Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2291(ACI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0174/2011

Pateikti tekstai :

A7-0174/2011

Debatai :

PV 10/05/2011 - 16
CRE 10/05/2011 - 16

Balsavimas :

PV 11/05/2011 - 5.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0222

Priimti tekstai
PDF 558kWORD 149k
Trečiadienis, 2011 m. gegužės 11 d. - Strasbūras
Tarpinstitucinis susitarimas dėl bendro skaidrumo registro
P7_TA(2011)0222A7-0174/2011
Sprendimas
 Priedas
 Priedas
 Priedas
 Priedas
 Priedas

2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl bendro skaidrumo registro sudarymo (2010/2291(ACI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 18 d. Pirmininkų sueigos sprendimą,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimą dėl skaidrumo registro, sukūrimo (skirta organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant ES politiką) (toliau – susitarimas),

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. gegužės 8 d. rezoliuciją dėl interesų atstovų (lobistų) veiklos Europos institucijose pagrindo sukūrimo(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 127 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0174/2011),

A.  kadangi Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 2 dalyje teigiama: „Institucijos palaiko atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine visuomene“,

B.  kadangi bendras visų formuojant ir įgyvendinant ES politiką dalyvaujančių organizacijų ir asmenų registras padidina politinio dialogo skaidrumą,

C.  kadangi minėtoje Parlamento 2008 m. gegužės 8 d. rezoliucijoje išdėstyti principai, kuriais remdamasis Parlamentas su Komisija pradėjo derybas dėl bendro registro,

D.  kadangi 2011 m. gegužės 11 d. Parlamento sprendime dėl Darbo tvarkos taisyklių pakeitimo sudarius Europos Parlamento ir Komisijos bendrą skaidrumo registrą(2) numatyti visi būtini Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimai,

1.  mano, kad susitarimas – tik pirmas etapas siekiant daugiau skaidrumo, ir ketina deramu laiku pasiūlyti pakelti standartus, kad būtų galima užtikrinti dėsningą Sąjungos viešojo administravimo vientisumą ir sustiprinti institucijų nuostatas;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad bendrame registre visa informacija gali būti randama vienoje vietoje, taigi piliečiams lengviau pasitikrinti, kurie subjektai palaiko ryšius su institucijomis; pastebi, kad šis registras taip pat palengvina interesų grupių atstovų, kuriems reikėtų registruotis tik vieną kartą, užduotį;

3.  vis dėlto pakartoja, kad Parlamentas išsaugo nevaržomą teisę spręsti, kam turėtų būti leista patekti į savo patalpas;

4.  mano, kad susitarimas labai paskatins registravimąsi, nes bus neįmanoma gauti leidimo patekti į Parlamentą pirma neužsiregistravus;

5.  tačiau dar kartą pabrėžia savo raginimą padaryti visų lobistų registravimąsi skaidrumo registre privalomą ir ragina būsimame persvarstymo procese imtis reikiamų veiksmų siekiant pasirengti pereiti prie privalomo registravimosi;

6.  apgailestauja, kad Taryba dar neprisijungė prie susitarimo, nors tai itin svarbu siekiant užtikrinti visų Sąjungos lygmens teisėkūros proceso etapų skaidrumą; tačiau palankiai vertina tai, jog Taryba nurodė, kad ji prie jo prisijungs; ragina Tarybą kuo greičiau prisijungti prie bendro registro;

7.  ypač džiaugiasi, kad peržiūrėtame susitarime numatytos šios naujovės:

   a) registro pavadinimas pakeistas į pavadinimą „Skaidrumo registras“;
   b) registro, į kurį patenka visi susiję subjektai, tačiau nepatenka tokie subjektai, kaip socialiniai partneriai, dalyvaujantys socialiniame dialoge, bažnyčios, politinės partijos ir vietos, regionų ir savivaldybių valdžios institucijos, įskaitant jų administracijoms priklausančias atstovybes, apimtis; atsižvelgiant į institucinį minėtųjų subjektų vaidmenį pagal Sutartis ir pagal susitarimo 10 dalies b punktą ir 11, 12 ir 13 dalis, jie nepatenka į registro taikymo sritį; tai turi būti patikslinta atliekant pirmąją susitarimo peržiūrą; Parlamentas norėtų, kad Komisija jau dabar išreikštų savo pritarimą šiuo klausimu;
   c) tai, kad registras užtikrina įvairių Europos institucijų ryšių skaidrumą, ir ypač tai, kad numatyti atskiri šio registro skyriai, skirti tam tikrų interesų grupių atstovams, pilietinės visuomenės atstovams ir valdžios institucijų atstovams, nurodant skirtingą lobistų ir oficialius ryšius su Sąjungos institucijomis palaikančių asmenų vaidmenį;
   d) reikalavimas pateikti susijusią finansinę informaciją;
   e) privalomos priemonės, taikytinos tuo atveju, jei nesilaikoma prie susitarimo pridėto Elgesio kodekso;

8.  mano, kad viešosios valdžios institucijų ir organizacijų, kurios vykdydamos savo veiklą tenkina viešuosius interesus ir turi laikytis konstitucinių normų ir gerbti pagrindines teises, atstovams taikomos taisyklės negali sutapti su tam tikrų interesų grupių atstovams taikomomis taisyklėmis; ypač pabrėžia, kad viešosioms įstaigoms skirtas raginimas registruotis gali būti taikomas tik autonominį statutą turintiems subjektams, o ne pačioms viešosios valdžios institucijoms;

9.  prašo Biuro sukurti sistemą, pagal kurią pranešimo arba rekomendacijos, susijusių su teisės akto projektu, aiškinamojoje dalyje būtų nurodomi visi į registro taikymo sritį patenkantys lobistai, kuriems suteikiamas leidimas susitikti su tam tikru Parlamento nariu aptarti to teisėkūros projekto;

10.  pritaria susitarimo sudarymui atsižvelgiant į šio pranešimo turinį ir nutarė jį pridėti prie Darbo tvarkos taisyklių;

11.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai susipažinti.

(1) OL C 271 E, 2009 11 12, p. 48.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0221.


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR EUROPOS KOMISIJOS SUSITARIMAS DĖL SKAIDRUMO REGISTRO SUKŪRIMO (SKIRTA ORGANIZACIJOMS IR SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS ASMENIMS, DALYVAUJANTIEMS FORMUOJANT IR ĮGYVENDINANT ES POLITIKĄ)

Europos Parlamentas ir Europos Komisija (toliau – šalys),

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 11 straipsnio 1 ir 2 dalis, į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 295 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį (toliau – Sutartys),

kadangi Europos politikai veikdami neatsiriboja nuo pilietinės visuomenės, bet palaiko atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su įvairių sričių atstovų asociacijomis ir pilietine visuomene,

SUSITARĖ:

I.  Skaidrumo registro sukūrimas

1.  Vadovaudamosi savo įsipareigojimu laikytis skaidrumo, šalys sutaria įkurti ir valdyti Skaidrumo registrą (toliau – registras), siekiant registruoti ir stebėti organizacijas bei savarankiškai dirbančius asmenis, dalyvaujančius formuojant ir įgyvendinant ES politiką.

II.  Registro principai

2.  Registras kuriamas ir valdomas remiantis jau veikiančiomis registracijos sistemomis, kurias Europos Parlamentas įsteigė ir pradėjo naudoti 1996 m., o Europos Komisija – 2008 m. birželio mėn., pasitelkus atitinkamos Europos Parlamento ir Europos Komisijos bendros darbo grupės veiklą bei pritaikius suinteresuotųjų šalių patirtį ir indėlį, kaip nurodyta 2009 m. spalio 28 d. Europos Komisijos komunikate „Europos Skaidrumo iniciatyva. Interesų grupių atstovų registras po vienerių metų“(1). Šis požiūris neturi įtakos ir nepažeidžia Europos Parlamento tikslų, kaip nustatyta 2008 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl interesų grupių atstovų (lobistų) veiklos Europos Sąjungos institucijose pagrindo sukūrimo(2).

3.  Kuriant ir valdant registrą laikomasi bendrųjų Sąjungos teisės principų, įskaitant proporcingumo ir nediskriminavimo principus.

4.  Kuriant ir valdant registrą paisoma Europos Parlamento narių teisių naudotis jų Parlamento nario mandatu be apribojimų ir netrukdoma Parlamento narių rinkėjams patekti į Europos Parlamento patalpas.

5.  Kuriant ir valdant registrą nepažeidžiama šalių kompetencija ar prerogatyvos ir nedaroma įtaka jų atitinkamiems organizaciniams įgaliojimams.

6.  Šalys stengiasi su visais panašios veiklos vykdytojais elgtis taip pat ir sudaryti vienodas sąlygas registruotis organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant ES politiką.

III.  Registro struktūra

7.  Registre pateikiama:

  a) gairių rinkinys dėl :
   registro taikymo srities, reikalavimus atitinkančių veiklos sričių ir išimčių,
   galinčių užsiregistruoti kategorijos (1 priedas),
   informacijos, kurią turi pateikti užsiregistravusieji, įskaitant finansinių duomenų atskleidimo reikalavimus (2 priedas);
   b) elgesio kodeksas (3 priedas);
   c) skundų pateikimo tvarka ir priemonės, taikytinos pažeidus elgesio kodeksą, įskaitant skundų tyrimo ir nagrinėjimo tvarką (4 priedas).

IV.  Registro taikymo sritis

Įtraukiama veikla

8.  Registras apima visą veiklą (išskyrus IV dalyje nurodytą neįtraukiamą veiklą), kuria siekiama tiesiogiai arba netiesiogiai daryti įtaką ES institucijų politikos formavimo ar įgyvendinimo ir sprendimų priėmimo procesams nepriklausomai nuo to, kokiu komunikacijos kanalu arba priemonėmis tai daroma, pvz., pasitelkiant išorės paslaugas, žiniasklaidą, sutartis su profesionaliais derybininkais, tyrimų institucijas, platformas, forumus, kampanijas ir įtraukiant eilinius visuomenės narius. Ši veikla, be kita ko, yra: susisiekimas su Parlamento nariais, ES institucijų pareigūnais ar kitais darbuotojais, laiškų, informacinės medžiagos ar diskusijų bei veiklos programų rengimas, platinimas ir siuntimas, renginių, susitikimų ar reklaminės veiklos ir socialinių renginių ar konferencijų, į kuriuos siunčiami pakvietimai Parlamento nariams, ES institucijų pareigūnams ir kitiems darbuotojams, rengimas. Į šią veiklą taip pat įeina savanoriškas indėlis ir dalyvavimas formaliose konsultacijose dėl numatomo ES teisėkūros ar kito teisės akto ir kitose atvirose konsultacijose.

9.  Visos organizacijos ir savarankiškai dirbantys asmenys, užsiimantys į registro taikymo sritį patenkančia veikla, nepaisant jų teisinio statuso, turi užsiregistruoti(3).

Neįtraukiama veikla

10.  Į registro taikymo sritį neįtraukiama ši veikla:

   a) su teisinių ir kitų profesionalių konsultacijų teikimu susijusi, pavyzdžiui, teisininkų ar kitų tokias konsultacijas teikiančių specialistų veikla, jeigu ja siekiama užtikrinti kliento pagrindinę teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, įskaitant teisę į gynybą administraciniame procese. Registro taikymo sričiai nepriklauso ši veikla (nepaisant dalyvaujančių šalių): patariamasis darbas ir ryšiai su viešosiomis įstaigomis, siekiant geriau informuoti klientus apie bendrą teisinę situaciją ar jų konkrečią teisinę padėtį ar patarti jiems, ar konkretus teisinis ar administracinis veiksmas yra tinkamas ar leistinas pagal galiojančią teisę; klientams suteikta konsultacija, siekiant garantuoti jiems, kad jų veiksmai neprieštarauja teisei; atstovavimas taikinimo ar tarpininkavimo procese, siekiant išvengti ieškinio teisme ar ginčo sprendimo administraciniu būdu. Tai taikoma visiems verslo sektoriams Europos Sąjungoje ir neapsiribojama tam tikromis konkrečiomis procedūromis (konkurencija). Jei bendrovė ir jos teisininkai dalyvauja konkrečios teisinės ar administracinės bylos, kurios šalimis jie yra, nagrinėjime, bet kokie veiksmai, tiesiogiai susiję su šia byla, kuriais specialiai nesiekiama keisti galiojančio teisinio pagrindo, nepriklauso šio registro sričiai;
   b) socialinių partnerių, kaip socialinio dialogo dalyvių (profesinių sąjungų, darbdavių asociacijų, ir kt.), veikla, kai šie veikia vadovaudamiesi jiems Sutartyse apibrėžtu vaidmeniu. Ši nuostata mutatis mutandis taikoma visiems subjektams, kuriems Sutartyse specialiai priskirtas institucinis vaidmuo;
   c) ES institucijos ar Europos Parlamento nario tiesioginiu ir individualiu prašymu (pavyzdžiui, jei retkarčiais arba reguliariai prašoma suteikti faktinės informacijos, duomenų arba ekspertų žinių ir (arba) individualiai kviečiama į viešus svarstymus arba dalyvauti konsultacinių komitetų ar kitų panašių forumų veikloje) vykdoma veikla.

Specialiosios nuostatos

11.  Bažnyčios ir religinės bendruomenės neturi registruotis. Tačiau jų atstovybės arba teisiniai subjektai, biurai ir tinklai, sukurti siekiant atstovauti joms bendraujant su ES institucijomis, taip pat jų asociacijos, turėtų registruotis.

12.  Politinės partijos neturi registruotis. Tačiau visos partijų įsteigtos arba remiamos organizacijos, užsiimančios į registro taikymo sritį patenkančia veikla, turėtų registruotis.

13.  Vietos, regioninės ir savivaldos institucijos neturi registruotis. Tačiau jų atstovybės arba teisiniai subjektai, biurai ir tinklai, sukurti siekiant atstovauti joms bendraujant su ES institucijomis, taip pat jų asociacijos, turėtų registruotis.

14.  Tinklai, platformos ar kitos kolektyvinės veiklos formos, neturinčios teisinio statuso ar teisinio subjektiškumo, tačiau kurios de facto yra organizuotos įtakos šaltinis ir kurios užsiima į registro taikymo sritį patenkančia veikla, turėtų registruotis. Tokiais atvejais jų nariai turėtų išrinkti vieną narį, atsakingą už jų ryšius su registro administracija.

15.  Veikla, kurios finansinius duomenis reikia deklaruoti registre, yra ta, kuria siekiama daryti įtaką visoms ES institucijoms, agentūroms ir įstaigoms, jų nariams, pareigūnams ir kitiems jose dirbantiems asmenims. Ši veikla taip pat apima veiklą, kuria siekiama daryti įtaką valstybių narių įstaigoms, veikiančioms ES lygmeniu, kurios dalyvauja ES sprendimų priėmimo procese.

16.  Europos tinklai, federacijos, asociacijos ir platformos raginamos parengti bendras skaidrias gaires savo nariams, pagal kurias jų nariai galėtų nustatyti, kurios veiklos rūšys patenka į registro taikymo sritį. Šios gairės turėtų būti viešai paskelbtos.

V.  Taisyklės, taikomos užsiregistravusiesiems

17.  Organizacijos ir asmenys, registruodamiesi:

   sutinka, kad informacija, kurią jie pateikia įtraukti į registrą, būtų skelbiama viešai;
   sutinka laikytis elgesio kodekso nuostatų ir, jei taikoma, pateikti savo tarnybinio elgesio kodekso, kurio jie privalo laikytis, tekstą;
   garantuoja, kad informacija, kurią jie pateikia įtraukti į registrą, yra teisinga;
   sutinka, kad bet kuris prieš juos nukreiptas skundas bus nagrinėjamas remiantis šio registro elgesio kodekso taisyklėmis;
   sutinka, kad, pažeidus elgesio kodeksą, jiems būtų taikomos konkrečios priemonės, ir pripažįsta, kad jiems galėtų būti taikomos 4 priede numatytos priemonės tuo atveju, jei jie nesilaikytų elgesio kodekse nustatytų taisyklių;
   atkreipia dėmesį į tai, gavus prašymą ir laikantis 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais(4) nuostatų, šalys gali atskleisti su užsiregistravusiųjų veikla susijusią korespondenciją ir kitus dokumentus.

VI.  Priemonės, taikytinos elgesio kodekso nesilaikymo atveju

18.  Jei užsiregistravusieji ar jų atstovai nesilaiko elgesio kodekso, atlikus tyrimą ir nepažeidžiant proporcingumo principo ir teisės į gynybą jiems gali būti taikomos tokios 4 priede numatytos priemonės, kaip registracijos galiojimo sustabdymas arba išbraukimas iš registro ir, jei taikoma, leidimo įeiti į Europos Parlamento patalpas atėmimas iš susijusių asmenų ir, jei tinkama, iš jų organizacijų. Sprendimas taikyti tokias priemones gali būti skelbiamas registro tinklavietėje.

19.  Kiekvienas gali pateikti faktais pagrįstą skundą dėl įtariamo elgesio kodekso nesilaikymo, vadovaujantis 4 priede nustatyta procedūra.

VII.  Įgyvendinimas

20.  Europos Parlamento ir Europos Komisijos generaliniai sekretoriai yra atsakingi už šios sistemos ir visų svarbiausių veikimo aspektų priežiūrą ir bendru sutarimu imasi šiam susitarimui įgyvendinti reikalingų priemonių.

21.  Siekdamos įgyvendinti šią sistemą, Europos Parlamento ir Europos Komisijos tarnybos sukurs bendrą veiklos struktūrą – Skaidrumo registro jungtinį sekretoriatą. Sekretoriatą sudarys Europos Parlamento ir Europos Komisijos pareigūnų grupė pagal kompetentingų tarnybų sudarytą tvarką. Skaidrumo registro jungtinio sekretoriato veiklą koordinuoja Europos Komisijos generalinio sekretoriato padalinio vadovas. Sekretoriato uždavinys – įgyvendinti priemones, skirtas registro turinio kokybei gerinti.

22.  Europos Parlamentas liks atsakingas už ilgalaikių leidimų patekti į Europos Parlamento patalpas išdavimą ir kontrolę. Šie leidimai bus išduodami tik asmenims, atstovaujantiems organizacijoms, kurių veikla patenka į registro taikymo sritį, arba jose dirbantiems, jei tos organizacijos ar asmenys yra užsiregistravę. Tačiau pats registravimosi faktas automatiškai nesuteikia teisės gauti tokį leidimą.

23.  Nors sistema veiks bendrai, šalims paliekama teisė laisvai naudotis registru savo konkrečiais tikslais, įskaitant paskatų taikymą, pvz., informacijos apie viešąsias konsultacijas arba organizuojamus renginius perdavimą užsiregistravusiesiems

24.  Šalys organizuoja atitinkamus mokymus ir vidinės komunikacijos projektus, siekiant savo nariams ir darbuotojams suteikti daugiau informacijos apie registrą ir skundų pateikimo bei nagrinėjimo tvarką.

25.  Šalys imasi tinkamų veiksmų, siekdamos už institucijų ribų skleisti informaciją apie registrą ir propaguoti jo naudojimą.

26.  Europa tinklavietėje skelbiami pagrindiniai statistikos duomenys, paimti iš registro duomenų bazės per vartotojui patogią paieškos sistemą. Pateikus prašymą, tos duomenų bazės informaciją bus galima atsiųsti elektroniniu, kompiuteriui pritaikytu formatu.

27.  Europos Parlamento ir Europos Komisijos generaliniai sekretoriai, pasikonsultavę su suinteresuotomis šalimis, pateikia metinę registro veikimo ataskaitą Europos Parlamento ir Europos Komisijos atsakingiems pirmininkų pavaduotojams.

VIII.  Kitų institucijų ir įstaigų dalyvavimas

28.  Europos Vadovų Taryba ir Taryba kviečiamos prisijungti prie registro. Kitos ES institucijos, įstaigos ir agentūros raginamos naudoti šią sistemą kaip pagalbinę priemonę bendraujant su organizacijomis ir savarankiškai dirbančiais asmenimis, kurie dalyvauja formuojant ir įgyvendinant ES politiką.

IX.  Baigiamosios nuostatos

29.  Perėjimas nuo esamų šalių registrų prie naujojo bendro registro vyks taikant pereinamąjį dvylikos mėnesių laikotarpį nuo bendrojo registro veikimo pradžios dienos. Organizacijos ir asmenys, šiuo metu užsiregistravę vienoje iš sistemų, raginami atnaujinti savo registraciją bendrojoje sistemoje.

Bendrajam registrui pradėjus veikti,

   užsiregistravusieji turės galimybę persiregistruoti į bendrąjį registrą bet kurią jų norimą dieną, tačiau ne vėliau kaip jų Europos Komisijos registracijos atnaujinimo datą, o užsiregistravusiųjų tik Europos Parlamente atveju – ne vėliau, kaip pasibaigus dvylikos mėnesių laikotarpiui nuo veiklos pradžios;
   naujai registruotis arba atnaujinti esamą informaciją bus galima tik naudojant bendrąjį registrą.

30.  Bendrasis registras peržiūrimas ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams nuo jo veikimo pradžios.

(1) COM(2009)0612.
(2) OL C 271E, 2009 11 12, p. 48.
(3) Valstybių narių vyriausybės, trečiųjų šalių vyriausybės, tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos bei jų diplomatinės misijos neturi registruotis.
(4) OL L 145, 2001 5 31, p. 43.


1 priedas

Skaidrumo registras

Organizacijos ir savarankiškai dirbantys asmenys, dalyvaujantys formuojant ir įgyvendinant ES politiką

Kategorijos

Charakteristikos / pastabos

I. Profesionalų konsultacijų kontoros /advokatų kontoros/savarankiškai dirbantys konsultantai

subkategorija

Profesionalų konsultacijų kontoros

Kontoros, pagal sutartį užsiimančios lobistine veikla, reklamine veikla, viešaisiais klausimais, ryšiais su viešosiomis institucijomis

subkategorija

Advokatų kontoros

Advokatų kontoros, pagal sutartį užsiimančios lobistine veikla, reklamine veikla, viešaisiais klausimais, ryšiais su viešosiomis institucijomis

subkategorija

Savarankiškai dirbantys konsultantai

Savarankiškai dirbantys konsultantai arba advokatai, pagal sutartį užsiimantys lobistine veikla, reklamine veikla, viešaisiais klausimais, ryšiais su viešosiomis institucijomis

II. „Vidaus“ lobistai ir prekybos/ profesinės asociacijos

subkategorija

Įmonės ir įmonių grupės

Įmonės arba įmonių grupės (turinčios teisinį statusą ar jo neturinčios), savo vardu užsiimančios „vidaus“ veikla, įskaitant lobistinę veiklą, reklaminę veiklą, viešuosius klausimus, ryšius su viešosiomis institucijomis

subkategorija

Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

subkategorija

Profesinės sąjungos

subkategorija

Kitos panašios organizacijos

III. Nevyriausybinės organizacijos

subkategorija

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai ir panašios organizacijos

Ne pelno organizacijos (turinčios teisinį statusą arba jo neturinčios), nepriklausomos nuo viešųjų institucijų, politinių partijų ar prekybos organizacijų. Šiai subkategorijai priklauso fondai, labdaros asociacijos ir kt.

IV. Tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos

subkategorija

Tyrimų institucijos ir mokslinių tyrimų institucijos

Specializuotos tyrimų institucijos ir mokslinių tyrimų institucijos, kurių veikla susijusi su Europos Sąjungos veikla ir politika

subkategorija

Akademinės institucijos

Institucijos, kurių pagrindinis tikslas – švietimas, tačiau kurių veikla susijusi ir su Europos Sąjungos veikla ir politika

V. Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms

NB: Pačios bažnyčios neturi registruotis

subkategorija

Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms

Juridiniai subjektai, biurai arba tinklai, įsteigti atstovavimo tikslais.

VI. Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.

NB: Pačios valstybinės valdžios institucijos neturi registruotis

subkategorija

Vietos, regioninės ir savivaldos institucijos (subnacionalinis lygmuo)

Juridiniai subjektai, atstovybės, asociacijos arba tinklai, įsteigti siekiant atstovauti vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms (subnacionaliniu lygmeniu)

subkategorija

Kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.

Įeina kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio (viešieji / privatūs) subjektai


2 priedas

Užsiregistravusiųjų teikiama informacija

I.  BENDROJI IR PAGRINDINĖ INFORMACIJA

   Organizacijos pavadinimas (-ai), adresas, telefono numeris, e. pašto adresas, tinklavietė;

–  a) teisiškai už organizaciją atsakingo asmens tapatybė ir b) organizacijos direktoriaus ar vadovaujančio partnerio vardas ir pavardė arba, jei taikoma, pagrindinis kontaktinis asmuo, su kuriuo būtų galima susisiekti dėl į registro sritį patenkančios veiklos rūšies; asmenų, dėl kurių prašoma išduoti leidimus patekti į Europos Parlamento patalpas, vardai ir pavardės(1);

   asmenų (narių, darbuotojų, kt.), dalyvaujančių veikloje, patenkančioje į registro taikymo sritį, skaičius;
   tikslai, veiklos ir interesų sritys, veikla, valstybės, kuriose vykdoma veikla, priklausymas kuriam nors tinklui, bendra informacija, patenkanti į registro taikymo sritį;
   jei taikoma, narių (asmenų ir organizacijų) skaičius.

II.  SPECIALIOJI INFORMACIJA

A.  VEIKLA

Ankstesnių metų užsiregistravusiojo veiksmai, priskirtini Skaidrumo registro taikymo sričiai, susiję su pagrindiniais pasiūlymais dėl teisės aktų.

B.  FINANSINĖ INFORMACIJA

Visi pateikti finansiniai duomenys turi apimti visus veiklos metus ir turi būti susiję su paskutiniais finansiniais metais nuo registravimosi arba registracijos atnaujinimo dienos.

Dvigubas skaičiavimas nėra neįtrauktas. Profesionalų konsultacijų ir advokatų kontorų pateiktos finansinės deklaracijos apie jų klientus (sąrašas ir lentelė) neatima galimybės iš šių klientų patiems įtraukti šiuos sutartinius veiksmus į savo pačių deklaracijas tam, kad jų deklaruota finansinė veikla nebūtų nepakankamai įvertinta.

-  Profesionalų konsultacijų/ advokatų kontoros/ savarankiškai dirbantys konsultantai (1 priedo I kategorija): turi būti nurodyta informacija apie organizacijos veiklos, priskirtinos registro taikymo sričiai, apyvartą, taip pat apie santykinę klientų dalį apyvartoje pagal toliau nurodytą lentelę:

Apyvarta eurais

Kategorijos dydis eurais

0 – 499 999

50 000

500 000 – 1 000 000

100 000

> 1 000 000

250 000

-  „Vidaus“ lobistai ir prekybos/profesinės asociacijos (1 priedo II kategorija): turi būti nurodyta veiklos, patenkančios į registro taikymo sritį, išlaidų sąmata.

-  Nevyriausybinės organizacijos, tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos; organizacijos, atstovaujančios bažnyčias ir religines bendruomenes; organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijas, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt. (1 priedo III-VI kategorijos): turi būti nurodytas bendras biudžetas ir jo skirstymas pagal pagrindinius finansavimo šaltinius.

Be to, visiems užsiregistravusiems: turi būti nurodytas paskutinių pasibaigusių finansinių metų nuo registravimosi ar atnaujinimo datos iš ES institucijų gauto finansavimo dydis ir šaltinis.

(1) Šią informaciją užsiregistravusiųjų bus paprašyta pateikti baigiantis registruotis, kuri vėliau bus perduota Europos Parlamentui. Asmenų vardai ir pavardės, kuriems bus paskirti leidimai, bus vėliau automatiškai įterpti į sistemą, remiantis Europos Parlamento turimais naujausiais duomenimis, po to, kai bus priimtas Europos Parlamento sprendimas išduoti leidimus. Užsiregistravus automatiškai nesuteikiama teisė gauti leidimą patekti į Europos Parlamento patalpas.


3 priedas

Elgesio kodeksas

Palaikydami ryšius su ES institucijomis ir jų nariais, pareigūnais ir kitais darbuotojais, užsiregistravusieji:

   a) visada nurodo savo pavadinimą ar pavardę bei subjektą (-us), kuriam (-iems) dirba ar atstovauja; deklaruoja interesus ir tikslus ir, kai tinkama, klientus ar narius, kuriems atstovauja;
   b) niekada neišgauna ir nesiekia išgauti informacijos ar sprendimo nesąžiningai arba naudodami netinkamą spaudimą ar netinkamai elgdamiesi;
   c) bendraudami su trečiosiomis šalimis, neteigia turintys oficialių santykių su ES arba su ES institucijomis, taip pat registruodamiesi niekada nepateikia klaidingų duomenų, kurie galėtų suklaidinti trečiąsias šalis ir (arba) ES pareigūnus ir kitus darbuotojus;
   d) užtikrina, kad, kiek jiems žinoma, registravimosi metu ir vėliau pagal registro reikalavimus teikiama informacija apie jų veiklą yra išsami, atnaujinta ir neklaidinama;
   e) neparduoda trečiosioms šalims dokumentų, gautų iš bet kurios ES institucijos, kopijų;
   f) niekada neskatina ES institucijų narių, ES pareigūnų ir kitų darbuotojų, ar tų narių padėjėjų ar stažuotojų pažeisti jiems taikomas taisykles ir elgesio reikalavimus;
   g) įdarbindami buvusius ES pareigūnus ar kitus darbuotojus arba ES institucijų narių padėjėjus ar stažuotojus, turi visada gerbti tokių darbuotojų įsipareigojimą laikytis jiems taikomų taisyklių ir konfidencialumo reikalavimų;
   h) laikosi taisyklių dėl buvusių Europos Parlamento ir Europos Komisijos narių teisių ir įsipareigojimų;
   i) praneša apie savo įsipareigojimus, susijusius su ES institucijomis, tiems, kuriems jie atstovauja;

Subjektams atstovaujantys ar jiems dirbantys asmenys, kurie užsiregistravo Europos Parlamente, siekiant gauti vardinį kitiems asmenims neperduodamą leidimą patekti į Europos Parlamento patalpas:

   j) griežtai laikosi Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio, X priedo ir I priedo 2 straipsnio antrosios pastraipos;
   k) užtikrina, kad bet kokia pagalba, suteikta remiantis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių I priedo 2 straipsnio nuostatomis, būtų tinkamai deklaruota atitinkamame registre;
   l) siekdami išvengti interesų konflikto, gauna išankstinį atitinkamo (-ų) Europos Parlamento nario (-ių) sutikimą dėl bet kokių sutartinių santykių su Parlamento nario padėjėju sukūrimo ar bet kokio padėjėjo įdarbinimo bei užtikrina, kad tai būtų tinkamai deklaruota registre.


4 priedas

Skundų tyrimo ir nagrinėjimo tvarka

Skundo pateikimas

1.  Skundai gali būti teikiami registro tinklavietėje užpildžius standartinę formą. Toje formoje pateikiama informacija apie užsiregistravusįjį, dėl kurio teikiamas skundas, skundo pateikėjo vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, taip pat informacija apie skundą, įskaitant iš esmės dokumentus ir kitą medžiagą, kuria grindžiamas skundas. Anoniminiai skundai nenagrinėjami.

2.  Skunde nurodoma viena ar kelios elgesio kodekso nuostatos, kurios, kaip teigia skundo pateikėjas, buvo pažeistos. Skundai, susiję su registre pateikta informacija, nagrinėjami kaip elgesio kodekso d punkto įtariami pažeidimai(1).

3.  Skundo pateikėjai iš esmės privalo pateikti dokumentus ir (arba) kitą medžiagą, pagrindžiančius jų skundą.

Sprendimas dėl skundo priimtinumo

4.  Skaidrumo registro jungtinis sekretoriatas:

   a) patikrina, ar pridėta pakankamai įrodymų, patvirtinančių skundą, ar tie įrodymai yra dokumentuose, kituose daiktiniuose arba asmeniniuose pareiškimuose; kad būtų priimtini, daiktiniai įrodymai turėtų iš esmės būti gauti iš skundžiamo užsiregistravusiojo arba iš trečiųjų šalių dokumentų;
   b) remdamasis tokiu patikrinimu, nusprendžia, ar skundas priimtinas;
   c) jei skundas laikomas priimtinu, užregistruoja skundą ir nustato 20 darbo dienų terminą, per kurį priimamas sprendimas dėl skundo galiojimo.

5.  Jei skundas nėra priimtinas, skundo pateikėjas informuojamas apie tai laišku, kuriame nurodomos sprendimo priežastys. Jei skundas priimtinas, jis nagrinėjamas pagal toliau nurodytą procedūrą.

Tyrimas

6.  Skaidrumo registro jungtinis sekretoriatas, užregistravęs skundą, praneša raštu apie skundą ir jo turinį užsiregistravusiajam, kurio atžvilgiu buvo pateiktas skundas, ir paragina užsiregistravusįjį pateikti paaiškinimų, argumentų ar kitų gynybos elementų per 10 darbo dienų.

7.  Skaidrumo registro jungtinis sekretoriatas išnagrinėja visą tyrimo metu surinktą informaciją.

8.  Skaidrumo registro jungtinis sekretoriatas gali nuspręsti išklausyti užsiregistravusįjį, kurio atžvilgiu pateiktas skundas, arba skundo pateikėją.

Sprendimas dėl skundo

9.  Jei tyrimas rodo, kad skundas nepagrįstas, Skaidrumo registro jungtinis sekretoriatas praneša abiems skundo šalims apie šį sprendimą. Jei nusprendžiama, kad skundas pagrįstas, užsiregistravusiojo registracija gali būti laikinai sustabdyta siekiant išspręsti problemą (žr. toliau pateiktas 11-14 dalis) arba jam gali būti taikomos atitinkamos priemonės, pvz., nuo ilgalaikio registracijos sustabdymo iki išbraukimo iš registro ir leidimo patekti į Europos Parlamento patalpas atėmimo, jei taikytina (žr. 6 ir 7 etapus).

Priemonės, taikytinos elgesio kodekso taisyklių nesilaikymo atveju

10.  Priemonės, kurios gali būti taikomos elgesio kodekso taisyklių nesilaikymo atveju, yra šios – nuo laikino registracijos sustabdymo iki visiško išbraukimo iš registro (žr. toliau pateiktą lentelę).

11.  Jei nustatoma, kad registre pateikta neteisinga arba neišsami informacija, užsiregistravusiojo paprašoma ištaisyti tą informaciją per aštuonias savaites, o šio laikotarpio metu to užsiregistravusiojo registracija laikinai sustabdoma. Leidimas (-ai) patekti į Europos Parlamentą jei yra išduotas (-i), nėra atimamas (-i) tuo laikotarpiu.

12.  Jei užsiregistravusysis pataiso informaciją per 11 dalyje numatytą aštuonių savaičių laikotarpį, jo registracija atnaujinama. Jei užsiregistravusysis nesiima veiksmų per 11 dalyje numatytą aštuonių savaičių laikotarpį, gali būti taikomos atitinkamos priemonės.

13.  Jei užsiregistravusysis prašo daugiau laiko pataisyti informacijai pagal 11 dalį ir pakankamai pagrindžia savo prašymą, laikino sustabdymo laikotarpis gali būti pratęstas.

14.  Jei elgesio kodekso taisyklių nesilaikoma kitu pagrindu, atitinkamo užsiregistravusiojo registracija sustabdoma aštuonioms savaitėms ir šio laikotarpio metu Europos Parlamentas ir Europos Komisija priima galutinį sprendimą dėl galimos priemonės (-ių) taikymo.

15.  Jei priimamas sprendimas išbraukti užsiregistravusįjį iš registro, jame taip pat nurodomas draudimas ateityje iš naujo registruotis vienerius ar dvejus metus.

Sprendimas dėl taikytinos priemonės

16.  Europos Parlamento ir Europos Komisijos atsakingos tarnybos kartu parengia sprendimo dėl taikytinos priemonės projektą ir jį nusiunčia tų institucijų generaliniams sekretoriams dėl galutinio sprendimo. Apie tai bus pranešama atsakingiems Europos Komisijos ir Europos Parlamento pirmininkų pavaduotojams.

17.  Skaidrumo registro jungtinis sekretoriatas nedelsdamas informuoja abi šalis (skundo pateikėją ir užsiregistravusįjį, kurio atžvilgiu pateiktas skundas) apie priemonę, dėl kurios buvo nuspręsta, ir ją įgyvendina.

Leidimo patekti į Europos Parlamento patalpas atėmimas (jei taikytina)

18.  Jei priimtame sprendime išbraukti iš registro taip pat numatoma atimti leidimą (-us) patekti į Europos Parlamentą, Europos Parlamento generalinis sekretorius jį persiunčia atsakingam kvestoriui, kurio paprašoma leisti panaikinti tokį (tokius) susijusio asmens ar organizacijos turimą (-us) leidimą (-us).

19.  Užsiregistravusiojo paprašoma grąžinti visus arba kai kuriuos turimus EP leidimus per 15 dienų.

Priemonių, taikytinų elgesio kodekso nesilaikymo atveju, lentelė

Taisyklių nesilaikymo rūšis

Priemonė

Priemonės nurodymas registre

Ar atimamas leidimas patekti į EP

1

Netyčinis taisyklių nesilaikymas, kuris nedelsiant ištaisomas

Rašytinis perspėjimas, kuriame nurodomi faktai ir jų ištaisymas

Ne

Ne

2

Tyčinis kodekso nesilaikymas, kai būtina pakeisti elgesį arba ištaisyti duomenis registre per nurodytą laikotarpį

Laikinas sustabdymas iki šešių mėnesių arba tol, kol atliekami taisomieji veiksmai per nustatytą laikotarpį

Taip – laikino sustabdymo metu

Ne

3

Nuolatinis kodekso nesilaikymas:

- elgesio nesikeitimas;

- duomenys neištaisomi per nurodytą laikotarpį

Išbraukimas iš registro vieneriems metams

Taip

Taip

4

Rimto pobūdžio, tyčinis kodekso nesilaikymas

Išbraukimas iš registro dvejiems metams

Taip

Taip

(1) Pagal d punktą reikalaujama, kad užsiregistravusieji, bendraudami su ES institucijomis ir jų nariais, pareigūnais ir kitais darbuotojais, „užtikrina, kad, kiek jiems žinoma, registravimosi metu ir vėliau pagal registro reikalavimus teikiama informacija apie jų veiklą yra išsami, atnaujinta ir neklaidinama.“

Teisinė informacija - Privatumo politika