Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2625(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0287/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0287/2011

Συζήτηση :

PV 09/05/2011 - 21
CRE 09/05/2011 - 21

Ψηφοφορία :

PV 11/05/2011 - 5.18
CRE 11/05/2011 - 5.18
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0225

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 290kWORD 63k
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο
Εμπορικές σχέσεις ΕΕ - Ιαπωνίας
P7_TA(2011)0225B7-0287/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στο διεθνές εμπόριο(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τις συνέπειες της απομίμησης/παραποίησης στο διεθνές εμπόριο(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Μαΐου 2008, σχετικά με το εμπόριο πρώτων υλών και βασικών προϊόντων(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την εξασφάλιση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Μαΐου 2007, σχετικά με την Ευρώπη στον κόσμο – εξωτερικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο, ανάπτυξη και παγκόσμιες υποθέσεις – Η εμπορική πολιτική ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής »Ευρώπη 2020' της ΕΕ' (COM(2010)0612),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Ευρώπη στον κόσμο: η συμμετοχή της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Συμβολή στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2006)0567),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόδια στο εμπόριο και στις επενδύσεις» που δημοσιεύθηκε στις 10 Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ιαπωνίας, αφετέρου, που εξεδόθη στην Χάγη στις 18 Ιουλίου 1991,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ιαπωνίας, που συνήφθη το 2001(9),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ιαπωνίας σχετικά με τη συνεργασία για την αντιμετώπιση αντιανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, που συνήφθη το 2003(10),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ιαπωνίας για την τελωνειακή συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα, που συνήφθη το 2008(11),

–  έχοντας υπόψη το δεκαετές πρόγραμμα δράσης το οποίο ενεκρίθη κατά την 10η Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας που πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2001 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση η οποία ενεκρίθη κατά την 19η Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2010 στο Τόκιο,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση η οποία ενεκρίθη κατά την 18η Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου 2009 στην Πράγα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Copenhagen Economics με τίτλο «Αξιολόγηση των εμποδίων στο εμπόριο και στις επενδύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας» που δημοσιεύθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που οργάνωσε η Επιτροπή για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας, τα οποία δημοσιεύθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης/25ης Μαρτίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την προγραμματισμένη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαΐου 2011 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, και το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών, το οποίο θεσπίσθηκε μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), αποτελεί το πλέον κατάλληλο πλαίσιο για τη ρύθμιση και την προώθηση ανοικτού και θεμιτού εμπορίου,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ουσιαστική σημασία να νοούνται οι πολυμερείς, πλειομερείς και διμερείς συμφωνίες ως τμήματα μιας κοινής εργαλειοθήκης διεθνών υποθέσεων, και, επομένως, ως βασικά χαρακτηριστικά ισορροπημένων και συμπληρωματικών πολιτικών και εμπορικών σχέσεων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει, ως προτιμώμενη προσέγγιση, να παραμείνει προσηλωμένη στην επίτευξη ισορροπημένης έκβασης του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα (DDA), που θα στηρίξει την ένταξη των αναπτυσσομένων χωρών στο διεθνές εμπορικό σύστημα, ενώ παράλληλα θα συνάπτονται διμερείς και πλειομερείς εμπορικές συμφωνίες με άλλες βιομηχανικές χώρες όπου τα αμοιβαία οφέλη και η οικονομική ανάπτυξη μπορούν ρεαλιστικά να επιτευχθούν σε συντομότερο χρονικό διάστημα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 η ΕΕ και η Ιαπωνία αντιπροσώπευαν μαζί άνω του ενός τετάρτου του παγκόσμιου ΑΕγχΠ και άνω του 20% του παγκόσμιου εμπορίου,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία προβαίνει σε σημαντικές επενδύσεις στην οικονομία της ΕΕ και αντιστρόφως, με συνολικό όγκο άμεσων ξένων επενδύσεων ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2009,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 το συνολικό ποσόν διμερούς εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας, της τρίτης μεγαλύτερης εθνικής οικονομίας στον κόσμο με βάση το ΑΕγχΠ, ανήλθε σε 120 δισεκατομμύρια ευρώ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Ιαπωνία αποτελεί τον έκτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ και ότι η ΕΕ κατατάσσεται ως ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ιαπωνίας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή επεσήμαναν ότι η ικανότητα της Ιαπωνίας να άρει τους ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ιαπωνίας, στοιχείο το οποίο θα ενθαρρύνει τη στενότερη οικονομική ολοκλήρωση μεταξύ των δύο στρατηγικών εμπορικών εταίρων,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Ιαπωνία αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως η πολιτική και οικονομική άνοδος της Κίνας, η οικονομική επιβράδυνση λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η μείωση των δημογραφικών δεικτών και η πιεστική ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε πρώτες ύλες και πηγές ενέργειας, καθώς και να διασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών τους, προκειμένου να τονωθούν οι αντίστοιχες βιομηχανίες τους,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανοικτό και θεμιτό εμπόριο αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την επίτευξη μεγαλύτερης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε οικονομίας καθώς και των δυνητικών συνεργειών που απορρέουν από μια μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση και από νέα στοιχεία που εισρέουν σε μια οικονομία της γνώσης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Ένωση όσο και η Ιαπωνία εφαρμόζουν γενικά χαμηλούς δασμούς επί των αγαθών, ενώ άνω των δύο τρίτων των εξαγωγών της Ένωσης προς την Ιαπωνία και άνω του ενός τρίτου των εξαγωγών της Ιαπωνίας προς την ΕΕ πραγματοποιούνται ατελώς,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τους εφαρμοζόμενους χαμηλούς δασμούς, ο όγκος των διμερών εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας υστερεί σε σχέση με τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ με τους άλλους κύριους εμπορικούς της εταίρους, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων των ιαπωνικών μη δασμολογικών φραγμών στις ευκαιρίες πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη της Copenhagen Economics του Νοεμβρίου 2009, οι εμπορικές δαπάνες που συνδέονται με μη δασμολογικούς φραγμούς είναι υψηλότερες από τα σημερινά επίπεδα δασμών και το μεγαλύτερο μέρος των πιθανών οικονομικών κερδών ευρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την άρση αυτών των μη δασμολογικών φραγμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη εκτιμά ότι είναι πιθανές αυξήσεις των εξαγωγών της ΕΕ προς την Ιαπωνία και της Ιαπωνίας προς την ΕΕ, κατά 43 δισεκατομμύρια ευρώ και 53 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα, εάν μειωθούν οι δασμοί και τα μη δασμολογικά μέτρα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, στην έκθεσή της σχετικά με τα εμπόδια στο εμπόριο και στις επενδύσεις, που δημοσιεύθηκε το 2011, προσδιορίζει τα εμπόδια στην πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις, την ανεπαρκή αναγνώριση των διεθνών προτύπων όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και την προτιμησιακή μεταχείριση της οποίας τυγχάνουν μεγάλοι εθνικοί φορείς στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (π.χ. ταχυδρομικές υπηρεσίες) ως τους τρεις σημαντικούς τομείς που εμπνέουν ανησυχίες στην ΕΕ σε σχέση με τους μη δασμολογικούς φραγμούς που εφαρμόζει η Ιαπωνία,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία και η επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ιαπωνία είναι υψηλού επιπέδου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία και η ΕΕ έχουν κοινούς στόχους και προσεγγίσεις σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από το θέμα των γεωγραφικών ενδείξεων, και έχουν αμφότερες αναλάβει τη δέσμευση να συμμετάσχουν στον πολυμερή αγώνα κατά της απομίμησης/παραποίησης και της πειρατείας ως συμβαλλόμενα μέρη της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA),

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία των ΤΠΕ αποτελεί έναν τομέα υψηλής προστιθέμενης αξίας και πηγή ανάπτυξης τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ιαπωνία, ιδιαίτερα όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλες τις εμπορικές συνομιλίες με την Ιαπωνία πρέπει να τίθενται τα θέματα των επενδύσεων και των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το άνοιγμα της αγοράς δεν θίγει ούτε τους ευρωπαϊκούς ούτε τους ιαπωνικούς κανόνες για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών και της πολιτιστικής πολυμορφίας,

ΙΖ.  επιβεβαιώνοντας την αλληλεγγύη του προς τον ιαπωνικό λαό μετά τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές,

1.  θεωρεί ότι το πολυμερές εμπορικό σύστημα, το οποίο είναι ενσωματωμένο στον ΠΟΕ, παραμένει σε μεγάλο βαθμό το πλέον αποτελεσματικό πλαίσιο για την επίτευξη ανοικτού και θεμιτού εμπορίου σε παγκόσμια βάση· είναι πεπεισμένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία πρέπει να συμβάλουν στην επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ντόχα·

2.  υπογραμμίζει ότι τάσσεται υπέρ μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας, αλλά δεν είναι ικανοποιημένο με την ελάχιστη πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Ομάδα Υψηλού Επιπέδου κατά τα τελευταία έτη· θεωρεί ότι η Ιαπωνία πρέπει να αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις για άρση των μη δασμολογικών φραγμών και εμποδίων στην πρόσβαση στην ιαπωνική αγορά δημοσίων συμβάσεων πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων·

3.  τονίζει ότι η ελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας πρέπει να συνυπάρχει με κανόνες για την προστασία των δημόσιων υπηρεσιών και της πολιτιστικής πολυμορφίας και όχι να εμποδίζει την εφαρμογή τους, και πρέπει να προωθεί τη ρυθμιστική σύγκλιση και την τήρηση πολυμερών προτύπων όπου αυτά ήδη υπάρχουν·

4.  τονίζει ότι δεσμεύεται να ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας εστιάζοντας στην άρση των μη δασμολογικών φραγμών στο εμπόριο και στις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων περιοριστικών κανόνων και ρυθμιστικών μέτρων που ισχύουν για την πρόσβαση των εταιρειών της ΕΕ στην ιαπωνική αγορά·

5.  θεωρεί ότι η Επιτροπή, κατά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία, πρέπει να αναδείξει ως μία από τις προτεραιότητές της και να επικεντρωθεί στην άρση αυτών των φραγμών και εμποδίων που αποτελούν το μεγαλύτερο εμπόδιο στην πρόσβαση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ στην αγορά·

6.  θεωρεί ότι η μείωση ή κατάργηση των δασμών που επιβάλλει η Ιαπωνία επί προϊόντων ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων και των δομικών τους στοιχείων, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας στην ΕΕ· ζητεί, επίσης, να εντατικοποιηθεί η αμοιβαία συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας στον τομέα της Ε & Α, και ειδικά στην επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να επιταχυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με διπλώματα ευρεσιτεχνίας μεταξύ των αντίστοιχων γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας·

7.  φρονεί ότι οι φιλοδοξίες της Επιτροπής σε σχέση με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ιαπωνίας, και ειδικά όσον αφορά την αύξηση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά, πρέπει να συμπληρώνονται από πλήρεις και από κοινού συμφωνηθείσες δεσμεύσεις για βιώσιμη ανάπτυξη·

8.  τονίζει ότι η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ιαπωνίας δεν θα αποφέρει μόνον οφέλη όσον αφορά την αύξηση των διμερών εμπορικών συναλλαγών σε αγαθά και υπηρεσίες, αλλά θα ενισχύσει επίσης τη συνεργασία για τις οριζόντιες προτεραιότητες της ΕΕ, όπως συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας, σε ρυθμιστικά θέματα και στην καταπολέμηση των καταχρηστικών πρακτικών στην αγορά και, τέλος - και εξίσου σημαντικό - συνεργασία στην αντιμετώπιση των ευρύτερων περιβαλλοντικών προκλήσεων·

9.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, σε όλες τις εμπορικές συνομιλίες με την Ιαπωνία, να στηρίζουν και να προωθούν πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών·

10.  υποστηρίζει ότι μια ολοκληρωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη έχει κεφαλαιώδη σημασία για μια συνολική αξιολόγηση των εμπορικών σχέσεων Ένωσης – Ιαπωνίας· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει εν ευθέτω χρόνω, μια τέτοια αξιολόγηση, στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ενισχυμένων εμπορικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας για όλους τους τομείς, και ιδιαίτερα για όλους τους βιομηχανικούς τομείς και τους περισσότερο ευαίσθητους τομείς, όπως οι τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της βιομηχανίας ηλεκτρονικών ειδών, της αεροπορικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας κατασκευής μηχανών·

11.  συνιστά να περιληφθούν αποτελεσματικά διμερή μέτρα διασφάλισης στο σχεδιασμό της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ιαπωνίας προκειμένου να προληφθεί η αύξηση των εισαγωγών που θα προκαλούσε ή θα απειλούσε να προκαλέσει σοβαρή ζημία στη βιομηχανία της ΕΕ και της Ιαπωνίας, ειδικά σε ευαίσθητους τομείς, όπως οι τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, της βιομηχανίας ηλεκτρονικών ειδών, της αεροπορικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας κατασκευής μηχανημάτων·

12.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ιαπωνίας έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε μια κατάσταση επωφελή και για τις δύο οικονομίες (win-win situation)·

13.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα κληθεί να δώσει την έγκρισή του για ενδεχόμενη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ιαπωνίας·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Ιαπωνίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0068.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0434.
(3) ΕΕ C 67 Ε, 18.3.2010, σ. 101.
(4) ΕΕ C 45 E, 23.2.2010, σ. 47.
(5) ΕΕ C 295 Ε, 4.12.2009, σ. 67.
(6) ΕΕ C 279 E, 19.11.2009, σ. 5.
(7) ΕΕ C 184 Ε, 6.8.2009, σ. 16.
(8) ΕΕ C 102 E, 24.4.2008, σ. 128.
(9) ΕΕ L 284, 29.10.2001, σ. 3.
(10) ΕΕ L 183, 22.7.2003, σ. 12.
(11) ΕΕ L 62, 6.3.2008, σ. 24.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου