Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2159(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0099/2011

Внесени текстове :

A7-0099/2011

Разисквания :

PV 12/05/2011 - 9
CRE 12/05/2011 - 9

Гласувания :

PV 12/05/2011 - 12.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0231

Приети текстове
PDF 377kWORD 72k
Четвъртък, 12 май 2011 г. - Страсбург
Oбучение в ранна детска възраст в Европейския съюз
P7_TA(2011)0231A7-0099/2011

Резолюция на Европейския парламент от 12 май 2011 г. относно обучението в ранна детска възраст в Европейския съюз (2010/2159(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 165 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 14 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, и по-специално член 3, член 18 и член 29 от нея,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

–  като взе предвид Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на Програма за действие за обучение през целия живот(1),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Образование и грижи в ранна детска възраст: да осигурим за всички деца най-добрия старт в живота за утрешния свят“ (COM(2011)0066),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, озаглавено „Ефикасност и равнопоставеност на европейските системи за образование и обучение“ (COM(2006)0481),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 януари 2010 г. относно отглеждането и образованието на деца през ранното детство(2),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 11 май 2010 г. относно социалното измерение на образованието и обучението(3),

–  като припомня заключенията на Съвета от 26 ноември 2009 г. относно образованието на деца с мигрантски произход(4),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 г.“)(5),

–  като взе предвид заключенията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 21 ноември 2008 г. на тема „Да подготвим младите хора за ХХI век: програма за европейско сътрудничество по въпросите на училищата“(6),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет в Барселона на 15 и 16 март 2002 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 23 септември 2008 г. относно подобряване на качеството на подготовката на учителите(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 24 март 2009 г. относно „Езиковото многообразие: преимущество за Европа и обща отговорност“(8),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A7-0099/2011),

A.  като има предвид, че обучението в ранна детска възраст полага основите за успешно обучение през целия им живот, което е от основно значение за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“,

Б.  като има предвид, че децата в най-ранна възраст са особено любознателни, готови да учат и способни да възприемат и се формират важни умения като владеенето на език и способността за изразяване, както и социални компетентности; като има предвид, че на тази възраст се полагат основите за бъдещия избор на образование и професионално развитие,

В.  като има предвид, че в целия ЕС образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) се предоставят по различен начин с различни дефиниции на „качество“, които зависят силно от културните ценности на държавите и регионите и тяхното тълкуване на понятието „детство“,

Г.  като има предвид, че съществува ясна връзка между беден и неравностоен произход и ниски образователни постижения, и като има предвид, че е доказано, че семейства с такъв произход имат най-голяма полза от достъпа до услуги за ОГРДВ; като има предвид, е по-малко вероятно групите в неравностойно положение да търсят достъп до услуги за ОГРДВ поради съображения, свързани с наличността и достъпността на тези услуги,

Д.  като има предвид, че на ОГРДВ обикновено се посвещава по-малко внимание и се отделят по-малки инвестиции, отколкото на кой да е друг образователен етап въпреки ясните свидетелства, че инвестициите в ОГРДВ носят възвращаемост,

Е.  като има предвид, че целите по отношение на ОГРДВ са често прекалено съобразени с пазара на труда и се съсредоточават твърде много върху нуждата да се увеличи броят на професионално заетите жени и твърде непряко върху потребностите и висшия интерес на детето,

Ж.  като има предвид, че редица домакинства срещат големи затруднения при съчетаване на семейните задължения и професионалните ангажименти, свързани със сегашните промени на пазара на труда като например нетипично и гъвкаво работно време, наложено на работещите, и увеличаването на непостоянните работни места,

З.  като има предвид, че съществува пряка връзка между благосъстоянието на родителите и децата и предлагането - количествено и качествено, на услуги за периода на ранна детска възраст,

И.  като има предвид, че грижите за деца традиционно се разглеждат като естествена дейност за жените, което е довело до преобладаване на жените, работещи в сферата на ОГРДВ,

Й.  като има предвид, че квалификацията на персонала варира значително между държавите-членки и между видовете доставчици и като има предвид, че в повечето държави-членки не съществува задължение за доставчиците в предучилищен етап да наемат персонал със специфични квалификации,

К.  като има предвид, че са много малко изследванията, предприети в областта на образованието на деца в ранна възраст на равнище ЕС, които могат да предоставят основа за развитието и прилагането на политики за ОГРДВ за целия ЕС,

Ориентиран към децата подход

1.  Приветства следните цели, поставени в заключенията на Европейския съвет в Барселона: „предоставяне до 2010 г. на грижи за поне 90 % от децата между 3-годишна възраст и задължителната начална училищна възраст, и за най-малко 33 % от децата под 3-годишна възраст“; обаче твърди, че Съветът и Комисията трябва да преразгледат и актуализират тези цели, като поставят нуждите и висшия интерес на детето в центъра на своите политики за ОГРДВ;

2.  Отчита, че стратегията „Европа 2020“, с която се цели създаването на приобщаващо общество чрез повишаване на заетостта, намаляване на дела на преждевременно напускащите училищата и намаляване на бедността, не може да бъде реализирана, освен ако всички деца не получават адекватен старт в живота;

3.  Отбелязва, че ранната детска възраст е от решаващо значение за когнитивното, сетивното и двигателното развитие, емоционалното и личностното развитие и научаването на езици, като също така в нея се полагат основите за обучение през целия живот; препоръчва ОГРДВ да подпомагат здравословното психическо и физическо развитие на децата, като им позволяват да станат по-хармонични хора; поради това препоръчва на държавите-членки да обмислят въвеждането на задължително посещение на детска градина за една година преди започване на училище;

4.  Подчертава, че ранното развитие на поведение на здравословен начин на живот, като например навици за правилно хранене и подходящи и балансирани упражнения, могат да имат силно въздействие върху физическото и умственото развитие и да бъдат основен решаващ фактор за здраве през целия живот; препоръчва децата да не се насочват прекалено рано към интензивни спортни занимания, чийто важен резултат е постигането на добри резултати;

5.  Припомня значението на ученето в ранна възраст за придобиването на знания, по-специално научаването на езици, за владеенето на много езици и за езиковото многообразие;

6.  Насърчава въвеждането и запазването на новаторски педагогически модели за езиковото обучение, по-специално детски ясли и структури за предучилищна възраст с многоезично обучение, които отговарят на целта, поставена в Барселона през 2002 г., включваща изучаването на регионални и малцинствени езици и езиците на съседните държави;

7.  Насочва вниманието към разширяването и оптимизирането на центровете за обучение (детски заведения), които полагат грижи за деца след работното време на детските градини;

8.  Подчертава, че освен образование и възпитание, всички деца имат право на почивка, свободно време и игра;

Универсално предлагане на ОГРДВ

9.  Отбелязва, че съгласно заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. въпросът за неравнопоставеността в образованието следва да се решава чрез осигуряване на висококачествено образование в ранна детска възраст и целева подкрепа, както и чрез насърчаване на приобщаващо образование;

10.  Отчита, че социалните групи в неравностойно положение биха имали полза от допълнителна помощ, но предлагането на ОГРДВ в идеалния случай трябва да бъде универсално за всички родители и деца, независимо от техния произход или финансово състояние;

11.  Подчертава, че по целесъобразност децата с увреждания следва да участват в бъдат в общите услуги за ОГРДВ и че при необходимост да им бъде предлагана допълнителна помощ от експерти;

12.  Призовава държавите-членки без забавяне да приложат Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;

13.  Подчертава, че държавите-членки следва да предоставят възможност за разнообразни подходи в контекста на концепциите за деца в предучилищна възраст и свързаната с тях практика;

Ангажиране на родителите

14.  Подчертава, че майките и бащите са равностойни партньори при осигуряването на ОГРДВ; отчита, че услугите за ОГРДВ следва изцяло да насърчават участието, като включват целия персонал, родителите и където е възможно самите деца;

15.  Подчертава, че предоставянето на достатъчно дълги периоди на родителски отпуски за майки и бащи и прилагането на ефективни и гъвкави политики на пазара на труда са съществени елементи от една ефективна политика за ОГРДВ;

16.  Насърчава държавите-членки да инвестират в програми за образоване на родители, както и по целесъобразност да предоставят други форми на помощ за родителите, които се нуждаят от допълнителна помощ, като например услуги по домовете; освен това твърди, че на родителите следва да се предоставят възможности за леснодостъпни и безплатни консултации на място в детските заведения;

17.  Подчертава факта, че културните дейности са източник на обогатяване на децата, насърчават диалога между различните култури и развиват широта на духа и толерантност; в тази връзка припомня, че е важно професионалните екипи, работещи с деца, да провеждат междукултурни дейности с децата и техните родители;

18.  Посочва, че все още не във всички държави-членки на децата на родители без законно разрешително за пребиваване се предоставя достъп до обучение в ранна детска възраст;

19.  Призовава държавите-членки да предоставят на децата на търсещи убежище лица, бежанци и лица, получили статут на субсидиарна закрила или разрешение за оставане по изключение по хуманитарни причини достъп до образование в ранна детска възраст, за да не ограничават техните житейски възможности още от самото начало;

По-добро интегриране на услугите

20.  Насърчава държавите-членки да интегрират услугите за ОГРДВ, като подпомагат тяхното създаване и дейности и осигурят по-добро сътрудничество и по-добра координация между различните институции и министерства, работещи по въпросите на политиките и програмите за ранна детска възраст;

21.  Насърчава държавите-членки да предоставят достатъчна степен на автономност на заведенията за полагане на грижи в ранна детска възраст, за да може те да запазят своя уникален характер и творческия си подход в търсенето на решения, целящи благото на децата;

22.  Подчертава значението на новаторски услуги за ОГРДВ, които да имат местен характер и да обединяват членове на общността от здравния и социалния сектор, секторите на образованието и културата, както и други сектори;

23.  Призовава държавите-членки в сътрудничество с местните органи и организации с нестопанска цел да насърчават и финансират мерки и проекти, чрез които на децата от социални групи в неравностойно положение се предлагат ОГРДВ, както и да наблюдават и оценяват тези мерки и проекти;

24.  Отчита, че трябва да се взема предвид многообразието от битови условия в семействата и произтичащите от това различни потребности и приветства едно разнообразно, гъвкаво и новаторско предлагане на ОГРДВ;

25.  Призовава за разработване на европейска рамка за услуги за ОГРДВ, която зачита културното разнообразие в държавите-членки и подчертава споделените цели и ценности;

Икономически ползи

26.  Подчертава, че в условията на нестабилен икономически климат по-големите инвестиции в услугите за ОГРДВ не трябва да бъдат пренебрегвани; подчертава, че държавите-членки следва да посветят подходящи ресурси на услугите за ОГРДВ;

27.  Отново заявява, че за инвестициите в ОГРДВ е доказано, че по-късно носят икономически и обществени ползи, като например повишаване на данъчните постъпления посредством укрепване на работната сила, заедно с намаляване на бъдещите разходи за здравеопазване, по-ниски нива на престъпността и по-малко случаи на противообществени прояви; подчертава, че превенцията е по-резултатен и по-ефективен по отношение на разходите инструмент от намесата на по-късен етап;

28.  Отчита, че качественото образование в ранна детска възраст може да помогне за намаляване на преждевременното напускане на училище, борба срещу пречките по отношение на образованието, пред които са изправени децата от социални групи в неравностойно положение, и намаляване на социалните неравенства в резултат на това, като всичко това засяга обществото като цяло; отбелязва, че младите хора от уязвими социални групи са особено изложени на риск;

29.  Подчертава, че висококачествените услуги за ОГРДВ допълват, а не заместват една солидна система за социални грижи, включваща широк набор от инструменти за борба срещу бедността; призовава държавите-членки да решават проблема с бедността на обществено равнище;

Персонал и качествени услуги

30.  Подчертава, че предучилищната възраст е най-важната фаза за емоционалното и социалното развитие на детето и поради това лицата, които работят с деца в предучилищна възраст, трябва да разполагат с подходяща квалификация; подчертава, че благото и безопасността на децата е от първостепенно значение при назначаването на персонал;

31.  Отбелязва, че положителното въздействие на програмите за ранна намеса могат да се поддържа в дългосрочен план единствено ако те са последвани от висококачествено начално и средно образование;

32.  Отчита, че най-значително влияние върху качеството на услугите за ОГРДВ оказва наличието на квалифицирани и добре обучени служители, работещи с деца в ранна възраст, и поради това призовава държавите-членки да повишат професионалните стандарти, като въведат признати квалификации за работещите в областта на ОГРДВ; отбелязва, че други фактори, включително съотношението между броя на служителите и броя на децата, размер на групите и учебно съдържание, могат също така да влияят на качеството;

33.  Признава необходимостта от повече връзки и пренос на подходи между възпитатели в сферата на ОГРДВ и учители от началното училище, като обръща внимание на приемствеността на методите на обучение;

34.  Призовава държавите-членки да разработят механизми за оценяване на предоставянето на ОГРДВ и да гарантират, че стандартите за качество са спазени, за да се подобрят услугите за ОГРДВ;

35.  Призовава в контекста на прилагането на европейската квалификационна рамка (ЕКР) да се отчита качеството на образованието и съответно резултатите от учебния процес; призовава държавите-членки да осигурят постоянно обучение за работещите в сферата на ОГРДВ, за да се повишават и актуализират техните специфични умения;

36.  Насърчава държавите-членки да гарантират, че всички квалифицирани служители в сферата на ОГРДВ в идеалния случай получават заплати, съответстващи на тези на началните учители;

37.  Призовава държавите-членки да решават проблема за превеса на единия пол в дейностите по осигуряване на грижи, като прилагат политики за увеличаване на броя на мъжете в курсовете за ОГРВД;

Научни изследвания и обмен на най-добри практики

38.  Изтъква, че въпреки наличието на емпирични данни относно децата в ранна възраст от някои държави-членки (събрани, наред с другото, от Националната асоциация за обучение на деца в ранна възраст, УНИЦЕФ, специализираното списание „International Early Years Education Journal“ и ОИСР) все още съществува необходимост да се разбере по-добре развитието на детето по време на обучението в ранна възраст; призовава за разширяване на научните изследвания в целия ЕС и обмен на постигнатите резултатите в рамките на ЕС, като се отчита културното разнообразие на държавите-членки;

39.  Изразява съжаление, че не се използват в достатъчна степен структурните фондове на ЕС и програми като „Комениус“, които дават на служителите в сферата на образованието възможност да участват в обмен в рамките на целия ЕС; призовава държавите-членки да работят за увеличаване на осведомеността за подобни програми и фондове сред служителите в сферата на ОГРДВ;

40.  Приветства намерението на Комисията да насърчава определянето и обмена на добри практики чрез отворения метод на координация, както е посочено в съобщението относно ОГРДВ, и препоръчва на държавите-членки да си сътрудничат и обменят най-добри практики, за да подобрят съществуващите програми в областта на ОГРДВ;

o
o   o

41.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 45.
(2) ОВ C 339, 14.12.2010 г., стр. 1.
(3) ОВ C 135, 26.5.2010 г., стр. 2.
(4) ОВ C 301, 11.12.2009 г., стр. 5.
(5) ОВ C 119, 28.5.2009 г., стр. 2.
(6) ОВ C 319, 13.12.2008 г., стр. 20.
(7) OВ C 8 E, 14.1.2010 г., стр. 12.
(8) OВ C 117 E, 6.5.2010 г., стр. 59.

Правна информация - Политика за поверителност