Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2292(REG)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0173/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0173/2011

Keskustelut :

PV 10/05/2011 - 16
CRE 10/05/2011 - 16

Äänestykset :

PV 11/05/2011 - 5.14
CRE 11/05/2011 - 5.14
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0221

Hyväksytyt tekstit
PDF 313kWORD 99k
Keskiviikko 11. toukokuuta 2011 - Strasbourg
Työjärjestyksen muuttaminen parlamentin ja komission yhteisen avoimuusrekisterin käyttöönoton seurauksena
P7_TA(2011)0221A7-0173/2011

Euroopan parlamentin päätös 11. toukokuuta 2011 Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamisesta Euroopan parlamentin ja komission yhteisen avoimuusrekisterin käyttöönoton seurauksena (2010/2292(REG))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 18. marraskuuta 2010 tekemän päätöksen,

–  ottaa huomioon 11. toukokuuta 2011 antamansa päätöksen(1), jolla hyväksyttiin Euroopan parlamentin ja komission sopimuksen tekeminen avoimuusrekisterin perustamisesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 211 ja 212 artiklan sekä 127 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A7-0173/2011),

1.  päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2.  päättää, että edellä mainitun sopimuksen teksti sisällytetään työjärjestyksen liitteeseen X sen B osana;

3.  päättää, että työjärjestyksen muutokset tulevat voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Nykyinen teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Euroopan parlamentin työjärjestys
9 artikla – otsikko
Jäsenten taloudelliset edut, käyttäytymissäännöt ja pääsy Euroopan parlamenttiin
Jäsenten taloudelliset edut, käyttäytymissäännöt, pakollinen avoimuusrekisteri ja pääsy Euroopan parlamenttiin
Tarkistus 2
Euroopan parlamentin työjärjestys
9 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Vaalikauden alussa kvestorit päättävät jäsenen valtuutettavissa olevien avustajien (valtuutettujen avustajien) enimmäismäärän.
Tarkistus 3
Euroopan parlamentin työjärjestys
9 artikla – 4 kohta
4.  Kvestorit antavat enintään vuoden ajan voimassa olevia nimellä varustettuja kulkulupia henkilöille, joiden on toistuvasti päästävä parlamentin tiloihin toimittamaan jäsenille näiden edustajantoimeen liittyviä tietoja oman etunsa mukaisesti tai muiden puolesta.
4.  Kvestorit vastaavat pitkäaikaisten kulkulupien myöntämisestä Euroopan unionin toimielinten ulkopuolisille henkilöille. Kulkuluvat ovat voimassa enintään vuoden ajan, minkä jälkeen ne voidaan uudistaa. Puhemiehistö vahvistaa kulkulupien käyttöä koskevat säännöt.
Vastineeksi näiden henkilöiden on
– noudatettava tämän työjärjestyksen liitteenä olevaa hyvää edunvalvontatapaa;
– ilmoittauduttava kvestorien ylläpitämään luetteloon.
Luettelo on pyynnöstä yleisön nähtävillä parlamentin toimipaikoissa ja kvestorien määräämällä tavalla jäsenvaltioissa sijaitsevissa tiedotustoimistoissa.
Tämän kohdan soveltamista koskevat määräykset ovat tämän työjärjestyksen liitteessä.
Kulkuluvat voidaan myöntää
– avoimuusrekisteriin1 rekisteröidyille henkilöille tai siihen rekisteröityjä organisaatioita edustaville tai niiden palveluksessa oleville henkilöille, kuitenkin niin, että rekisteröinti ei anna automaattisesti oikeutta kulkulupaan;
– henkilöille, joiden on toistuvasti päästävä parlamentin tiloihin mutta jotka eivät kuulu avoimuusrekisterin perustamista koskevan sopimuksen2 soveltamisalaan;
  Euroopan parlamentin jäsenten paikallisille avustajille sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean jäseniä avustaville henkilöille.
1Avoimuusrekisterin perustamisesta unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuville organisaatioille ja itsenäisille ammatinharjoittajille tehdyllä Euroopan parlamentin ja Euroopan komission sopimuksella perustettu rekisteri (katso liite X, B osa).
2 Katso liite X, B osa.
Tarkistus 4
Euroopan parlamentin työjärjestys
9 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Avoimuusrekisteriin rekisteröityjen edunvalvojien on suhteissaan parlamenttiin noudatettava
– sopimuksen liitteenä olevaa hyvää edunvalvontatapaa1;
– sopimuksessa määritettyjä menettelyjä ja muita velvollisuuksia; ja
– tämän artiklan määräyksiä ja sen soveltamista koskevia määräyksiä.
1 Katso liitteen X B osassa olevan sopimuksen liite 3.
Tarkistus 5
Euroopan parlamentin työjärjestys
9 artikla – 4 b kohta (uusi)
4 b.  Kvestorit määrittävät, missä määrin hyvää edunvalvontatapaa sovelletaan henkilöihin, joilla on pitkäaikainen kulkulupa mutta jotka eivät kuulu sopimuksen soveltamisalaan.
Tarkistus 6
Euroopan parlamentin työjärjestys
9 artikla – 4 c kohta (uusi)
4 c.  Kulkulupa peruutetaan kvestorien perustellulla päätöksellä seuraavissa tapauksissa:
– avoimuusrekisteristä poistaminen, paitsi jos kulkuluvan peruuttamatta jättämiseen on painava syy;
– edellä 4 a kohdassa tarkoitettujen velvollisuuksien vakava noudattamatta jättäminen.
Tarkistus 7
Euroopan parlamentin työjärjestys
9 artikla – 4 d kohta (uusi)
4 d.  Puhemiehistö toteuttaa pääsihteerin ehdotuksesta tarvittavat toimet avoimuusrekisterin käyttöönottamiseksi rekisterin perustamisesta tehdyn sopimuksen määräysten mukaisesti.
Edellä 4–4 c kohdan soveltamista koskevat määräykset vahvistetaan liitteessä3.
3 Katso liite X, A osa.
Tarkistus 8
Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite I – 2 artikla – 2 ja 3 kohdat
Parlamentin jäsenet pidättäytyvät ottamasta vastaan lahjoituksia tai palveluksia hoitaessaan edustajantointaan.
Parlamentin jäsenet pidättäytyvät ottamasta vastaan lahjoituksia tai palveluksia hoitaessaan edustajantointaan.
Rekisteriä varten tehdyt ilmoitukset ovat parlamentin jäsenen henkilökohtaisella vastuulla, ja ne on saatettava ajan tasalle vuosittain.
Rekisteriä varten tehdyt ilmoitukset ovat parlamentin jäsenen henkilökohtaisella vastuulla, ne on saatettava ajan tasalle heti tilanteen muuttuessa ja tehtävä vähintään vuosittain. Jäsenet kantavat täyden vastuun taloudellisia etujaan koskevasta avoimuudesta.
Tarkistus 9
Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite X – otsikko
LIITE X
LIITE X
9 artiklan 4 kohdan soveltamista koskevat määräykset edunvalvonnasta Euroopan parlamentissa
Avoimuusrekisteri
A. 9 artiklan 4–4 c kohdan soveltamista koskevat määräykset
Tarkistus 10
Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite X – 1 artikla
1 artikla
Ainoa artikla
Kulkuluvat
Kulkuluvat
1.  Kulkulupa on haltijan valokuvalla varustettu muovikortti, johon merkitään haltijan etu- ja sukunimi sekä sen yrityksen, järjestön tai henkilön nimi, jonka palveluksessa haltija on.
1.  Pitkäaikainen kulkulupa on haltijan valokuvalla varustettu muovikortti, johon merkitään haltijan etu- ja sukunimi sekä sen yrityksen, järjestön tai henkilön nimi, jonka palveluksessa haltija on.
Haltijan on pidettävä kulkulupa pysyvästi esillä liikkuessaan parlamentin tiloissa. Tämän velvollisuuden laiminlyönti saattaa johtaa kulkuluvan peruuttamiseen.
Haltijan on pidettävä kulkulupa pysyvästi esillä liikkuessaan parlamentin tiloissa. Tämän velvollisuuden laiminlyönti saattaa johtaa kulkuluvan peruuttamiseen.
Kulkuluvat eroavat muodoltaan ja väriltään vierailijoille annettavista kulkuluvista.
Kulkuluvat eroavat muodoltaan ja väriltään vierailijoille annettavista kulkuluvista.
2.  Kulkulupa voidaan uudistaa ainoastaan, jos sen haltija on noudattanut 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja velvollisuuksia.
2.  Kulkulupa voidaan uudistaa ainoastaan, jos sen haltija on noudattanut 9 artiklan 4 a kohdassa tarkoitettuja velvollisuuksia.
Jäsenen huomautus edunvalvojan tai eturyhmän toiminnasta toimitetaan kvestoreille, jotka käsittelevät asian ja voivat päättää kulkuluvan jatkamisesta tai peruuttamisesta.
Valitus, jonka tueksi toimitetaan olennaisia tosiseikkoja ja joka kuuluu avoimuusrekisterin perustamisesta tehdyn sopimuksen liitteessä olevan hyvän edunvalvontatavan1soveltamisalaan, toimitetaan avoimuusrekisterin yhteiselle sihteeristölle. Parlamentin pääsihteeri välittää rekisteristä poistamista koskevat päätökset kvestoreille, jotka päättävät kulkukortin peruuttamisesta.
Päätöksissä, joissa kvestorit ilmoittavat yhden tai useamman kulkuluvan peruuttamisesta, kehotetaan kulkuluvan haltijoita tai yhteisöjä, joiden palveluksessa kulkuluvan haltijat ovat, palauttamaan kulkuluvat parlamentille 15 päivän kuluessa päätöksen ilmoittamisesta.
3.  Kulkulupa ei oikeuta haltijaansa osallistumaan parlamentin tai sen elinten kokouksiin, jotka eivät ole julkisia, eikä se oikeuta poikkeuksiin muihin unionin kansalaisiin sovellettavista säännöistä, jotka koskevat pääsyä parlamentin tiloihin.
3.  Kulkulupa ei oikeuta haltijaansa osallistumaan parlamentin tai sen elinten kokouksiin, jotka eivät ole julkisia, eikä se oikeuta poikkeuksiin muihin unionin kansalaisiin sovellettavista säännöistä, jotka koskevat pääsyä parlamentin tiloihin.
1 Katso tämän liitteen B osassa olevan sopimuksen liite 3.
Tarkistus 11
Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite X – 2 artikla
2 artikla
Poistetaan.
Avustajat
1.  Vaalikauden alussa kvestorit päättävät jäsenen valtuutettavissa olevien avustajien enimmäismäärän.
Aloittaessaan tehtävänsä valtuutetun avustajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus ammatillisesta ja muusta palkallisesta toiminnastaan tai muista suorittamistaan tehtävistä, joista hän saa korvausta.
2.  Avustajat voivat liikkua toimielimen tiloissa samoin edellytyksin kuin pääsihteeristön tai poliittisten ryhmien henkilöstö.
3.  Muut henkilöt, mukaan lukien jäsenten kanssa välittömästi työskentelevät henkilöt, saavat liikkua parlamentin tiloissa ainoastaan työjärjestyksen 9 artiklan 4 kohdassa määrätyin edellytyksin.
Tarkistus 12
Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite X – 3 artikla
3 artikla
Poistetaan.
Hyvä edunvalvontatapa
1.  Työjärjestyksen 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainittujen henkilöiden on suhteissaan parlamenttiin
a) noudatettava 9 artiklan ja tämän liitteen määräyksiä;
b) ilmoitettava valvomistaan eduista asioidessaan parlamentin jäsenten, näiden henkilökunnan tai parlamentin virkamiesten kanssa;
c) pidättäydyttävä kaikista yrityksistä hankkia tietoja epärehellisesti;
d) pidättäydyttävä esittämästä, että heillä on virallisia yhteyksiä parlamenttiin asioidessaan kolmansien osapuolien kanssa;
e) oltava luovuttamatta voittoa vastaan kolmansille osapuolille jäljennöksiä parlamentista saamistaan asiakirjoista;
f) tarkoin noudatettava liitteessä I olevan 2 artiklan toisen kohdan määräyksiä;
g) varmistettava, että kaikenlainen liitteessä I olevan 2 artiklan määräysten mukaisesti annettu tuki ilmoitetaan asianmukaiseen rekisteriin;
h) noudatettava henkilöstösääntöjen määräyksiä ottaessaan palvelukseensa toimielinten entisiä virkamiehiä;
i) noudatettava kaikkia parlamentin antamia määräyksiä entisten jäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista;
j) saatava kaikkien eturistiriitojen välttämiseksi ennakolta sen jäsenen tai niiden jäsenten suostumus, jota tai joita asia koskee, jäsenen avustajan sopimus- tai työsuhteen osalta, ja varmistettava itse, että tästä ilmoitetaan 9 artiklan 4 kohdassa määrättyyn luetteloon.
2.  Hyvän edunvalvontatavan vastainen menettely voi johtaa asianomaisille henkilöille tai mahdollisesti heidän edustamalleen yritykselle myönnetyn kulkuluvan peruuttamiseen.
Tarkistus 13
Euroopan parlamentin työjärjestys
Liite X – B osa – otsikko (uusi)
B.  Euroopan parlamentin ja Euroopan komission sopimus avoimuusrekisterin perustamisesta unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuville organisaatioille ja itsenäisille ammatinharjoittajille

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0222.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö