Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2291(ACI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0174/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0174/2011

Viták :

PV 10/05/2011 - 16
CRE 10/05/2011 - 16

Szavazatok :

PV 11/05/2011 - 5.15
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0222

Elfogadott szövegek
PDF 367kWORD 158k
2011. május 11., Szerda - Strasbourg
A Parlament és a Bizottság közös átláthatósági nyilvántartására vonatkozó intézményközi megállapodás
P7_TA(2011)0222A7-0174/2011
Határozat
 Függelék
 Függelék
 Függelék
 Függelék
 Függelék

Az Európai Parlament 2011. május 11-i határozata az Európai Parlament és a Bizottság közötti, a közös átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás megkötéséről (2010/2291(ACI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Elnökök Értekezletének 2010. november 18-i határozatára,

–  tekintettel az Európai Unió politikáinak kialakításában és végrehajtásában közreműködő szervezetekre és személyekre vonatkozó átláthatósági nyilvántartás létrehozásáról szóló, az Európai Parlament és a Bizottság közötti intézményközi megállapodás (a továbbiakban: „a megállapodás”) tervezetére,

–  tekintettel az uniós intézmények mellett működő érdekképviseletek (lobbisták) tevékenységi keretének fejlesztéséről szóló, 2008. május 8-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 127. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0174/2011),

A.  mivel az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikkének (2) bekezdése kimondja: „Az intézmények az érdekképviseleti szervezetekkel és a civil társadalommal nyílt, átlátható és rendszeres párbeszédet tartanak fenn”,

B.  mivel az uniós politikák kidolgozásában és végrehajtásában közreműködő szervezetek és személyek közös nyilvántartása fokozza e párbeszéd átláthatóságát,

C.  mivel a Parlament fent említett, 2008. május 8-i állásfoglalása meghatározta azokat az elveket, amelyek alapján a Parlament tárgyalásokat kezdeményezett a Bizottsággal a közös nyilvántartás tekintetében,

D.  mivel a Parlament eljárási szabályzatának a közös átláthatósági nyilvántartás Európai Parlament és Bizottság általi létrehozását követően szükségessé vált módosításáról szóló, 2011. május 11-i európai parlamenti határozat(2) bevezeti a Parlament eljárási szabályzatának szükséges módosításait,

1.  a megállapodást fontos első lépésnek tekinti a nagyobb átláthatóság felé vezető úton, és megfelelő időben javaslatot szándékozik tenni az előírások szigorítására, hogy biztosítsa az uniós közigazgatás következetes feddhetetlenségét, valamint az intézményi szabályok megerősítését;

2.  rámutat, hogy a közös nyilvántartás létrehozása lehetővé teszi valamennyi információ egy helyen történő tárolását, megkönnyítve ezáltal a polgárok számára a tájékozódást a tekintetben, hogy mely szereplők mely intézményekkel állnak kapcsolatban; felhívja a figyelmet arra, hogy a nyilvántartás az érdekképviseletek feladatát is megkönnyítené, mivel csak egyszer kell regisztrálniuk;

3.  ismét rámutat azonban, hogy a Parlament fenntartja elidegeníthetetlen jogát annak eldöntésére, hogy ki jogosult a Parlament épületeibe való belépésre;

4.  úgy véli, hogy a megállapodás nagymértékben ösztönözni fogja a regisztrációt, mivel lehetetlenné teszi, hogy valaki regisztráció nélkül a Parlament épületeibe való belépést biztosító belépőkártyát kapjon;

5.  megismétli ugyanakkor azon felhívását, hogy az összes érdekképviselőt kötelezően vegyék fel az átláthatósági nyilvántartásba, és kéri, hogy a közeljövőben lefolytatandó felülvizsgálati eljárás során tegyék meg a szükséges lépéseket a kötelező nyilvántartásba vételre történő áttérés érdekében;

6.  sajnálja, hogy a Tanács még nem írta alá a megállapodást, jóllehet ez döntő jelentőségű annak érdekében, hogy uniós szinten biztosítani lehessen az átláthatóságot a jogalkotási folyamat minden szakaszában; üdvözli azonban, hogy a Tanács jelezte, hogy alá fogja írni a megállapodást; felhívja a Tanácsot, hogy mielőbb csatlakozzon a közös nyilvántartáshoz;

7.  különösen üdvözli a megállapodás alábbi rendelkezéseit:

   a) a nyilvántartás nevének megváltoztatása „átláthatósági nyilvántartásra”;
   b) a nyilvántartás hatálya, amely kiterjed az összes érintett szereplőre, de többek között kizárja a szociális párbeszédben részt vevő szociális partnereket, az egyházakat, a politikai pártokat, valamint a helyi, regionális és önkormányzati hatóságokat, ideértve a közigazgatásuk részét képező képviseleteket is; tekintettel a Szerződések értelmében rájuk ruházott intézményi szerepükre, valamint a megállapodás (10) bekezdésének b) pontjára és (11), (12) és (13) bekezdésére, ez utóbbiak nem tartoznak a nyilvántartás hatálya alá; mindezt a megállapodás első felülvizsgálata során tisztázni kell; a Parlament úgy kívánja, hogy a Bizottság már most fejezze ki e javaslattal való egyetértését;
   c) az a tény, hogy a nyilvántartás átláthatóságot teremt az uniós intézmények rendkívül sokrétű kapcsolatai tekintetében, és nevezetesen külön fejezetek alá sorolja az egyedi érdekek képviselőit, a civil társadalom képviselőit és az állami hatóságok képviselőit, különbséget téve ezáltal a lobbisták és az uniós intézmények hivatalos partnerei által játszott különböző szerepek között;
   d) a pénzügyi információkra vonatkozó kérelem;
   e) a megállapodáshoz csatolt, a magatartási kódex betartásának elmulasztása esetén alkalmazandó kötelező erejű intézkedések;

8.   úgy véli, hogy a hatóságok képviselőire, valamint a tevékenységük keretében közérdekű feladatokat ellátó, az alkotmányos normákat és az alapvető jogokat kötelező jelleggel tiszteletben tartó szervezetek képviselőire alkalmazandó szabályok nem lehetnek azonosak az egyedi érdekek képviselőire alkalmazandó szabályokkal; úgy véli nevezetesen, hogy kizárólag az önálló státusszal rendelkező közszervezeteknek kell regisztrálniuk, maguknak a hatóságoknak nem;

9.  kéri, hogy a Parlament Elnöksége dolgozzon ki egy olyan rendszert, amelynek révén a nyilvántartás hatálya alá tartozó minden olyan érdekképviselő esetében, aki valamely egyedi jogalkotási üggyel kapcsolatban találkozott egy érintett képviselővel, a találkozó ténye rögzítésre kerül a jogalkotási aktus tervezetével kapcsolatos jelentéshez vagy ajánláshoz csatolt indokolásban;

10.  e határozat tartalmát figyelembe véve egyetért a mellékelt megállapodás megkötésével, és úgy határoz, hogy azt mellékletként csatolja eljárási szabályzatához;

11.  utasítja elnökét, hogy tájékoztatás céljából továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 271. E, 2009.11.12., 48. o.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0221.


Melléklet

Megállapodás az Európai Parlament és az Európai Bizottság között egy átláthatósági nyilvántartás létrehozásáról az Európai Unió politikáinak kialakításában és végrehajtásában közreműködő szervezetek és független személyek számára

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság („a felek”),

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 11. cikke (1) és (2) bekezdésére, az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 295. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre (a továbbiakban együttesen: „a Szerződések”),

mivel az európai politikai döntéshozók nem a civil társadalomtól elszigetelten végzik munkájukat, hanem nyitott, átlátható és rendszeres párbeszédet folytatnak az érdekképviseleti szervezetekkel és a civil társadalommal;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG:

I.  Az átláthatósági nyilvántartás létrehozása

1.  A felek az átláthatóságra vonatkozó kötelezettségvállalásukkal összhangban megállapodnak abban, hogy az uniós politikák kialakításában és végrehajtásában közreműködő szervezetek és független személyek nyilvántartása és ellenőrzése céljából közös „átláthatósági nyilvántartást” (a továbbiakban: „a nyilvántartás”) hoznak létre, és gondoskodnak annak vezetéséről.

II.  A nyilvántartás elvi alapjai

2.  A nyilvántartás létrehozása és vezetése az Európai Parlament által 1996-ban és az Európai Bizottság által 2008 júniusában felállított és elindított meglévő nyilvántartási rendszerekre épül, figyelembe véve az Európai Parlament és az Európai Bizottság vonatkozó közös munkacsoportja által végzett munkát, valamint az időközben szerzett tapasztalatokra és az érintett szereplőktől gyűjtött – az „Európai átláthatósági kezdeményezés: az érdekképviseleti nyilvántartás egy év elteltével” című, 2009. október 28-i európai bizottsági közleményben(1) ismertetett – visszajelzésekre tekintettel tett kiigazításokat is. Ez a megközelítés nem befolyásolja és nem ítéli meg előre az Európai Parlamentnek az EU intézményei mellett működő érdekképviseletek (lobbisták) tevékenységi keretének fejlesztéséről szóló, 2008. május 8-i állásfoglalásában(2) kifejezésre juttatott céljait.

3.  A nyilvántartás létrehozásakor és vezetése során tiszteletben kell tartani az uniós jog általános elveit, közöttük az arányosság elvét és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát.

4.  A nyilvántartás létrehozásakor és vezetése során tiszteletben kell tartani az Európai Parlament képviselőinek a parlamenti megbízatásuk korlátozások nélküli gyakorlásához való jogát, és nem lehet akadályozni a képviselőket megválasztó polgárok hozzáférését az Európai Parlament helyiségeihez.

5.  A nyilvántartás létrehozása és működése nem sértheti a felek hatáskörét vagy előjogait, és nem érintheti vonatkozó szervezeti hatáskörüket.

6.  A felek törekednek arra, hogy a hasonló tevékenységekben részt vevő valamennyi szereplőt hasonlóképpen kezeljék, és hogy egyenlő feltételeket biztosítsanak az uniós politikák kialakításában és végrehajtásában közreműködő szervezetek és független személyek nyilvántartásba vételéhez.

III.  A nyilvántartás felépítése

7.  A nyilvántartás a következőket tartalmazza:

  a) az alábbiakra vonatkozó iránymutatások:
   a nyilvántartás hatálya, a nyilvántartás tárgyát képező tevékenységek és kivételek;
   a nyilvántartottak számára nyitott kategóriák (1. melléklet);
   a nyilvántartottaktól kért információk, ideértve a pénzügyi beszámolásra vonatkozó kötelezettségeket (2. melléklet);
   b) magatartási kódex (3. melléklet);
   c) panasztételi mechanizmus és a magatartási kódex be nem tartása esetén alkalmazandó intézkedések, ideértve a panaszok vizsgálatával és elbírálásával kapcsolatos eljárást (4. melléklet).

IV.  A nyilvántartás hatálya

A nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységek

8.  A nyilvántartás hatálya kiterjed a IV. részben felsorolt kivételektől eltérő minden olyan tevékenységre, amelynek célja az uniós intézmények politikái kialakításának vagy végrehajtásának, illetve döntéshozatali eljárásainak közvetlen vagy közvetett befolyásolása, függetlenül az alkalmazott kommunikációs csatornáktól vagy eszközöktől, így például tevékenységek kiszervezése, médiaesemények, szakmai közvetítőkkel kötött szerződések, szellemi műhelyek, platformok, fórumok, kampányok és alulról építkező kezdeményezések. E tevékenységek magukban foglalják többek között a képviselőkkel, biztosokkal, az uniós intézmények tisztviselőivel vagy más alkalmazottaival való kapcsolatfelvételt, levelek, tájékoztató anyag vagy érvelési és tárgyalási álláspontok előkészítését, terjesztését és közlését, továbbá olyan rendezvények, megbeszélések vagy promóciós tevékenységek, társadalmi rendezvények vagy konferenciák szervezését, amelyekre képviselők, biztosok, uniós intézmények tisztviselői vagy más alkalmazottai számára küldenek meghívót. A nyilvántartás hatálya ugyancsak kiterjed az önkéntes hozzájárulásokra és a tervezett uniós jogalkotási vagy egyéb jogi aktusokkal kapcsolatos hivatalos konzultációkon, illetve egyéb nyilvános konzultációkon való részvételre.

9.  A nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységekben részt vevő valamennyi szervezetnek és független személynek – jogállásától függetlenül – regisztrálnia kell a nyilvántartásban(3).

A nyilvántartás hatálya alá nem tartozó tevékenységek

10.  A következő tevékenységek nem tartoznak a nyilvántartás hatálya alá:

   a) jogi és egyéb szakmai tanácsadás nyújtásával kapcsolatos, jogászok vagy az adott kérdésben jártas bármely más szakértők által nyújtott tevékenységek, amennyiben azok az ügyfél tisztességes eljáráshoz való alapvető jogának gyakorlásával függnek össze, ideértve a közigazgatási eljárásokban biztosított védelemhez való jogot. A következők nem tartoznak a nyilvántartás hatálya alá (függetlenül attól, hogy ténylegesen kik vesznek benne részt): tanácsadó munka és állami szervekkel való kapcsolattartás annak érdekében, hogy az ügyfeleknek pontosabb tájékoztatást nyújtsanak valamely általános jogi helyzetről vagy egyedi jogi helyzetükről, vagy hogy tájékoztassák őket arról, hogy valamely egyedi jogi vagy közigazgatási lépés az adott jog szerint helyénvaló vagy elfogadható-e; tanácsadás az ügyfelek számára, támogatást nyújtva számukra annak biztosítása érdekében, hogy tevékenységük összhangban álljon az adott joggal; képviselet békéltető vagy közvetítői eljárás keretei között annak megelőzése érdekében, hogy valamely vita bíróság vagy közigazgatási szerv elé kerüljön. Mindez az Európai Unió valamennyi üzleti ágazatára vonatkozik, és nem korlátozódik csupán egyes speciális eljárásokra (versenyre). Amennyiben egy adott társaság és tanácsadói félként vesznek részt valamely jogi vagy közigazgatási ügyben vagy eljárásban, az ezzel közvetlenül összefüggő és a meglévő jogi keret megváltoztatását nem célzó tevékenységek nem tartoznak a nyilvántartás hatálya alá;
   b) A szociális partnerek mint a szociális párbeszéd résztvevői (szakszervezetek, munkáltatói egyesületek, stb.) által végzett tevékenységek, amennyiben ezekre a Szerződésekben rájuk ruházott feladat teljesítésének keretein belül kerül sor. A fentiek értelemszerűen alkalmazandók minden, a Szerződésekben egyedi módon megnevezett, intézményes szereppel felruházott szervre;
   c) uniós intézmények vagy az Európai Parlament valamely képviselője közvetlen és egyedi felkérésére végzett tevékenységek, például tényszerű tájékoztatásra, adatközlésre vagy szakértői véleményre irányuló eseti vagy rendszeres felkérések, és/vagy nyilvános meghallgatáson való részvételre, vagy tanácsadó bizottságok vagy bármely hasonló fórum működésében való részvételre irányuló, személyre szóló meghívások.

Különös rendelkezések

11.  A nyilvántartás nem érinti az egyházakat és a vallási közösségeket. Az uniós intézményekkel folytatott kapcsolattartás során való képviseletük céljából létrehozott képviseleti irodáknak vagy jogalanyoknak, irodáknak és hálózatoknak, valamint ezek egyesületeinek azonban regisztrálniuk kell a nyilvántartásban.

12.  A nyilvántartás nem érinti a politikai pártokat. Az általuk létrehozott vagy támogatott és a nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő szervezeteknek azonban regisztrálniuk kell a nyilvántartásban.

13.  A nyilvántartás nem érinti a helyi, regionális és az önkormányzati hatóságokat. Az uniós intézményekkel folytatott kapcsolattartás során való képviseletük céljából létrehozott képviseleti irodáknak vagy jogalanyoknak, irodáknak és hálózatoknak, valamint ezek egyesületeinek azonban regisztrálniuk kell a nyilvántartásban.

14.  A jogi státusszal vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, azonban a gyakorlatban szervezett befolyást megvalósító és a nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységet folytató hálózatoknak, platformoknak vagy a kollektív tevékenység egyéb formáinak regisztrálniuk kell a nyilvántartásban. Ilyen esetekben az adott szervezet tagjainak ki kell jelölniük maguk közül egy személyt, aki a nyilvántartás ügyintézése során a kapcsolattartásért felelős.

15.  A nyilvántartás részét képező pénzügyi nyilatkozat tekintetében azokat a tevékenységeket kell figyelembe venni, amelyek valamennyi uniós intézményre, ügynökségre és szervre, valamint azok tagjaira és képviselőire, tisztviselőire és személyi állományának más tagjaira irányulnak. Ezek a tevékenységek magukban foglalják azon tevékenységeket is, amelyek a tagállamok uniós szinten működő, az uniós döntéshozatali folyamatokban részt vevő szerveire irányulnak.

16.  Az európai hálózatokat, szövetségeket, egyesületeket vagy platformokat ösztönözni kell arra, hogy a nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységek azonosítására közös, átlátható iránymutatásokat dolgozzanak ki tagjaik számára. A nevezett szereplők ezeket az iránymutatásokat nyilvánosságra hozzák.

V.  A nyilvántartottakra vonatkozó szabályok

17.  A nyilvántartásba vétellel az érintett szervezetek és személyek:

   hozzájárulnak az általuk a nyilvántartásba való felvétel céljából közölt információk nyilvánosságra hozatalához;
   vállalják a magatartási kódex betartását és adott esetben rendelkezésre bocsátják az általuk betartandó bármely szakmai magatartási kódex szövegét;
   biztosítják a nyilvántartásba való felvétel céljából közölt információ helytállóságát;
   hozzájárulnak ahhoz, hogy az ellenük benyújtott bármilyen panaszt az e nyilvántartás alapját képező magatartási kódex szabályai alapján kezeljék;
   hozzájárulnak ahhoz, hogy alkalmazzák velük szemben a magatartási kódex megsértése esetére vonatkozó intézkedéseket, és tudomásul veszik, hogy a magatartási kódex szabályainak be nem tartása esetén a 4. mellékletben meghatározott intézkedések alkalmazhatók velük szemben;
   tudomásul veszik annak lehetőségét, hogy a feleknek – kérelemre és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(4) rendelkezéseinek megfelelően – közzé kell tenniük a nyilvántartottak tevékenységével kapcsolatos levelezéseket és egyéb dokumentumokat.

VI.  A magatartási kódex be nem tartása esetén alkalmazandó intézkedések

18.  A magatartási kódex nyilvántartottak vagy képviselőik általi megsértése az arányosság elvét és a védelemhez való jogot megfelelően tiszteletben tartó vizsgálatot követően a 4. mellékletben meghatározott intézkedésekhez – mint például felfüggesztés vagy a nyilvántartásból való törlés, és adott esetben az érintett személyek, illetve szervezeteik részére kiadott, az Európai Parlamentbe való belépést biztosító belépőkártyák visszavonása – vezethet. Az ezen intézkedések alkalmazására vonatkozó határozat a nyilvántartás internetes oldalán közzétehető.

19.  A magatartási kódex feltételezett be nem tartása esetén a 4. mellékletben meghatározott eljárás keretében bárki – lényeges tényekkel alátámasztott – panaszt nyújthat be.

VII.  Végrehajtás

20.  Az Európai Parlament és az Európai Bizottság főtitkára felelős a rendszer felügyeletéért és valamennyi fő működési szempont tekintetében, továbbá az e megállapodás végrehajtásához szükséges intézkedéseket közös megegyezéssel hozzák meg.

21.  A rendszer működtetése érdekében az Európai Parlament és az Európai Bizottság szolgálatai létrehoznak egy közös működési struktúrát, amelyet „az átláthatósági nyilvántartás közös titkárságának” neveznek el. Ezt az Európai Parlament és az Európai Bizottság tisztviselőinek egy csoportja alkotja az illetékes szolgálatok közötti megállapodás alapján. Az átláthatósági nyilvántartás közös titkárságát egy osztályvezető irányítja az Európai Bizottság Főtitkárságán. Feladatai közé tartozik a nyilvántartás tartalmi minőségének elősegítését célzó intézkedések végrehajtása.

22.  Az Európai Parlament épületeibe való belépést hosszabb időszakon át lehetővé tevő belépőkártyák kiadásának és ellenőrzésének folyamatát továbbra is az Európai Parlament irányítja. Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá tartozó szervezeteknek dolgozó vagy azokat képviselő személyek számára csak akkor állítanak ki belépőkártyát, ha e szervezetek vagy személyek szerepelnek a nyilvántartásban. Mindazonáltal a nyilvántartásba vétel nem jogosít fel automatikusan a belépőkártyára.

23.  Jóllehet a rendszert közösen fogják működtetni, a felek a nyilvántartást egymástól függetlenül is használhatják saját külön céljaikra, beleértve az olyan ösztönzők felajánlását, mint az információközlés a nyilvántartottak számára nyilvános konzultációk megindításakor vagy rendezvények szervezése során.

24.  A felek megfelelő képzési és belső kommunikációs programokat szerveznek, hogy biztosaik/képviselőik és személyzeti állományuk körében terjesszék a közös nyilvántartással és a panasztételi eljárással kapcsolatos ismereteket.

25.  A felek megfelelő külső intézkedéseket hoznak a nyilvántartásra való figyelemfelhívás és a használatának elősegítése céljából.

26.  Az Europa weboldalon rendszeresen közzétesznek a nyilvántartás adatbázisából származó meghatározott alapvető statisztikai adatokat, és azokat egy felhasználóbarát keresőprogramon keresztül hozzáférhetővé teszik. Ezen adatbázis nyilvános adatai kérésre elektronikus, számítógéppel olvasható formátumban rendelkezésre állnak.

27.  Az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően az Európai Parlament és az Európai Bizottság főtitkára a nyilvántartás működéséről szóló éves jelentést nyújt be az Európai Parlament és az Európai Bizottság felelős alelnökének.

VIII.  Egyéb intézmények és szervek bevonása

28.  Az Európai Tanács és a Tanács felkérést kap a nyilvántartáshoz való csatlakozásra. A felek ösztönzik az egyéb uniós intézményeket, szerveket és ügynökségeket, hogy információs eszközként maguk is használják a nyilvántartást az európai uniós politikák kialakításával és végrehajtásával foglalkozó szervezetekkel és független személyekkel folytatott együttműködésük során.

IX.  Záró rendelkezések

29.  A felek meglévő nyilvántartásairól az új, közös nyilvántartásra való átállásra a közös rendszer működésbe lépésétől számított tizenkét hónapos átállási időszak alatt kerül sor. A bármelyik rendszerben jelenleg nyilvántartott szervezeteket és személyeket fel kell hívni nyilvántartásba vételüknek a közös rendszerben való megújítására.

A közös átláthatósági nyilvántartás működésbe lépését követően:

   a nyilvántartottaknak lehetőségük lesz meglévő nyilvántartásba vételük közös nyilvántartásba való átvitelére az általuk megválasztott időpontban, de legkésőbb az Európai Bizottságnál való nyilvántartásba vételük megújításának napján, illetve a csupán az Európai Parlamentnél nyilvántartásba vettek esetében legkésőbb a működésbe lépést követő tizenkét hónapos időszak végén;
   új nyilvántartásba vételre vagy a meglévő adatok frissítésére csak a közös nyilvántartáson keresztül lesz lehetőség.

30.  A közös nyilvántartást működésének megkezdését követően legkésőbb két évvel felülvizsgálják.

(1) COM(2009)0612.
(2) HL C 271. E., 2009.11.12., 48. o.
(3) A tagállamok kormányai, harmadik országok kormányai, nemzetközi kormányközi szervezetek, valamint ezek diplomáciai kirendeltségei nem szerepelnek a nyilvántartásban.
(4) HL L 145., 2001.5.31., 43. o.


1. melléklet

'Átláthatósági nyilvántartás„

Az Európai Unió politikáinak kialakításában és végrehajtásában közreműködő szervezetek és független személyek

Szakasz

Jellemzők/megjegyzések

I. – Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák/ügyvédi irodák/független tanácsadók

Alszakasz

Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák

Olyan cégek, amelyek szerződés alapján végeznek lobbizást, érdekképviseletet, közügyeket és állami szervekkel való kapcsolattartást magukban foglaló tevékenységeket.

Alszakasz

Ügyvédi irodák

Olyan ügyvédi irodák, amelyek szerződés alapján végeznek lobbizást, érdekképviseletet, közügyeket és állami szervekkel való kapcsolattartást magukban foglaló tevékenységeket.

Alszakasz

Független tanácsadók

Olyan független tanácsadók vagy ügyvédek, amelyek szerződés alapján végeznek lobbizást, érdekképviseletet, közügyeket és állami szervekkel való kapcsolattartást magukban foglaló tevékenységeket.

II. – Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek

Alszakasz

Vállalatok és vállalatcsoportok

Olyan vállalatok vagy vállalatcsoportok, amelyek (jogi státusszal vagy anélkül) házon belül saját céljaikra végeznek lobbizást, érdekképviseletet, közügyeket és állami szervekkel való kapcsolattartást magukban foglaló tevékenységeket.

Alszakasz

Kereskedelmi, gazdasági és szakmai szervezetek

Alszakasz

Szakszervezetek

Alszakasz

Egyéb hasonló szervezetek

III. – Nem kormányzati szervezetek

Alszakasz

Nem kormányzati szervezetek, platformok, hálózatok és hasonlók

Olyan nonprofit szervezetek (jogi státusszal vagy anélkül), amelyek állami szervektől, politikai pártoktól vagy kereskedelmi szervezetektől függetlenek. Ide tartoznak az alapítványok, jótékonysági tevékenységek stb.

IV. – Szellemi műhelyek, kutatási és tudományos intézmények

Alszakasz

Szellemi műhelyek és kutatási intézmények

Szakosodott szellemi műhelyek és kutatási intézmények, amelyek az Európai Unió tevékenységeivel és politikáival foglalkoznak.

Alszakasz

Tudományos intézmények

Olyan intézmények, amelyek fő célja az oktatás, de az Európai Unió tevékenységeivel és politikáival is foglalkoznak.

V. – Egyházakat és vallási közösségeket képviselő szervezetek

Megjegyzés: A nyilvántartás magukra az egyházakra nem vonatkozik.

Alszakasz

Egyházakat és vallási közösségeket képviselő szervezetek

Képviseleti tevékenységek céljára létrehozott jogalanyok, irodák vagy hálózatok.

VI. – Helyi, regionális és önkormányzati hatóságokat, egyéb közjogi és vegyes jogállású intézményeket stb. képviselő szervezetek

Megjegyzés: A nyilvántartás magukra a közintézményekre nem vonatkozik.

Alszakasz

Helyi, regionális és önkormányzati hatóságok (országos szint alatt)

(Országos szint alatti) helyi, regionális és önkormányzati hatóságok képviseletére létrehozott jogalanyok, képviseleti irodák, szövetségek vagy hálózatok.

Alszakasz

Egyéb közjogi vagy vegyes jogállású intézmények stb.

Egyéb közjogi vagy vegyes (állami/magán) jogállású szervezeteket foglal magában.


2. melléklet

A nyilvántartottak által biztosítandó információk

I.  ÁLTALÁNOS ÉS ALAPINFORMÁCIÓK

   a szervezet neve(i), címe, telefonszáma, email-címe, weboldala;

–  a) a szervezetért jogilag felelős személy megnevezése, és b) a szervezet nyilvántartás által érintett tevékenységeiért felelős igazgatójának, igazgató partnerének vagy adott esetben fő kapcsolattartójának neve; azoknak a személyeknek a neve, akik részére az Európai Parlament épületeibe való belépésre feljogosító belépőkártyát igényeltek(1);

   a nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységekben részt vevő személyek száma (képviselők/biztosok, alkalmazottak stb.);
   célok/feladatok – témakörök – tevékenységek – országok, amelyekben tevékenységet fejtenek ki – valamely hálózattal fennálló kapcsolatok – a nyilvántartás hatálya alá tartozó általános információk;
   adott esetben a tagok (személyek és szervezetek) száma.

II.  RÉSZLETES INFORMÁCIÓK

A.  TevÉkenysÉgek

A nyilvántartottak átláthatósági nyilvántartás hatálya alá tartozó, előző évben végzett tevékenységei által érintett fontosabb jogalkotási javaslatok.

B.  PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

A benyújtott pénzügyi adatoknak minden esetben teljes működési évre, és a nyilvántartásba vétel dátuma vagy a nyilvántartásba vétel megújításának dátuma előtti legutóbbi lezárt pénzügyi évre kell vonatkozniuk.

A kétszeri elszámolás nincs kizárva. A szakmai tanácsadással foglalkozó irodák/ügyvédi irodák/független tanácsadók által az ügyfeleikre vonatkozóan tett pénzügyi nyilatkozat (lista és táblázat) nem mentesíti ezen ügyfeleket azon kötelezettségük alól, hogy e szerződéses tevékenységeket maguk is szerepeltessék saját nyilatkozatukban, annak érdekében, hogy elkerüljék a nyilatkozatban szereplő pénzügyi terheik alulértékelését.

  Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák/ügyvédi irodák/független tanácsadók (1. melléklet I. szakasza): részletezni kell a nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységekből származó forgalmat, valamint ügyfeleik relatív súlyát az alábbi táblázat szerint:

Forgalom euróban

Értéktartomány euróban

0 – 499 999

50 000

500 000 – 1 000 000

100 000

> 1 000 000

250 000

  Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek (1. melléklet II. szakasza): meg kell becsülni a nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységek költségét.

  Nem kormányzati szervezetek, szellemi műhelyek, tudományos és kutatási intézmények – Egyházakat és vallási közösségeket képviselő szervezetek – Helyi, regionális és önkormányzati hatóságokat, egyéb közjogi vagy vegyes jogállású intézményeket stb. képviselő szervezetek (1. melléklet III–VI. szakasza): meg kell határozni a teljes költségvetést a fő finanszírozási források szerinti lebontással együtt.

Ezenkívül valamennyi nyilvántartottra vonatkozóan: a nyilvántartásba vétel vagy a megújítás időpontjától kezdve az Európai Unió intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása a legutóbbi lezárt üzleti évben.

(1) A nyilvántartottaktól ezt az információt a nyilvántartásba vételi eljárás végén kérik az Európai Parlamentnek való továbbítás céljából. Miután az Európai Parlament a belépőkártya kiállításáról döntött, a belépőkártyát kapott személyek neveit a rendszer automatikusan felveszi az Európai Parlament naprakésszé tett információi és tájékoztatása alapján. A nyilvántartásba vétel nem jogosít fel automatikusan az Európai Parlament épületeibe való belépést biztosító belépőkártyára.


3. melléklet

Magatartási kódex

Az uniós intézményekkel, azok képviselőivel/biztosaival, tisztviselőivel és egyéb alkalmazottaival fenntartott kapcsolataikban a nyilvántartottak:

   a) mindig nevükkel azonosítják magukat, valamint közlik, hogy mely szervezet/szervezetek képviseletében járnak el; nyilatkoznak továbbá az általuk előmozdítani kívánt érdekekről, célokról valamint szándékokról és adott esetben megjelölik az általuk képviselt ügyfeleket és tagokat;
   b) nem szereznek információt és nem lépnek fel valamely döntés meghozatala érdekében tisztességtelen úton vagy indokolatlan nyomásgyakorlás vagy nem helyénvaló magatartás révén, és erre nem is tesznek kísérletet;
   c) harmadik felekkel való kapcsolataikban nem állítják, hogy bármilyen hivatalos viszonyban lennének az EU-val vagy annak bármely intézményével, és nem állítanak hamis információkat a nyilvántartásba vétel hatásáról, amelyekkel félrevezetnék a harmadik feleket vagy az EU tisztviselőit és egyéb alkalmazottait;
   d) legjobb tudásuk szerint biztosítják, hogy a nyilvántartásba vételkor és azt követően megadott, a nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységeik körébe tartozó információk teljes körűek, naprakészek és valósak;
   e) nem adják el harmadik feleknek az uniós intézményektől kapott dokumentumok másolatait;
   f) nem késztetik az uniós intézmények képviselőit/biztosait, tisztviselőit vagy az EU egyéb alkalmazottait, vagy e képviselők/biztosok asszisztenseit és gyakornokait a rájuk vonatkozó szabályok és magatartási normák megszegésére;
   g) amennyiben az EU volt tisztviselőit vagy egyéb alkalmazottait, vagy az uniós intézmények képviselőinek/biztosainak volt asszisztenseit vagy gyakornokait foglalkoztatják, tiszteletben tartják az ezen alkalmazottakra kötelező szabályok és titoktartási követelmények betartására vonatkozó kötelezettségüket;
   h) tiszteletben tartják az Európai Parlament volt képviselőinek és az Európai Bizottság volt tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályokat;
   i) tájékoztatják az általuk képviselteket az uniós intézmények felé fennálló kötelezettségeikről.

Az Európai Parlamentnél az Európai Parlament épületeibe történő belépést lehetővé tevő, személyes, átruházhatatlan belépőkártya igénylése céljából nyilvántartásba vett szerveket képviselő vagy az alkalmazásukban álló személyek:

   j) szigorúan betartják az Európai Parlament eljárási szabályzata 9. cikkének és X. mellékletének, valamint I. melléklete 2. cikke második bekezdésének rendelkezéseit;
   k) meggyőződnek arról, hogy az Európai Parlament eljárási szabályzata I. melléklete 2. cikke rendelkezéseinek megfelelően nyújtott segítség a megfelelő nyilvántartásba bejegyzésre kerül;
   l) az esetleges összeférhetetlenség elkerülése érdekében megszerzik az érintett képviselő vagy képviselők előzetes hozzájárulását a képviselői asszisztensekkel kötött szerződéses kapcsolatok vagy alkalmazásuk tekintetében, és ezt követően bejelentik azt a nyilvántartásba.


4. melléklet

A panaszok vizsgálatára és elbírálására szolgáló eljárás

1. szakasz: A panasz benyújtása

1.  A panaszokat a nyilvántartás weboldalán lehet benyújtani az e célra szolgáló űrlap kitöltésével. Ez az űrlap információkat tartalmaz a bepanaszolt nyilvántartottra, a panasz benyújtójának nevére és elérhetőségére, valamint a panasszal kapcsolatos részletekre vonatkozóan, rendszerint ideértve a panaszt alátámasztó dokumentumokat és egyéb anyagokat. A névtelen panaszokat nem veszik figyelembe.

2.  A panaszban meg kell jelölni a magatartási kódex egy vagy több rendelkezését, amelyet a panasz benyújtója szerint megsértettek. A nyilvántartásba bevitt információkkal kapcsolatos panaszokat a magatartási kódex d) pontjának(1) megszegésére vonatkozó állításként kezelik.

3.  A panasz benyújtója főszabály szerint köteles a panaszát alátámasztó dokumentumokat és/vagy egyéb anyagokat rendelkezésre bocsátani.

2. szakasz: Határozat a panasz elfogadhatóságáról

4.  Az átláthatósági nyilvántartás közös titkársága:

   a) ellenőrzi, hogy elegendő bizonyítékot terjesztettek-e elő a panasz alátámasztása céljából akár dokumentumok, egyéb anyagok vagy személyes nyilatkozatok formájában; a tárgyi bizonyítékok főszabály szerint akkor fogadhatók el, ha a panasz tárgyát képező nyilvántartottól vagy valamely harmadik fél által kibocsátott dokumentumból származnak;
   b) ezen ellenőrzés alapján határoz a panasz elfogadhatóságáról;
   c) amennyiben elfogadhatónak találja, nyilvántartásba veszi a panaszt és kitűzi a panasz érvényességéről szóló döntés meghozatalának határidejét (20 munkanap).

5.  Amennyiben a panasz elfogadhatatlan, erről panasz benyújtóját a határozat indokolását is tartalmazó levélben értesítik. Amennyiben a panaszt elfogadhatónak találják, azt az alább meghatározott eljárással összhangban megvizsgálják.

3. szakasz: A vizsgálat

6.  A panasz nyilvántartásba vételét követően az átláthatósági nyilvántartás közös titkársága írásban tájékoztatja a nyilvántartottat a vele szemben benyújtott panaszról és annak tartalmáról, valamint felhívja a nyilvántartottat, hogy 10 munkanapon belül nyújtson be magyarázatot, érvelést vagy más, a védelmére szóló bizonyítékokat.

7.  Az átláthatósági nyilvántartás közös titkársága a vizsgálat folyamán gyűjtött valamennyi információt megvizsgálja.

8.  Az átláthatósági nyilvántartás közös titkársága úgy határozhat, hogy meghallgatja a bepanaszolt nyilvántartottat vagy a panasz benyújtóját.

4. szakasz: Határozat a panaszról

9.  Amennyiben a vizsgálat alapján a panasz megalapozatlan, az átláthatósági nyilvántartás közös titkársága mindkét felet értesíti az erre vonatkozó döntésről. Amennyiben a panasz helytálló, a nyilvántartott ideiglenesen felfüggeszthető a nyilvántartásból a probléma megoldása céljából tett lépések megtételéig (lásd az alábbi 11–14. pontot) vagy a hosszú távú felfüggesztéstől a végleges törlésig és adott esetben az Európai Parlament épületeibe való belépést biztosító belépőkártya visszavonásáig terjedő intézkedéssel sújtható (lásd az alábbi 6. és 7. szakaszt).

5. szakasz: A magatartási kódex be nem tartása esetén alkalmazandó intézkedések

10.  A magatartási kódex be nem tartása esetén alkalmazható intézkedések az ideiglenes felfüggesztéstől a nyilvántartásból való törlésig terjednek (lásd az alábbi táblázatot).

11.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy a nyilvántartásba bejegyzett adatok nem helytállóak vagy hiányosak, a nyilvántartottat fel kell szólítani ezen adatok nyolc héten belüli helyesbítésére, amely időszak alatt e nyilvántartott nyilvántartásban való szereplését fel kell függeszteni. Az Európai Parlament épületeibe való belépést biztosító esetleges belépőkártyát/belépőkártyákat a felfüggesztés időszakára nem vonják vissza.

12.  Ha a nyilvántartott a 11. pontban meghatározott nyolchetes határidőn belül helyesbíti az adatokat, nyilvántartásban való szereplésének felfüggesztése megszűnik. Ha a nyilvántartott a 11. pontban meghatározott nyolchetes határidőn belül nem helyesbít, intézkedés hozható vele szemben.

13.  Ha a nyilvántartott az adatok 11. ponttal összhangban való helyesbítésére haladékot kér, és e kérelmét megfelelően indokolja, a felfüggesztés időtartama meghosszabbítható.

14.  A magatartási kódex egyéb okból való be nem tartása esetén a nyilvántartott nyilvántartásban való szereplését nyolc hétre felfüggesztik, amely időszak alatt az Európai Parlament és az Európai Bizottság végleges döntést hoz az esetlegesen meghozandó intézkedés vagy intézkedések alkalmazásáról.

15.  A nyilvántartott nyilvántartásból való törléséről szóló bármely határozat az újbóli nyilvántartásba vétel egy vagy két évig tartó tilalmáról is rendelkezik.

6. szakasz: Határozat az alkalmazandó intézkedésről

16.  Az Európai Parlament és az Európai Bizottság illetékes szolgálatai közösen készítik el az alkalmazandó intézkedésről szóló határozat tervezetét, és végleges határozathozatal céljából továbbítják azt ezen intézmények főtitkárainak. Erről tájékoztatják az Európai Parlament és az Európai Bizottság illetékes alelnökét.

17.  Az átláthatósági nyilvántartás közös titkársága azonnal tájékoztatja mindkét felet (a panasz benyújtóját és azt a nyilvántartottat, amely ellen a panaszt benyújtották) az alkalmazott intézkedésről, és végrehajtja ezen intézkedést.

7. szakasz: Az Európai Parlament épületeibe való belépést biztosító belépőkártya/belépőkártyák visszavonása (adott esetben)

18.  Ha a nyilvántartásból való törlésről szóló határozat az Európai Parlament épületeibe való belépést biztosító belépőkártya/belépőkártyák visszavonásával jár, az Európai Parlament főtitkára továbbítja e határozatot az illetékes quaestornak, akit fel kell kérni az érintett szervezet vagy személy nevére kiállított ezen belépőkártya/belépőkártyák visszavonásának engedélyezésére.

19.  A nyilvántartottat fel kell hívni valamennyi EP-belépőkártyájának, vagy egyes EP-belépőkártyáinak 15 napon belüli visszaszolgáltatására.

A magatartási kódex be nem tartása esetén rendelkezésre álló intézkedések táblázata

A szabályszegés típusa

Intézkedés

Az intézkedés említése a nyilvántartásban

Az EP-belépőkártya visszavonása

1

Azonnal helyesbített, nem szándékos szabályszegés.

A tényeket és a helyesbítést elismerő írásos figyelmeztetés.

Nem

Nem

2

Magatartásbeli változtatást vagy a nyilvántartás információinak helyesbítését a meghatározott határidőn belül szükségessé tevő, szándékos szabályszegés.

Ideiglenes felfüggesztés legfeljebb hat hónapos időszakra, vagy amíg a kért helyreigazító intézkedést a megállapított határidőn belül végre nem hajtják.

Igen, a felfüggesztési időszak alatt

Nem

3

A magatartási kódex folyamatos megszegése

– a magatartás megváltoztatása nélkül

– az információk meghatározott határidőn belül való helyesbítésének elmulasztása

A nyilvántartásból való törlés egy évre.

Igen

Igen

4

A magatartási kódex súlyos, szándékos megszegése

A nyilvántartásból való törlés két évre.

Igen

Igen

(1) A d) pont a nyilvántartottakra vonatkozóan arról rendelkezik, hogy az uniós intézményekkel és azok képviselőivel/biztosaival, tisztviselőivel és egyéb alkalmazottaival fenntartott kapcsolataikban „legjobb tudásuk szerint biztosítják, hogy a nyilvántartásba vételkor és azt követően megadott, a nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységeik körébe tartozó információk teljes körűek, naprakészek és valósak”.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat