Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2620(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0291/2011

Внесени текстове :

B7-0291/2011

Разисквания :

PV 09/05/2011 - 20
CRE 09/05/2011 - 20

Гласувания :

PV 11/05/2011 - 5.17
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0224

Приети текстове
PDF 377kWORD 79k
Сряда, 11 май 2011 г. - Страсбург
Споразумение за свободна търговия с Индия
P7_TA(2011)0224B7-0291/2011

Резолюция на Европейския парламент от 11 май 2011 г. относно текущото състояние на преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия

Европейският парламент,

–  като взе предвид насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно многонационалните предприятия, както и Тристранната декларация на Международната организация на труда (МОТ) относно многонационалните предприятия и социалната политика,

–  като взе предвид Министерската декларация от четвъртата сесия на Министерската конференция на СТО, приета на 14 ноември 2001 г. в Доха, и по-специално параграф 44 относно специалното и диференцирано третиране (СДТ),

–  като взе предвид своята резолюция от 29 септември 2005 г. относно отношенията между ЕС и Индия: Стратегическо партньорство(1),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 4 октомври 2006 г., озаглавено „Глобална Европа: конкурентоспособна в световен мащаб. Принос към стратегията за растеж и заетост на ЕС“ (COM(2006)0567),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 март 2009 г. относно споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 юли 2007 г. относно споразумението ТРИПС и достъпа до лекарствени продукти(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 май 2007 г. за Глобална Европа ‐ външни аспекти на конкурентоспособността(4),

–  като взе предвид документа за национална стратегия за Индия (2007–2013 г.),

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз следва да продължи да разглежда като приоритет основаната на правила многостранна търговска система, установена от СТО, която предлага най-добрите перспективи за открита и справедлива международна търговия чрез установяване на подходящи правила и гарантиране на тяхното спазване,

Б.  като има предвид, че успешно и балансирано приключване на Плана за развитие от Доха (ПРД) е от ключово значение както за Европейския съюз, така и за Индия, и като има предвид, че такова споразумение не изключва двустранни споразумения СТО+, които могат да имат допълващ характер по отношение на многостранните правила,

В.  като има предвид, че Европейският съюз е най-големият източник на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Индия с дял, възлизащ на 27 % от общия размер на ПЧИ през 2009 г.; като има предвид обаче, че дялът на ЕС е спаднал през последните три години от 37 % от общия размер на ПЧИ през 2007 г. на 32 % през 2008 г. и 27 % през 2009 г., докато ПЧИ от ЕС към Китай през 2009 г. бяха значително по-високи - 5,3 млрд. евро - от тези към Индия, възлизащи на 3,1 млрд. евро,

Г.  като има предвид, че Индия беше седемнайсетият по важност търговски партньор на Европейския съюз през 2000 г., а през 2010 г. се нареди на осмо място (с обем на търговията 67,8 млрд.); като има предвид обаче, че относителният дял на ЕС на индийския пазар спадна от 23,2 % през 1999 г. на 14,5% през 2009 г., докато пазарният дял на Китай се умножи четирикратно за същия период - от 2,6 % през 1999 г. на 11,3 % през 2009 г.,

Д.  като има предвид, че Индия е най-големият бенефициер по схемата на Общата система за преференции (GSP); като има предвид, че вносът от Индия в Европейския съюз на преференциални ставки или безмитно достигна стойност от 19,9 млрд. евро през 2009 г., което означава 83 % от общия внос от Индия,

Е.  като има предвид, че двете страни очакват да си осигурят значителни ползи от премахването на тарифите, либерализирането на търговията с услуги и на установяването, и потвърждават своя ангажимент за намаляване на тарифите и по-нататъшна либерализация на установяването и на търговията с услуги,

Ж.  като има предвид, че е необходимо достъпът до пазара да бъде придружен от прозрачни и адекватни правила и стандарти с цел да се гарантират ползите от либерализацията на търговията,

З.  като има предвид, че пазарният достъп е възпрепятстван от нетарифни бариери пред търговията (НБТ) като изисквания от съображения, свързани със здравето и безопасността, или технически пречки, количествени ограничения, процедури за оценка на съответствието, механизми за търговска защита, митнически процедури, вътрешно данъчно облагане и неуспешно приемане на международни норми и стандарти,

И.  като има предвид, че следва да се обърне още по-надлежно внимание на елементите за признаване, подходяща и ефективна защита, прилагане и изпълнение на правата върху интелектуалната собственост (ПИС), в т.ч. патенти, търговски марки или марки за услуги, авторски и сродни права, географски указания (включително марки за произход), промишлен дизайн и топология на интегрални схеми,

Й.  като има предвид, че фалшивите лекарства могат да бъдат пагубни за здравето; като има предвид, че ЕС и Индия следва да обединят усилия за разрешаването на този проблем,

К.   като има предвид, че Индия е един от главните производители и износители на генерични лекарства,

Л.  като има предвид, че успехът и устойчивостта на здравните програми зависят в значителна степен от продължаващото наличие на качествени генерични лекарства на ниска цена; като има предвид ключовата роля на Индия като доставчик на такива продукти и като има предвид доказаното вредно въздействие на предвидените в ТРИПС+ правила в областта на интелектуалната собственост върху наличието на генерични лекарства,

М.  като има предвид, че член 1, параграф 1 от Споразумението за сътрудничество предвижда спазване на правата на човека и демократичните принципи; като има предвид, че това съставлява съществен елемент от споразумението,

Н.  като има предвид, че достъпът на предприятията от ЕС до индийския пазар е все още възпрепятстван от няколко НБТ като обременяващи изисквания от съображения, свързани със здравето и безопасността, или технически пречки, количествени ограничения, прекомерно ограничаващи процедури за оценка на съответствието, неоправдани механизми за търговска защита, митнически процедури, вътрешно данъчно облагане и неуспешно приемане на международни норми и стандарти,

Общи въпроси

1.  Счита, че споразумението за свободна търговия следва да е балансирано и съвместимо с правилата и задълженията в рамките на СТО; счита, че успехът на Програмата за развитие от Доха остава търговски приоритет на Европейския съюз и че преговорите с Индия относно споразумение за свободна търговия трябва по този начин да допълват многостранните правила;

2.  Приветства резултата от срещата на върха между ЕС и Индия, проведена през декември 2010 г., и насърчава преговарящите страни да ускорят процеса на преговори и да продължават да се допитват до ключовите заинтересовани страни; припомня обещанието на Европейския съюз и Индия за ускоряване на преговорите по споразумение за свободна търговия и за съществен и ефективен напредък за ранното сключване на амбициозно и балансирано, широкообхватно споразумение за търговия и инвестиции; изразява разочарование от бавния темп на преговорите; призовава двете страни да положат всички усилия да сключат обширно, амбициозно и балансирано споразумение за свободна търговия до края на 2011 г.;

3.  Насърчава федералното правителство на Индия и правителствата на отделните щати да синхронизират политиките и процедурите с цел максимално увеличаване на потенциалните ползи;

4.  Припомня, че целите на общата търговска политика следва да бъдат изцяло съгласувани с общите цели на Европейския съюз, както и че съгласно член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз общата търговска политика на Европейския съюз трябва да се провежда „съгласно принципите и целите на външната дейност на Съюза“ и че съгласно член 3 от Договора за Европейския съюз Съюзът трябва да допринася, наред с другото, за устойчивото развитие, премахването на бедността и защитата на правата на човека;

5.  Насочва вниманието, въз основа на взаимното допълване на двете икономики, към потенциала за увеличаване на търговията и инвестициите между ЕС и Индия и възможностите за развиване на стопанска дейност в резултат от споразумението за свободна търговия; счита сключването на споразумението за свободна търговия между ЕС и Индия за сценарий, при който всички ще спечелят, но препоръчва да бъде извършена оценка на съществуващите секторни специфики с цел да се установят възможни неизгодни за чувствителните сектори на ЕС последици от споразумението;

6.  Изисква от Комисията да включи амбициозна глава за устойчивото развитие като основна част от споразумението за свободна търговия;

Търговия със стоки

7.  Приветства резултатите от много симулации за свободна търговия, които показват, че споразумението за свободна търговия би увеличило общия износ и внос както за Европейския съюз, така и за Индия; подчертава, че при настоящия среден темп на растеж двустранната търговия се очаква да се увеличи до 160,6 млрд. до 2015 г.;

8.  Отбелязва, че средните тарифи, прилагани от Индия, са намалели, но все още са по-високи от тарифите на ЕС; изтъква особено, че средната тарифа на Индия за пазарен достъп за неселскостопански стоки е в момента 10,4 % в сравнение със средните за ЕС 4 %, докато средната тарифа на Индия за селскостопански стоки е 31,8 % в сравнение със средните за ЕС 13,5 %;

9.  Подчертава, че целта за промишлената търговия следва да бъде взаимното пълно премахване на митата, асиметрично във времето, и че всяко възможно изключение от тази цел следва да бъде ограничено и да подлежи на преразглеждане, без да означава изключването на сектори, които са от значение за двете страни като например автомобилната промишленост;

10.  Отбелязва, че споразумението следва да зачита чувствителността по отношение на търговията със селскостопански стоки, но това не следва да препятства отварянето на пазара в области, в които има взаимно допълване;

11.  Призовава Комисията да отчита всяко отрицателно въздействие върху европейското селско стопанство, особено в областите на отварянето на пазарите, ГМО, млякото, говеждото месо, защитата на интелектуалната собственост и етикетирането за произход;

12.  Счита, че е важно споразумението за свободна търговия да включва амбициозни глави за техническите бариери пред търговията и санитарни и фитосанитарни мерки; в тази връзка призовава Комисията да обърне внимание на неуредените въпроси като хуманното отношение към животните;

13.  Призовава и двете страни да гарантират, че регулирането и нетарифните бариери се уреждат по начин, който не възпрепятства цялостната търговия; призовава ЕС и Индия да изградят ефективна дисциплина, която да предотврати възникването на ненужни регулаторни пречки пред търговията и да преодолее съществуващите пречки, като същевременно се спазва правото на двете страни да регулират;

14.  Подчертава, че споразумението за свободна търговия следва да включва обвързващ механизъм за уреждане на спорове между държавите и разпоредби за медиацията по въпросите на нетарифните бариери, както и ефективна предпазна клауза;

Търговия с услуги, установяване

15.  Признава, че услугите са най-бързо развиващият се сектор на индийската икономика; отбелязва, че Индия има настъпателни интереси в либерализацията на начини на предоставяне 1 и 4 по Общото споразумение за търговията с услуги (ГАТС); отбелязва, че Европейският съюз би желал да приключи либерализацията на достъпа до пазара и националното третиране по начин на предоставяне 3 за повечето услуги; отбелязва, че амбициите на споразумението за свободна търговия не могат да бъдат постигнати без ангажираност по начин на предоставяне 4; изтъква, че националната акредитация на професионалните квалификации и акредитацията им на равнище ЕС, споразуменията за взаимно признаване и изискванията за лицензиране в рамките на професионалните услуги носят големи ползи както в ЕС, така и в Индия, и тези въпроси лесно биха могли да бъдат обхванати от споразумението за свободна търговия; изисква при все това да се извърши обстоен анализ по отделни държави-членки, за да се избегнат отрицателни последици за трудовия пазар на ЕС, като същевременно се позволи съгласно начин на предоставяне 4 временно пребиваване на необходими квалифицирани специалисти;

16.  Посочва, че либерализирането на услугите по никакъв начин не трябва да уврежда правото на регулиране на услугите, включително обществените услуги;

17.  Отбелязва, че търговията с услуги между ЕС и Индия е сравнително небалансирана, като ЕС изнася 1,9 % от своите услуги за Индия, а Индия изпраща за ЕС 11,6 % от общия си износ;

18.  Насърчава Индия да разработи подходящо законодателство в областта на защитата на данните, което би й позволило да получи статут на държава с необходимото равнище на защита, което да дава възможност за прехвърлянето на лични данни от ЕС въз основа на и в съответствие със законодателството на ЕС;

19.  Счита, че като се позволи на чужди адвокатски и счетоводни дружества да развиват дейност в Индия, ще се създадат значителни ползи за индийската икономика и нейните специалисти, и за европейските дружества, които имат експертен опит в международното право и счетоводство, както и за техните клиенти; призовава Комисията да проучи заедно с индийските органи възможността и обхвата на либерализация на правните услуги по силата на споразумението за свободна търговия;

20.  Насърчава Индия за по-нататъшно отваряне на нейните сектори на банковата дейност, застраховането и търговията на дребно в съответствие с реформите, обявени от индийските органи като признание на факта, че подходящото финансово законодателство е важно за гарантиране на надзора на финансовите услуги, намаляване на системния риск и предоставяне на най-високо възможно равнище на защита на потребителите;

Инвестиции

21.  Призовава Комисията да включи при преговорите по споразумението за свободна търговия глава относно инвестициите като част от споразумението и така да създаде възможност за много по-гладко протичане на процеса на инвестиране от всяка страна на пазара на другата чрез насърчаване и защита на инвестиционните сделки, в съчетание с проучване на непосредствените възможности; предлага такова споразумение за инвестициите да предвиди създаването на система на единни информационни звена за инвеститори в двете икономики с цел да им се разясняват разликите между инвестиционните правила и практики на двете страни и да им се предоставя информация относно всички правни аспекти;

22.  Призовава Комисията да гарантира, че разпоредбите за защита на инвестициите не накърняват възможността на страните да издават задължителни лицензи, нито уронват други политики в областта на общественото здравеопазване;

Обществени поръчки

23.  Отбелязва, че Индия е съгласна да включи възлагането на обществени поръчки в споразумението за свободна търговия; изразява съжаление обаче, че това е факт само на федерално равнище на управление; призовава Комисията да преговаря за ефективни и прозрачни системи за възлагане на обществени поръчки; призовава Индия да прилага прозрачни и справедливи процедури при възлагането на обществени поръчки и да предостави на европейските предприятия достъп до системите на обществените поръчки; призовава Индия да гарантира възможно най-широк обхват, като включи по-конкретно предприятия от публичния сектор;

Търговия и конкуренция

24.  Приветства напредъка, осъществен при изготвянето на глава относно търговията и конкуренцията в споразумението за свободна търговия между ЕС и Индия, и призовава двете страни да засилят своето сътрудничество по въпроси, свързани с конкуренцията в търговията, правата върху интелектуалната собственост и промишлената и търговската политика;

25.  Приветства ангажимента на Индия за строг режим по отношение на правата върху интелектуалната собственост и прилагане на разпоредбите за гъвкавост на ТРИПС в международното и национално законодателство с цел изпълнение на задълженията й в областта на общественото здравеопазване, особено във връзка с достъпа до основни лекарства; насърчава Индия да прилага и изпълнява строго този режим, като подобри достъпа до основни лекарства; призовава ЕС и Индия да гарантират, че поетите в рамките на споразумението за свободна търговия ангажименти не възпрепятстват достъпа до основни лекарства, като същевременно Индия развива своя капацитет от генерична към основана на научноизследователска дейност промишленост; подкрепя сътрудничеството между ЕС и Индия в съответните им основани на научноизследователска дейност промишлености с оглед гарантиране на взаимно полезен растеж в тези сектори;

26.  Отправя искане до Комисията да не изисква изключителност на данните в контекста на преговорите по правата върху интелектуалната собственост, както се заявява в резолюцията на ЕП от 12 юли 2007 г., и да признае, че изключителността на данните би имала значителни последици за производството на генерични лекарства и следователно е вредна за достъпа на развиващите се страни до лекарства и за тяхната политика на обществено здравеопазване;

27.  Призовава Комисията и съответните индийски органи да работят заедно върху общо определение на фалшивите лекарства, така че то да не се отрази неблагоприятно върху достъпа до основни лекарства, и да координират действия за ефективна борба с фалшифицирането, и по-конкретно с фалшивите лекарства, които са пагубни за здравето на пациентите;

28.  Изтъква, че е от съществено значение постигането на високо равнище на защита на географските указания най-късно към момента на влизане в сила на споразумението за свободна търговия;

Търговия и устойчиво развитие

29.  Признава, че глава относно устойчивото развитие е съществена част от всяко сключвано от ЕС споразумение за свободна търговия, и призовава двете страни да договорят амбициозна глава, която да отразява общия ангажимент за насърчаване на устойчивото развитие и приобщаващия растеж въз основа на споделени ценности; настоятелно призовава Комисията да включи правно обвързващи клаузи за правата на човека, социалните и екологичните стандарти, както и за прилагането на тези клаузи, като се предвидят мерки в случай на нарушение;

30.  Изисква тази глава да включва като минимум зачитането на осемте основни конвенции и четирите приоритетни конвенции на МОТ и на международно приетите екологични стандарти, а също и да установява стимули, насърчаващи предприятията да поемат ангажименти във връзка с корпоративната социална отговорност;

31.  Приветства всички усилия на индийското правителство за премахване на детския труд; призовава индийското правителство и Комисията да продължават да финансират дейности, целящи да дадат на децата възможност да ходят на училище;

32.  Подчертава необходимостта от гарантиране, че дружествата от ЕС, които се възползват от специалните икономически зони, спазват основните трудови права и другите трудови права въз основа на ратифицираните от Индия конвенции на МОТ;

33.  Подчертава, че правата на човека, демокрацията и сигурността са основни елементи на отношенията между ЕС и Индия; затова призовава двете страни да гарантират по-динамичен диалог по неразрешените въпроси, особено що се отнася до Кашмир;

34.  Твърдо подкрепя практиката да се включват правно обвързващи клаузи относно правата на човека във всички международни споразумения на ЕС, в това число ясен и точен механизъм за консултации по подобие на предвиденото в член 96 от Споразумението от Котону;

Роля на Европейския парламент

35.  Очаква Съветът и Комисията да представят споразумението за свободна търговия на Парламента за одобрение в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)(5);

36.  Изисква от Комисията и Съвета да вземат изцяло предвид исканията на ЕП, изразени в настоящата резолюция, преди да сключат споразумението за свободна търговия; припомня, че за да влезе в сила, споразумението за свободна търговия се нуждае от одобрението на ЕП; призовава Комисията и Съвета да не предлагат временно прилагане на споразумението, преди ЕП да е дал одобрението си;

Други съображения

37.  Приветства напредъка на Индия в превръщането й от изключителен бенефициер на помощ за развитие и в донор;

38.  Изтъква, че ако икономическото сътрудничество между ЕС и Индия се основава на система от споделени универсални ценности, това сътрудничество може да се превърне в стандарт за сътрудничеството с други страни;

39.  Счита, че ЕС трябва да отделя специално внимание на сектора на малките и средните предприятия (МСП) в Индия и следователно предлага във всички програми за сътрудничество за развитие между Европейския съюз и Индия МСП да бъдат подкрепяни посредством мерки за подпомагане на финансирането на основаващи се на пазара местни проекти;

40.  Приветства разпространяването навсякъде в Индия на микрокредитирането, което получи признание като ефективен начин за създаване на развитие, ръководено на най-ниско равнище;

o
o   o

41.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки и на Индия.

(1) ОВ C 227 Е, 21.9.2006 г., стр. 589.
(2) ОВ C 117 Е, 6.5.2010 г., стр. 166.
(3) ОВ C 175 Е, 10.7.2008 г., стр. 591.
(4) ОВ C 102 Е, 24.4.2008 г., стр. 128.
(5) Член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от ДФЕС.

Правна информация - Политика за поверителност