Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2625(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0287/2011

Внесени текстове :

B7-0287/2011

Разисквания :

PV 09/05/2011 - 21
CRE 09/05/2011 - 21

Гласувания :

PV 11/05/2011 - 5.18
CRE 11/05/2011 - 5.18
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0225

Приети текстове
PDF 296kWORD 60k
Сряда, 11 май 2011 г. - Страсбург
Търговските отношения между ЕС и Япония
P7_TA(2011)0225B7-0287/2011

Резолюция на Европейския парламент от 11 май 2011 г. относно търговските отношения между ЕС и Япония

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 17 февруари 2011 г. относно стратегията „Европа 2020“(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно правата на човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски споразумения(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 5 февруари 2009 г. относно засилването на ролята на европейските малки и средни предприятия в международната търговия(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2008 г. относно въздействието на подправянето на продукти върху международната търговия(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2008 г. относно търговията с услуги(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 20 май 2008 г. относно търговия със суровини и стоки(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2008 г. относно стратегията на ЕС за осигуряване на по-добър достъп до външни пазари за европейските предприятия(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 22 май 2007 г. за Глобална Европа ‐ външни аспекти на конкурентоспособността(8),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Търговия, растеж и световни дела – Търговската политика като ключов елемент на стратегията на ЕС 2020“ (COM(2010)0612),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Глобална Европа: конкурентоспособна в световен мащаб. Принос към стратегията на ЕС за растеж и работни места“ (COM(2006)0567),

–   като взе предвид доклада на Комисията за пречките пред търговията и инвестициите, публикуван на 10 март 2011 г.,

–  като взе предвид Съвместната декларация за връзките между Европейската общност и нейните държави-членки и Япония, подписана на 18 юли 1991 г. в Хага,

–  като взе предвид Споразумението между ЕС и Япония за взаимно признаване, сключено през 2001 г.(9),

–  като взе предвид Споразумението между ЕС и Япония относно сътрудничеството по дейности, нарушаващи конкуренцията, сключено през 2003 г.(10),

–  като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Япония за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област, сключено през 2008 г.(11),

–  като взе предвид десетгодишния план за действие, приет на Десетата среща на върха ЕС‐Япония, състояла се в Брюксел на 8 декември 2001 г.,

–  като взе предвид съвместната декларация, приета на Деветнадесетата среща на върха ЕС‐Япония, състояла се в Токио на 28 април 2010 г.,

–  като взе предвид съвместната декларация, приета на Осемнадесетата среща на върха ЕС‐Япония, състояла се в Прага на 4 май 2009 г.,

–  като взе предвид доклада на Copenhagen Economics, озаглавен „Assessment of barriers to trade and investment between the EU and Japan“ („Оценка на пречките пред търговския и инвестиционен обмен между ЕС и Япония“), публикуван на 30 ноември 2009 г.,

–  като взе предвид резултатите от проведеното от Комисията обществено допитване относно търговските отношения между ЕС и Япония, публикувано на 21 февруари 2011 г.,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 24 и 25 март 2011 г.,

–  като взе предвид заплануваната среща на върха ЕС‐Япония, която трябва да се състои в Брюксел на 25 май 2011 г.,

–  като взе предвид 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че основаната на правила многостранна търговска система, създадена чрез Световната търговска организация (СТО), е най-подходящата рамка за регулиране и за насърчаване на открита и справедлива търговия,

Б.  като има предвид, че е съществено многостранните, плурилатералните и двустранните споразумения да се схващат като част от общ инструментариум на международните дела и следователно като стандартни характеристики на едни балансирани и допълващи се политически и търговски отношения,

В.   като има предвид, че ЕС следва да запази ангажираността си за постигането на балансирани резултати от Програмата за развитие от Доха (ПРД) като предпочитан подход, което би помогнало на развиващите се страни да се интегрират в международната система за търговия, като успоредно с това постига напредък чрез двустранни и плурилатерални търговски споразумения с други индустриализирани страни, при които е реалистично постигането на взаимна изгода и икономически растеж в по-кратки срокове,

Г.  като има предвид, че през 2009 г. сборът от БВП на ЕС и Япония се равняваше на над една четвърт от световния БВП, а делът им в световната търговия надхвърли 20 %,

Д.  като има предвид, че Япония и ЕС извършват значителни взаимни инвестиции в икономиките си, като общият обем на преките чуждестранни инвестиции през 2009 г. беше 200 милиарда евро,

Е.   като има предвид, че през 2010 г. общия обем на двустранната търговия между ЕС и Япония, третата по размер на БВП национална икономика в света, се равняваше на 120 милиарда евро, като Япония е шестият по големина търговски партньор на ЕС, а ЕС е третият по големина търговски партньор на Япония,

Ж.  като има предвид, че както Съветът, така и Комисията отбелязват, че способността на Япония да премахне регулаторните бариери пред търговията е предварително условие за започване на преговори за споразумение за свободна търговия между ЕС и Япония, като така се насърчава по-тясната икономическа интеграция между двата стратегически търговски партньора,

З.  като има предвид, че ЕС и Япония са изправени пред общи предизвикателства, като например политическия и икономически възход на Китай, икономическия спад след световната финансова криза, демографски спад и неотложна нужда от достъп до суровини и енергийни източници, както и гарантиране на тяхната ценова стабилност, за стимулиране на съответните си индустрии,

И.  като има предвид, че откритата и справедлива търговия е мощен инструмент за създаване на повече растеж и благоденствие в обществото, който се опира на сравнителните предимства на всяка съответна икономика и потенциалните взаимодействия, произтичащи от по-голяма икономическа интеграция и нов принос към основана на знанието икономика,

Й.  като има предвид, че както ЕС, така и Япония като цяло имат ниски тарифи за стоки, като над две трети от стойността на износа на Съюза за Япония е безмитна, а освен това безмитна е и над една трета от стойността на износа на Япония за ЕС,

К.  като има предвид, че въпреки тези ниски тарифи обемите на двустранната търговия между ЕС и Япония изостават от голямата част от търговския обмен на ЕС с другите основни търговски партньори, най-вече заради отрицателния ефект от японските нетарифни бариери (НТБ) върху възможностите за достъп до пазара за европейските предприятия,

Л.  като има предвид, че в проучването на Copenhagen Economics от ноември 2009 г. се оценява, че търговските разходи, свързани с НТБ, са по-високи от съществуващите тарифни равнища и че по-голямата част от евентуалните икономически ползи са в премахването на тези НТБ; като има предвид, че проучването оценява потенциалното увеличение на износа на ЕС за Япония на 43 милиарда евро, а това на японския износ за ЕС на 53 милиарда евро, ако се намалят във възможно най-голяма степен тарифите и нетарифните мерки,

М.  като има предвид, че Комисията в своя доклад за пречките пред търговията и инвестициите за 2011 г. посочва пречките пред достъпа до обществени поръчки, недостатъчното признаване на международните стандарти за медицинска апаратура и преференциалното третиране на водещите национални дружества във финансовите услуги (напр. пощенската служба) като три основни области на загриженост за ЕС по отношение на НТБ на Япония,

Н.  като има предвид, че се преценява, че защитата и прилагането на правата на интелектуална собственост в Япония са на високо равнище и че Япония и ЕС споделят общи цели и подходи по въпросите, свързани с правата на интелектуална собственост, с изключение на географските указания, и имат ангажимент за борба в плурилатерален план срещу фалшифицирането и пиратството като страни по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA);

О.  като има предвид, че индустрията на правата на интелектуална собственост е сектор с висока добавена стойност и източник на растеж както в ЕС, така и в Япония, особено по отношение на по-нататъшното разработване на интелигентни продукти и услуги,

П.  като има предвид необходимостта от повдигане на въпроси, свързани с инвестициите и търговията с услуги в рамките на всички търговски разговори с Япония, за да се гарантира, че отварянето на пазара няма да застраши нито европейските, нито японските правила за защита на обществените услуги и културното многообразие,

Р.  като изразява отново солидарността си с японския народ след неотдавнашните природни бедствия,

1.  Счита, че многостранната търговска система, представлявана от СТО, остава далеч най-ефективната рамка за постигане на открита и справедлива търговия в световен мащаб; счита, че Европейският съюз и Япония следва да допринасят за успешно приключване на преговорите по ПРД;

2.  Подчертава, че подкрепя споразумение за свободна търговия между ЕС и Япония, но не е удовлетворен от нищожния напредък в групата на високо равнище през последните няколко години; счита, че Япония трябва да поеме значителни ангажименти за премахване на нетарифните бариери и пречки пред достъпа до японски обществени поръчки, преди да се даде начало на преговори;

3.  Подчертава, че либерализирането на търговията между ЕС и Япония следва да не пречи, а да съществува съвместно с правила за защита на обществените услуги и културното разнообразие и да подкрепя регулаторното сближаване и придържането към многостранни стандарти, където такива съществуват;

4.  Подчертава, че се ангажира с укрепването на търговските отношения между ЕС и Япония чрез съсредоточаване върху премахването на нетарифните бариери пред търговията и инвестициите, включително многобройните ограничителни правила и регулаторни мерки, които трябва да спазват дружествата от ЕС за достъп до японския пазар;

5.  Счита, че в търговските преговори с Япония Комисията като един от своите приоритети следва да се съсредоточи върху премахването на онези бариери и пречки, които спъват в най-голяма степен пазарния достъп за европейски МСП;

6.  Счита, че намаляването или премахването на японските тарифи върху продукти от сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), включително техните части и компоненти, би увеличило конкурентостта и би създало нови висококачествени работни места в ЕС; освен това призовава за засилено взаимно сътрудничество между ЕС и Япония в сферата на научноизследователската и развойна дейност, и по-специално за прилагане на правата на интелектуална собственост, за да се ускори обменът на информация за патенти между съответните патентни служби;

7.  Счита, че равнището на амбициозност на Комисията по отношение на споразумение за свободна търговия между ЕС и Япония, и особено увеличаването на пазарния достъп за европейски предприятия, следва да се допълва от съвместно договорени и всеобхватни ангажименти за устойчиво развитие;

8.  Подчертава, че едно споразумение за свободна търговия между ЕС и Япония не само би донесло ползи във връзка с увеличаването на двустранната търговия със стоки и услуги, но също така би насърчило сътрудничеството в сферата на новаторството, регулаторното сътрудничество и борбата срещу пазарната злоупотреба и ‐ не на последно място, сътрудничеството за мерки по широкообхватни предизвикателства в сферата на околната среда;

9.  Призовава държавите-членки и Комисията във всички преговори с Япония да подкрепят и насърчават инициативи, насочени към утвърждаване на правата на човека и на социалните и екологичните стандарти;

10.  Счита, че една всеобхватна оценка на устойчивостта и въздействието е от първостепенно значение за общата оценка на търговските отношения между ЕС и Япония; отправя искане към Комисията да представи своевременно такава оценка, като посочи подробно преди всичко възможните предимства и недостатъци на засилването на търговските отношения между ЕС и Япония за всички засегнати сектори и най-вече за всички промишлени сектори и за тези, които са по-чувствителни, като например автомобилния сектор, секторите електроника, авиация и машиностроене;;

11.  Препоръчва при изготвянето на споразумение за свободна търговия между ЕС и Япония да се включат ефективни двустранни предпазни мерки за предотвратяване на внезапно нарастване на вноса, което би причинило или би създало риск да причини сериозни вреди на промишлеността в ЕС и Япония, особено в чувствителни сектори като автомобилостроенето, електрониката, авиацията и машиностроенето;

12.  Изразява убеждението си, че едно споразумение за свободна търговия между ЕС и Япония има потенциал да доведе до печеливша за двете страни ситуация, която носи ползи и за двете икономики;

13.  Подчертава, че Парламентът ще трябва да даде своето одобрение за евентуалното споразумение за свободна търговия между ЕС и Япония;

14.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на правителството и парламента на Япония.

(1) Приети текстове, P7_TA(2011)0068.
(2) Приети текстове, P7_TA(2010)0434.
(3) ОВ C 67 E, 18.3.2010 г., стр. 101.
(4) OВ C 45 E, 23.2.2010 г., стр. 47.
(5) OВ C 295 E, 4.12.2009 г., стр. 67.
(6) ОВ C 279 E, 19.11.2009 г., стр. 5
(7) OВ C 184 E, 6.8.2009 г., стр. 16.
(8) OВ C 102 E, 24.4.2008 г., стр. 128.
(9) ОВ L 284, 29.10.2001 г., стр. 3.
(10) ОВ L 183, 22.7.2003 г., стр. 12.
(11) ОВ L 62, 6.3.2008 г., стр. 24.

Правна информация - Политика за поверителност