Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2307(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0169/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0169/2011

Συζήτηση :

PV 12/05/2011 - 9
CRE 12/05/2011 - 9

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2011 - 12.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0230

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 431kWORD 156k
Πέμπτη 12 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο
'Νεολαία σε κίνηση' - ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
P7_TA(2011)0230A7-0169/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με «Νεολαία σε κίνηση» - ένα πλαίσιο για τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (2010/2307 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2010 με τίτλο «Μια νέα ώθηση για ευρωπαϊκή συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υποστήριξη της στρατηγικής »Ευρώπη 2020«» (COM(2010)0296),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Νεολαία σε κίνηση: Μια πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων των νέων με στόχο την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2010)0477),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη «Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία – Επένδυση και ενδυνάμωση»(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2009 για το ευρωπαϊκό έτος εθελοντικών δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»)(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 σχετικά με την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και για τις ικανότητες που υποστηρίζουν τη διά βίου μάθηση και για την πρωτοβουλία «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας»(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τη νέα στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη, και ιδίως το σημείο που επιβεβαιώνει τους πρωταρχικούς στόχους για βελτίωση των βαθμίδων εκπαίδευσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2010 για την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», στα οποία αναγνωρίζεται η σημασία μιας πιο ολοκληρωμένης και διατομεακής προσέγγισης που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι(5),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 28ης Ιανουαρίου 2011(6), και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής και Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 15ης Μαρτίου 2011(7) σχετικά με την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση»,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 166 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0169/2011),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΕ 2020» οι γνώσεις και δεξιότητες των νέων είναι ουσιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων της έξυπνης, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «Νεολαία σε κίνηση», μια εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «ΕΕ 2020», αποσκοπεί να καταστήσει πιο ελκυστική την ανώτερη εκπαίδευση στην Ευρώπη, να αναβαθμίσει τη συνολική ποιότητα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της κινητικότητας σπουδαστών και εργαζομένων με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση υφιστάμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική ΕΕ 2020 δηλώνει ότι «πρέπει να έχουν όλοι οι νέοι της Ευρώπης, έως το 2020, τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδρομής τους σε άλλα κράτη μέλη»,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νεολαία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην επίτευξη των πέντε πρωταρχικών στόχων της ΕΕ για το 2020: απασχόληση, έρευνα και καινοτομία, κλίμα και ενέργεια, εκπαίδευση και καταπολέμηση της φτώχειας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «Νεολαία σε κίνηση» ενισχύει την υφιστάμενη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία (COM(2009)0200) εφοδιάζοντας τους νέους με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται για την εργασία και τη ζωή,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι έχουν πληγεί δριμύτατα από την κρίση και ότι τo ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ υπερβαίνει το 20 %, ήτοι είναι διπλάσιο του αντίστοιχου μέσου όρου για τους ενήλικες, σε ορισμένα κράτη μέλη μάλιστα υπερβαίνει το 40 %,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό της ανεργίας των νέων ύψους σχεδόν 21 % συνιστά μία από τις πιεστικότερες προκλήσεις που τίθενται στην Ευρώπη,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της οικονομικής κρίσης, τα κράτη μέλη περικόπτουν τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, γεγονός που πλήττει άμεσα τις προοπτικές των νέων για το μέλλον, ενώ παράλληλα η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια εντεινόμενη δημογραφική πρόκληση όσον αφορά την επίτευξη των επιπέδων ανάπτυξης που χρειάζεται,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το οικονομικό κόστος των κατωτέρων του απαιτουμένου επιδόσεων στην εκπαίδευση είναι σημαντικά υψηλότερο από το κόστος της χρηματοπιστωτικής κρίσης,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση τόνισε την ανάγκη για μεταρρύθμιση στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας και τη ζωτική σημασία που έχουν τα υψηλής ποιότητας συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως στήριγμα αυτών των μεταρρυθμίσεων, για να είναι καλύτερα προετοιμασμένη η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπεία της σταδιακής μείωσης των δημόσιων επενδύσεων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και της επακόλουθης αύξησης των διδάκτρων ή/και της μείωσης των κοινωνικών παροχών και των σπουδαστικών επιχορηγήσεων, διαρκώς μεγαλύτερος αριθμός σπουδαστών εγκαταλείπουν το πανεπιστημιακό σύστημα, γεγονός το οποίο οδηγεί σε περαιτέρω διεύρυνση του κοινωνικού χάσματος,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί στρατηγικό μέσο για την εξασφάλιση της επιτυχούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των κοινωνιών μας,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα στοιχεία Europass παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των νέων που εκφράζουν την επιθυμία να ταξιδεύσουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε για εκπαιδευτικούς είτε για επαγγελματικούς σκοπούς,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση είναι θεμελιώδους σημασίας για την προώθηση του δυναμικού σε δημιουργικότητα και καινοτομία που αντιπροσωπεύουν οι νέοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση παρέχει στους ανθρώπους τα απαραίτητα εργαλεία για τη διανοητική τους ανάπτυξη, την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την προσωπική τους ανάπτυξη και την ανάληψη κοινωνικού και πολιτικού ρόλο από αυτούς,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με έρευνες η κινητικότητα συμβάλλει στο να αισθάνεται κανείς πολίτης της Ευρώπης και στη συμμετοχή του στις δημοκρατικές διεργασίες,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσβαση στα προγράμματα κινητικότητας πρέπει να έχουν όχι μόνον οι φοιτητές πανεπιστημίου αλλά και οι νέοι με χαμηλό επίπεδο προσόντων, καθόσον αυτή η πρόσβαση μπορεί να βελτιώσει τις δυνατότητές τους στην αγορά εργασίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα προγράμματα κινητικότητας πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι νέοι, ανεξαρτήτως του είδους εκπαίδευσης που έχουν επιλέξει,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των νέων που μπορούν να μεταβούν στο εξωτερικό για σπουδή και εργασία, συγκεκριμένα στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ, δεν αυξάνεται με μεγάλη ταχύτητα,

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την πρώτη δεκαετία της η διαδικασία της Μπολόνια αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων της προς ανάπτυξη του χώρου ανώτερης εκπαίδευσης της Ευρώπης,

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την πρόληψη του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας για τους νέους όσο και για τη βελτίωση και διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας,

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση από την εκπαίδευση και κατάρτιση στην επαγγελματική ζωή αποτελεί για τους νέους μείζονα πρόκληση,

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθελοντισμός συνιστά σημαντική ευκαιρία για την απόκτηση περισσότερων δεξιοτήτων μέσω άτυπης και ανεπίσημης μάθησης, την ανάληψη κοινωνικής ευθύνης, τη συνειδητοποίηση της σημασίας που έχει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη συμμετοχή σε πολλούς τομείς υπό την ιδιότητα του ενεργού Ευρωπαίου πολίτη, ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011,

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις νέων αποτελούν βασικούς φορείς ανεπίσημης εκπαίδευσης, συμπληρωματικής προς την επίσημη εκπαίδευση, η οποία είναι ουσιώδης για τον εφοδιασμό των νέων με δεξιότητες και ικανότητες για να καταστούν ενεργοί πολίτες και να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της διαδικασίας αυτής οι οργανώσεις νέων συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να συμμετέχουν οι νέοι και οι ποικίλες οργανώσεις νέων που τους εκπροσωπούν στη διεργασία λήψης αποφάσεων ώστε να τους δίδεται δυνατότητα να ενστερνισθούν τα τεκταινόμενα και να εξασφαλίζεται η ενεργός συμβολή τους με ιδέες σε μια στρατηγική για τη νεολαία,

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής και η δημιουργία πολιτών με συνείδηση της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας,

Γενικά σχόλια και οικονομική υποστήριξη

1.  χαιρετίζει τη «Νεολαία σε κίνηση» ως πολιτική πρωτοβουλία προς ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την κινητικότητα και την απασχόληση των νέων και ως κίνητρο για να επιτύχουν τα κράτη μέλη τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020·

2.  τονίζει ότι η «Νεολαία σε κίνηση» ενθαρρύνει τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα να θέσουν υψηλότερα πρότυπα προάγοντας μεγαλύτερη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά τον κόσμο και επισημαίνει ότι η συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ θα μπορούσε να αποβεί ιδιαίτερα επωφελής εν προκειμένω·

3.  επισημαίνει ότι η επένδυση στην εκπαίδευση είναι αναμφίβολα απαραίτητη για βιώσιμη αύξηση της οικονομίας και ανάπτυξη και ότι ακόμη και σε εποχές οικονομικής κρίσης η χρηματοδότηση προγραμμάτων υπέρ της νεολαίας και της εκπαίδευσης δεν πρέπει να θεωρείται κόστος που πρέπει να καταβληθεί στο παρόν αλλά επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης·

4.  υπογραμμίζει ότι ο στόχος όλων των πρωτοβουλιών για τη νεολαία πρέπει να είναι να οδηγούν τους νέους κατά τρόπον ώστε να ενσωματωθούν με επιτυχία στην κοινωνία και να τους προετοιμάζουν σε συνεχή βάση για την Ευρώπη του μέλλοντος, πράγμα το οποίο σημαίνει επίσης να τους παρέχουν ευκαιρίες για να επιδίδονται σε κοινωνικές δραστηριότητες και να τους βοηθούν να διαμορφώσουν την κοινωνία και να καθιστούν δυνατό για όλα τα νεαρά άτομα να αντλούν τα οφέλη της σχολικής φοίτησης, της ανώτερης και ανεπίσημης εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της περαιτέρω κατάρτισης που τονίζουν το πώς να ανταποκρίνεται κανείς στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης κοινωνίας, με σκοπό να καθίσταται ευκολότερο για τους νέους να επιτύχουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας·

5.  υπογραμμίζει ότι η κρίση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την επιβολή περικοπών στην εκπαίδευση, καθόσον η ανώτερη εκπαίδευση για τους νέους είναι απαραίτητη για να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις της κρίσης·

6.  αποδοκιμάζει το ότι σύμφωνα με την Επιτροπή τα σε εθνικό επίπεδο προγράμματα που έχουν καταρτίσει τα κράτη μέλη ως περαιτέρω συμβολή στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020 είναι ανεπαρκή·

7.  αναγνωρίζει ότι η απασχολησιμότητα των σπουδαστών πρέπει να συγκαταλέγεται μεταξύ των στόχων της ανώτερης εκπαίδευσης, αλλά επισημαίνει ότι η τελευταία πρέπει να προάγει τη δημιουργικότητα και τις δυνατότητες καινοτομίας των νέων και να τους βοηθεί στη διανοητική και κοινωνική τους ανάπτυξη·

8.  αναγνωρίζει ότι η επιτυχία της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υλοποίηση των βασικών της δράσεων από τα κράτη μέλη· ως εκ τούτου ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και να αναλύει τα καίρια ζητήματα κατά την υλοποίηση, με σκοπό να βοηθήσει τα κράτη μέλη και να εξασφαλίσει καλύτερο συντονισμό μεταξύ τους·

9.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την αποτελεσματικότητα των βασικών δράσεων της «Νεολαίας σε κίνηση» και την πρόοδο που σημειώνεται στα κράτη μέλη·

10.  παροτρύνει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να θεσπίσουν διαρθρωμένο διάλογο στο πεδίο της εκπαίδευσης εντός του πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης 2020 για να επιτευχθεί πλήρης συμμετοχή των οργανώσεων των νέων, τούτο με σκοπό το να δίδεται συνέχεια στη «Νεολαία σε κίνηση» σε συνεργασία με τους νέους και να συζητούνται οι προτεραιότητες και δράσεις για τους νέους, παρέχοντας σε αυτούς σημαντικότερο ρόλο στη διεργασία λήψης αποφάσεων σχετικά με ζητήματα που τους αφορούν·

11.  καλεί την Επιτροπή στην πρόταση νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που θα διατυπώσει να προβαίνει σε σταδιακή αύξηση των επενδύσεων σε προγράμματα κινητικότητας και νεολαίας, όπως είναι η διά βίου μάθηση (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Marie Curie, Erasmus Mundus και Νεολαία εν δράσει υπό την παρούσα μορφή τους, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία· ζητεί την καλύτερη προώθηση αυτών των προγραμμάτων και την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρουν στους δυνητικούς δικαιούχους· ζητεί επίσης να συνεχίσει η Επιτροπή να επενδύει στη συνεργασία με υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες και να υποβάλει πρόταση για τα προσεχούς γενεάς προγράμματα κινητικότητας και νεολαίας σε εναρμόνιση με τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020·

12.  τονίζει ότι η αγορά εργασίας δεν πρέπει να χάσει κανέναν νέο ο οποίος έχει αντιμετωπίσει για διάφορους λόγους προβλήματα στην εμπειρία του στην εκπαίδευση, αλλά αντιθέτως αυτοί οι νέοι πρέπει να τυγχάνουν μεγαλύτερης υποστήριξης, προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους· επισημαίνει ότι η πρόσβαση των νέων στην εκπαίδευση δεν πρέπει να εξαρτάται από την κοινωνική ή οικονομική κατάσταση των γονέων· υπογραμμίζει τη σημασία της οριζόντιας κινητικότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τόσο κατά τη σχολική φοίτηση όσο και κατά την επαγγελματικής κατάρτιση·

13.  τονίζει ότι η κινητικότητα πρέπει να καταστεί περισσότερο ελκυστική και ότι η παρεχόμενη οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να είναι διαδεδομένη και επαρκής, εστιαζόμενη ειδικά στους πλέον μειονεκτούντες· επαναλαμβάνει ότι αυτή η θέση πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· αποβλέποντας στην ενίσχυση της κινητικότητας για κατάρτιση ζητεί να αυξηθεί το μερίδιο του προϋπολογισμού το οποίο προορίζεται για το πρόγραμμα Leonardo·

14.  τονίζει ότι απαιτείται φιλόδοξη χρηματοδότηση για να υπηρετείται ο στόχος του να παρέχεται σε όλους η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μέρος της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους στο εξωτερικό· είναι της γνώμης ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ο στόχος αυτός πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

15.  ζητεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αποσκοπούν στην προώθηση της κινητικότητας να παραταθούν πέραν του 2013 και καλεί την Επιτροπή να προβλέψει αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων που προορίζονται γι' αυτά κατά την εκπόνηση μελλοντικών προγραμμάτων πλαίσιο·

16.  καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει τα δικά της χρηματοδοτικά μέσα για να συνδράμει τους νέους, κάνοντας καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων·

17.  ζητεί από τα κράτη μέλη να προβούν σε μεγαλύτερες επενδύσεις στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, να στηρίξουν οικονομικά την υλοποίηση των προγραμμάτων κινητικότητας της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο και να διασφαλίσουν ή ακόμη να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης εν γένει·

18.  είναι πεπεισμένο ότι το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» είναι καίριας σημασίας για τη συμμετοχή των νέων στην Ευρώπη και ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει να ενισχυθεί και να συνεχισθεί· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να διατηρήσει χωριστό το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» στο επικείμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

19.  τονίζει τη σημασία της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση», η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τη συμμετοχή των νέων στην κοινωνία, και καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που έχει αποκομισθεί από το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει'·

20.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θέσουν ως στόχο την υλοποίηση συνολικής επένδυσης ύψους τουλάχιστον 2 % του ΑΕγχΠ στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στην ετήσια επισκόπηση οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης ως το ελάχιστο που απαιτείται για τις οικονομίες έντασης γνώσεων·

21.  εφιστά την προσοχή στη σημασία των ευέλικτων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι συμβατά με την ταυτόχρονη απασχόληση·

Νεολαία και κινητικότητα

22.  ζητεί την ενεργό συμμετοχή των νέων σε όλα τα στάδια των προγραμμάτων της ΕΕ, από την κατάρτιση έως την υλοποίησή τους·

23.  τονίζει τη σημασία που έχει το να περιλαμβάνονται οι νέοι όχι μόνον στην αγορά εργασίας και την οικονομία, αλλά επίσης στη διαμόρφωση και τον προγραμματισμό του μέλλοντος της Ευρώπης· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει Πράσινο Βιβλίο σχετικά με τη Συμμετοχή των Νέων·

24.  συμφωνεί ότι πρέπει να αναληφθεί δράση έγκαιρα για να μειωθεί η πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής φοίτησης σε ποσοστό χαμηλότερο του 10 %, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής «ΕΕ 2020» με ιδιαίτερη εστίαση στις μειονεκτούσες περιοχές· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου για την ενίσχυση των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τα ποσοστά εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης·

25.  τονίζει ότι πρέπει να μειωθεί δραστικά η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, ως γνωστός παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο για τον μελλοντικό αποκλεισμό τόσο από την απασχόληση όσο και από την κοινωνία· τονίζει ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο πρέπει να αντιμετωπισθεί με πολυδιάστατο τρόπο σε συνδυασμό με κοινωνικά μέτρα για την τόνωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στις μειονεκτούσες περιοχές·

26.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, δεδομένου ότι η κινητικότητα των νέων μπορεί να συμβάλει στη στήριξη δημοκρατικών διεργασιών, να θεσπίσουν ένα πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει στους νέους από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση», προσφέροντας ούτως καλύτερες ευκαιρίες μάθησης στους νέους τόσο των κρατών μελών της ΕΕ όσο και των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

27.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ευνοηθεί εξίσου η κινητικότητα των διδασκόντων και όσων εργάζονται με τους νέους, διότι μπορούν να έχουν καταλυτική επιρροή στους νέους που πλαισιώνουν·

28.  αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των περιφερειακών κυβερνήσεων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στην τόνωση της κινητικότητας·

29.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη επίσης να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή και υποστήριξη στα άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο, στις κατηγορίες νέων με ολιγότερες ευκαιρίες και σε όσους αναζητούν μια «δεύτερη ευκαιρία» για να επιστρέψουν στην εκπαίδευση·

30.  καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει στοιχεία σε εθνικό και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σχετικά με τα πρακτικά εμπόδια που τίθενται στην κινητικότητα και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρση αυτών, για να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας κινητικότητα προσιτή σε όλους, και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ)· είναι της γνώμης ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων για την κινητικότητα τον οποίον προτείνει η Επιτροπή θα ήταν πολύ χρήσιμος για την επίτευξη αυτού του στόχου·

31.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες για την κινητικότητα των νέων, επίσης και σε όμορες με την Ε.Ε. περιοχές·

32.  καλεί την Επιτροπή να λάβει επείγοντα μέτρα για την ενθάρρυνση της κινητικότητας με στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων·

33.  επισημαίνει τη σημασία που έχει η λήψη μέτρων προς εξασφάλιση της κινητικότητας των νέων, περιλαμβανομένων εκείνων από μειονεκτούσες περιοχές, σε κάθε στάδιο της εκπαίδευσής τους, το να υπάρχουν εχέγγυα πλήρους δυνατότητας μεταφοράς των επιχορηγήσεων όταν βρίσκονται στο εξωτερικό, καθώς και η αναγνώριση των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων και των τίτλων σπουδών τους σε όλα τα κράτη μέλη, όπως προτείνεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων·

34.  αναγνωρίζει ότι οι νέοι με αναπηρία, όπως και οι νέοι με παιδιά, πρέπει να λαμβάνουν πρόσθετη στήριξη στο να έχουν πρόσβαση στα υφιστάμενα προγράμματα κινητικότητας και να αποκομίζουν πλήρως τα οφέλη τους συνδυάζοντας κατά τρόπο ισορροπημένο την εκπαίδευση με τον επαγγελματικό και τον ιδιωτικό βίο·

35.  υπενθυμίζει ότι, επιπλέον της διεθνούς κινητικότητας, κρίνεται σκόπιμη η ενθάρρυνση της «εγχώριας διεθνοποίησης» («internationalisation at home»), καθώς και η παροχή στήριξης για τη δημιουργία ενός δικτύου διεθνούς συνεργασίας με αφετηρία το πανεπιστήμιο και τη χώρα προέλευσης του σπουδαστή· τονίζει τις δυνατότητες της εικονικής κινητικότητας των νέων ως στοιχείου συμπληρωματικού της γεωγραφικής κινητικότητας·

36.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η αναγνώριση δεξιοτήτων που αποκτώνται χάρις σε παντός είδους μάθησης, περιλαμβανομένων της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης, και του ρόλου που διαδραματίζουν στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και ζητεί οι δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται κατ' αυτόν τον τρόπο να περιέχονται στον «πίνακα αποτελεσμάτων της κινητικότητας'·

37.  συνιστά την ενθάρρυνση έργων που στηρίζουν τη μεταβίβαση γνώσεων και δεξιοτήτων από τη μια γενιά στην άλλη· εφιστά προσοχή στα οφέλη που μπορούν να αποκομισθούν από τις δεξιότητες και το πολιτισμικό κεφάλαιο της διεθνούς κινητικότητας των σπουδαστών·

38.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει περιεκτική στρατηγική για την προαγωγή της άτυπης εκπαίδευσης και την παροχή στήριξης σε όσους παρέχουν άτυπη εκπαίδευση·

39.  τονίζει τη σημασία της κινητικότητας για την ενδυνάμωση του αισθήματος της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, την τόνωση της ευρωπαϊκής κουλτούρας και των ευρωπαϊκών αξιών του αμοιβαίου σεβασμού, τη διεύρυνση της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική διεργασία και την ανάπτυξη μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής συνιστώσας μεταξύ των νέων·

40.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη να εισαγάγουν την εκμάθηση «της μητρικής συν δύο» γλωσσών σε αρχικό στάδιο της ζωής και ήδη από την αρχική εκπαίδευση των παιδιών· επισημαίνει ότι για όσους δεν γνωρίζουν μια δεύτερη γλώσσα, η κινητικότητα δεν θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα· εφιστά την προσοχή στη σημασία της εκμάθησης των γλωσσών γειτονικών χωρών·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν την κινητικότητα για μόρφωση και απασχόληση: α) αυξάνοντας την σχετική ευαισθητοποίηση και καθιστώντας εύκολη την πρόσβαση στις πληροφορίες για όλους τους ενδιαφερομένους νέους· β) τονίζοντας την προστιθέμενη αξία της κινητικότητας ήδη στα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης· γ) εξασφαλίζοντας την κύρωση των αποτελεσμάτων της μόρφωσης από εμπειρίες κινητικότητας μεταξύ των κρατών μελών· και δ) μειώνοντας τα διοικητικά βάρη και τονώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των σχετικών αρχών σε όλα τα κράτη μέλη·

42.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την κινητικότητα για μόρφωση και απασχόληση: α) ενισχύοντας τα προγράμματα της ΕΕ που αφορούν την εκπαίδευση και τους νέους, όπως Erasmus, Leonardo, Νεολαία σε δράση· β) ενισχύοντας την υλοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών μηχανισμών και εργαλείων, όπως είναι το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) και το Europass (ενιαίο πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων)· και γ) αναπτύσσοντας τα νέα εργαλεία που έχει ήδη εξετάσει, όπως είναι ο ιστότοπος του «Νεολαία σε κίνηση», το δελτίο του «Νεολαία σε κίνηση», το ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων και το πιλοτικό σχέδιο «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES'·

43.  επικροτεί τις βασικές νέες δράσεις της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση», όπως ο ενιαίος και κεντρικός ιστότοπος για την κινητικότητα, μια κάρτα κινητικότητας η οποία θα συμπληρώνει και θα ενισχύει την επιτυχή χρήση των καθιερωμένων καρτών νέων και σπουδαστών, και ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο δεξιοτήτων το οποίο θα προορίζεται να αποτελεί διαδικτυακού χαρτοφυλακίου διά βίου μάθησης, δράσεις που όλες θα αναβαθμίσουν χρήσιμα και ήδη υφιστάμενα εργαλεία της κινητικότητας· ζητεί, επιπλέον, τη βελτίωση της προβολής όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών προγραμμάτων·

Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη και διαδικασία της Μπολόνια

44.  τονίζει τη σημασία της έναρξης ενός νέου, πιο εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια, αντλώντας διδάγματα από τα επιτεύγματά της αλλά και από τα προβλήματά της, και τούτο με σκοπό το να επέλθει περαιτέρω βελτίωση·

45.  καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο εστίασης της «Ατζέντας εκσυγχρονισμού για πανεπιστήμια» και να ανανεώσει τις συναφείς προτεραιότητες ώστε να ανταποκρίνονται σε νέες προκλήσεις, όπως είναι η κοινωνική διάσταση της ανώτερης εκπαίδευσης, η προαγωγή της με επίκεντρο τον σπουδαστή μάθησης και η υποστήριξη των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να φθάσουν στο ποσοστό αναφοράς 40 % για την ολοκλήρωση των σπουδών·

46.  πιστεύει ακράδαντα ότι η αυτονομία των πανεπιστημίων είναι απαραίτητη, αλλά παράλληλα τονίζει την ευθύνη των πανεπιστημίων έναντι της κοινωνίας· καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της ανώτερης εκπαίδευσης·

47.  εφιστά προσοχή στην ανάγκη εξεύρεσης ισορροπίας μεταξύ αφενός των συστημάτων ανώτερης εκπαίδευσης και αφετέρου των αναγκών της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα και της διασύνδεσής τους μέσω των κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών που εφοδιάζουν τον κόσμο με τις ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την κοινωνία και την οικονομία του μέλλοντος·

48.  καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να προαγάγουν και να τονώσουν τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και του ιδιωτικού τομέα για να βελτιωθεί ο διάλογος «πανεπιστημίων - επιχειρήσεων» και να εξασφαλισθεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ των τριών στοιχείων του τριγώνου της γνώσης, ήτοι της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας·

49.  τονίζει τη σημασία των υφισταμένων προγραμμάτων χρηματοδότησης της έρευνας και καινοτομίας δυνάμει του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και ανάπτυξη και της πολιτικής συνοχής , καθώς και της επίτευξης καλύτερου συντονισμού με μέτρα στον τομέα της εκπαίδευσης· θεωρεί επίσης ότι η συνεργασία πέραν των συνόρων αποτελεί βασική συνιστώσα για την επιτυχία της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση'· καλεί συνεπώς τους ενδιαφερόμενους κύκλους συμφερόντων να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρονται δυνάμει του στόχου »Εδαφική συνεργασία' της πολιτικής συνοχής·

50.  τονίζει τη σημασία δημιουργίας ευέλικτων διευθετήσεων κατάρτισης, όπως είναι το ανοικτό πανεπιστήμιο και η μεγαλύτερη χρήση επιγραμμικών δυνατοτήτων περαιτέρω εκπαίδευσης, με τις οποίες να παρέχεται σε όλους τους νέους πρόσβαση σε υψηλών προδιαγραφών προηγμένη εκπαίδευση και να εξασφαλίζεται ότι δεν θα αποκλείονται από αυτή τη δυνατότητα για λόγους απόστασης ή ωραρίων· θεωρεί ότι, δεδομένης της καθυστερημένης εισόδου των νέων στην αγορά απασχόλησης και των προβλημάτων εξασφάλισης της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν κατάλληλες προϋποθέσεις για το συνδυασμό σπουδών και εργασίας·

51.  ενθαρρύνει τα πανεπιστήμια να ευθυγραμμίσουν τα προγράμματα και τις δομές τους περισσότερο προς τις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών και να επιδιώκουν νέες μεθόδους συνεργασίας με εταιρείες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ενθαρρύνοντας τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και τις χορηγίες και προωθώντας και στηρίζοντας παράλληλα την επιχειρηματικότητα των νέων·

52.  επισημαίνει την ανάγκη ανάπτυξης πανεπιστημιακών προγραμμάτων για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των σπουδαστών μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και με τη δημιουργία σημείων επαφής με οικονομικούς παράγοντες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη στήριξη καινοτόμων έργων·

53.  τονίζει τη σημασία της προώθησης της επιχειρηματικότητας και της παροχής βοήθειας στους νέους για την ίδρυση της δικής τους επιχείρησης καθώς και της προώθησης και διεύρυνσης του προγράμματος Erasmus για Νεαρούς Επιχειρηματίες· συνιστά ως εκ τούτου την υλοποίηση μιας ενημερωτικής εκστρατείας της ΕΕ στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που θα καλύπτει την επιχειρηματικότητα, το κεφάλαιο εκκίνησης, τη φορολογία των νεοσύστατων επιχειρήσεων και τη στήριξη της συνεχούς κατάρτισης·

54.  παροτρύνει την Επιτροπή να δημιουργήσει βάση δεδομένων για καινοτόμα έργα η οποία να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ έργων που έχουν ήδη δοκιμαστεί και ελεγχθεί από κράτη μέλη ή πανεπιστήμια, με σκοπό να διευκολυνθεί η σύνδεση των αποφοίτων με τις επιχειρήσεις και να διασφαλισθεί η άμεση πρόσβαση των αποφοίτων στον κόσμο της εργασίας·

55.  αναγνωρίζει την αξία της χορήγησης επιχορηγήσεων σπουδών σε σπουδαστές από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα·

56.  προτείνει αντί για το παγκόσμιο σύστημα κατάταξης των πανεπιστημίων να θεσπίσει η Επιτροπή ένα σύστημα που θα βασίζεται σε πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, τα οποία θα πρέπει μεταξύ άλλων να ενημερώνουν τακτικά την κοινή γνώμη σχετικά με την απασχολησιμότητα των σπουδαστών σε κάθε πρόγραμμα και με τις δυνατότητες για κινητικότητα·

57.  παροτρύνει την Επιτροπή να καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, παρέχοντας μεγαλύτερη στήριξη για την κινητικότητα των νέων ερευνητών, για να προαχθεί η ευρωπαϊκή αριστεία στον τομέα της έρευνας·

58.  πιστεύει ότι τα κράτη μέλη χρειάζεται να εξασφαλίσουν ότι διατίθεται ένα σύστημα επιχορηγήσεων που να καθιστά δυνατή την ισότιμη πρόσβαση των νέων ανδρών και γυναικών στην ανώτερη εκπαίδευση, με στόχο την πρόληψη της επανεμφάνισης ανισοτήτων, και με ιδιαίτερη έμφαση στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

59.  καλεί τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν και να αυξήσουν την ελκυστικότητα και την ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις υφιστάμενες και μελλοντικές ανάγκες της μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας, η οποία έως το 2020 θα απαιτεί νέες γνώσεις και δεξιότητες με διπλώματα που θα πρέπει να αναγνωρίζονται αμοιβαία σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει εν προκειμένω τη μεγάλη επιτυχία των διττών εκπαιδευτικών συστημάτων στα αντίστοιχα κράτη μέλη·

60.  τονίζει ότι η προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων και των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στις μελλοντικές απαιτήσεις δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παράγοντες για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και, ως εκ τούτου, η μετάβαση από το σχολείο, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ή την ανώτερη παιδεία στην απασχόληση πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένη και πρέπει να ακολουθεί αμέσως μετά την εκπαίδευση ή την κατάρτιση· εκφράζει την άποψη ότι χρειάζεται να ενθαρρύνεται η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των οργανώσεων νέων, των διαφόρων τομέων της αγοράς εργασίας και των εργοδοτών, π.χ., με ειδικούς σε διάφορους τομείς που θα δίδουν διαλέξεις ή σεμινάρια για να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τη μελλοντική τους εργασία·

61.  τονίζει ως εκ τούτου τη μείζονα σημασία που έχει η αποτελεσματική υλοποίηση της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή εγγύηση για τους νέους» και το να καταστεί αυτή εργαλείο για την ενεργό ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας· τονίζει ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν έως τώρα προβεί σε πειστική δέσμευση για την υλοποίηση της «Ευρωπαϊκής εγγύησης για τους νέους» και τα καλεί να σπεύσουν να το πράξουν·

62.  θεωρεί ότι η κινητικότητα για την απόκτηση νέων ικανοτήτων αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων, την προσωπική ανάπτυξη και την ενεργό δραστηριοποίηση των νεαρών ατόμων ως πολιτών· εκφράζει την άποψη ότι η εθελοντική κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής και επαγγελματικής κατάρτισης, η περαιτέρω επιμόρφωση και η ανώτατη εκπαίδευση θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ενισχυθεί για όλα τα νεαρά άτομα, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και εθνοτική προέλευσή τους, τον τύπο εκπαίδευσης ή κατάρτισης που έχουν λάβει και τις αναπηρίες τους, τα προβλήματα υγείας ή το πού ευρίσκονται γεωγραφικά, και θα πρέπει να ενθαρρύνεται μέσω επαγγελματικής καθοδήγησης και παροχής συμβουλών που να είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

63.  τονίζει ότι η κινητικότητα δεν πρέπει να οδηγήσει στη μείωση των κοινωνικών προδιαγραφών στη χώρα υποδοχής· τονίζει τη σημασία της αυξημένης κινητικότητας στον τομέα της αμοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων της σχολικής, επαγγελματικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καθώς και των προσόντων που αποκτώνται με περιόδους περαιτέρω κατάρτισης εντός της ΕΕ·

64.  ζητεί τη σωστή υλοποίηση των ECVET, EQF και ECTS· καθιστά σαφές ότι η απόδειξη αμοιβαίας αναγνώρισης πρέπει να χορηγείται εντός 12μήνου από την ημερομηνία απόκτησης των προσόντων· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά μέσω των σχετικών δεικτών κινητικότητας·

65.  τονίζει τη σημασία που έχει η υποστήριξη και περαιτέρω ενίσχυση της κινητικότητας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων μαθητείας, μέσω της παροχής στους σπουδαστές και τους μαθητευόμενους ΕΕΚ πληροφοριών, συμβουλών, καθοδήγησης και δομών υποδοχής όταν ευρίσκονται στο εξωτερικό· επισημαίνει ιδιαίτερα την ανάγκη δημιουργίας εταιρικών σχέσεων με τα κέντρα κατάρτισης και τις οργανώσεις επιχειρήσεων, με στόχο τη διασφάλιση δυνατοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας και την ένταξή τους ως αναπόσπαστων μερών στις εκπαιδευτικές σταδιοδρομίες·

66.  επισημαίνει τις δυσκολίες που χαρακτηρίζουν τη μετάβαση στην ανώτερη εκπαίδευση από την ΕΕΚ και τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να προσαρμοστούν για να διευκολύνεται αυτή η μετάβαση·

67.  τονίζει ότι παρέχοντας γνώσεις και δεξιότητες στους νέους τόσο η ΕΕΚ όσο και η ανώτερη εκπαίδευση και κατάρτιση μπορούν να ενισχύσουν τα κίνητρα και την αισιοδοξία των νέων, καθώς και να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους·

Η μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην εργασία

68.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την εθελοντική εργασία, παρέχοντας, επί παραδείγματι, μια σταθερή νομική βάση για την εθελοντική εργασία και αναγνωρίζοντάς την ως πραγματικό χρόνο εργασίας, καθιστώντας την, συνεπώς, μια έγκυρη επιλογή για τους νέους, ειδικότερα δε σε περίοδο ανεργίας·

69.  τονίζει έντονα ότι η ομαλή είσοδος των νέων στην αγορά εργασίας εξαρτάται κυρίως από τον εκσυγχρονισμό των ιδρυμάτων ΕΕΚ και των πανεπιστημίων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διδακτέα ύλη, με σκοπό να εξασφαλίζεται η ποιότητα της διδασκαλίας και ότι τα προγράμματα σπουδών τους ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

70.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να καταστούν τα ωρολόγια προγράμματα των πανεπιστημίων περισσότερο ευέλικτα για τους σπουδαστές που έχουν ήδη ενταχθεί στην αγορά εργασίας και επιθυμούν να σπουδάζουν ταυτόχρονα·

71.  τονίζει ότι οι νέοι που εργάζονται πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, δυνατότητα που θα τους επιτρέπει να αποκτούν κατάρτιση ενόσω δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, και ότι η πολιτική της συνεχούς εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης καθώς και της επαγγελματικής εξέλιξης πρέπει να υποστηρίζεται από την έναρξη ήδη της επαγγελματικής ζωής και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παροτρυνθούν στο να θεσπίσουν ανεξάρτητα συστήματα για την παροχή συμβουλών σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι η επιμόρφωση θα καταστεί ο κανόνας·

72.  τονίζει ότι η αρχική υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση που καλύπτει όλους τους κλάδους και επαγγέλματα αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης των νέων και εγγυάται την ύπαρξη καλά καταρτισμένου δυναμικού στις επιχειρήσεις· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατάλληλους φορείς εποπτείας για να εξασφαλίσουν ότι παρέχεται υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση·

73.  στηρίζει θερμά τον στόχο της ΕΕ να ανέλθει στο 40 % το ποσοστό των νέων που ολοκληρώνουν τριτοβάθμια ή ισότιμη (ήτοι ανώτερη και επαγγελματική) εκπαίδευση·

74.  τονίζει τη σημασία των εργαλείων καθοδήγησης για νέους, για να τους βοηθούν στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως τα ανώτερα επίπεδα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, τούτο να λαμβάνουν καλύτερη προετοιμασία για την ομαλή μετάβασή τους στον ενεργό βίο· είναι της γνώμης ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζουν η οικογένεια και ο κοινωνικός και σχολικός περίγυρος των νέων στην καθοδήγησή τους όσον αφορά τις επιλογές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και την εξεύρεση επαγγελματικής απασχόλησης· επισημαίνει ότι για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις η παροχή εξατομικευμένης στήριξης, υπό τη μορφή της παροχής συμβουλών προς τους νέους που επιλέγουν μια επαγγελματική σταδιοδρομία και αρχίζουν να εργάζονται·

75.  καλεί τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εισαγάγουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης υψηλής ποιότητας και με αρμόζουσα αμοιβή στα προγράμματα σπουδών, εάν ενδείκνυται, για να δίδεται η δυνατότητα στους νέους να προετοιμασθούν για τον επαγγελματικό βίο και ειδικότερα για να τους δίδεται η δυνατότητα πρόσβασης σε θέσεις εργασίας που απαιτούν υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων· επισημαίνει ότι αυτές οι περίοδοι άσκησης δεν πρέπει να υποκαθιστούν θέσεις πλήρους απασχόλησης και πρέπει να συνοδεύονται από επαρκείς αποδοχές και κοινωνική προστασία, τονίζει δε πόσο αναγκαίο είναι να αναγνωρίζονται αυτές οι περίοδοι άσκησης από την αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πολιτικές που προωθούν την πρόσληψη νέων·

76.  καλεί την Επιτροπή να προωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτοβουλίες προς αναγνώριση των περιόδων πρακτικής άσκησης ως περιόδων επαγγελματικής δραστηριότητας για την κοινωνική ασφάλιση, όπως ήδη το πράττουν ορισμένα κράτη μέλη·

77.  θεωρεί ζωτικής σημασίας τη στήριξη πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα που απευθύνονται στους νέους, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική ένταξη·

78.  επισημαίνει την ανάγκη για την χρήση της ευρωπαϊκής ιστορίας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού ως κατεξοχήν εργαλείων για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

79.  φρονεί ότι τα υψηλής ποιότητας συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των ευκαιριών εύρεσης ικανοποιητικής εργασίας από τους νέους, στοιχείο το οποίο θα ενισχύσει συνακολούθως την εμπιστοσύνη των νέων στο μέλλον, θα τονώσει τη δημιουργικότητά τους και κατ' αυτόν τον τρόπο θα συμβάλει στην ευημερία της κοινωνίας·

80.  αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης στο πεδίο της κατάρτισης και κινητικότητας· εκφράζει την άποψη ότι οι αρμοδιότητες και η εμπειρία που έχουν πρέπει να θεωρούνται ως συμπληρωματικά στοιχεία της δράσης της ΕΕ· τονίζει ότι για να επιτύχει τους στόχους της η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει μια προσέγγιση εταιρικής σχέσης, κυρίως με τις αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης·

Κατάσταση απασχόλησης για τους νέους άτομα

81.  υπογραμμίζει ότι η κατάσταση απασχόλησης για τους νέους εξαρτάται από το σύνολο των οικονομικών πολιτικών· προτρέπει τα κράτη μέλη να στραφούν προς τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· επισημαίνει ότι τα μέτρα λιτότητας, π.χ. περικοπές στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, δεν θα βοηθήσουν τους νέους και θα μπορούσαν ενδεχομένως να βλάψουν την κοινωνία και την οικονομία μακροπρόθεσμα·

82.  τονίζει ότι πρέπει να επιτευχθεί στενή σύνδεση μεταξύ των εμβληματικών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν να αντιμετωπίσουν την ανεργία, όπως «Νεολαία σε κίνηση» και «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας'· πιστεύει ότι οι κοινωνικοί εταίροι, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και οι οργανώσεις των νέων πρέπει να συμμετέχουν στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης στρατηγικής για τη μείωση της ανεργίας των νέων, η οποία πρέπει να προβλέπει μια αμοιβαία, επίσημη αναγνώριση και πιστοποίηση σε όλη την ΕΕ των δεξιοτήτων που καταγράφονται ως επίσημα και ανεπίσημα προσόντα – σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα ΕΠΕΠ – και που έχουν αποκτηθεί σε επίσημες, άτυπες και ανεπίσημες μαθησιακές συνθήκες·

83.  τονίζει ότι ως αποτέλεσμα της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσεως, η ανεργία των νέων – της οποίας οι αιτίες, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ΙLO), δεν οφείλονται στο ύψος των εισοδημάτων και του μη μισθολογικού κόστους, στα δικαιώματα συμμετοχής ή τα πρότυπα κοινωνικής προστασίας – συνιστά μείζονα πρόκληση σε ολόκληρη την ΕΕ και δεν έχει μέχρι σήμερα αντιμετωπισθεί επαρκώς από την ΕΕ και τα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι η ανεργία σε νεαρή ηλικία θέτει το άτομο σε ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο φτώχειας μακροπρόθεσμα· τονίζει την ανάγκη για θέσεις εργασίας ποιότητας με στόχο να εμποδιστούν τα νεαρά άτομα από το να ευρεθούν στην κατηγορία των φτωχών εργαζόμενων·

84.  τονίζει ότι οι συμβάσεις απασχόλησης και εκπαίδευσης πρέπει να παρέχουν κοινωνικά δικαιώματα για όλους από την πρώτη ημέρα του συμβολαίου· απορρίπτει κάθε πρόταση που αποσκοπεί στην μη τήρηση της ανωτέρω αρχής· υπογραμμίζει ότι οι περίοδοι προειδοποίησης για λήξη της απασχόλησης δεν θα πρέπει να γίνουν συντομότερες, ότι θα πρέπει να ισχύουν οι διευθετήσεις που έχουν καθορισθεί σε συλλογικές συμφωνίες και νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν για τους τακτικούς υπαλλήλους και ότι οι νέοι θα πρέπει να απολαμβάνουν χωρίς περιορισμούς από την πρώτη ημέρα τα δικαιώματα συμμετοχής καθώς και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι·

85.  ζητεί να θεσπισθεί ένα πλαίσιο της ΕΕ που θα καθορίζει δικαιώματα και διευθετήσεις προστασίας για ιδιότυπες και μη ασφαλείς θέσεις απασχόλησης κατά τρόπο συνεπή προς την αρχή της επικουρικότητας·

86.  υπογραμμίζει ότι οι νέοι πρέπει να προστατεύονται από διακρίσεις στον τόπο εργασίας, συγκεκριμένα όσον αφορά την ηλικία και την επαγγελματική εμπειρία, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας 2000/78/ΕΚ· καλεί όλα τα κράτη μέλη να εκπονήσουν μια εθνική στρατηγική για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ανεργίας των νέων·

87.  τονίζει ότι το κύριο μέλημα των νέων είναι να είναι αυτόνομοι, να έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και στην υπό αξιοπρεπείς συνθήκες στέγαση έναντι λογικής τιμής, ενώ θα είναι σε θέση ταυτόχρονα να καταρτίζονται, να εργάζονται και να εξελίσσονται· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να άρουν τις διακρίσεις που συνδέονται με την ηλικία όσον αφορά την πρόσβαση στα καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης·

88.  επαναλαμβάνει τη σημασία συγκεκριμένων, επαληθεύσιμων στόχων που θα συνδυάζονται με επαρκείς οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για τη μείωση της ανεργίας των νέων· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να δεσμευθούν στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρύθμισης να αυξήσουν το ποσοστό απασχόλησης για τα νεαρά άτομα ηλικίας 15-25 ετών κατά 10 % έως το έτος 2014 και να αυξήσουν το ποσοστό απασχόλησης των νέων (για εκείνους που είναι εκτός εκπαιδευτικού συστήματος) στο 75 % έως το 2020·

89.  σημειώνει ότι, επειδή περίπου 35 % όλων των θέσεων απασχόλησης που θα καταστούν διαθέσιμες από σήμερα έως το 2020 θα απαιτούν υψηλά προσόντα συνδυασμένα με την ικανότητα προσαρμογής και καινοτομίας, πρέπει να καταβληθούν εντατικές προσπάθειες για να αυξηθεί το ποσοστό των ατόμων ηλικίας μεταξύ 30 και 34 ετών με πτυχίο πανεπιστημίου ή ισότιμα προσόντα τουλάχιστον στο 40 %·

90.  αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση των ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών, ενώ η Επιτροπή πρέπει να στηρίζει και να παρακολουθεί τη δράση σε εθνικό επίπεδο μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού (OMC)· εκφράζει την άποψη ότι οι ομάδες στόχοι και οι δείκτες που προτείνονται από την Επιτροπή στην πρωτοβουλία πρέπει να τυγχάνουν παρακολούθησης και ότι η πρόοδος που σημειώνεται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης πρέπει να μετρείται με σαφείς δείκτες·

91.  είναι της γνώμης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να παρέχουν όσον το δυνατό περισσότερες πληροφορίες, επιλογές και κατάρτιση για να βοηθούνται οι νέοι να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους, πιστεύει όμως ακράδαντα ότι τούτο επιτυγχάνεται καλύτερα με άτομα που αναπτύσσουν δράση επί τόπου, σε κλίμακα τοπικής αυτοδιοίκησης σε έκαστο κράτος μέλος·

92.  είναι της γνώμης ότι πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών καθοδήγησης σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού· τονίζει πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό, τη διοργάνωση, την παροχή στην πράξη και τη χρηματοδότηση αυτών των υπηρεσιών για να εξασφαλίζεται ότι αυτές οι υπηρεσίες είναι σε συντονισμό με την αγορά εργασίας και παρέχονται αποτελεσματικά·

93.  υπογραμμίζει την από πλευράς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σημασία που έχει η παροχή βοήθεια στους νέους ώστε να προβούν σε σωστές επιλογές όσον αφορά την καριέρα τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τόσο της εθνικής όσο και της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, και επισημαίνει ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να συνοδεύονται από σχετικές περιόδους μαθητείας·

94.  εκφράζει την άποψη ότι οι επιλογές επαγγέλματος εξακολουθούν να βασίζονται στο φύλο και ότι τούτο συνιστά παράγοντα που επιτείνει την ανισότητα των φύλων· τονίζει ότι αυτό έχει αντίκτυπο τόσο στην ανεργία των γυναικών όσο και στη φτώχεια· υπογραμμίζει ότι παρόμοιες διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο πρέπει να υπερκερασθούν·

95.  τονίζει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να παρουσιασθεί περιεκτική επισκόπηση των δυνατών πορειών εκπαίδευσης και κατάρτισης και, αργότερα, επιλογών σταδιοδρομίας, π.χ. με τη βοήθεια συμβούλων για την ισότητα, και ότι η προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί έγκαιρα για να προκαλέσει το ενδιαφέρον και να στηρίξει τις νέες, ειδικότερα στους τομείς των μαθηματικών, πληροφορικής, φυσικών επιστημών και τεχνολογίας (MINT) και σε τομείς στρατηγικής σημασίας από απόψεως επαγγελματικής εξέλιξης, όπως επίσης τους νέους σε επαγγέλματα που αφορούν την εκπαίδευση, την παροχή μέριμνας και τα κοινωνικά επαγγέλματα·

96.  υπογραμμίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα για να ενθαρρυνθεί το δυναμικό που αντιπροσωπεύουν τα νεαρά κορίτσια και οι νέες γυναίκες, συγκεκριμένα με ειδικά προγράμματα υποστήριξης που θα ευνοούν την προετοιμασία των νεαρών κοριτσιών για επαγγέλματα στον επιστημονικό και τεχνικό τομέα·

97.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΤΕπ στην εκπόνηση προγραμμάτων χρηματοδότησης για τους φοιτητές και την υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης μεταξύ των νέων· πιστεύει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να διαδραματίζει έναν σημαντικότερο ρόλο επενδύοντας επιλεκτικά σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας στα κράτη μέλη και ειδικότερα σε επιχειρήσεις οι οποίες καταβάλλουν τις μεγαλύτερες προσπάθειες για να προσλάβουν νεαρά άτομα και να τους παράσχουν ποιοτική κατάρτιση·

98.  υπογραμμίζει ότι οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες στο ξεκίνημά τους στη ζωή, συγκεκριμένα η ομάδα NEET (Not in Employment, Education or Training – εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης) πρέπει να υποστηριχθούν ή ακόμη και να καθοδηγηθούν με σκοπό να προσδιορισθούν οι ατομικές ανάγκες τους και να υπάρξει εστίαση στη βελτίωση της ενσωμάτωσής τους στην αγορά εργασίας και την πρόσβασή τους σε θέσεις ποιότητας·

99.  θεωρεί ότι οι θέσεις κατάρτισης που είναι δωρεάν, χρηματοδοτούνται από το δημόσιο και ένα τυποποιημένο σύστημα βοήθειας κατάρτισης μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό μέσο για την ενσωμάτωση των νέων που ευρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας·

100.  τονίζει ωστόσο ότι η ενσωμάτωση στην πρώτη αγορά εργασίας είναι ουσιαστικής σημασίας και ότι οιαδήποτε μέτρα ενσωμάτωσης πρέπει να αποσκοπούν στην προώθηση της πρόσβασης στην κανονική αγορά εργασίας από νωρίς και την ανάγκη να υπηρετείται κανείς από μέτρα στήριξης που επικεντρώνονται στις ανάγκες των ατόμων·

101.  τονίζει τις ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φτωχοί νέοι όσον αφορά την απόκτηση εμπειρίας στο εξωτερικό λόγω των οικονομικών και γλωσσικών περιορισμών και σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω διακρίσεων· είναι πεπεισμένο ότι η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης πρέπει να αντιμετωπίζει ειδικά τις ανάγκες που έχουν τα πλέον μειονεκτούντα άτομα·

102.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους με αναπηρία με τη θέσπιση κατάλληλα προσαρμοσμένων προγραμμάτων κατάρτισης και η ενθάρρυνση περισσότερων επιχορηγήσεων για την απασχόληση για αυτήν την σημαντική ομάδα νέων, για να βοηθούνται στην ενσωμάτωσής τους και την επιτυχή αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους στην κοινωνία·

103.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τις δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων με αναπηρία, όπως είναι το έργο Exchange Ability που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και το Φοιτητικό Δίκτυο Erasmus·

104.  τονίζει ότι το πρόγραμμα εργασίας 2009-2012 του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) περιλαμβάνει το ειδικό έργο «Ενεργός ενσωμάτωση νέων με αναπηρίες ή προβλήματα υγείας» και επισημαίνει τον ζωτικής σημασίας ρόλο που διαδραματίζουν τα κέντρα κατάρτισης που παρέχουν κατάρτιση σε κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες για νέους με αναπηρίες και εκείνους που έχουν μεγαλώσει σε ιδρύματα· ζητεί να στηριχθεί η ανάπτυξη και χρήση αυτών των κέντρων κατάρτισης, όπου χρειάζεται·

105.  υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης μέτρων για να διασαφηνισθεί πλήρως η κατάσταση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τους νέους που ευρίσκονται εκτός εργασίας και που δεν λαμβάνουν μέρος σε εκπαίδευση και κατάρτιση· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη να καταγράψει τους λόγους για την περιθωριοποίηση των νεαρών ατόμων και να συστήσει τρόπους για την επανενσωμάτωσή τους καθώς και να αναλάβει δράση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μέσω της επίτευξης των σχετικών στόχων κατά την προσεχή 10ετία όσον αφορά τη δυνατότητα απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και της μείωσης των ποσοστών εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης·

106.  τονίζει ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης αποτελούν ένα κατάλληλο μέσο για την ορθή επιλογή σταδιοδρομίας σε όλα τα στάδια της διεργασίας επιλογής επαγγέλματος, εφιστά για μία ακόμη φορά προσοχή στην ανάγκη για τον καθορισμό ελαχίστων προτύπων για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, επί παραδείγματι όσον αφορά το εισόδημα και τα κοινωνικά δικαιώματα, περιλαμβανομένης της κοινωνικής προστασίας και των διευθετήσεων για την κοινωνική ασφάλιση, με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα των περιόδων πρακτικής άσκησης και να εξασφαλιστεί η εκπαιδευτική τους αξία·

107.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν πρέπει να αντικαθιστούν τις πραγματικές θέσεις εργασίας και πρέπει να είναι αυστηρά περιορισμένης διάρκειας· τονίζει ότι ένα νομικά δεσμευτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για περιόδους πρακτικής άσκησης που θα καλύπτει όλες τις μορφές της εκπαίδευσης και κατάρτισης απαιτείται επειγόντως, με σκοπό να εμποδίσει οι ασκούμενοι να αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης, και ότι η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα δράσης με χρονοδιάγραμμα που θα εκθέτει με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί το εν λόγω πλαίσιο ποιότητας·

108.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία «Η πρώτη σας θέση εργασίας μέσω του EURES» για την προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας, που θα πρέπει να συνδέεται στενά με το «Ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης κενών θέσεων εργασίας», έτσι ώστε οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες να έχουν μια συνεκτική, διαφανή εποπτεία της αγοράς εργασίας της ΕΕ και οι κενές θέσεις να μπορούν να καλύπτονται από κατάλληλα άτομα όσο το δυνατόν ταχύτερα· επισημαίνει όμως ότι αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει «σε διαρροή εγκεφάλων» από ορισμένες περιφέρειες της ΕΕ·

109.  υπογραμμίζει ότι τα συντονισμένα, ενεργά μέτρα της ΕΕ στον τομέα της αγοράς εργασίας, όπως είναι δημόσια χρηματοδοτούμενα προγράμματα εργασίας για νέους, και η δημιουργία νέων, βιώσιμων και καλής ποιότητας θέσεων απασχόλησης – που θα αμείβονται ορθά – και νέων επιχειρήσεων, καθώς και η ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος στα σχολεία, τα κίνητρα για νέες πρωτοβουλίες, η τεχνική βοήθεια για νεοδημιουργούμενες επιχειρήσεις, οι διοικητικές απλοποιήσεις για την επιτάχυνση των διατυπώσεων, η δημιουργία δικτύων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο για τη διευκόλυνση της διαχείρισης και οι σύνδεσμοι με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για την προώθηση προϊόντων και καινοτόμων διαδικασιών, η αναγνώριση της εθελοντικής εργασίας ως επαγγελματικής εμπειρίας και η προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την επιτυχή αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και τη στήριξη της χωρίς αποκλεισμούς αύξησης της οικονομίας·

110.  τονίζει τη σημασία που έχει η άτυπη και ανεπίσημη μάθηση και εκπαίδευση και εθελοντική εργασία για την ανάπτυξη των νέων· τονίζει ότι οι ικανότητες που αποκτά κανείς όχι μόνον προσφέρουν ευκαιρίες για την είσοδο των νέων στον κόσμο της εργασίας αλλά παρέχουν στους νέους τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία και ανάληψης ευθύνης για τη ζωή τους·

111.  τονίζει ότι ο απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση» είναι όχι μόνο η βελτίωση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και η αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων, αλλά και η δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο ο κάθε νέος άνθρωπος θα μπορεί να αξιοποιεί τις δυνατότητές του και να υλοποιεί τις φιλοδοξίες του·

o
o   o

112.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0166.
(2) ΕΕ L 17, 22.1.2010, σ. 43.
(3) ΕΕ C 119, 28.5.2009, σ. 2.
(4) ΕΕ C 135, 26.5.2010, σ. 2 και σ. 8.
(5) ΕΕ C 326, 3.12.2010, σ. 9.
(6) CdR 292/2010.
(7) SOC/395.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου