Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2292(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0173/2011

Ingivna texter :

A7-0173/2011

Debatter :

PV 10/05/2011 - 16
CRE 10/05/2011 - 16

Omröstningar :

PV 11/05/2011 - 5.14
CRE 11/05/2011 - 5.14
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0221

Antagna texter
PDF 388kWORD 95k
Onsdagen den 11 maj 2011 - Strasbourg
Ändring av arbetsordningen efter upprättandet av ett gemensamt öppenhetsregister
P7_TA(2011)0221A7-0173/2011

Europaparlamentets beslut av den 11 maj 2011 om att ändra Europaparlamentets arbetsordning till följd av inrättandet av ett gemensamt öppenhetsregister för Europaparlamentet och kommissionen (2010/2292(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 18 november 2010,

–  med beaktande av sitt beslut av den 11 maj 2011(1) om godkännande av ingåendet av avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om inrättande av ett ”öppenhetsregister”,

–  med beaktande av artiklarna 211, 212 och 127.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0173/2011).

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet beslutar att texten på ovannämnda avtal ska införas i arbetsordningen som bilaga X del B.

3.  Europaparlamentet beslutar att dessa ändringar träder i kraft på dagen för avtalets ikraftträdande.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Nuvarande lydelse   Ändring
Ändring 1
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 9 – rubrik
Ledamöternas ekonomiska intressen, ordningsregler och tillträde till parlamentet
Ledamöternas ekonomiska intressen, ordningsregler, obligatoriskt öppenhetsregister och tillträde till parlamentet
Ändring 2
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 9 – punkt 3a (ny)
3a.  Vid början av varje valperiod ska kvestorerna besluta om det högsta antal assistenter som kan registreras av varje ledamot (ackrediterade assistenter).
Ändring 3
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 9 – punkt 4
4.  Kvestorerna ska ansvara för utfärdandet av personliga passerkort med en giltighet på högst ett år till personer som regelbundet vill ha tillträde till parlamentets lokaler för att i eget eller tredje mans intresse förse ledamöter med information inom ramen för ledamöternas mandat.
4.   Passerkort med lång giltighetstid ska utfärdas för personer utanför unionens institutioner under kvestorernas ansvar. Dessa passerkort får ha en giltighetstid på högst ett år och kan förnyas. Presidiet ska fastställa reglerna för användningen av passerkorten.
Dessa personer ska i gengäld
– följa de ordningsregler som anges i en bilaga till arbetsordningen1,
– skriva in sig i ett register som förs av kvestorerna.
Allmänheten kan på begäran få ta del av detta register på alla parlamentets arbetsorter och på parlamentets informationskontor i medlemsstaterna på det sätt som kvestorerna fastställer.
Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna punkt ska anges i en bilaga till arbetsordningen2.
Passerkort kan utfärdas för
– personer som registrerats i öppenhetsregistret1 eller som företräder eller arbetar för organisationer som registrerats där; en registrering ger dock inte automatiskt rätt till sådana passerkort,
– personer som regelbundet vill ha tillträde till parlamentets lokaler men som inte omfattas av tillämpningsområdet för avtalet om inrättande av ett öppenhetsregister2, och
– ledamöternas lokala assistenter samt personer som assisterar ledamöter i Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.
1 Register som inrättats genom avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om inrättande av ett öppenhetsregister för organisationer och egenföretagare som är involverade i utformningen och genomförandet av EU:s politik (se bilaga X del B).
2 Se bilaga X del B.
Ändring 4
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 9 – punkt 4a (ny)
4a.  De som registrerar sig i öppenhetsregistret måste inom ramen för sina förbindelser med parlamentet följa
– den uppförandekod som utgör en bilaga till avtalet1,
– de förfaranden och övriga skyldigheter som fastställs i avtalet, och
– bestämmelserna i denna artikel och i dess genomförandebestämmelser.
1 Se bilaga 3 till det avtal som utgör bilaga X del B.
Ändring 5
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 9 – punkt 4b (ny)
4b.  Kvestorerna ska fastställa i vilken mån uppförandekoden är tillämplig på personer som, trots att de innehar passerkort med lång giltighetstid, inte omfattas av avtalets tillämpningsområde.
Ändring 6
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 9 – punkt 4c (ny)
4c.  Passerkortet ska dras in genom ett motiverat beslut av kvestorerna i följande fall:
  Vid strykning ur öppenhetsregistret, såvida det inte finns viktiga skäl som talar mot en indragning.
  Vid allvarligt åsidosättande av skyldigheterna i punkt 4a.
Ändring 7
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 9 – punkt 4d (ny)
4d.  Presidiet ska på förslag av generalsekreteraren fastställa de åtgärder som behövs för att införa öppenhetsregistret, i enlighet med bestämmelserna i avtalet om inrättande av detta register.
Genomförandebestämmelserna för punkterna 4–4c ska fastställas i bilagan3.
3Se bilaga X del A.
Ändring 8
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga I – artikel 2 – styckena 2 och 3
Ledamöterna har inte rätt att ta emot andra gåvor eller förmåner vid utövande av sitt mandat.
Ledamöterna har inte rätt att ta emot några gåvor eller förmåner vid utövande av sitt mandat.
Varje ledamot har ett personligt ansvar för de upplysningar som lämnas till registret, vilka ska uppdateras årligen.
Varje ledamot har ett personligt ansvar för de upplysningar som lämnas till registret, vilka ska uppdateras så snart förhållandena ändrats och förnyas minst en gång om året. Ledamöterna är fullt ansvariga för öppenheten i fråga om sina ekonomiska intressen.
Ändring 9
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga X – rubrik
Genomförandebestämmelser till artikel 9.4 – Lobbyverksamhet vid Europaparlamentet
Öppenhetsregister
A.  Genomförandebestämmelser till artikel 9.4–9.4d
Ändring 10
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga X – artikel 1
Artikel 1
Enda artikel
Passerkort
Passerkort
1.  Passerkortet ska utgöras av ett inplastat kort med ett fotografi av innehavaren, innehavarens för- och efternamn samt namnet på det företag, den organisation eller den person som innehavaren arbetar för.
1.  Ett passerkort med lång giltighetstid ska utgöras av ett inplastat kort med ett fotografi av innehavaren, innehavarens för- och efternamn samt namnet på det företag, den organisation eller den person som innehavaren arbetar för.
Innehavare av passerkort ska alltid bära kortet synligt inom alla parlamentets lokaler. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att kortet dras in.
Innehavare av passerkort ska alltid bära kortet synligt inom alla parlamentets lokaler. Underlåtenhet att göra detta kan leda till att kortet dras in.
Passerkortet ska särskiljas i form och färg från de passerkort som utfärdas till tillfälliga besökare.
Passerkortet ska särskiljas i form och färg från de passerkort som utfärdas till tillfälliga besökare.
2.  Passerkort ska endast förnyas om innehavaren har uppfyllt de krav som anges i artikel 9.4 i arbetsordningen.
2.  Passerkort ska endast förnyas om innehavaren har uppfyllt de krav som anges i artikel 9.4a i arbetsordningen.
I det fall en ledamot ifrågasätter en representants eller en lobbygrupps verksamhet ska frågan hänvisas till kvestorerna, som ska göra en utredning och avgöra om passerkortet ifråga får behållas eller ska dras in.
Klagomål som stöds av faktiska omständigheter och har ett samband med tillämpningsområdet för den uppförandekod som bifogats avtalet om inrättande av ett öppenhetsregister1 ska hänvisas till det gemensamma sekretariatet för öppenhetsregistret. Parlamentets generalsekreterare ska meddela besluten om strykning ur registret till kvestorerna, som ska avgöra om passerkortet ska dras in.
I ett beslut där kvestorerna meddelar om indragning av ett eller flera passerkort ska kortinnehavarna eller de enheter som de företräder eller arbetar för uppmanas att återsända korten till parlamentet inom 15 dagar efter det att de mottagit beslutet.
3.  Passerkort ger under inga omständigheter innehavaren rätt att närvara vid andra av parlamentets eller dess organs sammanträden än de som förklarats öppna för allmänheten och ger i detta fall inte innehavaren rätt till undantag från de regler om tillträde som gäller för alla övriga unionsmedborgare.
3.  Passerkort ger under inga omständigheter innehavaren rätt att närvara vid andra av parlamentets eller dess organs sammanträden än de som förklarats öppna för allmänheten och ger i detta fall inte innehavaren rätt till undantag från de regler om tillträde som gäller för alla övriga unionsmedborgare.
1 Se bilaga 3 till det avtal som utgör del B i den här bilagan.
Ändring 11
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga X – artikel 2
Artikel 2
utgår
Assistenter
1.  Vid början av varje mandatperiod ska kvestorerna besluta om det högsta antal assistenter som kan registreras av varje ledamot.
Registrerade assistenter ska när de tillträder sin tjänst avge en skriftlig förklaring beträffande sin yrkesverksamhet och andra uppdrag och verksamheter som de utför mot ersättning.
2.  Assistenterna ska ha tillträde till parlamentet enligt samma villkor som personal vid generalsekretariatet eller de politiska grupperna.
3.   Övriga personer, även de som arbetar direkt med ledamöterna, ska enbart ha tillträde till parlamentet enligt vad som föreskrivs i artikel 9.4 i arbetsordningen.
Ändring 12
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga X – artikel 3
Artikel 3
utgår
Ordningsregler
1.  I sina förbindelser med parlamentet ska de personer vars namn förekommer i registret som avses i artikel 9.4 i arbetsordningen
a) rätta sig efter bestämmelserna i artikel 9 i arbetsordningen och denna bilaga,
b) uppge vems eller vilkas intressen de företräder vid kontakt med parlamentets ledamöter, ledamöternas medarbetare eller tjänstemän vid parlamentet,
c) inte försöka få tag i information på ett oärligt sätt,
d) inte uppge någon formell anknytning till parlamentet i sina förbindelser med tredje man,
e) inte i vinstsyfte sprida handlingar som erhållits från parlamentet till tredje man,
f) strikt rätta sig efter bestämmelserna i artikel 2 andra stycket i bilaga I,
g) själva förvissa sig om att stöd som erbjuds i enlighet med bestämmelserna i artikel 2 i bilaga I förs upp i det härför avsedda registret,
h) rätta sig efter bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna vid anställning av före detta tjänstemän från institutionerna,
i) rätta sig efter alla bestämmelser som parlamentet fastställer om före detta ledamöters rättigheter och skyldigheter,
j) för att undvika eventuella intressekonflikter, på förhand införskaffa berörda ledamöters tillstånd för kontrakt med eller anställning av ledamotsassistent och därefter förvissa sig om att detta uppges i registret som avses i artikel 9.4 i arbetsordningen.
2.  Brott mot dessa ordningsregler kan medföra att passerkortet dras in för berörda personer, och eventuellt för deras företag.
Ändring 13
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga X – del B – rubrik (ny)
B.  Avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om inrättande av ett öppenhetsregister för organisationer och egenföretagare som är involverade i utformningen och genomförandet av EU:s politik

(1) Antagna texter, P7_TA(2011)0222.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy