Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2292(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0173/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0173/2011

Συζήτηση :

PV 10/05/2011 - 16
CRE 10/05/2011 - 16

Ψηφοφορία :

PV 11/05/2011 - 5.14
CRE 11/05/2011 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0221

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 519kWORD 116k
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο
Τροποποίηση του Κανονισμού σε συνέχεια της δημιουργίας κοινού μητρώου διαφάνειας
P7_TA(2011)0221A7-0173/2011

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνέχεια της καθιέρωσης κοινού μητρώου διαφάνειας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής (2010/2292(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της διάσκεψης των προέδρων της 18ης Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 11ης Μαΐου 2011(1) με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την καθιέρωση ενός μητρώου διαφάνειας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 211, 212 και 127, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0173/2011),

1.  αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις παρακάτω τροποποιήσεις·

2.  αποφασίζει ότι το κείμενο της προαναφερθείσας συμφωνίας θα ενσωματωθεί στον Κανονισμό του ως παράρτημα X, μέρος Β·

3.  αποφασίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ την ημέρα θέσης σε ισχύ της συμφωνίας·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 9 – τίτλος
Οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών, κανόνες συμπεριφοράς και πρόσβαση στο Κοινοβούλιο
Οικονομικά συμφέροντα των βουλευτών, κανόνες συμπεριφοράς, υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας και πρόσβαση στο Κοινοβούλιο
Τροπολογία 2
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Με την έναρξη κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου, οι Κοσμήτορες ορίζουν τον ανώτατο αριθμό διαπιστευμένων βοηθών που δικαιούται κάθε βουλευτής (διαπιστευμένοι βοηθοί).
Τροπολογία 3
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
4.  Οι Κοσμήτορες είναι αρμόδιοι για την έκδοση ονομαστικών αδειών εισόδου με διάρκεια ισχύος ενός έτους κατ' ανώτατο όριο στα πρόσωπα που επιθυμούν να έχουν συχνή πρόσβαση στους χώρους του Κοινοβουλίου με στόχο την πληροφόρηση των βουλευτών στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής τους εντολής, προς το συμφέρον των ίδιων ή τρίτων.
4.  Οι κάρτες ελευθέρας εισόδου μακράς διαρκείας χορηγούνται σε πρόσωπα ξένα προς τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, υπό την ευθύνη των Κοσμητόρων. Οι εν λόγω κάρτες έχουν μέγιστη διάρκεια ισχύος ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι λεπτομέρειες χρησιμοποίησης των καρτών αυτών καθορίζονται από το Προεδρείο.
Σε αντιστάθμιση, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να:
τηρούν τον κώδικα συμπεριφοράς που περιλαμβάνεται σε παράρτημα του Κανονισμού·
εγγράφονται σε μητρώο το οποίο τηρούν οι Κοσμήτορες.
Το μητρώο αυτό τίθεται στη διάθεση του κοινού, μετά από αίτηση, σε όλους τους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου και, με μορφή που καθορίζεται από τους Κοσμήτορες, στα γραφεία πληροφοριών του Οργάνου στα κράτη μέλη.
Οι διατάξεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου διευκρινίζονται σε παράρτημα του Κανονισμού.
Οι εν λόγω κάρτες ελευθέρας εισόδου μπορεί να χορηγηθούν:
- στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Διαφάνειας1 ή που αντιπροσωπεύουν ή εργάζονται για λογαριασμό οργανισμών που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο· ωστόσο, η εγγραφή δεν στοιχειοθετεί αυτόματο δικαίωμα σε τέτοιες κάρτες εισόδου·
- στα πρόσωπα που επιθυμούν να επισκέπτονται συχνά τους χώρους του Κοινοβουλίου αλλά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας σχετικά με την καθιέρωση Μητρώου Διαφάνειας2·
- στους τοπικούς βοηθούς των βουλευτών καθώς και στα πρόσωπα τα οποία επικουρούν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής Περιφερειών.
1 Μητρώο που καθιερώνεται με τη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ενός Μητρώου Διαφάνειας, για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. παράρτημα X, μέρος Β).
2 Βλ. παράρτημα X, μέρος Β.
Τροπολογία 4
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Οι εγγραφόμενοι στο Μητρώο Διαφάνειας οφείλουν, στο πλαίσιο των σχέσεών τους με το Κοινοβούλιο, να σέβονται:
- τον κώδικα δεοντολογίας που επισυνάπτεται στη συμφωνία1·
- τις διαδικασίες και τις άλλες υποχρεώσεις που ορίζονται από τη συμφωνία· και
- τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και τις διατάξεις εφαρμογής του.
1 Βλ. παράρτημα 3 της συμφωνίας που περιέχεται στο παράρτημα X, μέρος Β.
Τροπολογία 5
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 β (νέα)
4β.  Οι Κοσμήτορες ορίζουν σε ποιο βαθμό έχει εφαρμογή ο κώδικας δεοντολογίας στα πρόσωπα τα οποία, παρά το ότι κατέχουν κάρτα ελευθέρας εισόδου μακράς διαρκείας, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας.
Τροπολογία 6
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 γ (νέα)
4γ.  Η κάρτα ελευθέρας εισόδου αφαιρείται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση των Κοσμητόρων στις εξής περιπτώσεις:
- διαγραφή από το Μητρώο Διαφάνειας, εκτός εάν υπάρχουν σημαντικοί λόγοι που αντιτίθενται στην αφαίρεση·
- σοβαρή παράλειψη της τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4α.
Τροπολογία 7
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 δ (νέα)
4δ.  Το Προεδρείο, ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα, θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή του Μητρώου Διαφάνειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας για την καθιέρωση του εν λόγω Μητρώου.
Οι διατάξεις εφαρμογής των παραγράφων 4 έως 4γ ορίζονται σε παράρτημα3.
3 Βλ. παράρτημα X, μέρος Α.
Τροπολογία 8
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα I – άρθρο 2 – δεύτερο και τρίτο εδάφιο
Οι βουλευτές απαγορεύεται να λαμβάνουν οιαδήποτε άλλη δωρεά ή παροχή κατά την άσκηση της εντολής τους.
Οι βουλευτές απαγορεύεται να λαμβάνουν οιαδήποτε δωρεά ή παροχή κατά την άσκηση της εντολής τους.
Οι δηλώσεις στο πρωτόκολλο γίνονται υπό την προσωπική ευθύνη του βουλευτή και πρέπει να ενημερώνονται κάθε χρόνο.
Οι δηλώσεις στο πρωτόκολλο γίνονται υπό την προσωπική ευθύνη του βουλευτή και πρέπει να ενημερώνονται μόλις υπάρξουν τροποποιήσεις και να ανανεώνονται τουλάχιστον κάθε χρόνο. Οι βουλευτές είναι πλήρως υπεύθυνοι όσον αφορά τη διαφάνεια των οικονομικών τους συμφερόντων.
Τροπολογία 9
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα I – τίτλος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
Εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 9, παράγραφος 4 - Ομάδες συμφερόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Μητρώο Διαφάνειας
A.  Εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 9, παράγραφοι 4 έως 4γ
Τροπολογία 10
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα X – Άρθρο 1
Άρθρο πρώτο
Άρθρο μόνο
Άδειες εισόδου
Κάρτες ελευθέρας εισόδου
1.   Οι άδειες εισόδου έχουν τη μορφή πλαστικών καρτών που φέρουν φωτογραφία του κατόχου, το ονοματεπώνυμό του, καθώς και την εμπορική επωνυμία της επιχείρησης, του οργανισμού ή του φυσικού προσώπου για το οποίο εργάζεται.
1.  Οι κάρτες ελευθέρας εισόδου μακράς διαρκείας έχουν τη μορφή πλαστικών καρτών που φέρουν φωτογραφία του κατόχου, το ονοματεπώνυμό του, καθώς και την εμπορική επωνυμία της επιχείρησης, του οργανισμού ή του φυσικού προσώπου για το οποίο εργάζεται.
Ο κάτοχος άδειας εισόδου πρέπει να την φέρει μονίμως και εμφανώς σε όλους τους χώρους του Κοινοβουλίου.Η μη τήρηση του όρου αυτού μπορεί να έχει ως συνέπεια την αφαίρεση της άδειας.
Ο κάτοχος κάρτας ελευθέρας εισόδου πρέπει να την φέρει μονίμως και εμφανώς σε όλους τους χώρους του Κοινοβουλίου. Η μη τήρηση του όρου αυτού μπορεί να έχει ως συνέπεια την αφαίρεση της κάρτας ελευθέρας εισόδου.
Οι άδειες εισόδου διαφέρουν ως προς το σχήμα και το χρώμα από τις κάρτες που χορηγούνται στους περιστασιακούς επισκέπτες.
Οι κάρτες ελευθέρας εισόδου διαφέρουν ως προς το σχήμα και το χρώμα από τις κάρτες που χορηγούνται στους περιστασιακούς επισκέπτες.
2.   Οι άδειες εισόδου ανανεώνονται μόνο εφόσον οι κάτοχοί τους έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 9, παράγραφος 4.
2.  Οι κάρτες ελευθέρας εισόδου ανανεώνονται μόνο εφόσον οι κάτοχοί τους έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 9, παράγραφος 4α.
Σε περίπτωση που ένας βουλευτής διατυπώσει αντιρρήσεις ως προς τη δραστηριότητα εκπροσώπου ή ομάδας ειδικών συμφερόντων, αυτές γνωστοποιούνται στους Κοσμήτορες, οι οποίοι εξετάζουν την περίπτωση και μπορούν να αποφασίζουν σχετικά με την ανανέωση ή την αφαίρεση της άδειας εισόδου.
Κάθε καταγγελία που στηρίζεται από πραγματικά περιστατικά και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας που επισυνάπτεται στη συμφωνία για την καθιέρωση του Μητρώου Διαφάνειας1 γνωστοποιείται στην κοινή γραμματεία του Μητρώου Διαφάνειας. Ο Γενικός Γραμματέας του Κοινοβουλίου γνωστοποιεί τις αποφάσεις διαγραφής από το Μητρώο στους Κοσμήτορες, οι οποίοι αποφασίζουν σχετικά με την αφαίρεση της κάρτας ελευθέρας εισόδου.
Με τις αποφάσεις των Κοσμητόρων περί γνωστοποίησης της αφαίρεσης μιας ή περισσοτέρων καρτών ελευθέρας εισόδου, οι κάτοχοι ή οι φορείς τους οποίους εκπροσωπούν ή για τους οποίους εργάζονται καλούνται να αποστείλουν στο Κοινοβούλιο τις εν λόγω κάρτες ελευθέρας εισόδου εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.
3.   Η άδεια εισόδου δεν παρέχει σε καμία περίπτωση στον κάτοχό της το δικαίωμα πρόσβασης στις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου ή των οργάνων του, πλην των συνεδριάσεων που χαρακτηρίζονται ως δημόσιες· στην περίπτωση αυτή, ουδεμία παρέκκλιση επιτρέπεται στον κάτοχο του δελτίου από τους κανόνες πρόσβασης που ισχύουν για οποιονδήποτε άλλο πολίτη της Ένωσης.
3.  Η κάρτα ελευθέρας εισόδου δεν παρέχει σε καμία περίπτωση στον κάτοχό της το δικαίωμα πρόσβασης στις συνεδριάσεις του Κοινοβουλίου ή των οργάνων του, πλην των συνεδριάσεων που χαρακτηρίζονται δημόσιες· στην περίπτωση αυτή, ουδεμία παρέκκλιση επιτρέπεται στον κάτοχο της κάρτας από τους κανόνες πρόσβασης που ισχύουν για οποιονδήποτε άλλο πολίτη της Ένωσης.
1 Βλ. παράρτημα 3 της συμφωνίας που περιέχεται στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος.
Τροπολογία 11
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα X – άρθρο 2
Άρθρο 2
Διαγράφεται
Βοηθοί
1.  Με την έναρξη κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου, οι Κοσμήτορες ορίζουν τον ανώτατο αριθμό διαπιστευμένων βοηθών που δικαιούται κάθε βουλευτής.
Με την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι διαπιστευμένοι βοηθοί καλούνται να υπογράψουν έγγραφη δήλωση σχετικά με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, καθώς και οιαδήποτε καθήκοντα ή αμειβόμενη δραστηριότητα ασκούν.
2.  Οι βοηθοί έχουν πρόσβαση στο Κοινοβούλιο με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας ή των πολιτικών ομάδων.
3.   Οιοδήποτε άλλο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνεργάζονται άμεσα με τους βουλευτές, υπόκειται όσον αφορά την πρόσβαση στο Κοινοβούλιο στις διατάξεις του άρθρου 9, παράγραφος 4, του Κανονισμού.
Τροπολογία 12
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα X – άρθρο 3
Άρθρο 3
Διαγράφεται
Κώδικας συμπεριφοράς
1.  Στο πλαίσιο των σχέσεών τους με το Κοινοβούλιο, τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο Μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 4,
α) οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 9 και του παρόντος παραρτήματος·
β) οφείλουν να δηλώνουν στους βουλευτές, το προσωπικό τους ή τους υπαλλήλους του οργάνου το συμφέρον ή τα συμφέροντα που εκπροσωπούν·
γ) οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια που έχει στόχο να λάβουν πληροφορίες κατά τρόπο αθέμιτο·
δ) δεν μπορούν να επικαλούνται οιαδήποτε επίσημη σχέση με το Κοινοβούλιο σε οποιεσδήποτε συναλλαγές με τρίτους·
ε) δεν μπορούν να διανέμουν σε τρίτους, με σκοπό την αποκόμιση κέρδους, αντίγραφα εγγράφων που έχουν λάβει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
στ) οφείλουν να συμμορφώνονται αυστηρά προς τις διατάξεις του Παραρτήματος I, άρθρο 2, δεύτερο εδάφιο·
ζ) οφείλουν να βεβαιώνονται οι ίδιοι ότι κάθε οικονομική υποστήριξη που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος I, άρθρο 2, δηλώνεται στο προβλεπόμενο πρωτόκολλο·
η) οφείλουν να συμμορφώνονται, κατά την πρόσληψη πρώην μονίμων υπαλλήλων των οργάνων, με τις διατάξεις του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης·
θ) οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες που έχει θεσπίσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πρώην βουλευτών·
ι) προκειμένου να αποφεύγονται συγκρούσεις συμφερόντων, οφείλουν να λαμβάνουν την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ή των ενδιαφερομένων βουλευτών όσον αφορά οιαδήποτε συμβατική σχέση με βοηθό ή κάθε πρόσληψη βοηθού, και στη συνέχεια να βεβαιώνονται ότι αυτό έχει καταχωρισθεί στο προβλεπόμενο στο άρθρο 9, παράγραφος 4, μητρώο.
2.  Κάθε παράβαση του κώδικα συμπεριφοράς μπορεί να οδηγήσει στην αφαίρεση της άδειας εισόδου που χορηγείται στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και, ενδεχομένως, στην επιχείρησή τους.
Τροπολογία 13
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα X – μέρος Β – τίτλος (νέος)
Β.  Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ενός Μητρώου Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0222.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου