Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2291(ACI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0174/2011

Ingivna texter :

A7-0174/2011

Debatter :

PV 10/05/2011 - 16
CRE 10/05/2011 - 16

Omröstningar :

PV 11/05/2011 - 5.15
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0222

Antagna texter
PDF 360kWORD 130k
Onsdagen den 11 maj 2011 - Strasbourg
Interinstitutionellt avtal om ett gemensamt öppenhetsregister
P7_TA(2011)0222A7-0174/2011
Beslut
 Bilaga
 Bilaga
 Bilaga
 Bilaga
 Bilaga

Europaparlamentets beslut av den 11 maj 2011 om ingående av ett interinstitutionellt avtal mellan parlamentet och kommissionen om ett gemensamt öppenhetsregister (2010/2291(ACI))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 18 november 2010,

–  med beaktande av förslaget till avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om inrättandet av ett ”öppenhetsregister” för organisationer och egenföretagare som är involverade i utformningen och genomförandet av EU:s politik (nedan kallat ”avtalet”),

–  med beaktande av sin resolution av den 8 maj 2008 om utvecklingen av en ram för den verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens institutioner(1),

–  med beaktande av artikel 127.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0174/2011), och av följande skäl:

A.  I artikel 11.2 i fördraget om Europeiska unionen anges att ”institutionerna ska föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med de representativa sammanslutningarna och det civila samhället”.

B.  Ett gemensamt register över de organisationer och enskilda som medverkar i utformningen och genomförandet av EU:s politik skulle göra denna dialog mer tydlig.

C.  I ovannämnda resolution av den 8 maj 2008 fastställde parlamentet de principer på grundval av vilka det inledde förhandlingar med kommissionen om ett gemensamt register.

D.  De ändringar som måste göras i arbetsordningen presenteras i parlamentets beslut av den 11 maj 2011 att ändra Europaparlamentets arbetsordning till följd av inrättandet av ett gemensamt öppenhetsregister genom Europaparlamentets och kommissionens försorg(2).

1.  Europaparlamentet betraktar avtalet som ett viktigt första steg mot större öppenhet och har för avsikt att när det blir aktuellt föreslå en skärpning av normerna för att garantera en konsekvent integritet hos unionens offentliga förvaltning och stärka de institutionella reglerna.

2.  Europaparlamentet påpekar att man genom ett gemensamt register ges möjlighet att hitta all information på ett enda ställe, vilket gör det lättare för medborgarna att ta reda på vilka aktörer institutionerna står i förbindelse med. Parlamentet konstaterar att en sådan ordning även skulle underlätta för företrädarna för intressegrupper, som endast behöver registrera sig en gång.

3.  Europaparlamentet upprepar dock att det håller fast vid sin oinskränkta rätt att avgöra vem som bör få tillträde till parlamentets lokaler.

4.  Europaparlamentet anser att avtalet kommer att utgöra ett starkt incitament för registrering eftersom det kommer att bli omöjligt för personer som inte först registrerat sig att få ett passerkort.

5.  Europaparlamentet upprepar emellertid sitt krav på obligatorisk registrering av alla lobbyister i öppenhetsregistret, och begär att nödvändiga åtgärder vidtas inom ramen för den kommande översynsprocessen som en förberedelse inför en övergång till obligatorisk registrering.

6.  Europaparlamentet beklagar att rådet ännu inte har anslutit sig till avtalet trots att detta är av avgörande betydelse när det gäller att garantera insyn i alla stadier av lagstiftningsprocessen på unionsnivå, men välkomnar att rådet har förklarat att det kommer att göra detta. Rådet uppmanas att snarast möjligt ansluta sig till det gemensamma registret.

7.  Europaparlamentet välkomnar framför allt att följande aspekter ingår i avtalet:

   a) Ändringen av registrets namn till ”Öppenhetsregister”.
   b) Registrets omfattning, dvs. samtliga relevanta aktörer med undantag för bl.a. arbetsmarknadens parter inom ramen för den sociala dialogen liksom kyrkor, politiska partier och lokala, regionala och kommunala myndigheter, inbegripet de representationer som ingår i förvaltningen av dessa. Mot bakgrund av deras institutionella roll enligt fördragen, och med hänvisning till artikel 10.b och artiklarna 11, 12 och 13 i avtalet, ska de sistnämna inte ingå i registret. Detta bör förtydligas i samband med den första översynen av avtalet. Parlamentet uppmanar kommissionen att ge sitt godkännande till detta.
   c) Den insyn som registret skapar när det gäller den mängd olika kontakter som EU-institutionerna har och framför allt att registret, i separata avsnitt, för samman företrädare för olika särintressen, för det civila samhället och för offentliga myndigheter, med en samtidig gränsdragning mellan deras roll som lobbyister och rollen som officiella samtalspartner till unionens institutioner.
   d) Kravet på relevant ekonomisk information.
   e) Att bindande åtgärder ska vidtas om den uppförandekod som fogats till avtalet inte följs.

8.  Europaparlamentet anser att företrädare för offentliga myndigheter och organisationer som i sin verksamhet är förpliktade att ta hänsyn till allmännyttan, utföra konstitutionellt förankrade uppdrag och beakta grundläggande rättigheter ska underställas andra regler än dem som gäller för företrädare för olika särintressen. Framför allt får en inbjudan att registrera sig som riktas till offentliga organ endast gälla självständiga organ och inte de offentliga myndigheterna i sig.

9.  Europaparlamentet uppmanar sitt presidium att utforma ett system för att i en motivering till betänkandet eller rekommendationen om det relevanta förslaget till rättsakt registrera samtliga lobbyister som omfattas av registret och som beviljats ett möte med en berörd ledamot angående en viss rättsakt.

10.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av det bifogade avtalet i enlighet med de synpunkter som lagts fram i detta beslut och beslutar att foga det som bilaga till arbetsordningen.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 271 E, 12.11.2009, s. 48.
(2) Antagna texter, P7_TA(2011)0221.


BILAGA

AVTAL MELLAN EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA KOMMISSIONEN OM INRÄTTANDET AV ETT ”ÖPPENHETSREGISTER” FÖR ORGANISATIONER OCH EGENFÖRETAGARE SOM ÄR INVOLVERADE I UTFORMNINGEN OCH GENOMFÖRANDET AV EU:S POLITIK

Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (nedan kallade ”parterna”) har ingått detta avtal

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen (FEU), särskilt artikel 11.1 och 11.2, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artikel 295, och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (nedan tillsammans kallade ”fördragen”).

EU:s beslutsfattare agerar inte isolerat från det civila samhället, utan de för en öppen, transparent och regelbunden dialog med intresseorganisationer och det civila samhället.

PARTERNA HAR ENATS OM FÖLJANDE.

I.  Inrättande av öppenhetsregistret

1.  I linje med sitt engagemang för öppenhet och insyn enas parterna om att inrätta och driva ett gemensamt ”öppenhetsregister” (nedan kallat ”registret”) – för registrering och övervakning av de organisationer och egenföretagare som är involverade i utformningen och genomförandet av EU:s politik.

II.  Principer för registret

2.  Registret ska inrättas och drivas på grundval av de befintliga registreringssystem som inrättades och togs i bruk av Europaparlamentet 1996 och av Europeiska kommissionen i juni 2008, kompletterat med arbetet av Europaparlamentets och Europeiska kommissionens relevanta gemensamma arbetsgrupp och med de anpassningar som gjordes mot bakgrund av förvärvad erfarenhet och återkoppling från berörda parter som anges i Europeiska kommissionens meddelande av den 28 oktober 2009 ”Europeiska öppenhetsinitiativet: Registret över intresseorganisationer – läget ett år efter införandet”(1). Detta synsätt varken påverkar eller föregriper målen i Europaparlamentets resolution av den 8 maj 2008 om utvecklingen av en ram för den verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens institutioner(2).

3.  Registret ska inrättas och drivas i överensstämmelse med unionsrättens allmänna principer, inbegripet principerna om proportionalitet och icke-diskriminering.

4.  Registret ska inrättas och drivas med respekt för Europaparlamentets ledamöters rätt att utan begränsningar utöva sitt parlamentariska mandat och ska inte hindra att ledamöternas väljare får tillträde till Europaparlamentets lokaler.

5.  Registret ska inrättas och drivas utan att inkräkta på parternas behörighet eller rättigheter eller påverka deras respektive organisatoriska befogenheter.

6.  Parterna ska sträva efter att behandla alla aktörer som ägnar sig åt liknande verksamhet på liknande sätt, och se till att organisationer och egenföretagare som är involverade i utformningen och genomförandet av EU:s politik registreras på jämlika villkor.

III.  Registrets struktur

7.  Registret ska innefatta följande:

  a) riktlinjer beträffande
   registrets användningsområde, typer av verksamheter och undantag,
   sektioner för registrering (bilaga 1),
   uppgifter som ska lämnas av de registrerade, bland annat ekonomisk information (bilaga 2),
   b) en uppförandekod (bilaga 3),
   c) en klagomålsmekanism och åtgärder som ska vidtas om uppförandekoden inte följs, inbegripet ett förfarande för utredning och behandling av klagomål (bilaga 4).

IV.  Registrets användningsområde

Verksamhet som omfattas av registret

8.  Registret omfattar all verksamhet, med de undantag som nämns i del IV, som avser att direkt eller indirekt påverka utformningen eller genomförandet av EU-institutionernas politik och beslutsprocesser, oavsett kommunikationskanal eller medium, till exempel utkontraktering, massmedier, kontrakt med professionella mellanhänder, tankesmedjor, plattformar, forum, kampanjer och gräsrotsinitiativ. Denna verksamhet omfattar bland annat kontakter med ledamöter, tjänstemän eller annan personal vid EU-institutionerna, utarbetande, spridning och kommunikation av brev, informationsmaterial eller diskussionsunderlag och ståndpunkter, samt anordnande av evenemang, möten eller säljfrämjande verksamhet och sociala tillställningar eller konferenser, till vilka inbjudningar har skickats till ledamöter, tjänstemän eller annan personal vid EU-institutionerna. Även frivilliga bidrag samt deltagande i formella samråd om planerad lagstiftning eller andra rättsakter och andra offentliga samråd ingår.

9.  Alla organisationer och egenföretagare oavsett rättslig status som bedriver verksamhet som omfattas av registret förväntas registrera sig(3).

Verksamheter som undantas

10.  Följande verksamheter omfattas inte av registret:

   a) Verksamhet som avser juridisk eller annan yrkesmässig rådgivning av jurister eller andra som tillhandahåller sådan rådgivning, i den utsträckning som denna hänför sig till en klients utövande av sin grundläggande rätt till rättvis prövning, inbegripet rätten till försvar vid administrativa förfaranden. Följande omfattas inte av registret (oavsett vilka parter som faktiskt är inblandade): rådgivning och kontakter med offentliga myndigheter i syfte att vägleda en klient i fråga om en rättslig situation i allmänhet, dennes specifika rättsliga ställning, rådgivning om huruvida ett rättsligt eller administrativt initiativ är lämpligt eller tillåtet enligt gällande lag, inbegripet rådgivning till en klient i syfte att hjälpa denne att organisera sin verksamhet i överensstämmelse med lagen. Detsamma gäller för rådgivning inom ramen för förlikning eller medling som sker i syfte att undvika ett förfarande inför domstol eller förvaltningsmyndighet. Detta gäller för Europeiska unionens samtliga verksamhetsområden och är inte begränsad till vissa särskilda förfaranden (t.ex. konkurrens). Om ett enskilt företag och dess rådgivare är part i ett visst rättsligt eller administrativt fall eller förfarande så faller verksamhet som har direkt samband med fallet och inte i sig är inriktad på att ändra den befintliga rättsliga ramen inte inom registrets användningsområde.
   b) Verksamhet som bedrivs av arbetsmarknadens parter inom ramen för den sociala dialogen (fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, osv.) när de deltar i sådan verksamhet som ingår i deras roll enligt fördragen. Detta ska även tillämpas på enheter som i fördragen särskilt utsetts till att spela en institutionell roll.
   c) Verksamhet som bedrivs på direkt och individuell begäran av en EU-institution eller ledamot av Europaparlamentet, t.ex. enstaka eller återkommande förfrågningar om faktauppgifter, data eller sakkunskap, individuella inbjudningar till offentliga utfrågningar och deltagande i rådgivande kommittéer eller liknande forum.

Särskilda bestämmelser

11.  Kyrkor och religiösa samfund berörs inte av registret. Deras byråer eller rättsliga organ för intressebevakning, byråer och nätverk som företräder dem gentemot EU-institutionerna samt deras organisationer förväntas dock registrera sig.

12.  Politiska partier berörs inte av registret. Organisationer med verksamhet som omfattas av registret, som bildas eller stöds av politiska partier, förväntas dock registrera sig.

13.  Lokala, regionala och kommunala myndigheter berörs inte av registret. Deras byråer eller rättsliga organ för intressebevakning, byråer och nätverk som företräder dem gentemot EU-institutionerna samt deras organisationer förväntas dock registrera sig.

14.  Nätverk, plattformar eller andra former av kollektiv verksamhet vilka saknar rättslig status eller status som juridisk person, men dock i praktiken utgör en källa till organiserat inflytande och vars aktiviteter omfattas av registret, förväntas registrera sig. I sådana fall bör en av dess medlemmar utses till kontaktperson som är ansvarig för deras förbindelser med registrets administration.

15.  All verksamhet som är inriktad på EU:s institutioner, byråer och organ samt deras ledamöter, tjänstemän och annan personal bör tas med i den ekonomiska redogörelsen i registret. Denna verksamhet omfattar även verksamhet som är inriktad på de av medlemsstaternas organ på EU-nivå som är delaktiga i EU:s beslutsprocess.

16.  De europeiska nätverken, förbunden, organisationerna eller plattformarna uppmanas att ta fram gemensamma, öppna riktlinjer för sina medlemmar där den verksamhet som omfattas av registret identifieras. De förväntas offentliggöra dessa riktlinjer.

V.  Regler för de registrerade

17.  Organisationer och enskilda personer som registrerar sig

   samtycker till att de uppgifter de lämnar för registrering i registret offentliggörs,
   samtycker till att agera enligt uppförandekoden och att vid behov tillhandahålla eventuell text till en yrkesrelaterad uppförandekod som de följer,
   garanterar att de uppgifter som lämnats för registrering i registret är riktiga,
   godtar att klagomål mot dem hanteras enligt reglerna i den uppförandekod som gäller för registret,
   samtycker till att åtgärder kan riktas mot dem vid överträdelse av uppförandekoden och medger att de åtgärder som anges i bilaga 4 kan riktas mot dem om reglerna i uppförandekoden inte följs,
   beaktar att parterna på begäran och om inte annat följer av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(4) måste avslöja brevväxling och andra handlingar om verksamheterna för dem som registrerat sig.

VI.  Åtgärder som kan vidtas om uppförandekoden inte följs

18.  Om de som registrerat sig eller deras företrädare inte följer uppförandekoden kan det, efter en utredning som tar hänsyn till proportionalitetsprincipen och rätten att höras, leda till tillämpning av åtgärder som fastställs i bilaga 4 såsom t.ex. tillfällig avregistrering eller strykning från registret och vid behov indragning av de passerkort till Europaparlamentet som har utfärdats till de berörda personerna och deras organisationer. Ett beslut om sådana åtgärder kan offentliggöras på registrets webbplats.

19.  Vem som helst kan vid misstanke om att uppförandekoden inte har följts lämna in ett klagomål enligt det förfarande som anges i bilaga 4, bestyrkt med relevanta fakta.

VII.  Genomförande

20.  Europaparlamentets och Europeiska kommissionens generalsekreterare ska vara ansvariga för att övervaka systemet och för alla viktiga operativa aspekter. Efter överenskommelse ska de vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra avtalet.

21.  För att genomföra systemet kommer Europaparlamentets och Europeiska kommissionens avdelningar att inrätta en gemensam operativ struktur som ska kallas ”det gemensamma öppenhetsregistrets sekretariat”. Detta ska bestå av en grupp tjänstemän från Europaparlamentet och Europeiska kommissionen på grundval av en uppgörelse mellan behöriga avdelningar. Det gemensamma öppenhetsregistrets sekretariat ska koordineras av en enhetschef i Europeiska kommissionens generalsekretariat. I dess uppgifter ska ingå att genomföra åtgärder som bidrar till kvaliteten i registrets innehåll.

22.  Utfärdande och kontroll av passerkort med längre giltighetstid till Europaparlamentets byggnader ska även fortsättningsvis handhas av Europaparlamentet. Sådana passerkort kommer endast att utfärdas till personer som företräder eller arbetar för organisationer som omfattas av registret om dessa organisationer eller personer har registrerat sig. Registrering ger emellertid inte automatiskt rätt till passerkort.

23.  Även om systemet är gemensamt ska parterna ha möjlighet att på egen hand använda registret för sina egna specifika ändamål, bland annat för erbjudande av incitament, t.ex. i form av information till dem som är registrerade när offentliga samråd inleds eller evenemang anordnas.

24.  Parterna ska anordna lämplig utbildning och interna informationsprojekt för ledamöter och personal för att öka medvetenheten om registret och förfarandet för klagomål.

25.  Parterna ska vidta lämpliga externa åtgärder för att öka medvetenheten om registret och främja dess användning.

26.  Grundläggande statistik ur registrets databas ska offentliggöras regelbundet på webbplatsen Europa och ska vara tillgänglig via en användarvänlig sökmotor. Det offentliga innehållet i den databasen kommer att vara tillgängligt på begäran i elektroniskt, maskinläsbart format.

27.  Efter samråd med de berörda parterna ska Europaparlamentets och Europeiska kommissionens generalsekreterare överlämna en årsrapport om registrets verksamhet till Europaparlamentets och Europeiska kommissionens ansvariga vice talmän respektive vice ordförande.

VIII.  Delaktighet av andra institutioner och organ

28.  Europeiska rådet och rådet uppmanas att ansluta sig till registret. EU:s andra institutioner, organ och byråer uppmanas att själva använda systemet som ett referensinstrument för sin egen samverkan med organisationer och egenföretagare som är involverade i utformningen och genomförandet av EU:s politik.

IX.  Slutbestämmelser

29.  Övergången från parternas befintliga register till det nya gemensamma registret kommer att ske under en tolvmånadersperiod från den dag då det gemensamma registret tas i drift. Organisationer och enskilda som redan är registrerade i ett av systemen ska uppmanas att förnya sin registrering i det gemensamma systemet.

När det gemensamma registret har tagits i drift kommer

   de som redan är registrerade att kunna föra över sin befintliga registrering till det gemensamma registret när de själva vill men inte senare än den dag då de förnyar sin registrering hos Europeiska kommissionen eller, för dem som endast är registrerade hos Europaparlamentet, inte senare än vid utgången av en tolvmånadersperiod från det att det gemensamma registret tagits i drift,
   nya registreringar eller uppdatering av befintliga uppgifter endast att vara möjligt genom det gemensamma registret.

30.  Det gemensamma registret ska ses över senast två år efter att det tas i drift.

(1) KOM(2009)0612.
(2) EUT C 271 E, 12.11.2009, s. 48.
(3)3 Medlemsstaternas regeringar, tredjeländers regeringar, internationella mellanstatliga organisationer samt deras diplomatiska beskickningar förväntas inte registrera sig.
(4) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.


Bilaga 1

'Öppenhetsregister”

Organisationer och egenföretagare som är involverade i utformningen och genomförandet av EU:s politik

Sektioner

Beskrivning/anmärkningar

I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

undersektion

Professionella konsulter

Firmor som enligt kontrakt utför lobbyverksamhet, PR-verksamhet, samhällskontakter (public affairs) och kontakter med offentliga myndigheter.

undersektion

Advokatbyråer

Advokatfirmor som enligt kontrakt utför lobbyverksamhet, PR-verksamhet, samhällskontakter (public affairs) och kontakter med offentliga myndigheter.

undersektion

Konsulter som är egenföretagare

Konsulter eller jurister som är egenföretagare och som enligt kontrakt utför lobbyverksamhet, PR-verksamhet, samhällskontakter (public affairs) och kontakter med offentliga myndigheter.

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

undersektion

Företag och koncerner

Företag eller koncerner (med eller utan rättslig status) som bedriver företagsegen lobbyverksamhet, marknadsföring, konsultverksamhet och intressebevakning för egen räkning.

undersektion

Bransch- och yrkesorganisationer

undersektion

Fackföreningar

undersektion

Andra liknande organisationer

III – Icke-statliga organisationer

undersektion

Icke-statliga organisationer, plattformar och nätverk och liknande

Icke vinstdrivande organisationer med eller utan rättslig status, som är oberoende av offentliga myndigheter, politiska partier eller kommersiella organisationer. Omfattar stiftelser, välgörenhetsinrättningar etc.

IV – Tankesmedjor, forsknings- och akademiska institutioner

undersektion

Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

Specialiserade tankesmedjor och forskningsinstitutioner som ägnar sig åt Europeiska unionens verksamhet och politik.

undersektion

Akademiska institutioner

Institutioner vars huvudsyfte är utbildning men som även ägnar sig åt Europeiska unionens verksamhet och politik.

V – Organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund

OBS: Kyrkorna själva berörs inte av registret.

undersektion

Organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund

Juridiska personer, byråer eller nätverk som har inrättats för intressebevakning.

VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.

OBS: De offentliga myndigheterna själva berörs inte av registret.

undersektion

Lokala, regionala och kommunala myndigheter (under nationell nivå)

Juridiska personer, representationskontor, föreningar eller nätverk som har inrättats för att representera lokala, regionala och kommunala myndigheter (under nationell nivå).

undersektion

Övriga offentliga eller blandade enheter etc.

Omfattar andra organisationer med offentlig eller blandad (offentlig/privat) status.


Bilaga 2

Uppgifter som ska lämnas av de registrerade

I.  ALLMÄNNA OCH GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER

   Organisationens namn, adress, telefonnummer, e-postadress och webbplats:

–  (a) vem som är juridiskt ansvarig för organisationen och (b) namnet på organisationens chef eller affärsledande delägare eller, i tillämpliga fall, huvudsakliga kontaktpunkt när det gäller verksamhet som omfattas av registret. Namn på de personer för vilka passerkort till Europaparlamentets byggnader begärs(1).

   Antal personer (ledamöter, personal, etc.) som ägnar sig åt verksamhet inom registrets användningsområde.
   Mål/ansvarsområde – intresseområden – verksamhet – verksamhetsländer – nätverkstillhörighet – allmänna uppgifter inom registrets användningsområde.
   I tillämpliga fall: antal medlemmar (enskilda och organisationer) .

II.  SPECIFIKA UPPGIFTER

A.  VERKSAMHET

De viktigaste lagstiftningsförslagen under föregående år som omfattades av verksamhet av den registrerade inom öppenhetsregistrets användningsområde.

B.  EKONOMISK INFORMATION

Alla ekonomiska uppgifter bör omfatta ett helt verksamhetsår och avse det senaste avslutade räkenskapsåret, räknat från dagen för registrering eller förnyande.

Ekonomiska redogörelser som professionella konsulter/advokatbyråer/ konsulter som är egenföretagare upprättar om sina kunder (förteckning och uppställning) undantar inte dessa kunder från deras skyldighet att själva ta med denna kontraktsverksamhet i sin egen redogörelse, för att undvika att deras uppgivna utlägg underskattas.

  Professionella konsulter/advokatbyråer/konsulter som är egenföretagare (sektion I i bilaga 1): Närmare upplysningar om omsättningen som kan tillskrivas verksamhet som faller inom registrets användningsområde, samt kundernas relativa andel av omsättningen enligt följande uppställning:

Omsättning i euro

Intervallens storlek i euro

0 – 499 999

50 000

500 000 – 1 000 000

100 000

> 1 000 000

250 000

  Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer (sektion II i bilaga 1): En uppskattning måste göras av kostnaden för verksamhet som faller inom registrets användningsområde.

  Icke-statliga organisationer, tankesmedjor, forsknings- och akademiska institutioner – Organisationer som företräder kyrkor och religiösa samfund – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc. (sektion III - VI i bilaga 1): Totalbudgeten måste anges, tillsammans med en uppdelning på de främsta finansieringskällorna.

Dessutom, för samtliga registrerade: Belopp och källa till finansiering från EU-institutionerna under det senaste avslutade räkenskapsåret från datumet för registrering eller förnyelse.

(1) De registrerade kommer att anmodas att lämna denna information vid registreringsförfarandets slut, för överlämnande till Europaparlamentet. Namnen på de personer som har fått passerkort kommer sedan automatiskt att matas in av systemet på grundval av Europaparlamentets uppdateringar och uppgifter så snart Europaparlamentet har beslutat att utfärda passerkorten. Registrering ger inte automatiskt rätt till passerkort till Europaparlamentet.


Bilaga 3

Uppförandekod

De som registrerat sig ska i sina förbindelser med EU:s institutioner, ledamöter, tjänstemän och annan personal

   a) alltid uppge sitt namn och namnet på den eller de enheter som de arbetar för eller företräder; uppge vilka intressen, mål eller syften de har och, i förekommande fall, ange namn på de klienter eller medlemmar de företräder,
   b) inte använda oärliga metoder för att skaffa, eller försöka skaffa, information eller genom otillbörliga påtryckningar eller olämpligt uppträdande påverka, eller försöka påverka, beslut,
   c) inte påstå sig ha någon formell anknytning till EU eller dess institutioner i sina förbindelser med tredje man, och inte heller ge en missvisande bild av det faktum att de är registrerade på ett sätt som kan vilseleda tredje man eller tjänstemän eller annan EU-personal,
   d) svara för att all information de lämnar vid registreringen och senare inom ramen för sin verksamhet inom registrets användningsområde så vitt de kan bedöma är fullständig, aktuell och inte vilseledande,
   e) inte till tredje man sälja kopior av handlingar som erhållits från någon EU- institution,
   f) inte försöka förmå ledamöter vid EU:s institutioner, tjänstemän eller annan EU-personal, eller ledamöters assistenter eller praktikanter att bryta mot de regler och uppförandenormer som gäller för dem,
   g) om de anställer före detta tjänstemän eller annan EU-personal eller ledamöters assistenter eller praktikanter respektera de regler och konfidentialitetskrav som dessa är bundna av,
   h) rätta sig efter reglerna om de rättigheter och skyldigheter som gäller för före detta ledamöter av Europaparlamentet och Europeiska kommissionen,
   i) informera dem som de företräder om deras skyldigheter gentemot EU-institutionerna.

Enskilda som företräder eller arbetar för enheter som har registrerat sig vid Europaparlamentet för att få ett personligt, icke överförbart passerkort till Europaparlamentets lokaler ska

   j) strikt rätta sig efter bestämmelserna i artikel 9 och bilaga X samt i artikel 2 andra stycket i bilaga I till Europaparlamentets arbetsordning,
   k) själva förvissa sig om att stöd som lämnas i samband med artikel 2 i bilaga I till Europaparlamentets arbetsordning förs upp i det härför avsedda registret,
   l) för att undvika eventuella intressekonflikter, på förhand införskaffa berörda ledamöters tillstånd för kontrakt med eller anställning av ledamotsassistent och därefter uppge detta i registret.


Bilaga 4

Förfarande för utredning och behandling av klagomål

Steg 1: Ingivande av klagomål

1.  Klagomål kan inges genom att man fyller i ett standardformulär på registrets webbplats. Detta formulär innehåller uppgifter om den registrerade som är föremål för klagomålet, den klagandes namn och kontaktuppgifter samt uppgifter om klagomålet, inbegripet, i princip, handlingar eller annat material som stöder klagomålet. Anonyma klagomål beaktas inte.

2.  I klagomålet ska den klagande ange en eller flera bestämmelser i uppförandekoden som den klagande hävdar har överträtts. Klagomål som gäller uppgifter i registret behandlas som påståenden om överträdelse av punkt d i uppförandekoden(1).

3.  Den klagande ska i princip bifoga styrkande handlingar och/eller annat material till stöd för klagomålet.

Steg 2: Beslut om huruvida klagomålet kan tas upp till prövning

4.  Det gemensamma öppenhetsregistrets sekretariat ska

   (a) undersöka om klagomålet är tillräckligt underbyggt genom handlingar, annat material eller personliga uttalanden; för att kunna godtas bör bevismaterial i princip hämtas antingen från den registrerade som är föremål för klagomålet eller från handlingar som tredje man utfärdat,
   (b) på grundval av en sådan undersökning besluta om klagomålet kan tas upp till prövning,
   (c) om det anser att klagomålet kan tas upp till prövning, registrera klagomålet och fastställa en tidsfrist (20 arbetsdagar) för beslut om huruvida klagomålet ska betraktas som motiverat.

5.  Om det beslutas att klagomålet inte kan tas upp till prövning ska den klagande meddelas per brev med angivande av skälen till beslutet. Om det beslutas att klagomålet kan tas upp till prövning ska det utredas enligt förfarandet nedan.

Steg 3: Utredning

6.  Efter att klagomålet har registrerats ska det gemensamma öppenhetsregistrets sekretariat skriftligen meddela den registrerade mot vilken klagomålet är riktat om klagomålet och dess innehåll och uppmana den registrerade att lägga fram förklaringar, argument eller andra uppgifter för svaromålet inom tio arbetsdagar.

7.  Alla uppgifter som samlas in vid utredningen ska granskas av det gemensamma öppenhetsregistrets sekretariat.

8.  Det gemensamma öppenhetsregistrets sekretariat kan besluta att höra den registrerade mot vilken klagomålet är riktat eller den klagande.

Steg 4: Beslut om klagomålet

9.  Om klagomålet vid utredningen bedöms vara ogrundat ska det gemensamma öppenhetsregistrets sekretariat meddela båda parterna om detta beslut. Om klagomålet bedöms vara motiverat kan den registrerade tillfälligt avregistreras tills problemet är löst (se punkterna 11 - 14 nedan) eller bli föremål för åtgärder som kan sträcka sig från avregistrering på längre tid till strykning från registret och vid behov indragning av eventuella passerkort till Europaparlamentet (se steg 6 och 7 nedan).

Steg 5: Åtgärder som kan vidtas om uppförandekoden inte följs

10.  Åtgärder som kan vidtas om uppförandekoden inte följs sträcker sig från tillfällig avregistrering till strykning från registret (se tabellen nedan).

11.  Om det fastställs att uppgifter i registret är felaktiga eller ofullständiga ska den registrerade uppmanas att rätta till dessa uppgifter inom åtta veckor. Under denna period ska den registrerade vara avregistrerad. Eventuella passerkort till Europaparlamentet ska inte dras in under denna period.

12.  Om den registrerade rättar till uppgifterna inom den frist på åtta veckor som anges i punkt 11, ska registreringen aktiveras på nytt. Om den registrerade inte rättar till problemet inom den frist på åtta veckor som anges i punkt 11, kan en åtgärd vidtas mot den registrerade.

13.  Om den registrerade begär mer tid för att rätta till uppgifterna i enlighet med punkt 11 och lämnar tillräckliga skäl för denna begäran, kan avregistreringsperioden förlängas.

14.  Om uppförandekoden inte följs av andra skäl ska den registrerade avregistreras i åtta veckor. Under denna tid ska Europaparlamentet och Europeiska kommissionen fatta ett slutligt beslut om eventuella åtgärder gentemot den registrerade.

15.  Beslut om strykning från registret ska även innebära ett förbud mot framtida registrering av den registrerade för en tid av ett eller två år.

Steg 6: Beslut om åtgärd

16.  Ett förslag till beslut om en åtgärd som ska vidtas ska utarbetas gemensamt av Europaparlamentets och Europeiska kommissionens behöriga avdelningar och översändas för slutligt beslut till dessa institutioners generalsekreterare. De ansvariga vice talmännen i Europaparlamentet respektive vice ordförandena i Europeiska kommissionens ska underrättas.

17.  Det gemensamma öppenhetsregistrets sekretariat ska omedelbart meddela båda parterna (den klagande och den registrerade mot vilken klagomålet är riktat) om den beslutade åtgärden, och genomföra denna åtgärd.

Steg 7: Indragning (vid behov) av passerkort till Europaparlamentet

18.  Om ett beslut om strykning från registret medför att (ett eller flera) passerkort till Europaparlamentet dras in, ska Europaparlamentets generalsekreterare vidarebefordra detta beslut till ansvarig kvestor, som ska uppmanas att godkänna en indragning av den enskildes eller organisationens passerkort.

19.  Den registrerade ska uppmanas att lämna tillbaka alla eller några av sina passerkort inom 15 dagar.

Tabell över åtgärder som kan vidtas om uppförandekoden inte följs

Typ av överträdelse

Åtgärd

Åtgärden nämns i registret

Passerkort till Europaparlamentet dras in

1

Oavsiktlig överträdelse som omedelbart rättas till

Skriftligt meddelande med bekräftelse av de faktiska omständigheterna och om hur uppgifterna har rättats till.

Nej

Nej

2

Avsiktlig överträdelse av uppförandekoden som kräver ändrat uppförande eller rättelse av registeruppgifter inom den fastställda tidsfristen

Tillfällig avregistrering i upp till sex månader eller till dess att de begärda åtgärderna vidtas inom den fastställda tidsfristen

Ja, under avregistreringen

Nej

3

Upprepade överträdelser av uppförandekoden

– Oändrat uppförande

– Uppgifterna rättas inte till inom den fastställda tidsfristen

Strykning från registret i ett år

Ja

Ja

4

Allvarlig avsiktlig överträdelse av uppförandekoden

Strykning från registret i två år

Ja

Ja

(1) Enligt punkt d ska de som registrerat sig i sina förbindelser med EU:s institutioner, ledamöter, tjänstemän och övrig personal ”svara för att all information de lämnar vid registreringen och senare inom ramen för sin verksamhet inom registrets användningsområde så vitt de kan bedöma är fullständig, aktuell och inte vilseledande”.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy