Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2620(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0291/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0291/2011

Συζήτηση :

PV 09/05/2011 - 20
CRE 09/05/2011 - 20

Ψηφοφορία :

PV 11/05/2011 - 5.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0224

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 369kWORD 86k
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο
Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία
P7_TA(2011)0224B7-0291/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την κατάσταση πραγμάτων στις διαπραγματεύσεις για Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την τριμερή δήλωση αρχών της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική,

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση της Τέταρτης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ, η οποία εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 στη Ντόχα και ειδικότερα την παράγραφο 44 σχετικά με μια ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση (SDT),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας: Μια Στρατηγική Εταιρική Σχέση(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2006 με τίτλο «Η Ευρώπη στον κόσμο: Η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Συμβολή στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2006)0567),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τη συμφωνία TRIPS και την πρόσβαση στα φάρμακα(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο - εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας(4),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο στρατηγικής χώρας για την Ινδία (2007-2013),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115 παράγραφος 5, και 110 παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξακολουθήσει να δίνει προτεραιότητα σε ένα πολυμερές εμπορικό σύστημα βάσει κανόνων που θεσπίσθηκε μέσω του ΠΟΕ, το οποίο προσφέρει τις βέλτιστες προοπτικές για ανοικτού χαρακτήρα και σε ισότιμη βάση διεθνές εμπόριο χάρις στη θέσπιση κατάλληλων κανόνων και την εξασφάλιση της τήρησής τους,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία επιτυχής και ισορροπημένη ολοκλήρωση του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ντόχα είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την Ινδία· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι μια τέτοια συμφωνία δεν αποκλείει διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο του ΠΟΕ+ που μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά προς τους πολυμερείς κανόνες,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) της Ινδίας, με επενδύσεις που αντιστοιχούν στο 27 % των ΑΞΕ το 2009· λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι το ποσοστό που αντιστοιχεί στην ΕΕ έχει μειωθεί την τελευταία τριετία από 37 % του συνόλου των αμέσων ξένων επενδύσεων το 2007 σε 32 % το 2008 και 27 % το 2009, ενώ οι ροές αμέσων ξένων επενδύσεων από την ΕΕ προς την Κίνα το 2009 υπερέβαιναν σημαντικά εκείνες προς την Ινδία ανερχόμενες σε ποσό 5,3 δισ. EUR εν συγκρίσει προς ροές 3,1 δισ. EUR προς την Ινδία,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία ήταν ο 17ος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2000 και κατετάγη στην 8η θέση το 2010 (οπότε η αξία του εμπορίου ανήλθε σε 67,8 δισ. EUR)· λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι η σχετική συμμετοχή της ΕΕ στην αγορά της Ινδίας μειώθηκε από 23,2 % το 1999 σε 14,5 % το 2009, ενώ το μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί στην Κίνα τετραπλασιάσθηκε την ίδια περίοδο από 2,6 % το 1999 σε 11,3 % το 2009,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία είναι το κράτος που ωφελείται περισσότερο από το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ινδία με προτιμησιακή ή μηδενική δασμολογική επιβάρυνση ήταν αξίας 19,9 δισ. EUR το 2009 και αντιστοιχούσαν στο 83 % του συνόλου των εισαγωγών της ΕΕ από την Ινδία,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερα τα μέρη αναμένουν ότι θα διασφαλίσουν σημαντικά οφέλη από την κατάργηση των δασμών, την ελευθέρωση της εγκατάστασης και των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών και επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για δασμολογικές μειώσεις, για την περαιτέρω ελευθέρωση της εγκατάστασης και των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην αγορά πρέπει να συνοδεύεται από διαφανείς και κατάλληλους κανόνες και πρότυπα για να εξασφαλισθεί ότι η ελευθέρωση του εμπορίου θα φέρει οφέλη,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην αγορά παρεμποδίζεται από μη δασμολογικούς φραγμούς στο εμπόριο, όπως είναι οι απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ή οι τεχνικοί φραγμοί, οι ποσοτικοί περιορισμοί, οι διαδικασίες συμμόρφωσης, οι μηχανισμοί εμπορικής άμυνας, το τελωνειακό καθεστώς, η εσωτερική φορολόγηση και η μη έγκριση διεθνών προδιαγραφών και προτύπων,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να συνεκτιμηθούν ακόμη περισσότερο τα στοιχεία για την αναγνώριση, την κατάλληλη και αποτελεσματική προστασία, την εφαρμογή και επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) όπου περιλαμβάνονται τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα ή τα σήματα υπηρεσιών, τα συγγραφικά και συγγενικά δικαιώματα, οι γεωγραφικές ενδείξεις (περιλαμβανομένων των ονομασιών προέλευσης), το βιομηχανικό σχέδιο και η τοπογραφία ολοκληρωμένων κυκλωμάτων,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραποιημένα φάρμακα μπορεί να είναι δυνάμει επιβλαβή για την υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ινδία πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να επιληφθούν αυτού του προβλήματος,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδία είναι ένας από τους μείζονες παραγωγούς και εξαγωγείς γενόσημων φαρμάκων,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία και η βιωσιμότητα των προγραμμάτων για την υγεία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχιζόμενη διαθεσιμότητα φθηνών, ποιοτικών γενόσημων φαρμάκων· δεδομένου του κρίσιμου ρόλου της Ινδίας ως προμηθευτή τέτοιων προϊόντων· δεδομένης, τέλος, της αρνητικής επίδρασης των διατάξεων της συμφωνίας TRIPS-plus για την πνευματική ιδιοκτησία επί της διαθεσιμότητας των γενόσημων φαρμάκων,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1, παράγραφος 1 της συμφωνίας συνεργασίας προβλέπει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της συμφωνίας,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση επιχειρήσεων της ΕΕ στην αγορά της Ινδίας συνεχίζει να παρεμποδίζεται από πλείονες μη δασμολογικούς φραγμούς, όπως είναι οι επαχθείς απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ή οι τεχνικοί φραγμοί, οι ποσοτικοί περιορισμοί, οι υπερβολικά περιοριστικές διαδικασίες συμμόρφωσης, οι αδικαιολόγητοι μηχανισμοί εμπορικής άμυνας, οι τελωνειακές διαδικασίες, η εσωτερική φορολόγηση και η μη έγκριση διεθνών προδιαγραφών και προτύπων,

Γενικά θέματα

1.  πιστεύει ότι η συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών πρέπει να είναι ισορροπημένη και συμβατή προς τους κανόνες και τις υποχρεώσεις του ΠΟΕ· θεωρεί ότι η επιτυχία του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ντόχα παραμένει εμπορική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ινδία σχετικά με τη ΣΕΣ πρέπει, κατά συνέπεια, να είναι συμπληρωματικές προς τους πολυμερείς κανόνες·

2.  χαιρετίζει την έκβαση της συνάντησης κορυφής ΕΕ-Ινδίας που διεξήχθη τον Δεκέμβριο 2010 και ενθαρρύνει τα διαπραγματευόμενα μέρη να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις και να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με καίριους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία για την επιτάχυνση των συνομιλιών για μια ΣΕΣ και την επίτευξη ουσιαστικής και αποτελεσματικής προόδου για να συναφθεί το νωρίτερο φιλόδοξη, ισορροπημένη και ευρεία συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων· εκφράζει την απογοήτευσή του για τον βραδύ ρυθμό των διαπραγματεύσεων· ζητεί από αμφότερα τα μέρη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να συνάψουν έως το τέλος του 2011 μια περιεκτική, φιλόδοξη και ισορροπημένη ΣΕΣ·

3.  ενθαρρύνει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρατών της Ινδίας να συγχρονίσουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες, ώστε να επιτρέψουν τη μεγιστοποίηση των δυνητικών κερδών·

4.  υπενθυμίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική πρέπει να συντονίζεται πλήρως με τους συνολικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να ασκείται «στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης» και ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην αειφόρο ανάπτυξη, στην εξάλειψη της φτώχειας και στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων·

5.  δεομένων των συμπληρωματικών χαρακτηριστικών που έχουν οι δύο οικονομίες, επισημαίνει τις μελλοντικές δυνατότητες για αύξηση των συναλλαγών και των επενδύσεων και των επιχειρηματικών ευκαιριών ΕΕ-Ινδίας τις οποίες δημιουργεί η ΣΕΣ· θεωρεί τη ΣΕΣ ΕΕ-Ινδίας σενάριο στο οποίο όλοι θα βγουν κερδισμένοι αλλά συνιστά να διεξαχθεί αξιολόγηση σχετικά με τις υφιστάμενες ιδιαιτερότητες ανά τομέα για να εντοπισθούν δυνάμει μειονεκτήματα από την ΣΕΣ για ευαίσθητους τομείς της ΕΕ·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να περιλάβει φιλόδοξο κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη ως ουσιαστικό στοιχείο της ΣΕΣ·

Εμπόριο αγαθών

7.  χαιρετίζει τα αποτελέσματα πολλών προσομοιώσεων ελεύθερου εμπορίου που δείχνουν ότι η ΣΕΣ θα αυξήσει συνολικά τις εξαγωγές και τις εισαγωγές τόσο για την ΕΕ όσο και για την Ινδία· τονίζει ότι με τον υφιστάμενο μέσο ρυθμό αύξησης της οικονομίας το διμερές εμπόριο αναμένεται να αυξηθεί σε 160,6 δισ. EUR έως το 2015·

8.  σημειώνει ότι οι μέσες τιμές δασμών που επιβάλλει η Ινδία έχουν μεν μειωθεί, αλλά εξακολουθούν να είναι κατά πολύ υψηλότερες από τους δασμούς της ΕΕ· επισημαίνει συγκεκριμένα ότι η μέση τιμή δασμών της Ινδίας για πρόσβαση σε αγορές μη γεωργικών προϊόντων (NAMA) είναι τώρα 10,1 % εν συγκρίσει προς μέση τιμή δασμών της ΕΕ 4 %, ενώ η μέση τιμή δασμών της Ινδίας για τον τομέα της γεωργίας είναι 31,8 % εν συγκρίσει προς μέση τιμή της ΕΕ 13,5 %·

9.  τονίζει ότι στόχος για τις εμπορικές ανταλλαγές βιομηχανικών προϊόντων πρέπει να είναι η σε αμοιβαία βάση πλήρης κατάργηση των δασμών με ασυμμετρία ως προς το χρονοδιάγραμμα και ότι οιαδήποτε δυνατή εξαίρεση από αυτόν τον στόχο πρέπει να περιορίζεται και να υπόκειται σε ανασκόπηση και δεν πρέπει να αποκλείει τομείς που έχουν σημασία για αμφότερες τις πλευρές, όπως είναι τα επιβατηγά οχήματα·

10.  σημειώνει ότι η συμφωνία πρέπει να σέβεται ευαισθησίες που συνδέονται με το εμπόριο στον γεωργικό τομέα, αλλά ότι τούτο δεν πρέπει να εμποδίζει άνοιγμα της αγοράς σε τομείς συμπληρωματικούς·

11.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη οιονδήποτε αρνητικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή γεωργία, ιδιαιτέρως στους τομείς του ανοίγματος αγορών, των ΓΤΟ, του γάλακτος, του βοείου κρέατος, της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και της σήμανσης της προέλευσης·

12.  θεωρεί ότι έχει σημασία να περιέχει η ΣΕΣ φιλόδοξα κεφάλαια με θέμα τους τεχνικούς φραγμούς που τίθενται στο εμπόριο και τα υγειονομικά και φυτο-υγειονομικά μέτρα καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να αντιμετωπίσει εκκρεμή θέματα, όπως είναι η ορθή μεταχείριση των ζώων·

13.  καλεί αμφότερα τα μέρη να εξασφαλίσουν ότι η υπαγωγή σε ρυθμιστικές διατάξεις και οι μη δασμολογικοί φραγμοί υπόκεινται σε διαχείριση που δεν παρεμποδίζει το συνολικό εμπόριο· καλεί τόσο την ΕΕ όσο και την Ινδία να αναπτύξουν αποτελεσματικές πειθαρχίες προς πρόληψη της εμφάνισης περιττών ρυθμίσεων που παρεμποδίζουν το εμπόριο και να επιληφθούν των υφισταμένων εμποδίων, σεβόμενες παράλληλα η μία το δικαίωμα της άλλης να προβαίνει σε ρυθμίσεις·

14.  υπογραμμίζει ότι η ΣΕΣ πρέπει να περιλαμβάνει δεσμευτικό διακρατικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών και διατάξεις για τη διαμεσολάβηση σε σχέση με τους μη δασμολογικούς φραγμούς, καθώς και αποτελεσματική ρήτρα διασφάλισης·

Εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών, εγκατάσταση

15.  αναγνωρίζει ότι οι υπηρεσίες είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας της ινδικής οικονομίας· σημειώνει ότι η Ινδία έχει επιθετικά συμφέροντα στην ελευθέρωση των τρόπων 1 και 4 της Γενικής Συμφωνίας για το Εμπόριο των Υπηρεσιών (GATS)· σημειώνει ότι η ΕΕ θα ήθελε να ολοκληρώσει την ελευθέρωση της πρόσβασης στην αγορά και την εθνική μεταχείριση δυνάμει του τρόπου 3 για τις περισσότερες υπηρεσίες· σημειώνει ότι η πλήρης φιλοδοξία της ΣΕΣ δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς την ανάληψη δεσμεύσεων δυνάμει του τρόπου 4· τονίζει ότι υπάρχουν τεράστια οφέλη από την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ και από τις συμφωνίες για την αμοιβαία αναγνώριση και τις απαιτήσεις αδειοδότησης στο πλαίσιο των επαγγελματικών υπηρεσιών τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ινδία, στοιχείο που θα μπορούσε εύκολα να καλύψει η ΣΕΣ· ζητεί πάντως να διεξαχθεί ενδελεχής ανάλυση σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα επιμέρους κράτη μέλη για να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες για την αγορά εργασίας της ΕΕ, ενώ θα επιτρέπονται δυνάμει του τρόπου 4 οι προσωρινές διαμονές των απαιτουμένων ειδικευμένων επαγγελματιών·

16.  επισημαίνει ότι η ελευθέρωση των υπηρεσιών δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να παρεμποδίζει το δικαίωμα ρύθμισης των υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών·

17.  σημειώνει ότι οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας εμφανίζουν σχετική ανισορροπία, με την ΕΕ να εξάγει 1,9 % των υπηρεσιών της στην Ινδία και την Ινδία να αποστέλλει 11,6 % του συνόλου των εξαγωγών της στην ΕΕ·

18.  ενθαρρύνει θερμά την Ινδία να αναπτύξει κατάλληλη για την προστασία των δεδομένων νομοθεσία που θα της παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχει καθεστώς χώρας με επαρκές επίπεδο προστασίας, επιτρέποντας ούτως ή καθιστώντας δυνατή τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ και σε συμμόρφωση προς αυτή·

19.  θεωρεί ότι το να επιτρέψει η Ινδία σε ξένες νομικές και λογιστικές εταιρείες να λειτουργήσουν στην Ινδία θα φέρει σημαντικά οφέλη για την ινδική οικονομία και τους επαγγελματικούς κλάδους, καθώς και για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που ειδικεύονται στο διεθνές δίκαιο και τη λογιστική και για τους πελάτες τους· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει με τις ινδικές αρχές τις δυνατότητες και προοπτικές για ελευθέρωση των νομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών λογιστικής δυνάμει της ΣΕΣ·

20.  ενθαρρύνει την Ινδία να ανοίξει τους τομείς των τραπεζών, των ασφαλίσεων και της λιανικής σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ανακοινώσει οι ινδικές αρχές αναγνωρίζοντας ότι η αρμόζουσα νομοθεσία στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι σημαντική για να εξασφαλίζεται εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, να μειώνεται ο συστημικός κίνδυνος και να παρέχεται το ύψιστο δυνατό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών·

Επενδύσεις

21.  καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευθεί κεφάλαιο για τις επενδύσεις ως τμήμα της ΣΕΣ, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο ομαλότερη για έκαστο μέρος τη διεργασία επενδύσεων στις αγορές του άλλου χάρις στην προώθηση και προστασία των συμφωνιών επενδύσεων και διερευνώντας ταυτόχρονα τις άμεσες ευκαιρίες· προτείνει αυτό το κεφάλαιο για τις επενδύσεις να προβλέπει τη δημιουργία συστήματος ενιαίας παροχής πληροφοριών για επενδυτές σε αμφότερες τις οικονομίες, για να επεξηγεί σε αυτούς τις διαφορές στους κανόνες και πρακτικές που διέπουν τις επενδύσεις και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις νομικές πτυχές·

22.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι διατάξεις περί προστασίας των επενδύσεων δεν θα είναι εις βάρος της δυνατότητας των μερών να εκδίδουν υποχρεωτικές άδειες ούτε θα υπονομεύουν άλλες πολιτικές δημόσιας υγείας·

Δημόσιες συμβάσεις

23.  χαιρετίζει το ότι η Ινδία έχει συμφωνήσει να περιληφθούν οι δημόσιες συμβάσεις στη ΣΕΣ· εκφράζει όμως τη λύπη του, διότι τούτο έχει συμφωνηθεί μόνον στο ομοσπονδιακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευτεί αποτελεσματικά και διαφανή συστήματα προμηθειών· καλεί την Ινδία να εφαρμόσει διαφανείς και δίκαιες διαδικασίες κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και να παρέχει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρόσβαση στα συστήματα δημόσιων συμβάσεων· καλεί την Ινδία να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή κάλυψη, περιλαμβανομένων συγκεκριμένα των επιχειρήσεων του δημοσίου τομέα·

Εμπόριο και ανταγωνισμός

24.  χαιρετίζει την πρόοδο που σημειώνεται στην εκπόνηση κεφαλαίου σχετικά με το εμπόριο και τον ανταγωνισμό στην ΣΕΣ ΕΕ-Ινδίας και καλεί αμφότερα τα μέρη να εντείνουν τη μεταξύ τους συνεργασία σε θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την βιομηχανική και εμπορική πολιτική·

25.  επικροτεί τη δέσμευση της Ινδίας για ισχυρό καθεστώς ΔΠΙ και για τη χρήση των μέσων ευελιξίας στη συμφωνία TRIPS στη διεθνή και εγχώρια νομοθεσία με σκοπό να τηρήσει τις υποχρεώσεις της στον τομέα της δημόσιας υγείας, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση στα βασικά φάρμακα· ενθαρρύνει την Ινδία να υλοποιήσει και επιβάλει την εφαρμογή αυτού του καθεστώτος αυστηρά, ενώ θα βελτιώνει την πρόσβαση στα βασικά φάρμακα· καλεί την ΕΕ και την Ινδία να εξασφαλίσουν ότι οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο της ΣΕΣ δεν αποκλείουν την πρόσβαση σε βασικά φάρμακα ενώ η Ινδία αναπτύσσει την ικανότητά της μετάβασης από μια βιομηχανία γενόσημων φαρμάκων σε μια βιομηχανία βασισμένη στην έρευνα· υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Ινδίας στην αντίστοιχη βασισμένη στην έρευνα φαρμακοβιομηχανία εκάστης με σκοπό να εξασφαλίζονται αμοιβαία οφέλη για την αύξηση του τομέα·

26.  ζητεί από την Επιτροπή να μην απαιτήσει αποκλειστικότητα των δεδομένων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τα ΔΠΙ, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του ΕΚ της 12ης Ιουλίου 2007, και να αναγνωρίσει ότι η αποκλειστικότητα των δεδομένων θα έχει εκτεταμένες συνέπειες για την παραγωγή γενόσημων φαρμάκων και ως εκ τούτου είναι επιζήμια για την πρόσβαση των αναπτυσσομένων χωρών σε φάρμακα και για την πολιτική στον τομέα της δημόσιας υγείας·

27.  καλεί την Επιτροπή και τις ενδιαφερόμενες αρχές της Ινδίας να εκπονήσουν μαζί κοινό ορισμό των παραποιημένων φαρμάκων κατά τρόπο που δεν θα παρακωλύει την πρόσβαση σε βασικά φάρμακα, και να συντονίσουν ενέργειες για την αποτελεσματική καταπολέμηση της παραποίησης και, ειδικότερα, την καταπολέμηση παραποιημένων φαρμάκων που είναι επιβλαβή για την υγεία των ασθενών·

28.  τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων το αργότερο έως την έναρξη ισχύος της ΣΕΣ·

Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη

29.  αναγνωρίζει ότι ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο οιασδήποτε ΣΕΣ της ΕΕ και καλεί αμφότερες τις πλευρές να επιτύχουν συμφωνία για ένα φιλόδοξο κεφάλαιο το οποίο να αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση για την προαγωγή της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς αύξησης της οικονομίας βάσει κοινών αξιών· προτρέπει την Επιτροπή να περιλάβει νομικά δεσμευτικές ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και την επιβολή τους, με μέτρα σε περίπτωση παράβασης·

30.  ζητεί αυτό το κεφάλαιο να καλύπτει τουλάχιστον τη συμμόρφωση με τις οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις και τις τέσσερεις συμβάσεις προτεραιότητας της ΔΟΕ και τα διεθνώς συμφωνηθέντα περιβαλλοντικά πρότυπα, αλλά και να παρέχει κίνητρα στις επιχειρήσεις να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη·

31.  χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες που καταβάλλει η ινδική κυβέρνηση προς εξάλειψη της παιδικής εργασίας· καλεί την ινδική κυβέρνηση και την Επιτροπή να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν δραστηριότητες που αποσκοπούν να επιτρέπουν στα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο·

32.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ που κάνουν χρήση των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών σέβονται τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα ή άλλα εργασιακά δικαιώματα που βασίζονται σε συμβάσεις της ΔΟΕ τις οποίες έχει επικυρώσει η Ινδία·

33.  τονίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και η ασφάλεια είναι ουσιώδη στοιχεία της σχέσης ΕΕ-Ινδίας· καλεί συνεπώς αμφότερες τις πλευρές να εξασφαλίσουν ότι ο διάλογος επί θεμάτων που παραμένουν ανοικτά θα ενταθεί, παραπέμποντας ιδιαίτερα στο θέμα του Κασμίρ·

34.  στηρίζει σταθερά την πρακτική της ενσωμάτωσης νομικά δεσμευτικών ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ, με σαφή και ακριβή μηχανισμό διαβούλευσης που θα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το άρθρο 96 της Συμφωνίας του Κοτονού·

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

35.  αναμένει από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποβάλουν τη ΣΕΣ στο Κοινοβούλιο προς έγκριση σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)(5)·

36.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν πλήρως υπόψη τα αιτήματα που διατυπώνει το ΕΚ στο παρόν ψήφισμα πριν από τη σύναψη της ΣΕΣ· υπενθυμίζει ότι η ΣΕΣ απαιτεί την έγκριση του ΕΚ για να τεθεί σε ισχύ· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μην προτείνουν οποιαδήποτε προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας πριν να δώσει το Κοινοβούλιο την έγκρισή του·

Άλλες εκτιμήσεις

37.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που σημειώνει η Ινδία στο να καταστεί και δωρητής εκτός από αποδέκτης αναπτυξιακής βοήθειας·

38.  επισημαίνει ότι, εάν βασίζεται σε ένα σύστημα κοινών οικουμενικών αξιών, η οικονομική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη συνεργασία με άλλα κράτη

39.  θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ινδία και κατά συνέπεια προτείνει να ενισχύονται οι ΜΜΕ σε όλα τα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας μέσω μέτρων που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση τοπικών προσανατολισμένων στην αγορά έργων·

40.  χαιρετίζει τη διάδοση του συστήματος της μικροπίστωσης σε ολόκληρη την Ινδία, το οποίο έχει κερδίσει αναγνώριση ως αποτελεσματικός τρόπος ανάπτυξης που πηγάζει από τη βάση·

o
o   o

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ινδίας.

(1) ΕΕ C 227 Ε, 21.9.2006, σ. 589.
(2) ΕΕ C 117 Ε, 6.5.2010, σ. 166.
(3) ΕΕ C 175 Ε, 10.7.2008, σ. 591.
(4) ΕΕ C 102 Ε, 24.4.2008, σ. 128.
(5) Άρθρο 218, παράγραφος 6, στοιχείο α), σημείο v) της ΣΛΕΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου