσεις κάλυψης που προκύπτουν στη βάση των αρχών της τεχνικής ουδετερότητας και της ουδετερότητας της υπηρεσίας πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχα δικαιώματα. Θα πρέπει να ελευθερωθεί επιπλέον φάσμα για ασύρματες υπηρεσίες ευρείας ζώνης στη ζώνη των 1 452-1 492 MHz' («ζώνη των 1,5 GHz») και στη ζώνη των 2 300-2 400 MHz («ζώνη των 2,3 GHz») για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών στις κινητές τηλεπικοινωνίες και για να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού ανάμεσα στις διάφορες τεχνολογικές λύσεις και υποστηρίζει την εμφάνιση φορέων πανευρωπαϊκής εμβέλειας εντός της Ένωσης. Η περαιτέρω κατανομή ραδιοφάσματος για κινητές υπηρεσίες, όπως στη ζώνη των 694-790 MHz («ζώνη των 700 MHz»), πρέπει να αξιολογηθεί αναλόγως των μελλοντικών αναγκών χωρητικότητας για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες και για επίγεια τηλεόραση.[Τροπολογία 20]

(22)  Η αύξηση των ευκαιριών σε θέματα ευρυζωνικών κινητών συνδέσεων έχει μεγάλη σημασία για την προσφορά προς τον πολιτιστικό τομέα νέων μορφών διανομής, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την επιτυχή ανάπτυξή του στο μέλλον. Είναι επίσης σημαντικό να μπορέσουν οι φορείς υπηρεσιών επίγειας τηλεόρασης και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών να διατηρήσουν τις υπηρεσίες αυτές όταν ένα πρόσθετο μέρος του ραδιοφάσματος απελευθερωθεί για ασύρματες υπηρεσίες. Οι δαπάνες μετάβασης που θα προκύψουν από την απελευθέρωση πρόσθετου ραδιοφάσματος μπορούν να καλυφθούν από τέλη αδειοδότησης, επιτρέποντας στους φορείς μετάδοσης να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με αυτές που προσφέρονται σήμερα σε άλλα τμήματα του ραδιοφάσματος.[Τροπολογία 21]

(23)  Τα συστήματα ασύρματης πρόσβασης, περιλαμβανομένων των δικτύων τοπικής πρόσβασης μέσω ραδιοφωνικού σήματος, υπερβαίνουν χωρίς άδεια τις σημερινές κατανομές συχνοτήτων στις περιοχές των 2,4 GHz και των 5 GHz. Για να γίνει δυνατή η εγκατάσταση ασύρματων τεχνολογιών νέας γενιάς είναι αναγκαία η ύπαρξη καναλιών μεγαλύτερου εύρους που θα επιτρέπουν ταχύτητες άνω του 1 Gbps. Επιπλέον η σκοπιμότητα της επέκτασης της διάθεσης μη αδειοδοτημένου ραδιοφάσματος για συστήματα ασύρματης πρόσβασης, περιλαμβανομένων των ραδιοφωνικών τοπικών δικτύων, όπως ορίζεται στην απόφαση 2005/513/ΕΚ της Επιτροπής(18), πρέπει να κρίνεται σε σχέση με την απογραφή των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και των αναδυόμενων αναγκών για τούτο, καθώς και με βάση τη χρήση του ραδιοφάσματος για άλλους σκοπούς.[Τροπολογίες 22 και 25]

(24)  Ενώ οι ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις θα παραμείνουν σημαντική μορφή διανομής περιεχομένου, καθώς εξακολουθούν να είναι η οικονομικότερη μορφή μαζικής διανομής, η ευρυζωνικότητα, σταθερή και κινητή, καθώς και άλλες νέες υπηρεσίες παρέχουν νέες ευκαιρίες ώστε ο πολιτιστικός τομέας να διαφοροποιεί το εύρος των μορφών διανομής, να παρέχει υπηρεσίες κατόπιν αιτήσεως και να αξιοποιεί το οικονομικό δυναμικό της μεγάλης αύξησης σε κυκλοφορία δεδομένων.[Τροπολογία 23]

(25)  Όπως συνέβη και με το πρότυπο «GSM», το οποίο υιοθετήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο χάρη στη γρήγορη και αποφασιστική πανευρωπαϊκή εναρμόνιση, η Ένωση θα πρέπει να καθορίσει σε παγκόσμιο επίπεδο τις εξελίξεις όσον αφορά τις μελλοντικές ανακατανομές ραδιοφάσματος, ιδίως σε σχέση με το αποδοτικότερο τμήμα του. Οι συμφωνίες που θα προκύψουν στην Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (WRC) του 2016 θα έχουν καίρια σημασία για την εξασφάλιση της παγκόσμιας εναρμόνισης και του συντονισμού με τις γειτονικές τρίτες χώρες.[Τροπολογία 24]

(26)  Δεδομένου ότι η κοινή προσέγγιση και οι οικονομίες κλίμακας είναι το κλειδί για την ανάπτυξη ευρυζωνικών επικοινωνιών σε ολόκληρη την Ένωση, αποτρέποντας στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και κατακερματισμό της αγοράς μεταξύ των κρατών μελών, σε συντονισμένη δράση των κρατών μελών μεταξύ τους και με την Επιτροπή θα πρέπει να οριστούν ορισμένες διαδικαστικές προϋποθέσεις και όροι αδειοδότησης. Οι όροι πρέπει πρωτίστως να διασφαλίζουν στους νεοεισερχόμενους πρόσβαση στις χαμηλότερες ζώνες μέσω δημοπρασιών ή άλλων μορφών διαγωνισμού. Στους όρους θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνονται υποχρεώσεις κάλυψης, μέγεθος φασματικού τμήματος, το χρονοδιάγραμμα χορήγησης δικαιωμάτων, πρόσβαση σε φορείς εκμετάλλευσης κινητών εικονικών δικτύων (MVNO), καθώς και η διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της εμπορίας του ραδιοφάσματος για την αύξηση της αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος, για τη διευκόλυνση της εμφάνισης νέων πανευρωπαϊκών υπηρεσιών και για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ασύρματου εξοπλισμού και υπηρεσιών, πρέπει οι όροι αυτοί να εφαρμόζονται στις ζώνες του ραδιοφάσματος που είναι κατανεμημένες σε ασύρματες επικοινωνίες, και των οποίων τα δικαιώματα χρήσης μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκμισθωθούν. [Τροπολογία 26]

(27)  Ενδέχεται να απαιτηθεί πρόσθετο φάσμα από άλλους τομείς, όπως οι μεταφορές (για συστήματα ασφάλειας, πληροφοριών και διαχείρισης) η έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), ο πολιτισμός, η ηλ-υγεία, η ηλ-ένταξη, η πολιτική προστασία και παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (ΠΠΑΚ), η τελευταία ενόψει της αυξημένης χρήσης που κάνει σε μετάδοση οπτικού σήματος και δεδομένων για ταχεία και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών. Η βελτιστοποίηση της συνέργειας και των άμεσων συνδέσμων μεταξύ πολιτικής ραδιοφάσματος και δραστηριοτήτων Ε&Α και η εκπόνηση μελετών ραδιοσυμβατότητας μεταξύ διαφορετικών χρηστών του ραδιοφάσματος αναμένεται ότι θα βοηθήσουν την καινοτομία. Τα ερευνητικά κέντρα που σχετίζονται με το πεδίο αυτό πρέπει να συμβάλουν στην ανάπτυξη των τεχνικών πτυχών του κανονισμού του ραδιοφάσματος, ιδίως με την παροχή εγκαταστάσεων δοκιμών για την επαλήθευση μοντέλων παρεμβολής που σχετίζονται με τη νομοθεσία της Ένωσης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας βάσει του έβδομου προγράμματος πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης(19) επιβάλλουν την εξέταση των αναγκών σε ραδιοφάσμα των έργων που μπορεί να έχουν μεγάλο οικονομικό ή επενδυτικό δυναμικό, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), π.χ. γνωσιακός ραδιοεξοπλισμός ή ηλ-υγεία. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία έναντι βλαβερών παρεμβολών, για τη στήριξη της Ε&Α και επιστημονικών δραστηριοτήτων. [Τροπολογία 27]

(28)  Η στρατηγική Ευρώπη 2020 θέτει περιβαλλοντικούς στόχους για αειφόρο, αποδοτική ως προς την αξιοποίηση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, για παράδειγμα με βελτίωση της απόδοσης των πόρων κατά 20 %. Για τον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) επιφυλάσσεται καίριος ρόλος, όπως τονίζεται στο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη. Ανάμεσα στις προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνεται η επίσπευση της εγκατάστασης, σε ενωσιακή κλίμακα, ευφυών συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας (έξυπνα δίκτυα και μετρητές) χρησιμοποιώντας δυνατότητες των επικοινωνιών για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και η ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μεταφορών και ευφυούς διαχείρισης της κυκλοφορίας για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα των μεταφορών. Η αποδοτική χρήση των τεχνολογιών του ραδιοφάσματος θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από ραδιοεξοπλισμό και στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

(29)  Η προστασία της δημόσιας υγείας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι ουσιώδης για την ευημερία των πολιτών και για συνεκτική προσέγγιση στην αδειοδότηση ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι η προστασία της δημόσιας υγείας από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία έχει ήδη καλυφθεί από τη σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 GHz)(20), είναι απαραίτητο να επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση του πώς αντιδρούν οι ζωντανοί οργανισμοί στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και να διασφαλιστεί διαρκής παρακολούθηση των ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών αποτελεσμάτων της χρήσης του ραδιοφάσματος στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων των σωρευτικών αποτελεσμάτων στην πραγματική ζωή από τη χρήση του σε διάφορες συχνότητες από αυξανόμενο αριθμό τύπων εξοπλισμού. Κατά την προσπάθειά τους να επιτύχουν τη δέουσα δημόσια ασφάλεια, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα προστατευτικά μέτρα είναι ουδέτερα από άποψη τεχνολογίας και υπηρεσιών.[Τροπολογία 28]

(30)  Ουσιώδεις στόχοι δημοσίου συμφέροντος, όπως η ασφάλεια της ζωής, απαιτούν συντονισμένες τεχνικές λύσεις για τη διασυνεργασία υπηρεσιών ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει να διατίθεται επαρκές εύρος ραδιοφάσματος σε ένα συντονισμένο πανευρωπαϊκό τμήμα ραδιοφάσματος για την ανάπτυξη και την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και συσκευών ασφάλειας, καθώς και καινοτόμων πανευρωπαϊκών ή διαλειτουργικών λύσεων ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης. Από μελέτες έχει ήδη καταδειχθεί η ανάγκη πρόσθετου εναρμονισμένου ραδιοφάσματος στη ζώνη κάτω του 1 GHz για παροχή κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών ΠΠΑΚ, σε όλη την Ένωση, για τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια. Οποιαδήποτε πρόσθετη εναρμονισμένη κατανομή φάσματος ΠΠΑΚ κάτω του ενός GHz πρέπει να περιλαμβάνει επίσης εξέταση της δυνατότητας να ελευθερωθεί ή να χρησιμοποιηθεί από κοινού άλλο φάσμα που ανήκει στην ΠΠΑΚ.[Τροπολογία 29]

(31)  Ο κανονισμός για το ραδιοφάσμα έχει ισχυρή διασυνοριακή και διεθνή διάσταση, λόγω των χαρακτηριστικών διάδοσης, του διεθνούς χαρακτήρα των αγορών που εξαρτώνται από ραδιοεπικοινωνιακές υπηρεσίες, καθώς και της ανάγκης αποφυγής βλαβερών παρεμβολών μεταξύ των χωρών. Επιπλέον, η αναφορά σε διεθνείς συμφωνίες στις οδηγίες 2002/21/ΕΚ και 2002/20/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/140/ΕΚ σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν αναλαμβάνουν διεθνείς υποχρεώσεις που εμποδίζουν ή περιορίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους απέναντι στην Ένωση. Τα κράτη μέλη πρέπει, σύμφωνα με τη νομολογία, να καταβάλουν κάθε απαραίτητη προσπάθεια ώστε, σε διεθνείς οργανισμούς που είναι επιφορτισμένοι με το συντονισμό του ραδιοφάσματος, να καταστεί δυνατή η κατάλληλη εκπροσώπηση της Ένωσης σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Επιπλέον, όταν διακυβεύεται η πολιτική ή η αρμοδιότητα της Ένωσης, πρέπει η Ένωση να καθοδηγεί πολιτικά την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων και να διασφαλίζει ότι η ΕΕ θα μιλά με μία φωνή σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση παγκόσμιων συνεργιών και οικονομιών κλίμακας ως προς τη χρήση του ραδιοφάσματος, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, αντίστοιχα με το μέγεθος ευθύνης της για θέματα ραδιοφάσματος βάσει το ενωσιακού δικαίου. [Τροπολογία 30]

(32)  Εξελισσόμενη από την τρέχουσα πρακτική και με βάση τις αρχές που ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 3ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με τις διαδικασίες που επιβάλλεται να τηρηθούν κατά την παγκόσμια διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών του 1992, και εφόσον οι WRC και άλλες πολυμερείς διαπραγματεύσεις θίγουν αρχές και θέματα πολιτικής με σημαντική ενωσιακή διάσταση, η Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει νέες διαδικασίες για την προάσπιση των συμφερόντων της σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις, επιπλέον του μακροπρόθεσμου στόχου της να καταστεί μέλος της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών παράλληλα με τα κράτη μέλη· προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της ομάδας πολιτικής ραδιοφάσματος (RSPG), μπορεί επίσης να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κοινούς στόχους πολιτικής, όπως ορίζεται στην οδηγία 2002/21/ΕΚ.

(33)  Για να αποφευχθεί η αυξανόμενη πίεση επί της ζώνης συχνοτήτων που προορίζεται για δορυφορική πλοήγηση και δορυφορική επικοινωνία, το εύρος ζώνης τους πρέπει να διασφαλίζεται στο νέο σχεδιασμό χρήσης του ραδιοφάσματος. Η WRC του 2012 περιλαμβάνει συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την Ένωση, όπως το ψηφιακό μέρισμα, οι επιστημονικές και μετεωρολογικές υπηρεσίες, η αειφόρος ανάπτυξη και η αλλαγή του κλίματος, οι δορυφορικές επικοινωνίες και η χρήση του ραδιοφάσματος για το Galileo (που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 876/2002 του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2002 για τη δημιουργία της κοινής επιχείρησης Galileo(21) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1321/2004 του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2004 σχετικά με τη δημιουργία δομών για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης)(22), καθώς και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης («GMES»)(23) για βελτίωση της χρήσης των δεδομένων γεωσκόπησης. [Τροπολογία 31]

(34)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προτρέπονται να συνεχίσουν τις διμερείς διαπραγματεύσεις με τις γειτονικές τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων των υποψήφιων και δυνητικά υποψήφιων προς ένταξη χωρών, ώστε να ανταποκριθούν στις ενωσιακές υποχρεώσεις τους σε θέματα συντονισμού συχνοτήτων και να επιδιώξουν την επίτευξη συμφωνιών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα θετικό προηγούμενο για άλλα κράτη μέλη. Η Ένωση θα πρέπει προσφέρει στα κράτη μέλη τεχνική και πολιτική υποστήριξη κατά τις διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις τους με τρίτες χώρες, ιδίως με τις γειτονικές χώρες, περιλαμβανομένων των υποψήφιων και δυνητικά υποψήφιων προς ένταξη χωρών. Τούτο αναμένεται επίσης να συμβάλει στην αποφυγή βλαβερών παρεμβολών και να βελτιώσει την απόδοση του ραδιοφάσματος και τη σύγκλιση της χρήσης του και πέρα από τα σύνορα της Ένωσης. Ιδιαίτερα επιτακτική είναι η ανάληψη δράσης στη ζώνη των 800 MHz και των 3,4-3,8 GHz για τη μετάβαση σε κυψελοειδείς ευρυζωνικές τεχνολογίες και για την εναρμόνιση ραδιοφάσματος απαραίτητου για τον εκσυγχρονισμό του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. [Τροπολογία 32]

(35)  Για την πραγματοποίηση των στόχων του παρόντος προγράμματος, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για συντονισμό της διαχείρισης και της ρύθμισης του ραδιοφάσματος σε κοινοτικό επίπεδο, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την ικανότητα και την εμπειρογνωμοσύνη των εθνικών διοικήσεων. Αυτό το πλαίσιο μπορεί επίσης να συμβάλει ώστε ο συντονισμός του ραδιοφάσματος μεταξύ των κρατών μελών να τεθεί στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Η συνεργασία και ο συντονισμός είναι επίσης απαραίτητα ανάμεσα στους οργανισμούς τυποποίησης, τα ερευνητικά ιδρύματα και την CEPT.

(36)  Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί δυνάμει της παρούσας απόφασης, καθώς και σχετικά με σχεδιαζόμενες μελλοντικές δράσεις. [Τροπολογία 33]

(37)  Κατά την κατάρτιση της πρότασής της, η Επιτροπή έλαβε ιδιαίτερα υπόψη της τη γνώμη της RSPG.

(38)  Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την προστασία που αναγνωρίζεται στους οικονομικούς παράγοντες της αγοράς από την οδηγία 2009/140/ΕΚ,[Τροπολογία 34]

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα απόφαση θεσπίζει πολυετές πρόγραμμα πολιτικής ραδιοφάσματος για το στρατηγικό σχεδιασμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

2.   Η παρούσα απόφαση καλύπτει την εσωτερική αγορά σε όλους τους τομείς ενωσιακής πολιτικής που αφορούν τη χρήση του ραδιοφάσματος, όπως μεταξύ άλλων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, στις μεταφορές, στην ενέργεια και στον οπτικοακουστικό τομέα.

3.   Η παρούσα απόφαση συμφωνεί με το ισχύον δίκαιο της Ένωσης, ιδίως τις οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ και 1999/5/ΕΚ, καθώς και την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ, όπως επίσης με τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο σε συμφωνία με το ενωσιακό δίκαιο και με τις ειδικές διεθνείς συμφωνίες, λαμβανομένων υπόψη των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών της ITU·

4.   Η παρούσα απόφαση ισχύει με την επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, σε πλήρη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, για την επιδίωξη στόχων γενικού συμφέροντος, ιδίως σχετικά με τη ρύθμιση περιεχομένου και την πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα. [Τροπολογία 35]

Άρθρο 2

Εφαρμογή γενικών ρυθμιστικών αρχών

1.   Τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή, κατά διαφανή τρόπο, για την εξασφάλιση συνεπούς εφαρμογής των ακόλουθων γενικών ρυθμιστικών αρχών σε ολόκληρη την Ένωση:

   α) ενθάρρυνση αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος για καλύτερη ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση για χρήση των συχνοτήτων, η οποία να αντανακλά τη σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία του ραδιοφάσματος·
   β) εφαρμογή του καταλληλότερου, πιο αμερόληπτου και λιγότερο επαχθούς συστήματος αδειοδότησης που είναι δυνατό, κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα στη χρήση του ραδιοφάσματος·
   γ) εξασφάλιση της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς και των ψηφιακών υπηρεσιών, με τη διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ισοτιμίας μεταξύ των ανταγωνιζόμενων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και με την προώθηση της δημιουργίας νέων φορέων πανευρωπαϊκής εμβέλειας.
   δ) προώθηση της καινοτομίας,
   ε) το να λαμβάνεται πλήρως υπόψη, κατά τον καθορισμό των τεχνικών όρων για την κατανομή ραδιοφάσματος, η ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τις επιπτώσεις από εκπομπές ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην ανθρώπινη υγεία·
   στ) προώθηση της τεχνολογίας και της ουδετερότητας των υπηρεσιών όσον αφορά τη χρήση φάσματος.[Τροπολογία 36]

2.  Για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εφαρμόζονται οι ακόλουθες ειδικές αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 8α, 9 και 9β της οδηγίας 2002/21/ΕΚ και με την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ:

   α) εφαρμογή τεχνολογικής ουδετερότητας και ουδετερότητας των υπηρεσιών για τη χρήση φάσματος για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για τη μεταβίβαση ή εκμίσθωση ατομικών δικαιωμάτων για τη χρήση ραδιοφωνικών συχνοτήτων·
   β) προαγωγή της εναρμόνισης της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε ολόκληρη την Ένωση, κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται η ανάγκη εξασφάλισης αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων αυτών·
   γ) διευκόλυνση της αύξησης της κυκλοφορίας δεδομένων μέσω κινητών πλαισίων, καθώς και των ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως με ενίσχυση της ευελιξίας, καθώς και με προώθηση της καινοτομίας, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να αποφευχθούν οι επιβλαβείς παρεμβολές και να διασφαλιστεί η τεχνική ποιότητα υπηρεσιών·
   δ) διατήρηση και ανάπτυξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού, με την αποτροπή, μέσω μέτρων εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων, της υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοσυχνοτήτων, η οποία οδηγεί σε σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού. [Τροπολογία 37]

Άρθρο 3

Στόχοι πολιτικής

Προκειμένου να επικεντρωθεί στις προτεραιότητες αυτού του πρώτου προγράμματος, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται για τη στήριξη και την εφαρμογή των ακόλουθων στόχων πολιτικής:

   α) να κατανεμηθεί επαρκές και κατάλληλο τμήμα του ραδιοφάσματος, το οποίο να ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 200 MHz έως το 2015, εκτός αν στο πρόγραμμα για την πολιτική ραδιοφάσματος ορίζεται διαφορετικά, για τη στήριξη των πολιτικών στόχων της Ένωσης και προκειμένου να καλυφθεί με τον καλύτερο τρόπο η αυξανόμενη ζήτηση για κυκλοφορία δεδομένων μέσω κινητών πλαισίων, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη εμπορικών και δημόσιων υπηρεσιών, λαμβανομένων υπόψη σημαντικών στόχων γενικού συμφέροντος, όπως είναι η πολιτιστική πολυμορφία και ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης· [Τροπολογία 38]
   β) να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα και να επιτευχθούν οι στόχοι του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες της Ένωσης έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις με ταχύτητα όχι μικρότερη των 30 Mbps το 2020, και δίνοντας στην Ένωση τη δυνατότητα να διαθέτει τη μέγιστη δυνατή ευρυζωνική ταχύτητα και χωρητικότητα·[Τροπολογία 39]
   γ) να δοθεί στην Ένωση η δυνατότητα να τεθεί επικεφαλής στις ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με την ελευθέρωση επαρκούς πρόσθετου ραδιοφάσματος στις αποδοτικότερες σε σχέση με το κόστος ζώνες, ώστε οι υπηρεσίες αυτές να γίνουν ευρέως διαθέσιμες·[Τροπολογία 40]
   δ) να εξασφαλισθούν ευκαιρίες τόσο για τον εμπορικό τομέα, όσο και για τις δημόσιες υπηρεσίες, μέσω της αύξησης της ευρυζωνικής χωρητικότητας κινητών πλαισίων·[Τροπολογία 41]
   ε) να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία στη χρήση ραδιοφάσματος, για προώθηση της καινοτομίας και των επενδύσεων μέσω της συνεπούς εφαρμογής των αρχών της ουδετερότητας τεχνολογίας και υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση, προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε ολόκληρη την Ένωση μεταξύ των τεχνολογικών λύσεων που είναι δυνατόν να υιοθετηθούν, και με την κατάλληλη κανονιστική προβλεψιμότητα, μέσω του ανοίγματος εναρμονισμένου ραδιοφάσματος σε νέες προηγμένες υπηρεσίες, καθώς και της δυνατότητας εμπορίας των δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος, έτσι ώστε να δημιουργηθούν ευκαιρίες δημιουργίας μελλοντικών πανευρωπαϊκών υπηρεσιών·[Τροπολογία 42]
   στ) να προωθηθεί η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος με αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των γενικών αδειών και αύξηση της χρήσης αυτών των τύπων αδειών·
   ζ) να ενθαρρυνθεί η από κοινού χρήση της υποδομής στις περιπτώσεις όπου είναι ενδεδειγμένο και δεν δημιουργεί διακρίσεις, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ·[Τροπολογία 43]
   η) να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός, ιδίως στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μέσω εκ των προτέρων πρόληψης, ή εκ των υστέρων αποκατάστασης, της υπέρμετρης συσσώρευσης ραδιοσυχνοτήτων από ορισμένους οικονομικούς φορείς με αποτέλεσμα σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού μέσω της απόσυρσης δικαιωμάτων σε συχνότητες ή άλλων μέτρων, ή με τη διάθεση συχνοτήτων με τρόπους που θα διορθώνουν τις στρεβλώσεις της αγοράς· [Τροπολογία 44]
   θ) να περιοριστεί ο κατακερματισμός και να γίνει πλήρως εκμεταλλεύσιμο το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς, για να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να δοθεί ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και σε οικονομίες φάσματος και κλίμακας σε ενωσιακό επίπεδο, με την ενίσχυση του συντονισμού και της εναρμόνισης των τεχνικών όρων για τη χρήση και τη διάθεση του ραδιοφάσματος, κατά περίπτωση ▌· [Τροπολογία 45]
   ι) να αποφευχθούν βλαβερές παρεμβολές ή διαταραχή από άλλες ραδιοκυματικές ή μη ραδιοκυματικές συσκευές διευκολύνοντας την εκπόνηση προτύπων που να επιτρέπουν ευέλικτη και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, και αυξάνοντας την ατρωσία των δεκτών σε παρεμβολές, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις σωρευτικές επιπτώσεις από τον αυξανόμενο αριθμό και την πυκνότητα των ραδιοφωνικών συσκευών και εφαρμογών·
   ια) κατά τον καθορισμό των τεχνικών όρων για την κατανομή ραδιοφάσματος, να λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας που πιστοποιείται από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς όσον αφορά τις τυχόν επιπτώσεις από εκπομπές ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην ανθρώπινη υγεία και να εφαρμόζονται με τρόπο ουδέτερο από πλευράς τεχνολογίας και υπηρεσιών·[Τροπολογία 46]
   ιβ) να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε νέα είδη εξοπλισμού και τεχνολογίες για τους καταναλωτές, με τρόπο ώστε η μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία και η αποτελεσματική χρήση του ψηφιακού μερίσματος να υποστηριχτεί από τους καταναλωτές·[Τροπολογία 47]
   ιγ) να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα της Ένωσης με τη βελτίωση της τεχνικής απόδοσης των ασύρματων δικτύων και εφαρμογών επικοινωνιών. [Τροπολογία 48]

Άρθρο 4

Βελτιωμένη απόδοση και ευελιξία

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2013, κατάλληλα και παρόμοια μεταξύ τους μέτρα αδειοδότησης και κατανομής συχνοτήτων για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 2002/20/ΕΚ, όπως η δυνατότητα σχετικών φορέων εκμετάλλευσης, κατά το δυνατό και έπειτα από διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 12, για άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε συνεχή τμήματα του ραδιοφάσματος εύρους τουλάχιστον 10 MHz, ώστε να γίνει δυνατή η μέγιστη δυνατή χωρητικότητα και ευρυζωνική ταχύτητα, αλλά και η διαμόρφωση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού. [Τροπολογία 49]

2.  Σε συνεργασία με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τη συλλογική χρήση του ραδιοφάσματος καθώς επίσης μερισμό του ραδιοφάσματος και χρήση του χωρίς υποχρέωση άδειας. Υποστηρίζουν επίσης τρέχουσες και νέες τεχνολογίες όπως βάσεις δεδομένων γεωλογικού προσδιορισμού και ευφυή ραδιοεξοπλισμό για παράδειγμα στο λευκό φάσμα και αφού διεξαχθεί η απαιτούμενη εκτίμηση επιπτώσεων. Η εν λόγω εκτίμηση επιπτώσεων εκδίδεται εντός δώδεκα μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας. [Τροπολογία 90]

3.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται για την εκπόνηση και εναρμόνιση προτύπων για ραδιοεξοπλισμό και τηλεπικοινωνιακά τερματικά, καθώς και για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και δίκτυα που κατά περίπτωση βασίζονται σε εντολές τυποποίησης της Επιτροπής προς τους αρμόδιους οργανισμούς τυποποίησης. Ειδική προσοχή δίδεται επίσης σε πρότυπα για εξοπλισμό που είναι προς χρήση από άτομα με αναπηρία, χωρίς ωστόσο να αφαιρείται από αυτά τα άτομα το δικαίωμα να χρησιμοποιούν μη τυποποιημένο εξοπλισμό, εάν το προτιμούν. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία έχει ο αποτελεσματικός συντονισμός της εναρμόνισης και της τυποποίησης, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς περιορισμούς συσκευές που εξαρτώνται από το ραδιοφάσμα και στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς.[Τροπολογία 51]

4.   Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις δραστηριότητες Ε&Α για νέες τεχνολογίες όπως οι γνωσιακές τεχνολογίες, δεδομένου ότι η ανάπτυξή τους μπορεί να προσφέρει μελλοντικά προστιθέμενη αξία από πλευράς απόδοσης και χρήσης φάσματος.[Τροπολογία 52]

5.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι όροι και οι διαδικασίες επιλογής προάγουν τον ανταγωνισμό και ίσους όρους ανταγωνισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τις επενδύσεις και την αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος ως δημοσίου αγαθού καθώς και τη συνύπαρξη υφιστάμενων και νέων υπηρεσιών και συσκευών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να προωθούν διαρκώς την αποδοτική χρήση του φάσματος τόσο για τα δίκτυα όσο και για τις εφαρμογές σε επίπεδο χρήστη.[Τροπολογία 53]

6.  Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς που οφείλεται σε αποκλίνουσες συνθήκες επιλογής και τις διαδικασίες για εναρμόνιση ζωνών ραδιοφάσματος που έχουν κατανεμηθεί σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι οποίες έχουν καταστεί εμπορεύσιμες σε όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 9β της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας προσδιορίζει τις βέλτιστες πρακτικές και ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών για τις ζώνες αυτές και εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους όρους αδειοδότησης και τις διαδικασίες για τις εν λόγω ζώνες, για παράδειγμα όσον αφορά μερισμό υποδομής και όρους κάλυψης, προκειμένου να επιτευχθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με την εφαρμογή των αρχών της ουδετερότητας της τεχνολογίας και των υπηρεσιών. [Τροπολογία 54]

7.  Όποτε απαιτείται για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική χρήση των δικαιωμάτων του ραδιοφάσματος και να αποφευχθεί αποθεματοποίηση ραδιοφάσματος, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κυρώσεων, τελών που χρησιμεύουν ως κίνητρα και ανάκλησης δικαιωμάτων.[Τροπολογία 55]

8.   Τα μέτρα που θα θεσπίσουν τα κράτη μέλη προβλέπονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται μαζί με το έγκαιρο και ενισχυτικό του ανταγωνισμού άνοιγμα της ζώνης των 900 MHz, σύμφωνα με την οδηγία «GSM». Αυτά τα μέτρα λαμβάνονται χωρίς να εισάγονται διακρίσεις και χωρίς να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό προς όφελος των φορέων εκμετάλλευσης που έχουν ήδη κυρίαρχη θέση στην αγορά.[Τροπολογία 56]

Άρθρο 5

Ανταγωνισμός

1.  Τα κράτη μέλη διατηρούν και προωθούν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και αποφεύγουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και σε ειδικές εθνικές αγορές. [Τροπολογία 57]

2.  Για να εφαρμοστούν πλήρως οι υποχρεώσεις της παραγράφου 1, και ιδίως για να διασφαλιστεί ότι δεν στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός από οποιαδήποτε κατανομή, συσσώρευση, μεταφορά ή τροποποίηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, τα κράτη μέλη, κατά τον σχεδιασμό της κατανομής φάσματος, εξετάζουν προσεκτικά εάν η σχεδιαζόμενη κατανομή φάσματος είναι πιθανόν να στρεβλώσει ή να περιορίσει τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές κινητών συσκευών, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα φάσματος των σχετικών φορέων κινητών υπηρεσιών. Αν η κατανομή φάσματος είναι πιθανό να στρεβλώσει ή να περιορίσει τον ανταγωνισμό, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για την προώθηση του ουσιαστικού ανταγωνισμού, καθώς και τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέτρα, με την επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού: [Τροπολογία 58]

   α) Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν το εύρος του ραδιοφάσματος για το οποίο χορηγούνται δικαιώματα χρήσης σε οποιονδήποτε ▌ φορέα ή μπορούν να θέτουν όρους για τα εν λόγω δικαιώματα χρήσης, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών χονδρικής, και η περιαγωγή σε εθνικό ή σε περιφερειακό επίπεδο, σε ορισμένες ζώνες ή σε ορισμένες ομάδες ζωνών με παρόμοια χαρακτηριστικά, για παράδειγμα τις ζώνες κάτω από 1 GHz που είναι κατανεμημένες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών·[Τροπολογία 59]
   β) Τα κράτη μέλη μπορούν να δεσμεύουν μέρη ή σύνολα ζωνών του φάσματος για νεοεισερχομένους στους οποίους δεν έχει κατανεμηθεί προηγουμένως φάσμα ή τους έχει κατανεμηθεί σημαντικά λιγότερο από ό,τι απαιτείται για να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των πρωτοεισελθόντων και των νεοεισερχομένων στην αγορά κινητών επικοινωνιών, εξασφαλίζοντας πρόσβαση με ίσους όρους στις χαμηλότερες ζώνες του φάσματος· [Τροπολογία 60]
   γ) Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν να χορηγήσουν νέα δικαιώματα χρήσης ή να επιτρέψουν νέες χρήσεις ραδιοφάσματος σε ορισμένες ζώνες, ή μπορούν να θέτουν όρους για τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων χρήσης ή για την έγκριση νέων χρήσεων του ραδιοφάσματος, όταν αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα συσσώρευση συχνοτήτων του ραδιοφάσματος από ορισμένους οικονομικούς φορείς, και σε περίπτωση που αυτή η συσσώρευση είναι πιθανό να βλάψει σημαντικά τον ανταγωνισμό. [Τροπολογία 61]
   δ) Τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύουν ή να επιβάλλουν όρους σε ορισμένες συναλλαγές μεταφοράς δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος που δεν υπόκεινται σε εθνικό ή ενωσιακό έλεγχο των συγκεντρώσεων, και οι οποίες θα παρακώλυαν σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της.
   ε) Τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιήσουν τα ισχύοντα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να διορθωθεί εκ των υστέρων η υπέρμετρη συσσώρευση συχνοτήτων του ραδιοφάσματος από ορισμένους οικονομικούς παράγοντες και η οποία ενδέχεται να στρεβλώσει σημαντικά τον ανταγωνισμό. [Τροπολογία 62]

3.   Όταν τα κράτη μέλη επιθυμούν να εγκρίνουν οποιαδήποτε από τα μέτρα στα οποία παραπέμπει η παράγραφος 2, το πράττουν επιβάλλοντας προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες επιβολής ή τροποποίησης αυτών των προϋποθέσεων επί των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος που καθορίζονται στην οδηγία 2002/20/ΕΚ.[Τροπολογία 63]

4.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης και επιλογής αποφεύγουν καθυστερήσεις, δεν συνεπάγονται διακρίσεις και προωθούν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, με την πρόληψη ενδεχόμενων δυσμενών για τον ανταγωνισμό συνεπειών, προς όφελος των πολιτών και των καταναλωτών της Ένωσης. [Τροπολογία 64]

Άρθρο 6

Ραδιοφάσμα για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες

1.  Χωρίς να θίγονται οι αρχές της ουδετερότητας υπηρεσιών και τεχνολογίας, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι εντός της Ένωσης κατανέμεται επαρκές εναρμονισμένο ραδιοφάσμα για σκοπούς κάλυψης και χωρητικότητας, προσφέροντας στην Ένωση τη μεγαλύτερη παγκοσμίως ευρυζωνική ταχύτητα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ασύρματες εφαρμογές και η ηγετική θέση της Ευρώπης στις νέες υπηρεσίες συμβάλλουν αποτελεσματικά στην οικονομική ανάπτυξη, με την επίτευξη, έως το 2020, του στόχου όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνική σύνδεση με ταχύτητες όχι μικρότερες των 30 Mbps. [Τροπολογία 65]

2.  Από την 1η Ιανουαρίου 2012, τα κράτη μέλη διαθέτουν προς χρήση όλες τις συχνότητες που έχουν οριστεί με τις αποφάσεις 2008/477/ΕΚ (2,5-2,69 GHz), 2008/411/ΕΚ (3,4-3,8 GHz) και 2009/766/ΕΚ (900/1 800 MHz), για την προώθηση ευρύτερης διαθεσιμότητας ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και των καταναλωτών στην Ένωση, χωρίς να θίγεται η σημερινή και μελλοντική ανάπτυξη άλλων υπηρεσιών που διαθέτουν ίση πρόσβαση στο ραδιοφάσμα αυτό υπό τους όρους που καθορίζονται στις ανωτέρω αποφάσεις της Επιτροπής. [Τροπολογία 66]

3.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών να αναβαθμίζουν διαρκώς τα δίκτυά τους ώστε να ανταποκρίνονται στην πλέον πρόσφατη και αποτελεσματική τεχνολογία, προκειμένου να αποκομίζουν τα αντίστοιχα οφέλη.[Τροπολογία 67]

4.  Από την 1η Ιανουαρίου 2013, τα κράτη μέλη, διαθέτουν τη ζώνη των 800 MHz για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τους εναρμονισμένους τεχνικούς όρους που καθορίζονται με την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις επαρκώς αιτιολογημένες για τεχνικούς και ιστορικούς λόγους, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ειδικές παρεκκλίσεις έως το τέλος του 2015 κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Εάν η ζώνη δεν είναι διαθέσιμη λόγω προβλημάτων σε σχέση με τον διασυνοριακό συντονισμό συχνοτήτων με μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, η Επιτροπή εγκρίνει ειδικές ετήσιες παρεκκλίσεις μέχρι να αρθούν αυτά τα εμπόδια. Σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τη χρήση του ραδιοφάσματος κάτω από 1 GHz και αξιολογεί αν μπορεί να ελευθερωθεί επιπλέον ραδιοφάσμα και να διατεθεί ▌. [Τροπολογία 68]

5.   Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, καλείται να αναλάβει δράση στα κατάλληλα επίπεδα για να επιτύχει την περαιτέρω εναρμόνιση και την πιο αποδοτική χρήση της ζώνης του 1,5 GHz και των 2,3 GHz για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς τις ανάγκες χωρητικότητας για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες και, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εκτιμά, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2015, εάν υπάρχει ανάγκη δραστηριοποίησης για την εναρμόνιση και άλλων ζωνών του ραδιοφάσματος, όπως της ζώνης των 700 MHz. Η αξιολόγηση αυτή λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις στις τεχνολογίες ραδιοφάσματος, τις εμπειρίες της αγοράς σχετικά με νέες υπηρεσίες, τις πιθανές μελλοντικές ανάγκες της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης και την έλλειψη φάσματος σε άλλες ζώνες κατάλληλες για ασύρματη ευρυζωνική κάλυψη.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις που απαιτείται, το άμεσο κόστος της μετάβασης ή της ανακατανομής της χρήσης ραδιοφάσματος αντισταθμίζεται κατάλληλα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.[Τροπολογία 69]

6.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει ότι η παροχή πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 800 MHz ενθαρρύνεται σε αραιοκατοικημένες περιοχές, ▌ μέσω, για παράδειγμα, υποχρεώσεων κάλυψης, οι οποίες τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές της ουδετερότητας της τεχνολογίας και των υπηρεσιών.

Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή εξετάζουν τρόπους και, κατά περίπτωση, λαμβάνουν τεχνικά και ρυθμιστικά μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η ελευθέρωση της ζώνης των 800 MHz δεν επηρεάζει αρνητικά τους χρήστες υπηρεσιών προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE). [Τροπολογία 70]

7.   Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, αξιολογεί τη σκοπιμότητα της επέκτασης της διάθεσης μη αδειοδοτημένου ραδιοφάσματος για συστήματα ασύρματης πρόσβασης, περιλαμβανομένων των δικτύων τοπικής πρόσβασης μέσω ραδιοφωνικού σήματος, όπως ορίζεται στην απόφαση 2005/513/ΕΚ, σε ολόκληρη τη ζώνη των 5 GHz.

Η Επιτροπή καλείται να προωθήσει το εγκεκριμένο θεματολόγιο της εναρμόνισης στις σχετικές διεθνείς συναντήσεις, και ιδίως στις παγκόσμιες διασκέψεις ραδιοεπικοινωνιών της ITU.[Τροπολογία 71]

8.  Η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει κατά προτεραιότητα τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 9β παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ώστε να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εμπορία, εντός της Ένωσης, των δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος στις εναρμονισμένες ζώνες 790-862 MHz, 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1 710-1 785 MHz, 1 805-1 880 MHz, 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz, 2 110-2 170 MHz, 2,5-2,69 GHz και 3,4-3,8 GHz, όπως και σε άλλα επιπρόσθετα τμήματα του φάσματος που ελευθερώνονται για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, χωρίς να θίγεται η υφιστάμενη και μελλοντική ανάπτυξη άλλων υπηρεσιών που διαθέτουν ίση πρόσβαση στο φάσμα αυτό υπό τους όρους που τίθενται στις αποφάσεις της Επιτροπής που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ.[Τροπολογία 72]

9.  Για να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των ευρυζωνικών υπηρεσιών, ιδίως στις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μπορούν να εξετάσουν τη διάθεση επαρκούς ραδιοφάσματος για παροχή ευρυζωνικών δορυφορικών υπηρεσιών που επιτρέπουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. [Τροπολογία 73]

10.  Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εξετάζουν το ενδεχόμενο να επεκταθεί η διάθεση και χρήση των πικοκυψελών και των φεμτοκυψελών. Λαμβάνουν πλήρως υπόψη το δυναμικό αυτών των κυψελοειδών σταθμών βάσης όπως και το μερισμό του ραδιοφάσματος και χρήση του χωρίς υποχρέωση άδειας για να προσφέρουν τη βάση για ασύρματο πολυγωνικό δίκτυο, πράγμα που μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στο γεφύρωμα του ψηφιακού χάσματος. [Τροπολογία 92]

Άρθρο 7

Ανάγκες ραδιοφάσματος για άλλες πολιτικές ασύρματων τηλεπικοινωνιών

Για να υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων οπτικοακουστικών μέσων και άλλων υπηρεσιών προς τους πολίτες της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εξασφαλίζουν επαρκή διαθεσιμότητα ραδιοφάσματος για την προσφορά δορυφορικών και επίγειων υπηρεσιών του είδους αυτού.[Τροπολογία 75]

Άρθρο 8

Ανάγκες ραδιοφάσματος για άλλες επιμέρους πολιτικές της Ένωσης [Τροπολογία 76]

1.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τη διάθεση ραδιοφάσματος και προστατεύουν τις ραδιοσυχνότητες που απαιτούνται για την παρακολούθηση της ατμόσφαιρας και της επιφάνειας της Γης, επιτρέποντας την ανάπτυξη και εκμετάλλευση διαστημικών εφαρμογών και βελτίωση των συστημάτων μεταφορών, ιδίως για το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo για το πρόγραμμα GMES για την παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας, καθώς και για ευφυή συστήματα ασφάλειας και διαχείρισης μεταφορών.

2.  Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή διεξάγει μελέτες και εξετάζει τη δυνατότητα σχεδιασμού καθεστώτων αδειοδότησης που θα συμβάλουν σε μια πολιτική χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, με εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρήση του ραδιοφάσματος, καθώς και με διάθεση ραδιοφάσματος για ασύρματες τεχνολογίες με δυναμικό βελτίωσης της εξοικονόμησης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης άλλων δικτύων διανομής όπως τα δίκτυα υδροδότησης, συμπεριλαμβανομένων έξυπνων ενεργειακών δικτύων και έξυπνων συστημάτων μέτρησης. [Τροπολογία 77]

3.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη διάθεση επαρκούς ραδιοφάσματος υπό εναρμονισμένους όρους και σε εναρμονισμένες ζώνες για πολιτική προστασία και αντιμετώπιση καταστροφών (ΠΠΑΚ) ώστε να στηριχθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών ασφάλειας και η ελεύθερη κυκλοφορία σχετικών συσκευών, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων διαλειτουργικών λύσεων για ΠΠΑΚ. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση του φάσματος η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης στρατιωτικών συχνοτήτων από την ΠΠΑΚ. [Τροπολογία 78]

4.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή επανεξετάζουν τις ανάγκες σε ραδιοφάσμα και συνεργάζονται με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, προσδιορίζουν σειρά πρωτοβουλιών έρευνας και ανάπτυξης και καινοτόμες εφαρμογές που ενδέχεται να έχουν σημαντικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο ή/και επενδυτικό δυναμικό και προετοιμάζουν την κατανομή επαρκούς ραδιοφάσματος για τις εν λόγω εφαρμογές υπό εναρμονισμένους τεχνικούς όρους και με το λιγότερο επαχθές διοικητικό βάρος. [Τροπολογία 79]ç

5.   Τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή, προσπαθούν να εξεύρουν μια ελάχιστη δέσμη εναρμονισμένων κεντρικών ζωνών για τις υπηρεσίες προγραμματισμού και ειδικών εκδηλώσεων (PMSE) στην Ένωση, με βάση τους στόχους της Ένωσης για βελτίωση της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και την πρόσβαση στον πολιτισμό. Αυτές οι εναρμονισμένες ζώνες λειτουργούν σε συχνότητες 1 GHz ή υψηλότερες.[Τροπολογία 80]

6.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα του ραδιοφάσματος για τον προσδιορισμό ραδιοσυχνοτήτων (RFID) και άλλες ασύρματες τεχνολογίες επικοινωνιών στο «Διαδίκτυο των αντικειμένων» (IOT) και εργάζονται προς την κατεύθυνση της τυποποίησης της κατανομής ραδιοφάσματος για επικοινωνίες στο Διαδίκτυο των αντικειμένων σε ολόκληρη την επικράτεια των κρατών μελών.[Τροπολογία 81]

Άρθρο 9

Απογραφή και παρακολούθηση των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και των αναδυόμενων αναγκών

1.  Η Επιτροπή προβαίνει σε απογραφή της υφιστάμενης χρήσης ολόκληρου του ραδιοφάσματος, και τα κράτη μέλη παρέχουν όλα τα αναγκαία για τον σκοπό αυτό πραγματικά στοιχεία.

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη μέλη είναι αρκετά ακριβείς έτσι ώστε να είναι δυνατό, κατά την απογραφή, να εκτιμηθεί η αποδοτικότητα της χρήσης του ραδιοφάσματος όπως και να προσδιοριστούν πιθανές μελλοντικές δυνατότητες εναρμόνισης του ραδιοφάσματος προκειμένου να υποστηριχθούν οι πολιτικές της Ένωσης.

Αρχικά, η απογραφή περιλαμβάνει τη ζώνη συχνοτήτων από τα 300 MHz έως τα 6 GHz, ακολουθούμενη από τις συχνότητες από τα 6 GHz έως τα 70 GHz.

Εάν είναι αναγκαίο, τα κράτη μέλη παρέχουν πληροφορίες ανά άδεια, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών τόσο του εμπορικού όσο και του δημοσίου τομέα, με την επιφύλαξη της εμπιστευτικότητας των εμπορικών πληροφοριών ευαίσθητου χαρακτήρα.[Τροπολογία 82]

2.  Η απογραφή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 επιτρέπει την αξιολόγηση βάσει σαφώς ορισθέντων και διαφανών κριτηρίων εξέτασης και μεθόδων της τεχνικής αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων χρήσεων του ραδιοφάσματος και τον εντοπισμό αναποτελεσματικών τεχνολογιών και εφαρμογών, αχρησιμοποίητου ή αναποτελεσματικά χρησιμοποιούμενου ραδιοφάσματος και ευκαιριών μερισμού του ραδιοφάσματος, με βάση σαφή και από κοινού καθορισμένα κριτήρια και μεθόδους αξιολόγησης που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αξιοποίηση δεν γίνεται με βέλτιστο τρόπο, θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο αποδοτική χρήση. Λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ανάγκες για ραδιοφάσμα, περιλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων αναγκών, βάσει των απαιτήσεων των καταναλωτών, των κοινοτήτων, των επιχειρήσεων και των φορέων εκμετάλλευσης, καθώς και της δυνατότητας ικανοποίησης αυτών των αναγκών. [Τροπολογία 83]

3.  Η απογραφή που αναφέρεται στην παράγραφο (1) επανεξετάζει τα διάφορα είδη χρήσης του ραδιοφάσματος από ιδιωτικούς και δημόσιους χρήστες, και συμβάλλει στον προσδιορισμό ζωνών συχνοτήτων που θα μπορούσαν να εκχωρηθούν ή να ανακατανεμηθούν προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματική χρήση τους, να προωθηθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στην εσωτερική αγορά, προς όφελος ιδιωτικών και δημόσιων χρηστών, συνεκτιμώντας τον πιθανό θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στους υφιστάμενους χρήστες των εν λόγω ζωνών.

4.   Η απογραφή περιλαμβάνει επίσης έκθεση των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των αποφάσεων σε ενωσιακό επίπεδο όσον αφορά την εναρμόνιση και τη χρήση των συγκεκριμένων ζωνών συχνοτήτων.[Τροπολογία 84]

Άρθρο 10

Διεθνείς διαπραγματεύσεις

1.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με θέματα ραδιοφάσματος για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και για να διασφαλιστεί ότι η Ένωση έχει ενιαία θέση, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις αρχές των εσωτερικών και εξωτερικών αρμοδιότητες της Ένωσης. [Τροπολογία 85]

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διεθνείς συμφωνίες στο πλαίσιο της ITU, των οποίων αποτελούν συμβαλλόμενο μέρος, συμμορφώνονται με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία και ιδίως με τους σχετικούς κανόνες και αρχές του ενωσιακού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διεθνείς κανονισμοί επιτρέπουν πλήρη χρήση των ζωνών συχνοτήτων για τους προβλεπόμενους σκοπούς βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και ότι διατίθεται επαρκής ποσότητα κατάλληλα προστατευόμενου ραδιοφάσματος για την εφαρμογή των τομεακών πολιτικών της Ένωσης. [Τροπολογία 86]

4.  Προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα συντονισμού του ραδιοφάσματος που διαφορετικά θα εμπόδιζαν τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά την πολιτική και τη διαχείριση του ραδιοφάσματος, η Ένωση παρέχει πολιτική και τεχνική υποστήριξη προς τα κράτη μέλη κατά τις διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις τους με τρίτες χώρες και ιδίως με μη ενωσιακές γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων υποψήφιων και υπό ένταξη χωρών. Η Ένωση υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες τρίτων χωρών για υλοποίηση διαχείρισης του ραδιοφάσματος συμβατής με την ενωσιακή, προκειμένου να διασφαλίζονται οι στόχοι της Ένωσης όσον αφορά την πολιτική του ραδιοφάσματος. [Τροπολογία 87]

5.  Στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, τα κράτη μέλη δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις τους βάσει του ενωσιακού δικαίου. Κατά την υπογραφή ή με άλλο τρόπο αποδοχή τυχόν διεθνών υποχρεώσεων που αφορούν το ραδιοφάσμα, τα κράτη μέλη συνοδεύουν την υπογραφή τους ή οποιαδήποτε άλλη πράξη αποδοχής από κοινή δήλωση όπου αναφέρεται ότι θα υλοποιήσουν αυτές τις διεθνείς συμφωνίες ή δεσμεύσεις σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις Συνθήκες.

Άρθρο 11

Συνεργασία μεταξύ διάφορων φορέων

1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για τη βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ώστε να ενισχυθεί ο συντονισμός σε ενωσιακό επίπεδο για τη διαχείριση του ραδιοφάσματος, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που επηρεάζουν άμεσα δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, με στόχο την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και την εξασφάλιση ότι επιτυγχάνονται πλήρως οι στόχοι της Ένωσης πολιτικής για το ραδιοφάσμα. Τα κράτη μέλη επιδιώκουν την προώθηση των ενωσιακών συμφερόντων στο ραδιοφάσμα εκτός της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 10.

2.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί τυποποίησης, η CEPT και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής συνεργάζονται στενά σε κάθε τεχνικό ζήτημα εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη διατηρούν συνεκτικό σύνδεσμο μεταξύ διαχείρισης του ραδιοφάσματος και τυποποίησης κατά τρόπο ώστε να ενισχύεται η εσωτερική αγορά.

Άρθρο 12

Δημόσια διαβούλευση

Κατά περίπτωση, η Επιτροπή διοργανώνει δημόσιες διαβουλεύσεις για να συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και τις απόψεις του κοινού εν γένει σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 13

Εκθέσεις

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 το αργότερο, η Επιτροπή θα διεξαγάγει επανεξέταση της εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος πολιτικής για το ραδιοφάσμα. Η Επιτροπή υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν και τα μέτρα που θεσπίστηκαν δυνάμει της παρούσας απόφασης. [Τροπολογία 88]

Άρθρο 14

Κοινοποίηση

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις παρούσες πολιτικές κατευθύνσεις και τους στόχους έως την 1η Ιουλίου 2015, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα προηγούμενα άρθρα.

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 107, 6.4.2011, σ. 53.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου 2011.
(3) ΕΕ L 108, 24.4.2002, σ. 33.
(4) EE L 91, 7.4.1999, σ. 10.
(5) EE L 108, 24.4.2002, σ. 7.
(6) EE L 108, 24.4.2002, σ. 21.
(7) EE L 337, 18.12.2009, σ. 37.
(8) EE L 108, 24.4.2002, σ. 1.
(9) COM(2010)0245.
(10) EE L 196, 17.7.1987, σ. 85.
(11) ΕΕ L 129, 17.5.2007, σ. 67.
(12) Απόφαση 2008/477/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνότητας 2 500-2 690 MHz για επίγεια συστήματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα (ΕΕ L 163, 24.6.2008, σ. 37).
(13) Απόφαση 2008/411/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2008, σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων 3 400-3 800 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα (ΕΕ L 144, 4.6.2008, σ. 77).
(14) Απόφαση 2009/766/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εναρμόνιση των ζωνών συχνοτήτων των 900 MHz και των 1 800 MHz για επίγεια συστήματα ικανά να παρέχουν πανευρωπαϊκές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κοινότητα (ΕΕ L 274, 20.10.2009, σ. 32).
(15) EE L 274, 20.10.2009, σ. 25.
(16) EE L 117, 11.5.2010, σ. 95.
(17) EE L 308, 24.11.2009, σ. 24.
(18) Απόφαση 2005/513/EK της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2005, σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση ραδιοφάσματος στη ζώνη συχνοτήτων των 5 GHz για την υλοποίηση συστημάτων ασύρματης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων τοπικών δικτύων ραδιοεπικοινωνιών (WAS/RLAN) (ΕΕ L 187, 19.7.2005, σ. 22).
(19) Απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ. 1).
(20) EE L 199, 30.7.1999, σ. 59.
(21) ΕΕ L 138, 28.5.2002, σ. 1.
(22) ΕΕ L 246, 20.7.2004, σ. 1.
(23) ΕΕ L 276, 20.10.2010, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου