Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2307(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0169/2011

Indgivne tekster :

A7-0169/2011

Forhandlinger :

PV 12/05/2011 - 9
CRE 12/05/2011 - 9

Afstemninger :

PV 12/05/2011 - 12.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0230

Vedtagne tekster
PDF 197kWORD 106k
Torsdag den 12. maj 2011 - Strasbourg
Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa
P7_TA(2011)0230A7-0169/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 12. maj 2011 om Unge på vej - en ramme for forbedring af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa (2010/2307(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. juni 2010 om et nyt afsæt for europæisk samarbejde om erhvervsuddannelse til støtte for Europa 2020-strategien (KOM(2010)0296),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. september 2010 »Unge på vej - Et initiativ om udnyttelse af unges mulighed for at fremme en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i Den Europæiske Union« (KOM(2010)0477),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 »EUROPA 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst« (KOM(2010)2020),

–  der henviser til sin beslutning af 18. maj 2010 om »En EU-strategi for unge - investering og mobilisering«(1),

–  der henviser til Rådets beslutning af 27. november 2009 om det europæiske år for frivilligt arbejde til fremme af aktivt medborgerskab(2),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 12. maj 2009 om en strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (»ET 2020«)(3),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 11. maj 2010 om den sociale dimension af uddannelse og om kompetencer til støtte for livslang læring og initiativet »nye kvalifikationer til nye job«(4),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 17. juni 2010 om den ny strategi for beskæftigelse og vækst, navnlig den del, hvori de overordnede mål om forbedring af uddannelsesniveauerne bekræftes,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 19. november 2010 om »Unge på vej«-initiativet, hvor man anerkender vigtigheden af en mere integreret, tværsektoriel tilgang til de udfordringer, som de unge står over for(5),

–  der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 28. januar 2011(6) om »Unge på vej« og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 15. marts 2011(7) om initiativet »Unge på vej«,

–  der henviser til artikel 165 og 166 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0169/2011),

A.  der henviser til, at unge menneskers kundskaber og færdigheder i forbindelse med Europa 2020-strategien er afgørende for at opfylde målsætningerne om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst,

B.  der henviser til, at Unge på vej, som er et flagskibsinitiativ i Europa 2020-strategien, har til formål at gøre højere læreanstalter i EU mere attraktive og forbedre den overordnede kvalitet på alle niveauer inden for uddannelse og erhvervsuddannelse og af studie- og jobmobiliteten gennem en bedre udnyttelse af de eksisterende EU-programmer,

C.  der henviser til, at det af Europa 2020-strategien fremgår, at »senest i 2020 skal alle unge i Europa have mulighed for at tilbringe en del af deres uddannelsesforløb i andre medlemsstater«,

D.  der henviser til, at unge har en vigtig rolle at udfylde i opnåelsen af EU's fem overordnede mål for 2020: beskæftigelse, forskning og innovation, klima og energi, uddannelse og bekæmpelse af fattigdom,

E.  der henviser til, at Unge på vej styrker den eksisterende EU-strategi for unge (KOM(2009)0200) ved at give unge mennesker de kundskaber, færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at arbejde og leve,

F.  der henviser til, at unge er blevet særligt hårdt ramt af krisen og at ungdomsarbejdsløsheden i EU er over 20 %, hvilket er det dobbelte af gennemsnittet for voksne, og i nogle medlemsstater over 40 %,

G.  der henviser til, at en ungdomsarbejdsløshed tæt på 21 % er en af Europas mest presserende udfordringer,

H.  der henviser til, at medlemsstaterne på grund af den økonomiske krise skærer ned på investeringerne i uddannelse og erhvervsuddannelse, hvilket har direkte indflydelse på unge menneskers fremtidsudsigter, i en tid, hvor EU står over for en stadig større demografisk udfordring i bestræbelserne på at opnå den nødvendige vækst,

I.  der henviser til, at de økonomiske omkostninger ved en utilstrækkelig indsats på uddannelsesområdet er betydeligt højere end omkostningerne ved finanskrisen,

J.  der henviser til, at krisen understregede, at det er nødvendigt at reformere vores økonomier og samfund, og at det er af afgørende betydning at få indført erhvervsuddannelsessystemer af høj kvalitet for at understøtte disse reformer med henblik på at klæde Europa bedre på til at imødegå nutidens og fremtidens udfordringer,

K.  der henviser til, at som følge af den gradvise nedgang i de offentlige investeringer i universiteterne og den heraf følgende stigning i gebyrer og/eller reduktion i social støtte og studiestøtte forlader et stigende antal studerende universitetssystemet, hvilket fører til en stadig større social kløft,

L.  der henviser til, at menneskelig kapital er et strategisk redskab til at sikre en vellykket social udvikling af vores samfund,

M.  der henviser til, at der ifølge Europass-data er et stadig større antal unge, som giver udtryk for ønsket om at rejse inden for EU enten med uddannelsesmæssige eller beskæftigelsesmæssige formål,

N.  der henviser til, at uddannelse er afgørende for at fremme unge menneskers kreativitet og innovative potentiale, og at uddannelse giver folk de nødvendige redskaber til at udvikle sig intellektuelt, komme ind på arbejdsmarkedet, udvikle sig personligt og spille en social og samfundsmæssig rolle,

O.  der henviser til, at forskning viser, at mobilitet er med til at skabe en følelse af at være EU-borger og fremme engagement i den demokratiske proces,

P.  der henviser til, at adgang til mobilitetsprogrammer ikke kun skal være muligt for universitetsstuderende, men også for personer med få kvalifikationer, idet en sådan adgang kan øge mulighederne på arbejdsmarkedet,

Q.  der henviser til, at mobilitetsprogrammerne bør være tilgængelige for alle unge, uanset hvilken type uddannelse de har valgt,

R.  der henviser til, at antallet af unge, der kan tage til udlandet for at studere eller arbejde, især gennem EU-programmer, ikke vokser hurtigt nok,

S.  der henviser til, at Bolognaprocessen i sit første årti er stødt på mange vanskeligheder i forbindelse med opfyldelsen af målsætningerne om udvikling af de videregående uddannelser i EU,

T.  der henviser til, at det er meget vigtigt at reducere antallet af unge, der forlader skolen tidligt, både for at forhindre at de risikerer social udstødelse og fattigdom, og for at forbedre og lette deres adgang til arbejdsmarkedet,

U.  der henviser til, at overgangen fra uddannelse og erhvervsuddannelse til arbejde udgør en stor udfordring for unge,

V.  der henviser til, at frivilligt arbejde er en vigtig mulighed for at erhverve flere kompetencer gennem formel og uformel læring, til at påtage sig socialt ansvar, til at forstå vigtigheden af den europæiske integration og til at spille en aktiv rolle som EU-borger på en lang række områder, og der henviser til, at denne mulighed bør fremmes, navnlig inden for rammerne af Det Europæiske År for Frivilligt Arbejde 2011,

W.  der henviser til, at ungdomsorganisationerne er vigtige udbydere af uformel uddannelse som supplement til formel uddannelse, hvilket er afgørende for at give de unge færdigheder og kompetencer, der gør dem til aktive borgere og letter deres adgang til arbejdsmarkedet; der henviser til, at ungdomsorganisationerne på denne måde er med til at nå målene i Europa 2020-strategien,

X.  der henviser til, at det er afgørende at involvere unge mennesker og de forskellige ungdomsorganisationer, der repræsenterer dem, i beslutningsprocessen for at få dem til at føle ejerskab og sikre, at de aktivt bidrager til en ungdomsstrategi med deres synspunkter,

Y.  der henviser til, at et af de centrale formål med Unge på vej er at styrke sammenhængskraften inden for EU og skabe borgere, der er sig deres europæiske identitet bevidst,

Generelle betragtninger og finansiel støtte

1.  glæder sig over Unge på vej som et politisk initiativ til stimulering af de eksisterende uddannelses-, mobilitets- og beskæftigelsesprogrammer for unge og et incitament for medlemsstaterne til at opfylde målsætningerne i Europa 2020-strategien;

2.  understreger, at Unge på vej tilskynder højere læreanstalter til at hæve standarderne ved at fremme et større samarbejde med institutioner i hele verden, og påpeger, at et samarbejde med amerikanske institutioner kan være særligt fordelagtigt i den henseende;

3.  påpeger, at det uden tvivl er en afgørende forudsætning for bæredygtig vækst og udvikling, at der investeres i uddannelse, og at finansiering af ungdommen og uddannelse selv i økonomiske krisetider ikke bør betragtes som en omkostning på nuværende tidspunkt, men som en investering i Europas fremtid;

4.  understreger, at formålet med alle initiativer skal være at lede alle unge på vej, så det lykkes for dem at blive integreret i samfundet og de løbende forberedes på fremtidens Europa, hvilket indebærer, at de også gives mulighed for at indgå i sociale aktiviteter og for at hjælpe med at forme samfundet, og at det gøres muligt for alle unge at få gavn af skolegang, videregående og ikke-formel uddannelse, erhvervsuddannelse og videreuddannelse, hvor der lægges vægt på at opfylde det moderne, konkurrenceprægede, inklusive og bæredygtige samfunds fordringer med henblik på at gøre det nemmere for de unge at få adgang til arbejdsmarkedet;

5.  understreger, at krisen ikke må bruges som begrundelse for at skære ned på uddannelsesudgifterne, eftersom videregående uddannelse til unge er nødvendig for at overvinde krisens konsekvenser;

6.  beklager, at de nationale tidsplaner, som medlemsstaterne har udarbejdet som en yderligere indsats for at opfylde uddannelsesmålsætningerne i Europa 2020-strategien, ifølge Kommissionen ikke er tilstrækkelige;

7.  anerkender, at et af målene med videregående uddannelse skal være at sikre beskæftigelsesegnetheden, men påpeger, at den også skal fremme unges kreativitet og iværksætterevne og hjælpe dem med at udvikle sig intellektuelt og socialt;

8.  erkender, at Unge på vej-initiativets succes først og fremmest er afhængig af, at medlemsstaterne gennemfører deres nøgleaktioner; anmoder derfor Kommissionen om at overvåge gennemførelsen nøje og analysere de vigtigste elementer af gennemførelsen for at hjælpe medlemsstaterne og sikre en bedre samordning mellem dem;

9.  opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge rapport til Parlamentet om effektiviteten af nøgleaktionerne i Unge på vej og de fremskridt, som medlemsstaterne gør;

10.  opfordrer indtrængende EU-institutionerne til at etablere en solid, struktureret dialog om uddannelse inden for Europa 2020-rammerne for uddannelse og erhvervsuddannelse, at inddrage ungdomsorganisationerne og andre interessehavere i gennemførelsen af uddannelsesforanstaltninger for at kunne følge op på Unge på vej i samarbejde med unge, og til at drøfte prioriteter og tiltag for unge, idet de gives en styrket rolle i beslutningsprocessen vedrørende spørgsmål, der angår dem;

11.  opfordrer Kommissionen til i sit forslag til en ny flerårig finansiel ramme (FFR) gradvist at øge investeringerne i mobilitets- og ungdomsprogrammerne, f.eks. Livslang Læring (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Marie Curie, Erasmus Mundus og Aktive Unge i deres nuværende form, såvel som i den europæiske volontørtjeneste for unge; opfordrer til, at disse programmer fremmes på en mere effektiv måde, og til, at deres målgrupper i højere grad gøres bevidste om de muligheder, som de giver; opfordrer til fortsatte investeringer i samarbejdet med kandidatlande og potentielle kandidatlande og til, at forslag til den næste generation af mobilitets- og ungdomsprogrammer er i tråd med målene i Europa 2020-strategien;

12.  understreger, at intet ungt menneske, som har haft problemer i sit uddannelsesforløb, uanset årsagen, må være tabt for arbejdslivet, men at sådanne unge i stedet skal modtage målrettet støtte; påpeger, at adgang til uddannelse ikke må være betinget af den unges forældres sociale eller økonomiske status; understreger vigtigheden af horisontal mobilitet på alle uddannelsesniveauer, både i skolen og under erhvervsuddannelse;

13.  understreger, at mobilitet bør gøres mere attraktivt, og at den finansielle støtte bør være bred, tilstrækkelig og have særlig fokus på de mest udsatte; gentager, at denne holdning bør afspejles i den næste FFR; opfordrer til, at den del af budgettet, der er afsat til Leonardo-programmet, forhøjes med det formål at øge mobiliteten;

14.  understreger, at der kræves ambitiøs støtte for at nå målet om at give alle mulighed for at gennemføre en del af deres uddannelse i udlandet; er af den opfattelse, at EU skal prioritere uddannelse, og at dette mål bør afspejles i den kommende FFR;

15.  kræver, at uddannelsesprogrammer, der har til formål at fremme mobiliteten, forlænges til efter 2013, og opfordrer Kommissionen til ved udarbejdelsen af fremtidige rammeprogrammer at forhøje bevillingerne til sådanne programmer;

16.  opfordrer EU til at udnytte sine egne finansielle instrumenter for at hjælpe de unge ved at gøre bedre brug af Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond;

17.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at der i højere grad investeres i uddannelse og erhvervsuddannelse på alle niveauer, og til at yde finansiel støtte til gennemførelsen af EU's mobilitetsprogrammer på nationalt plan samt til at sikre eller højne kvaliteten af uddannelse generelt;

18.  er overbevist om, at programmet Unge på vej er af afgørende betydning for unges deltagelse i EU, og at dette program bør styrkes og videreføres; opfordrer derfor Kommissionen til at bibeholde programmet Aktive Unge som særskilt i den kommende FFR;

19.  understreger vigtigheden af programmet Unge på vej, som er et middel til at inddrage de unge i samfundet, og opfordrer Kommissionen til at gøre brug af den knowhow, som er opnået gennem Aktive Unge;

20.  opfordrer medlemsstaterne til at sætte en samlet investering på mindst 2 % af BNP af til videregående uddannelse, hvilket Kommissionen anbefaler i den årlige vækst- og beskæftigelsesundersøgelse som det nødvendige minimum for videnintensive økonomier;

21.  gør opmærksom på vigtigheden af fleksible uddannelsesprogrammer, som er forenelige med sideløbende beskæftigelse;

Unge og mobilitet

22.  opfordrer unge til at tage aktiv del i alle stadier af EU-programmerne, fra udformning til gennemførelse;

23.  understreger betydningen af, at unge ikke blot integreres på arbejdsmarkedet og i økonomien, men også inddrages i udformningen af Europas fremtid; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en grønbog om inddragelse af unge;

24.  er enig i, at der må gribes ind tidligt for at få antallet af unge, der går tidligt ud af skolen, ned på under 10 %, som aftalt inden for rammerne af Europa 2020-strategien, med særlig fokus på ugunstigt stillede områder; glæder sig over Kommissionens forslag til Rådets henstilling om at støtte medlemsstaternes bestræbelser for at reducere skolefrafaldsprocenterne;

25.  understreger, at skolefrafald, der er en anerkendt faktor i forøgelsen af risikoen for fremtidig udstødelse fra både beskæftigelse og samfund, skal reduceres kraftigt; understreger, at dette fænomen skal håndteres på en nuanceret måde i kombination med sociale foranstaltninger med henblik på at fremme uddannelse i de ugunstigt stillede områder;

26.  opfordrer EU-institutionerne til, i betragtning af at ungdomsmobilitet kan være med til at støtte demokratiske processer, at opstille rammer, der gør det muligt for unge fra lande omfattet af EU's naboskabspolitik (ENP) at deltage aktivt i programmet Unge på vej og dermed give unge fra både EU's medlemsstater og ENP-landene bedre uddannelsesmuligheder;

27.  understreger vigtigheden af også at fremme mobiliteten blandt undervisere og personer, der er beskæftiget med ungdoms- og uddannelsesaktiviteter, eftersom de kan virke som katalysator for de unge, som de får opsyn med;

28.  anerkender de regionale og lokale regeringers vigtige bidrag til at stimulere mobiliteten;

29.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til også at give særlig opmærksomhed og støtte til de mest udsatte, til kategorier af unge med færre muligheder og til dem, der gerne vil have »en chance til« for atter at komme under uddannelse;

30.  opfordrer Kommissionen til at indsamle oplysninger om de praktiske hindringer for mobilitet på nationalt, regionalt og lokalt plan og til at tage alle de nødvendige skridt til at fjerne dem for at sikre mobilitet af høj kvalitet for alle igennem hele uddannelsesforløbet, herunder erhvervsuddannelse; er af den opfattelse, at resultattavlen for mobilitet, som Kommissionen har foreslået, vil være yderst nyttig for opfyldelsen af denne målsætning;

31.  opfordrer Kommissionen til at tage flere initiativer vedrørende ungdomsmobilitet, også i de regioner, der støder op til EU;

32.  opfordrer Kommissionen til at tage øjeblikkelige skridt til at tilskynde til mobilitet med det formål at fremme uddannelse, beskæftigelse og anerkendelse af faglige kvalifikationer;

33.  gør opmærksom på betydningen af at træffe foranstaltninger, der sikrer, at unge - herunder dem der stammer fra ugunstigt stillede områder - er mobile på alle stadier af deres uddannelse, at der er garanti for komplet overførsel af stipendier og at deres foreløbige karakterer og kvalifikationer anerkendes i alle medlemsstater, jf. forslagene i den europæiske referenceramme for kvalifikationer;

34.  erkender, at handicappede studerende og unge med børn skal tilbydes supplerende støtte for at få adgang til eksisterende mobilitetsprogrammer, for at få optimal gavn heraf og for at skabe balance mellem studier, arbejde og fritid;

35.  minder om, at man ud over den internationale mobilitet bør fremme en internationalisering i hjemlandet og støtte oprettelsen af et internationalt samarbejdsnetværk fra den studerendes universitet og hjemland; understreger potentialet af unges virtuelle mobilitet som et supplement til den geografiske mobilitet;

36.  understreger betydningen af at anerkende færdigheder, der er opnået gennem enhver form for læring, herunder ikke-formel og uformel læring, og deres rolle i udviklingen af vigtige færdigheder og kompetencer, der kan sikre adgang og omstillingsevne til arbejdsmarkedets behov, og opfordrer til, at hermed opnåede færdigheder og kompetencer inddrages i mobilitetsresultattavlen;

37.  anbefaler at fremme projekter, der støtter overlevering af viden og færdigheder fra generation til generation; gør opmærksom på de fordele, som mobile internationale studerendes færdigheder og kulturkapital giver;

38.  opfordrer Kommissionen til at fremlægge en altomfattende strategi til fremme af ikke-formel uddannelse og til at yde støtte til udbydere af ikke-formel uddannelse;

39.  understreger betydningen af mobilitet, når det gælder om at styrke unionsborgerskabsfølelsen, styrke den europæiske kultur og de europæiske værdier med gensidig respekt, udvide de unges inddragelse i den demokratiske proces og skabe en stærkere europæisk dimension hos unge;

40.  minder medlemsstaterne om at indføre undervisning i modersmålet og to andre sprog på et tidligt tidspunkt i livet og skoleforløbet; påpeger, at mobiliteten ikke vil blive til virkelighed for folk, der ikke kan et andet sprog; påpeger vigtigheden af at lære nabolandenes sprog;

41.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme mobiliteten for læring og beskæftigelse ved at (a) øge bevidstheden herom og gøre relevant information lettilgængeligt for alle interesserede unge, (b) fremhæve merværdien ved mobilitet tidligt i uddannelsesforløbet, (c) tilsikre, at læringsresultaterne fra mobilitetseksperimenter mellem medlemsstaterne gøres formelt gældende og (d) reducere de administrative byrder og stimulere samarbejdet mellem de relevante myndigheder medlemsstaterne imellem;

42.  opfordrer Kommissionen til at lette lærings- og beskæftigelsesmobilitet ved at (a) styrke EU's uddannelses- og ungdomsprogrammer, såsom Erasmus, Leonardo og Aktive Unge, (b) udvide gennemførelsen af eksisterende EU-instrumenter og -redskaber, såsom ECTS-systemet og Europass, og (c) udvikle de nye redskaber, den allerede har undersøgt, såsom Unge på vej-webstedet, Unge på vej-kortet, det europæiske kvalifikationspas og pilotprojektet »Dit første EURES-job«;

43.  glæder sig over de vigtigste nye tiltag i initiativet Unge på vej, som f.eks. et fælles og centralt websted for mobilitet, et mobilitetskort, som supplerer og styrker succesen af allerede indførte ungdoms- og studiekort, og et europæisk kvalifikationspas, der bør blive en online-portefølje for livslang læring, som alle forbedrer nogle nyttige og allerede eksisterende mobilitetsværktøjer; opfordrer endvidere til øget mobilitet vedrørende alle eksisterende og fremtidige programmer;

Videregående uddannelse i EU og Bolognaprocessen

44.  fremhæver betydningen af, at der indledes en ny og mere konstruktiv dialog mellem alle interessehavere inden for Bolognaprocessen ved at gøre status over processens succeser og problemer med henblik på at forbedre den yderligere;

45.  opfordrer Kommissionen til at udvide fokus for universiteternes moderniseringsdagsorden og forny prioriteringerne med henblik på at håndtere nye udfordringer såsom den sociale dimension af videregående uddannelse, fremme af læring med de studerende i centrum og støtte til medlemsstaternes bestræbelser på at nå referencemærket på 40 %;

46.  er helt overbevist om, at det er nødvendigt med selvstyre for universiteterne, men understreger samtidig universiteternes ansvar over for samfundet; opfordrer medlemsstaterne til at investere i en reform og modernisering af videregående uddannelse;

47.  gør opmærksom på behovet for at finde en balance mellem systemerne for videregående uddannelse på den ene side og økonomiens og samfundets behov i almindelighed på den anden side og for at sammenkoble dem gennem hensigtsmæssige studieplaner, der udruster de pågældende med de kompetencer og færdigheder, der er behov for i fremtidens samfund og økonomi;

48.  opfordrer medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder til at støtte og styrke samarbejdet mellem universiteter og institutioner for erhvervsuddannelse og den private sektor med henblik på at sikre en bedre samordning mellem de tre hjørner af videntrekanten, nemlig forskning, uddannelse og innovation;

49.  understreger vigtigheden af de eksisterende programmer til finansiering af forskning og innovation, der eksisterer under rammeprogrammet for forskning og udvikling og samhørighedspolitikken, og af at sikre en bedre samordning med uddannelsesforanstaltningerne; mener desuden, at grænseoverskridende samarbejde er essentielt for, at initiativet Unge på vej kan blive en succes; opfordrer derfor interessenterne til at gøre fuldstændigt brug af de muligheder, der er tilgængelige under samhørighedspolitikkens mål om territorialt samarbejde;

50.  påpeger betydningen af, at der etableres mere fleksible uddannelsesstrukturer, såsom åbne universiteter og øget anvendelse af internetbaserede uddannelsesredskaber, således at alle unge får mulighed for at nå op på et højt uddannelsesniveau, og de sikres mod at blive udelukket fra denne mulighed på grund af afstand eller ugunstige timeplaner; mener, at det på grund af de unges forsinkede overgang til arbejdsmarkedet og problemerne med at sikre videreførelsen af de sociale sikringsordninger også er yderst vigtigt, at der skabes betingelser, der er hensigtsmæssige for at kombinere studier og arbejde;

51.  tilskynder universiteterne til i højere grad at afpasse deres programmer og strukturer efter arbejdsmarkedets særlige behov, til at tage virksomhedernes behov i betragtning ved udarbejdelsen af læseplaner og til at stræbe efter nye metoder til samarbejde med private og offentlige virksomheder ved at tilskynde til offentlig-private partnerskaber og sponsorater, og til samtidigt at fostre og støtte unges iværksætterinitiativer;

52.  påpeger, at universiteterne skal udvikle programmer for at fremme iværksætterånden blandt de studerende ved hjælp af uddannelsesprogrammer og ved at oprette kontaktpunkter med finansielle aktører, der er interesserede i at støtte innovative projekter;

53.  understreger betydningen af at fremme iværksættervirksomhed og hjælpe unge med at oprette deres egne virksomheder og af at fremme og udvide programmet »Erasmus for unge iværksættere«; anbefaler derfor, at der på uddannelsesinstitutioner føres en EU-informationskampagne omfattende iværksættervirksomhed, opstartskapital, beskatning af opstartsvirksomhed og støtte til løbende efteruddannelse;

54.  anmoder indtrængende Kommissionen om at oprette en database over innovative projekter, som letter udvekslingen af god praksis mellem projekter, der allerede er gennemprøvet af medlemsstaterne eller universiteterne, for at bidrage til at skabe kontakter mellem de nyuddannede og virksomhederne og sikre de nyuddannede øjeblikkelig adgang til arbejdsmarkedet;

55.  anerkender værdien af, at studerende får stipendier af private virksomheder;

56.  foreslår, at Kommissionen i stedet for det globale rangordningssystem for universiteter indfører et informationsbaseret system for europæiske universiteters studieprogrammer, som bl.a. regelmæssigt skal offentliggøre rapporter om beskæftigelses- og mobilitetsmuligheder for de studerende på de enkelte studier;

57.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre sig de nødvendige bestræbelser på at færdiggøre det europæiske forskningsrum, der vil skabe øget støtte til mobilitet for unge forskere med det formål at fremme EU's dygtighed på forskningsområdet;

58.  mener, at medlemsstaterne er nødt til at sikre, at en stipendieordning, som giver adgang til postgymnasiale uddannelser, er tilgængelig for unge mænd og unge kvinder på lige vilkår, med det formål at undgå en gentagelse af uligheder, idet der skal lægges særlig vægt på videregående uddannelse;

Erhvervsuddannelse

59.  opfordrer medlemsstaterne til at modernisere de erhvervsrettede uddannelser og gøre dem mere attraktive, så de bliver bedre tilpasset til de nuværende og kommende behov på et arbejdsmarked i stadig forandring, og som i 2020 vil kræve nye kundskaber og færdigheder baseret på eksamensbeviser, som bør være gensidigt anerkendt i alle medlemsstater; understreger i den forbindelse den store succes med de tosporede uddannelsesordninger i de pågældende medlemsstater;

60.  betoner, at en tilpasning af uddannelsessystemerne til fremtidens kvalifikationskrav på arbejdsmarkedet er en af nøgleforanstaltningerne til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, og at overgangen fra skolegang, erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse til beskæftigelse skal forberedes bedre og ligge i umiddelbar forlængelse af uddannelsesforløbet; finder, at der skal tilskyndes til bedre samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, ungdomsorganisationer, arbejdsmarkedets sektorer og arbejdsgiverne, eksempelvis ved at specialister på forskellige områder holder foredrag eller seminarer, der skal give de studerende indblik i deres fremtidige arbejde;

61.  understreger derfor den store betydning af, at det europæiske ungdomsgaranti-initiativ bliver vellykket og gøres til et brugbart instrument for integration på arbejdsmarkedet; understreger, at medlemsstaterne indtil videre ikke har ydet nogen overbevisende indsats for at gennemføre det europæiske ungdomsgaranti-initiativ, og opfordrer dem til at gøre dette hurtigt;

62.  er af den opfattelse, at mobilitet med henblik på tilegnelse af nye kompetencer er et stærkt værktøj til at forbedre unges færdigheder og kompetencer, personlige udvikling og aktive medborgerskab; finder, at frivillig mobilitet i forbindelse med skolegang og erhvervs- og efteruddannelse og videregående uddannelse bør fremmes for alle unge, uanset deres finansielle, sociale eller etniske baggrund, den type uddannelse de tager, eller deres handicaps, sundhedsproblemer eller geografiske situation, og at de bør understøttes i form af karrierevejledning og -rådgivning, der skal stilles til rådighed under hele forløbet;

63.  indskærper, at mobilitet ikke må føre til en forringelse af de sociale standarder i værtslandet; understreger, at gensidig anerkendelse af skole-, erhvervs- og videregående uddannelse samt kvalifikationer fra efteruddannelser, der er gennemført i EU, har betydning for en forøgelse af mobiliteten;

64.  opfordrer til behørig gennemførelse af ECVET, den europæisk referenceramme for kvalifikationer og ECTS-systemet; mener endvidere, at dokumenteret gensidig anerkendelse skal ske inden for 12 måneder efter, at kvalifikationen er opnået; gør opmærksom på, at Parlamentet holdes regelmæssigt informeret gennem mobilitetsindikatorerne;

65.  understreger vigtigheden af at støtte og yderligere fremme mobiliteten på erhvervsuddannelsesområdet, herunder lærlingeuddannelse, ved at give de studerende og lærlinge oplysninger, rådgivning, vejledning og værtsordninger, når de studerer i udlandet; lægger særlig vægt på nødvendigheden af at oprette partnerskaber med erhvervsuddannelsescentre og erhvervsorganisationer med henblik på at sikre tilgængeligheden af mobilitetsmuligheder af høj kvalitet og gøre dem til en integreret del af uddannelsesforløbet;

66.  fremhæver vanskelighederne i forbindelse med at skifte fra en erhvervsuddannelse til en videregående uddannelse og understreger, at læreanstalterne må tilpasse sig for at gøre denne overgang lettere;

67.  understreger, at ved at give unge mennesker viden og færdigheder kan erhvervsuddannelse og videregående uddannelse forbedre unges motivation og optimisme samt hjælpe dem med at styrke deres selvværd;

Overgangen fra uddannelse til arbejde

68.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme frivilligt arbejde ved f.eks. at give det et solidt retsgrundlag og anerkende det som arbejdstid, så det bliver et fornuftigt valg for de unge, navnlig når de er arbejdsløse;

69.  fremhæver på det kraftigste, at unges mulighed for gnidningsløst at få fodfæste på arbejdsmarkedet fortrinsvist afhænger af, at erhvervsuddannelsesinstitutionerne og universiteterne moderniseres, herunder også deres studieplaner, med det formål at sikre kvaliteten af undervisningen og at afstemme studieplanerne efter arbejdsmarkedets behov;

70.  understreger vigtigheden af at gøre universiteternes skemaer mere fleksible for studerende, som allerede er blevet en del af arbejdsstyrken, og som ønsker at studere samtidig;

71.  understreger, at unge skal have adgang til erhvervsuddannelse, når de først er i arbejde, således at de kan oparbejde kvalifikationer, mens de arbejder, og at løbende oplæring, en tilgang baseret på livslang læring og en faglig udvikling skal understøttes lige fra det første job, og at medlemsstaterne skal tilskyndes til at etablere uafhængige ordninger for rådgivning om videreuddannelse for at sikre, at systematisk videreuddannelse bliver normen;

72.  fremhæver, at en høj kvalitet af den grundlæggende uddannelse og erhvervsuddannelse omfattende alle fag og brancher øger unges jobmuligheder og sikrer kvalificerede medarbejdere til erhvervslivet; opfordrer medlemsstaterne til at etablere hensigtsmæssige tilsynsorganer med henblik på at sikre, at der skabes sådanne uddannelsesmuligheder;

73.  går stærkt ind for EU's målsætning om, at 40 % af de unge afslutter en postgymnasial eller tilsvarende uddannelse (dvs. universitets- eller erhvervsuddannelse);

74.  understreger betydningen af vejledningsinstrumenter for unge, der kan hjælpe dem med deres uddannelses- og erhvervsrelaterede valg fra grundskoleforløbet til videregående uddannelser for at forberede dem bedre på en problemfri overgang til arbejdslivet; mener, at der bør træffes foranstaltninger for at styrke den rolle, som unges familie, sociale miljø og skole spiller, når det gælder om at vejlede dem i deres karrierevalg og til at finde et job; påpeger, at det i mange tilfælde er nødvendigt med individuelt skræddersyet støtte i form af rådgivning til unge, som vælger en karriere og begynder at arbejde, for at kunne nå dette mål;

75.  opfordrer de postgymnasiale uddannelsesinstitutioner til, i hensigtsmæssigt omfang, at indarbejde velaflønnede praktikophold af høj kvalitet i studieforløbene for at unge kan forberede sig på arbejdslivet og navnlig for at give dem adgang til jobs, der kræver høje kvalifikationer; indskærper, at sådanne praktikophold ikke må ske på bekostning af rigtige jobs og skal omfatte tilstrækkelig aflønning og social beskyttelse, og understreger nødvendigheden af arbejdsmarkedets anerkendelse af sådanne praktikophold; opfordrer ligeledes medlemsstaterne til at udvikle politikker, som fremmer ansættelsen af unge;

76.  opfordrer Kommissionen til på EU-plan at fremme initiativer til anerkendelse i socialsikringsmæssig henseende af praktik som en periode i beskæftigelse, hvilket allerede er tilfældet i nogle medlemsstater;

77.  mener, at det er af afgørende vigtighed at støtte de initiativer i den private sektor, som er rettet mod unge, med henblik på at fostre jobskabelse og social integration;

78.  påpeger nødvendigheden af at bruge europæisk historie og europæisk kultur som vigtige værktøjer til at uddybe den europæiske integration;

79.  mener, at uddannelsessystemer af høj kvalitet kan bidrage til at øge unges muligheder for at finde et tilfredsstillende arbejde, hvilket dernæst vil styrke deres tro på fremtiden og stimulere deres kreativitet således, at de vil kunne bidrage til samfundets velstand;

80.  anerkender de lokale og regionale myndigheders rolle inden for uddannelse og mobilitet; er af den opfattelse, at deres kompetencer og erfaring bør betragtes som supplement til EU's tiltag; fremhæver, at EU med henblik på at nå sine mål bør anlægge en partnerskabstilgang, navnlig over for de lokale og regionale myndigheder;

Beskæftigelsessituationen for unge

81.  understreger, at beskæftigelsessituationen for unge afhænger af de overordnede økonomiske politikker; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at bevæge sig i retning af investeringer og jobskabelse; påpeger, at besparelsesforanstaltninger, der f.eks. indebærer nedskæringer i uddannelsessystemet og jobskabelse, ikke vil hjælpe de unge og eventuelt vil kunne skade samfundet og økonomien på lang sigt;

82.  fremhæver, at der skal knyttes tætte forbindelser mellem flagskibsinitiativerne til imødegåelse af ledighed, såsom initiativerne Unge på vej og Nye kvalifikationer til nye job; er af den opfattelse, at arbejdsmarkedets parter, repræsentanter for erhvervslivet, lokale og regionale myndigheder og ungdomsorganisationer bør inddrages i formuleringen af en bæredygtig strategi for nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden, og at strategien skal omfatte en EU-dækkende, formel anerkendelse og certificering af de færdigheder, som formelle og uformelle kvalifikationer afspejler - i tråd med den europæiske referenceramme for kvalifikationer - og som er opnået inden for rammerne af formelle, ikke-formelle og uformelle læringssituationer;

83.  understreger, at ungdomsarbejdsløshed på grund af den økonomiske og finansielle krise - hvis årsager ifølge ILO ikke har rod i indkomsternes og arbejdskraftomkostningernes størrelse, i medbestemmelsesretten eller i normerne for social beskyttelse - er blevet en stor udfordring i hele EU og indtil videre ikke er blevet håndteret tilstrækkeligt af EU og medlemsstaterne; understreger, at arbejdsløshed i en ung alder udsætter den enkelte for en meget stor risiko for fattigdom på lang sigt; understreger behovet for kvalitetsjobs for at forhindre unge i at ende i kategorien af arbejdende fattige;

84.  betoner, at ansættelses- og praktikkontrakter bør give sociale rettigheder til alle fra den dag, kontrakten er gældende; afviser ethvert forslag, der fraviger dette princip; understreger, at der ikke må anvendes kortere opsigelsesvarsler, at ordninger fastlagt i henhold til overenskomstbestemmelser og lovgivning skal gælde i samme omfang som for fastansatte, og at ubegrænsede medbestemmelsesrettigheder og foreningsfrihed gælder fra første arbejdsdag;

85.  opfordrer til etablering af EU-rammer, der fastlægger rettigheds- og beskyttelsesforanstaltninger for atypiske og usikre job på en måde, der er i overensstemmelse med nærhedsprincippet;

86.  fremhæver, at unge skal beskyttes mod diskrimination på arbejdspladsen, især hvis begrundet i deres alder eller erhvervserfaring, via virkningsfuld anvendelse af direktiv 2000/78/EF; opfordrer alle medlemsstaterne til at formulere nationale strategier til håndtering af ungdomsarbejdsløsheden;

87.  understreger, at det vigtigste for unge er at være uafhængige, have adgang til sundhedsydelser og en anstændig bolig til en rimelig pris og samtidig kunne tage en uddannelse, arbejde og udvikle sig selv; opfordrer derfor medlemsstaterne til at fjerne aldersrelateret forskelsbehandling, for så vidt angår sociale velfærdsordninger;

88.  påpeger atter vigtigheden af konkrete, verificerbare mål sammen med tilstrækkelige finansielle midler ved gennemførelsen af Europa 2020-strategien og de integrerede retningslinjer for nedbringelse af ungdomsarbejdsløsheden; indskærper derfor, at medlemsstaterne gennem deres nationale reformprogrammer skal forpligte sig til at øge beskæftigelsen for unge i alderen 15-25 år med 10 % inden 2014 og til at øge beskæftigelsen for unge (der ikke er under uddannelse) til 75 % pr. 2020;

89.  bemærker, at eftersom 35 % af alle de job, der vil stå til rådighed fra nu af og indtil 2020, vil kræve store kvalifikationer i kombination med evnen til at tilpasse sig og være innovativ, skal der gøres intensive bestræbelser på at øge andelen af personer mellem 30 og 34 år med en universitetsgrad eller tilsvarende kvalifikationer til mindst 40 %;

90.  erkender, at det er medlemsstaternes ansvar at gennemføre de integrerede retningslinjer, mens Kommissionen bør støtte og overvåge foranstaltningerne på nationalt plan ved hjælp af den åbne koordinationsmetode; er af den opfattelse, at Kommissionen bør overvåge de målgrupper og indikatorer, der er foreslået i initiativet, og at fremskridt i gennemførelsen bør måles ved hjælp af klare indikatorer;

91.  er af den opfattelse, at medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger med henblik på at stille så megen information og så mange valg og uddannelser som muligt til rådighed for at hjælpe unge med at realisere deres potentiale, men er overbevist om, at dette bedst opnås via de personer, der varetager de konkrete arbejdsopgaver på lokalt plan i hver enkelt medlemsstat;

92.  er af den opfattelse, at karriere- og erhvervsvejledning af høj kvalitet skal videreudvikles; understreger, at det er vigtigt at inddrage arbejdsmarkedets parter i udformningen, organiseringen, gennemførelsen og finansieringen heraf med henblik på at sikre relevans og effektivitet for arbejdsmarkedet;

93.  understreger betydningen af erhvervslivets sociale ansvar for at hjælpe de unge med at træffe hensigtsmæssige karrierevalg under hensyntagen til både det nationale og EU's arbejdsmarked, og gør opmærksom på, at sådanne initiativer kan ledsages af erhvervspraktikophold;

94.  er af den opfattelse, at erhvervsvalg fortsat i høj grad er kønsspecifikke, og at denne faktor er med til at øge uligheden mellem kønnene; understreger, at dette påvirker både arbejdsløshed blandt kvinder og fattigdom; understreger, at denne kønsbaserede forskelsbehandling skal overvindes;

95.  fremhæver, at der skal træffes foranstaltninger til at opstille et altomfattende overblik over mulige uddannelsesretninger og senere karrieremuligheder, eksempelvis med assistance fra lighedsrådgivere, og at der på et tidligt stadie skal gøres forsøg på at vække og støtte pigers interesse for at tage uddannelser inden for fagområderne matematik, datalogi, naturvidenskab og teknologi og på områder af strategisk betydning, for så vidt angår faglig udvikling, og drenges interesse for undervisning, forsorg og sociale erhverv;

96.  indskærper, at der i betragtning af den fremtidige mangel på veluddannet arbejdskraft skal træffes specifikke foranstaltninger for at fremhjælpe pigers og kvinders potentiale, navnlig i form af særlige støtteprogrammer, der fremmer forberedelse af piger til videnskabelige og tekniske professioner;

97.  glæder sig over EIB's voksende rolle, hvad angår etablering af finansieringsprogrammer for studerende og støtte til unges iværksætterinitiativer; mener, at EIB skal spille en endnu større rolle ved at investere målrettet i sektorer med stor ekstra nytteværdi for medlemsstaterne og især for virksomheder, der gør en stor indsats for at ansætte unge og give dem en grundig oplæring;

98.  indskærper, at unge med ringere muligheder for at komme i gang med arbejdslivet, især kategorien af personer, der ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse, skal støttes eller vejledes med henblik på at indkredse deres individuelle behov og med fokus på at forbedre deres integration på arbejdsmarkedet og deres adgang til kvalitetsjobs;

99.  mener, at gratis, offentligt støttede praktikpladser og et standardiseret system til oplæringsassistance kan være et effektivt redskab til at integrere særlig ugunstigt stillede unge på arbejdsmarkedet;

100.  understreger dog, at integration på det første arbejdsmarked er essentielt, og at alle integrationsforanstaltninger bør have til formål at fremme adgangen til det almindelige arbejdsmarked fra et tidligt stadie og skal ledsages af støtteforanstaltninger med fokus på den enkeltes behov;

101.  fremhæver unges specifikke problemer i forbindelse med udlandsophold som følge af finansielle og sproglige begrænsninger og i nogle tilfælde forskelsbehandling; er overbevist om, at den finansielle støtte især bør håndtere de mest udsattes behov;

102.  påpeger betydningen af at skabe beskæftigelsesmuligheder for handicappede unge ved etablering af hensigtsmæssigt tilpassede uddannelsesprogrammer og af at tilskynde til flere beskæftigelsestilskud til denne betydelige ungdomsgruppe, således at de i øget omfang inddrages og realiserer deres samfundsmæssige potentiale;

103.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at støtte oplysningskampagner om uddannelsesmuligheder for handicappede unge, f.eks. projektet »Exchange Ability«, der er udviklet af Det Europæiske Handicapforum og netværket af Erasmus-studerende;

104.  understreger, at Eurofounds arbejdsprogram 2009-2012 omfatter det konkrete projekt »Aktiv integration for unge med handicap eller helbredsproblemer«, og påpeger den afgørende rolle, som udfyldes af uddannelsescentre, der tilbyder uddannelse i sociale og erhvervsmæssige kvalifikationer for unge, der er handicappede eller er vokset op på institutioner; opfordrer til, at der ydes støtte til opbygningen og anvendelsen af disse uddannelsescentre i det nødvendige omfang;

105.  mener, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger til at belyse situationen på nationalt plan og EU-plan vedrørende unge, der er uden arbejde og ikke er i gang med en uddannelse; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med medlemsstaterne om at indkredse årsagerne til marginaliseringen af unge og foreslå foranstaltninger til at reintegrere dem og til at løse problemet ved i løbet af de kommende ti år at opfylde de relevante målsætninger, hvad angår EU-arbejdstagernes beskæftigelses- og konkurrenceevne og nedbringelse af skolefrafaldsprocenten;

106.  betoner, at praktikophold er en hensigtsmæssig hjælp til at træffe de rette karrierevalg på alle trin i forløbet til valg af erhverv, og gør atter opmærksom på nødvendigheden af, at der fastsættes minimumsstandarder for praktikophold, f.eks. vedrørende indkomst og sociale rettigheder, herunder social beskyttelse og socialsikringsordninger, med henblik på at forbedre praktikopholdenes kvalitet og sikre, at de har uddannelsesmæssig værdi;

107.  gentager, at praktikophold ikke må organiseres på bekostning af rigtige jobs, og at deres varighed skal være nøje begrænset; understreger, at der er hårdt brug for juridisk bindende EU-kvalitetsrammer for praktikophold omfattende alle former for uddannelse og oplæring med henblik på at forhindre, at praktikanter udnyttes, og at Kommissionen bør fremlægge en handlingsplan med en tidsplan, der omfatter en redegørelse for, hvordan disse kvalitetsrammer vil blive gennemført;

108.  glæder sig over initiativet »Dit første EURES-job« til fremme af beskæftigelsesmobiliteten, der bør knyttes tæt sammen med redskabet til overvågning af ledige stillinger i Europa, således at arbejdstagerne og arbejdsgiverne kan danne sig et omfattende og gennemsigtigt overblik over arbejdsmarkedet i EU og ledige stillinger kan besættes med kompetente personer så hurtigt som muligt; men påpeger, at dette ikke må medføre hjerneflugt fra andre dele af EU;

109.  understreger, at EU's samordnede, aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, såsom offentligt støttede beskæftigelsesprogrammer for unge og skabelse af nye, bæredygtige og gode jobs med ordentlige lønforhold, nye virksomheder, tiltag til fremme af virksomhedskultur i skolerne, incitamenter til opstart af initiativer, teknisk bistand til iværksættere, administrativ forenkling med henblik på at fremskynde formalitetsprocedurer, lokale servicenetværk til at lette driftsledelse, forbindelser til universiteter og forskningsinstitutter for at fremme innovative produkter og processer, anerkendelse af frivilligt arbejde som arbejdserfaring og fremme af iværksætterånden, alle sammen er essentielle elementer i indsatsen for på vellykket vis at håndtere ungdomsarbejdsløshed og støtte inklusiv vækst;

110.  understreger betydningen af ikke-formel og uformel læring og uddannelse for udviklingen af unge; understreger, at de opnåede færdigheder ikke kun giver de unge mulighed for at træde ind på arbejdsmarkedet, men også sætter dem i stand til at blive aktivt involveret i samfundet og til at tage ansvar for deres eget liv;

111.  understreger, at endemålet med Unge på vej-initiativet ikke kun er at forbedre de europæiske uddannelsessystemer og øge de unges beskæftigelsesegnethed, men også at skabe et socialt miljø, hvor alle unge kan udnytte deres potentiale og få opfyldt deres ambitioner;

o
o   o

112.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0166.
(2) EFT L 17 af 22.1.2010, s. 43.
(3) EUT C 119 af 28.5.2009, s. 2.
(4) EUT C 135 af 26.5.2010, s. 2 og s. 8.
(5) EUT C 326 af 3.12.2010, s. 9.
(6) CdR 292/2010.
(7) SOC/395.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik