Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2292(REG)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0173/2011

Esitatud tekstid :

A7-0173/2011

Arutelud :

PV 10/05/2011 - 16
CRE 10/05/2011 - 16

Hääletused :

PV 11/05/2011 - 5.14
CRE 11/05/2011 - 5.14
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0221

Vastuvõetud tekstid
PDF 453kWORD 99k
Kolmapäev, 11. mai 2011 - Strasbourg
Kodukorra muutmine parlamendi ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri loomise tõttu
P7_TA(2011)0221A7-0173/2011

Euroopa Parlamendi 11. mai 2011. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta seoses Euroopa Parlamendi ja komisjoni ühise läbipaistvusregistri loomisega (2010/2292(REG))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse esimeeste konverentsi 18. novembri 2010. aasta otsust;

–  võttes arvesse oma 11. mai 2011. aasta otsust(1), millega kiideti heaks Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vaheline kokkulepe läbipaistvusregistri loomise kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 211 ja 212 ning artikli 127 lõiget 2;

–  võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A7-0173/2011),

1.  otsustab teha kodukorras allpool esitatud muudatused;

2.  otsustab, et eespool nimetatud kokkuleppe tekst lisatakse kodukorda X lisa B osana;

3.  otsustab, et muudatused jõustuvad kokkuleppe jõustumise kuupäeval;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Kehtiv tekst   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 9 – pealkiri
Parlamendiliikmete majanduslikud huvid, käitumisreeglid ja pääs parlamendi ruumidesse
Parlamendiliikmete majanduslikud huvid, käitumisreeglid, kohustuslik läbipaistvusregister ja pääs parlamendi ruumidesse
Muudatusettepanek 2
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 9 – lõige 3a (uus)
3a.  Parlamendi ametiaja algul määravad kvestorid kindlaks, kui palju assistente võib iga parlamendiliige registreerida (registreeritud assistendid).
Muudatusettepanek 3
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 9 – lõige 4
4.  Kvestorid vastutavad kuni üheaastase kehtivusega nimeliste läbipääsulubade väljaandmise eest isikutele, kes soovivad sageli pääseda parlamendi ruumidesse, et anda enda või kolmandate isikute huvides parlamendiliikmele tema ülesannete täitmiseks vajalikku teavet.
4.   Kvestorid vastutavad pikaajaliste läbipääsulubade väljaandmise eest liidu institutsioonide välistele isikutele. Läbipääsuload kehtivad kuni ühe aasta ja neid võib uuendada. Läbipääsulubade kasutamise korra määrab kindlaks juhatus.
Need isikud peavad:
– täitma kodukorra lisas avaldatud eetikakoodeksi nõudeid;
– andma allkirja kvestorite peetavasse registrisse.
Register on üldsusele nõudmisel kättesaadav kõigis parlamendi töökohtades ja kvestorite poolt kindlaks määratud kujul ka liikmesriikides asuvates parlamendi infobüroodes.
Käesoleva lõike rakendussätted kehtestatakse kodukorra lisana.
Läbipääsuload võidakse anda:
– isikutele, kes on registreeritud läbipaistvusregistris1 või kes esindavad organisatsioone või töötavad organisatsioonides, mis on registrisse kantud, kuid registreerimine ei anna automaatselt õigust läbipääsuloale;
– isikutele, kes soovivad sageli pääseda parlamendi ruumidesse, kuid ei kuulu läbipaistvusregistri loomist käsitleva kokkuleppe2 kohaldamisalasse;
– parlamendiliikmete kohapealsetele assistentidele ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee liikmeid abistavatele isikutele.
1 Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahelise läbipaistvusregistri loomist käsitleva kokkuleppega loodud register organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega (vt X lisa B osa).
2 Vt X lisa B osa.
Muudatusettepanek 4
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 9 – lõige 4a (uus)
4a.  Läbipaistvusregistris registreeritud isikud peavad suhetes parlamendiga järgima:
– kokkuleppele lisatud käitumisjuhendit1;
– kokkuleppes sätestatud korda ja muid kohustusi ning
– käesoleva artikli sätteid ja selle rakendussätteid.
1 Vt X lisa B osas oleva kokkuleppe 3. lisa.
Muudatusettepanek 5
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 9 – lõige 4b (uus)
4b.  Kvestorid otsustavad, millisel määral kohaldatakse käitumisjuhendit nende isikute suhtes, kellel on pikaajaline läbipääsuluba, kuid kes ei kuulu kokkuleppe kohaldamisalasse.
Muudatusettepanek 6
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 9 – lõige 4c (uus)
4c.  Läbipääsuluba võetakse ära kvestorite põhjendatud otsusega järgmistel juhtudel:
– kui loa omanik on läbipaistvusregistrist kustutatud, v.a juhul kui on mõjuvaid põhjuseid luba mitte ära võtta;
– kui loa omanik on raskelt rikkunud lõikes 4 a sätestatud kohustusi.
Muudatusettepanek 7
Euroopa Parlamendi kodukord
Artikkel 9 – lõige 4d (uus)
4d.  Juhatus kehtestab peasekretäri ettepanekul meetmed, mida on vaja läbipaistvusregistri kasutusele võtmiseks registri loomist käsitleva kokkuleppe kohaselt.
Lõigete 4–4d rakendussätted kehtestatakse lisas3.
3 Vt X lisa A osa.
Muudatusettepanek 8
Euroopa Parlamendi kodukord
I lisa – artikkel 2 – lõigud 2 ja 3
Parlamendiliikmed ei tohi oma ametikohustuste täitmisega seoses võtta vastu muid kingitusi ega hüvesid.
Parlamendiliikmed ei tohi oma ametikohustuste täitmisega seoses võtta vastu kingitusi ega hüvesid.
Parlamendiliikmed vastutavad isiklikult registrile esitatud deklaratsiooni õigsuse eest ja seda tuleb igal aastal uuendada.
Parlamendiliikmed vastutavad isiklikult registrile esitatud deklaratsiooni õigsuse eest ja seda tuleb uuendada iga kord, kui asjaolud muutuvad ning vähemalt kord aastas. Parlamendiliikmed vastutavad täielikult oma majanduslike huvide läbipaistvuse eest.
Muudatusettepanek 9
Euroopa Parlamendi kodukord
X lisa – pealkiri
X LISA
X LISA
Artikli 9 lõike 4 rakendussätted: huvigrupid Euroopa Parlamendis
Läbipaistvusregister
A.  Artikli 9 lõigete 4–4d rakendussätted
Muudatusettepanek 10
Euroopa Parlamendi kodukord
X lisa – artikkel 1
Artikkel 1
Ainus artikkel
Läbipääsuload
Läbipääsuload
1.  Läbipääsuluba on plastkaart, millel on kaardi omaniku foto, perekonna- ja eesnimi ning ettevõtte, organisatsiooni või isiku nimi, kelle heaks kaardi omanik töötab.
1.   Pikaajaline läbipääsuluba on plastkaart, millel on kaardi omaniku foto, perekonna- ja eesnimi ning ettevõtte, organisatsiooni või isiku nimi, kelle heaks kaardi omanik töötab.
Läbipääsuloa omanik peab kandma luba kõikides parlamendi ruumides pidevalt ja nähtaval kohal. Selle kohustuse rikkumise korral võib läbipääsuloa ära võtta.
Läbipääsuloa omanik peab kandma luba kõikides parlamendi ruumides pidevalt ja nähtaval kohal. Selle kohustuse rikkumise korral võib läbipääsuloa ära võtta.
Läbipääsuload erinevad kujult ja värvilt juhukülastajatele väljastatavatest lubadest.
Läbipääsuload erinevad kujult ja värvilt juhukülastajatele väljastatavatest lubadest.
2.  Läbipääsuluba uuendatakse üksnes juhul, kui kaardi omanik on täitnud kodukorra artikli 9 lõikes 4 sätestatud kohustused.
2.  Läbipääsuluba uuendatakse üksnes juhul, kui kaardi omanik on täitnud kodukorra artikli 9 lõikes 4a sätestatud kohustused.
Parlamendiliikmete protestid esindaja või huvigrupi tegevuse kohta saadetakse edasi kvestoritele, kes vaatavad juhtumi asjaolud läbi ja võivad võtta vastu otsuse läbipääsuluba alles jätta või tühistada.
Kaebus, mis on põhjendatud kaalukate asjaoludega ja mis kuulub läbipaistvusregistri loomist käsitlevale kokkuleppele lisatud käitumisjuhendi1 kohaldamisalasse, edastatakse läbipaistvusregistri ühissekretariaadile. Parlamendi peasekretär edastab registrist kustutamist käsitlevad otsused kvestoritele, kes langetavad otsuse läbipääsuloa äravõtmise kohta.
Teates kvestorite otsuse kohta üks või mitu läbipääsuluba ära võtta palutakse loa valdajatel või organisatsioonidel, keda nad esindavad, tagastada läbipääsuload parlamendile 15 päeva jooksul alates teate kättesaamisest.
3.  Ühelgi juhul ei anna läbipääsuluba selle omanikule õigust osaleda parlamendi või selle organite istungitel või koosolekutel, v.a avalikeks kuulutatud istungitel ja koosolekutel, mille puhul ei anna läbipääsuluba selle omanikule eriõigusi võrreldes kõigi teiste Euroopa Liidu kodanike suhtes kehtivate sissepääsueeskirjadega.
3.  Ühelgi juhul ei anna läbipääsuluba selle omanikule õigust osaleda parlamendi või selle organite istungitel või koosolekutel, v.a avalikeks kuulutatud istungitel ja koosolekutel, mille puhul ei anna läbipääsuluba selle omanikule eriõigusi võrreldes kõigi teiste liidu kodanike suhtes kehtivate sissepääsueeskirjadega.
1 Vt käesoleva lisa B osas oleva kokkuleppe 3. lisa.
Muudatusettepanek 11
Euroopa Parlamendi kodukord
X lisa – artikkel 2
Artikkel 2
välja jäetud
Assistendid
1.  Parlamendi ametiaja algul määravad kvestorid kindlaks, kui palju assistente võib iga parlamendiliige registreerida.
Ametisse astumisel esitavad registreeritud assistendid kirjaliku deklaratsiooni, milles on loetletud nende ametialane tegevus ning muud tasustatavad ülesanded ja tegevused.
2.  Assistendid pääsevad parlamendi ruumidesse samadel tingimustel nagu sekretariaadi ja fraktsioonide töötajad.
3.   Kõik muud isikud, sealhulgas parlamendiliikmete kaastöötajad, pääsevad parlamendi ruumidesse kodukorra artikli 9 lõikes 4 sätestatud korra kohaselt.
Muudatusettepanek 12
Euroopa Parlamendi kodukord
X lisa – artikkel 3
Artikkel 3
välja jäetud
Käitumisjuhend
1.  Suhetes parlamendiga on isikud, kes on kantud artikli 9 lõikes 4 sätestatud registrisse, kohustatud:
a) järgima kodukorra artikli 9 ja käesoleva lisa sätteid;
b) avalikustama huvi või huvid, mida nad parlamendiliikmete, nende töötajate või parlamendi ametnikega suhtlemisel esindavad;
c) hoiduma igasugusest tegevusest, mille eesmärk on hankida teavet ebaausal viisil;
d) mitte viitama kolmandate isikutega suheldes ametlikule suhtele parlamendiga;
e) mitte levitama tulu saamise eesmärgil kolmandatele isikutele parlamendist saadud dokumentide koopiaid;
f) järgima rangelt kodukorra I lisa artikli 2 teise lõigu sätteid;
g) neile kodukorra I lisa artikli 2 alusel antud abi deklareerima sellekohases registris;
h) järgima institutsioonide endiste ametnike töölevõtmisel personalieeskirju;
i) järgima kõiki parlamendi kehtestatud eeskirju endiste parlamendiliikmete õiguste ja kohustuste kohta;
j) võimaliku huvide konflikti vältimiseks saama enne parlamendiliikme assistendiga lepingulise või töösuhte loomist heakskiidu asjaomaselt parlamendiliikmelt või -liikmetelt ning seejärel deklareerima selle kooskõlas kodukorra artikli 9 lõikega 4 vastavas registris.
2.  Käitumisjuhendi rikkumine võib tuua kaasa asjaomasele isikule või tema ettevõttele väljastatud läbipääsuloa tühistamise.
Muudatusettepanek 13
Euroopa Parlamendi kodukord
X lisa – B osa – pealkiri (uus)
B.  Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vaheline kokkulepe läbipaistvusregistri loomise kohta organisatsioonidele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0222.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika