Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2159(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0099/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0099/2011

Συζήτηση :

PV 12/05/2011 - 9
CRE 12/05/2011 - 9

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2011 - 12.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0231

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 367kWORD 77k
Πέμπτη 12 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο
Μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής
P7_TA(2011)0231A7-0099/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη μάθηση κατά τα πρώτα έτη της ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2010/2159(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 165 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και ιδίως τα άρθρα 3, 18 και 29,

–  έχοντας υπόψη την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: Παροχή σε όλα τα παιδιά μας του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος για τον κόσμο του αύριο» (COM(2011)0066),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με την αποδοτικότητα και την ισότητα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (COM(2006)0481),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2010, με τίτλο «Φροντίδα και αγωγή παιδιών νηπιακής ηλικίας»(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 σχετικά με την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020»)(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προετοιμασία των νέων για τον 21ο αιώνα: ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής συνεργασίας στο σχολικό τομέα(6),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης στις 15 και 16 Μαρτίου 2002,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τη «Πολυγλωσσία, πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση»(8),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A7-0099/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μάθηση κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών θέτει τα θεμέλια για την επιτυχή δια βίου μάθησή τους, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά νηπιακής ηλικίας έχουν περιέργεια, φιλομάθεια και δεκτικότητα και σε αυτή την ηλικία διαμορφώνονται σημαντικές δεξιότητες, όπως η ικανότητα ομιλίας και έκφρασης καθώς και οι κοινωνικές δεξιότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτή την ηλικία τίθενται τα θεμέλια της μελλοντικής σχολικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σύνολο της ΕΕ η φροντίδα και αγωγή παιδιών νηπιακής ηλικίας (ΦΑΠΝΗ) παρέχονται με διαφορετικούς τρόπους, με πολλούς ορισμούς της ποιότητας οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις πολιτισμικές αξίες των κρατών και των περιφερειών και την ερμηνεία που δίνουν στην «παιδική ηλικία»,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ φτωχών και λιγότερο ευνοημένων κοινωνικών στρωμάτων και χαμηλών επιδόσεων, και ότι αποδεδειγμένα οι οικογένειες από τέτοια κοινωνικά στρώματα ωφελούνται περισσότερο από την πρόσβαση σε υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ· ότι αυτές οι μειονεκτούσες ομάδες είναι λιγότερο πιθανό να αναζητήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ λόγω αιτιών που σχετίζονται με το κατά πόσον αυτές είναι διαθέσιμες και οικονομικά προσιτές,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γενικά η προσοχή που αφιερώνεται στη ΦΑΠΝΗ και οι επενδύσεις που γίνονται σε αυτήν είναι λιγότερες από ό,τι στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά στάδια, παρά τις ξεκάθαρες ενδείξεις ότι η επένδυση σε αυτήν έχει απόδοση,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της ΦΑΠΝΗ προσανατολίζονται συχνά σε υπερβολικό βαθμό προς την αγορά εργασίας και ότι εστιάζουν υπερβολικά στην ανάγκη αύξησης του αριθμού των εργαζόμενων γυναικών και πολύ λίγο στις ανάγκες και το όφελος των παιδιών,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά νοικοκυριά συναντούν μεγάλες δυσκολίες προκειμένου να συνδυάσουν τις οικογενειακές υποχρεώσεις και τις επαγγελματικές επιταγές που σχετίζονται με τις σημερινές αλλαγές της αγοράς εργασίας, όπως η ανάπτυξη μη συνήθων και ευέλικτων ωραρίων που επιβάλλονται στους εργαζόμενους και η αύξηση των επισφαλών θέσεων εργασίας,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στην ευημερία των γονέων και των παιδιών και τις παροχές, από άποψη ποσότητας και ποιότητας, υπηρεσιών κατά την νηπιακή ηλικία,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φροντίδα των παιδιών θεωρείται κατά παράδοση ως φυσική δραστηριότητα των γυναικών, γεγονός που οδήγησε στην υπερίσχυση των γυναικών όσον αφορά την εργασία στον τομέα της ΦΑΠΝΗ,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προσόντα των εργαζομένων διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το κράτος μέλος και ανάλογα με τον τύπο των παρόχων, και ότι στα περισσότερα κράτη μέλη δεν απαιτείται οι πάροχοι υπηρεσιών προσχολικής ηλικίας να απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ λίγες οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την εκπαίδευση των μικρών παιδιών, από τις οποίες θα μπορούσαν να αντληθούν πληροφορίες για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των πολιτικών ΦΑΠΝΗ σε επίπεδο ΕΕ,

Παιδοκεντρική προσέγγιση

1.  επιδοκιμάζει τους ακόλουθους στόχους που τέθηκαν στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης: «την παροχή, έως το 2010, βρεφονηπιακής φροντίδας για το 90 % τουλάχιστον των παιδιών μεταξύ της ηλικίας των τριών ετών και της ηλικίας της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και για το 33 % τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών'· υποστηρίζει ωστόσο ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να αναθεωρήσουν και να επικαιροποιήσουν τους στόχους αυτούς, ώστε να θέσουν στο επίκεντρο των πολιτικών ΦΑΠΝΗ τις ανάγκες και το συμφέρον των παιδιών·

2.  αναγνωρίζει ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία έχει ως στόχο μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς επιτυγχάνοντας αύξηση της απασχόλησης, μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου και μείωση της φτώχειας, δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν δεν παρέχεται σε όλα τα παιδιά κατάλληλη φροντίδα κατά τα πρώτα έτη της ζωής τους·

3.  επισημαίνει ότι η νηπιακή ηλικία είναι κρίσιμη για την γνωστική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των αισθήσεων, της κινητικής, συναισθηματικής και προσωπικής ανάπτυξης καθώς και την απόκτηση της γλωσσικής ικανότητας, και ότι θέτει τα θεμέλια για τη δια βίου μάθηση· αναγνωρίζει ότι η ΦΑΠΝΗ στηρίζει την υγιή πνευματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γίνουν πιο ισορροπημένοι άνθρωποι· συνιστά, για το λόγο αυτό, στα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας έτους υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής πριν τη φοίτηση στο σχολείο·

4.  τονίζει ότι η ανάπτυξη από νωρίς υγιούς τρόπου ζωής, όπως οι καλές διατροφικές συνήθειες και η κατάλληλη και ισορροπημένη άσκηση, μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στην σωματική και διανοητική ανάπτυξη και να αποδειχθεί αποφασιστικός παράγοντας υγείας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής· κρούει τον κώδωνα του κινδύνου κατά της συμμετοχής παιδιών πολύ νωρίς σε ορισμένες εντατικές αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ως κύριο στόχο την επίτευξη καλού αποτελέσματος·

5.  υπενθυμίζει τη σημασία της μάθησης κατά τα πρώτα έτη της ζωής για την απόκτηση γνώσεων, ιδίως γλωσσικών, της πολυγλωσσίας και της γλωσσικής πολυμορφίας·

6.  ενθαρρύνει την εφαρμογή και υποστήριξη καινοτόμων παιδαγωγικών μοντέλων για τη διδασκαλία γλωσσών, ιδίως σε βρεφονηπιακούς σταθμούς πολύγλωσσης διδαχής, που ανταποκρίνονται στο στόχο που τέθηκε στη Βαρκελώνη το 2002, ο οποίος περιλαμβάνει την εκμάθηση περιφερειακών, μειονοτικών και γειτονικών γλωσσών·

7.  εφιστά την προσοχή στη σημασία της ανάπτυξης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (κέντρα υποδοχής μετά το σχολικό ωράριο), όπου παρέχεται φροντίδα στα παιδιά εκτός ωρών νηπιαγωγείου·

8.  υπογραμμίζει ότι εκτός από το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την φροντίδα, όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα για ξεκούραση, ελεύθερο χρόνο και παιχνίδι·

Καθολική παροχή ΦΑΠΝΗ

9.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 η σχολική μειονεξία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης κατά την νηπιακή ηλικία και στοχευμένων μέτρων στήριξης, καθώς και με την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς·

10.  αναγνωρίζει ότι, αν και οι μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες μπορούν να λαμβάνουν επιπρόσθετη βοήθεια, το ιδανικό θα ήταν η παροχή ΦΑΠΝΗ να είναι καθολική, για όλους τους γονείς και τα παιδιά ανεξάρτητα από το περιβάλλον από το οποίο προέρχονται ή την οικονομική τους κατάσταση·

11.  τονίζει ότι θα πρέπει, κατά περίπτωση, να παρέχονται στα παιδιά με αναπηρία οι βασικές υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ και ότι θα πρέπει, όπου είναι αναγκαίο, να τους προσφέρεται επιπρόσθετη ειδική βοήθεια·

12.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σύντομα τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες·

13.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν ποικίλες προσεγγίσεις στο πλαίσιο των προσχολικών παιδαγωγικών προγραμμάτων και της σχετικής εφαρμογής τους·

Συμμετοχή των γονέων

14.  τονίζει ότι οι γονείς, τόσο οι μητέρες όσο και οι πατέρες, έχουν ισότιμο ρόλο στον τομέα της ΦΑΠΝΗ· αναγνωρίζει ότι οι υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ θα πρέπει να είναι πλήρως συμμετοχικές, εμπλέκοντας προσωπικό, γονείς, και όπου είναι δυνατόν, και τα ίδια τα παιδιά·

15.  τονίζει ότι η παροχή επαρκών περιόδων άδειας μητρότητας και πατρότητας, η εφαρμογή αποτελεσματικών και ευέλικτων πολιτικών για την αγορά εργασίας συνιστούν ουσιώδη στοιχεία για την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής στον τομέα της ΦΑΠΝΗ·

16.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύουν σε προγράμματα γονικής εκπαίδευσης και, κατά περίπτωση, να παρέχουν άλλες μορφές συνδρομής, όπως υπηρεσίες επίσκεψης κατ' οίκον, για γονείς που χρειάζονται επιπρόσθετη βοήθεια· υποστηρίζει, επιπλέον, ότι πρέπει να υπάρχουν δωρεάν και εύκολα προσβάσιμες συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διάθεση των γονιών επί τόπου στους παιδικούς σταθμούς·

17.  τονίζει ότι οι πολιτισμικές δραστηριότητες αποτελούν πηγή πλούτου για τα παιδιά, ευνοούν το διάλογο μεταξύ διαφόρων πολιτισμών και αναπτύσσουν το πνεύμα ανοίγματος και ανοχής υπενθυμίζει σχετικά ότι είναι σημαντικό οι ομάδες επαγγελματιών της παιδικής ηλικίας να οργανώνουν διαπολιτισμικές δραστηριότητες με τα παιδιά και τους γονείς τους·

18.  επισημαίνει ότι κάποια κράτη μέλη εξακολουθούν να μην επιτρέπουν την πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση σε παιδιά γονέων χωρίς καθεστώς νόμιμης διαμονής·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέψουν την πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση για παιδιά αιτούντων άσυλο, προσφύγων, δικαιούχων επικουρικής προστασίας ή ανεκτής παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, ούτως ώστε τα παιδιά αυτά να μη στερούνται ευκαιρίες ήδη από την αρχή της ζωής τους·

Καλύτερη ενσωμάτωση υπηρεσιών

20.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ενσωματώνουν τις υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ, παρέχοντας στήριξη για τη δημιουργία τους και τις σχετικές δραστηριότητες και διασφαλίζοντας καλύτερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των διαφόρων θεσμών και υπουργείων που ασχολούνται με πολιτικές και προγράμματα που αφορούν τα πρώτα έτη της ζωής·

21.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να παρέχουν αρκετή αυτονομία στις υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης, ούτως ώστε αυτές να μπορούν να διατηρούν την ανεξαρτησία τους και τη δημιουργικότητα τους κατά την αναζήτηση λύσεων προς όφελος των παιδιών·

22.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι καινοτόμες υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ, οι οποίες έχουν τοπικό χαρακτήρα και φέρνουν σε επαφή μέλη της κοινότητας από τον υγειονομικό, τον κοινωνικό, τον εκπαιδευτικό, τον πολιτισμικό και άλλους τομείς·

23.  καλεί τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να προωθήσουν και να χρηματοδοτήσουν μέτρα και έργα, τα οποία θα προσφέρουν υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ σε παιδιά μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων και, παράλληλα, θα διασφαλίζουν την εποπτεία και αξιολόγηση των υπηρεσιών αυτών·

24.  αναγνωρίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλία στις συνθήκες ζωής των οικογενειών και οι διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν από αυτές και προσδοκά ποικιλία, ευελιξία και καινοτομία στην προσφορά της φροντίδας και αγωγής παιδιών νηπιακής ηλικίας·

25.  ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου όσον αφορά τις υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ, το οποίο θα σέβεται την πολιτιστική ποικιλία των κρατών μελών και θα τονίζει τους κοινούς στόχους και αξίες·

Οικονομικά οφέλη

26.  υπογραμμίζει ότι στα πλαίσια ενός ασταθούς οικονομικού κλίματος, δεν πρέπει να παραμελούμε να επενδύουμε ουσιαστικά σε υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν κατάλληλους πόρους στις υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ·

27.  επιβεβαιώνει ότι οι επενδύσεις στην ΦΑΠΝΗ έχει αποδειχθεί ότι αποφέρουν μεταγενέστερα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, όπως είναι π.χ. η αύξηση των φορολογικών εισφορών που καταβάλλονται από το ενισχυμένο εργατικό δυναμικό, παράλληλα με τη μείωση των μελλοντικών δαπανών για την υγεία, των ποσοστών εγκληματικότητας και την εμφάνιση λιγότερων περιστατικών αντικοινωνικής συμπεριφοράς· τονίζει ότι η πρόληψη συνιστά αποτελεσματικότερο και οικονομικά αποδοτικότερο εργαλείο απ' ότι η παρέμβαση σε μεταγενέστερο στάδιο·

28.  αναγνωρίζει ότι η ποιοτική εκπαίδευση κατά την νηπιακή ηλικία μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά από μειονεκτούσες κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες και στη μείωση των συνεπαγόμενων κοινωνικών ανισοτήτων, προβλήματα που επηρεάζουν την κοινωνία στο σύνολό της· επισημαίνει ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο οι νέοι από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες·

29.  επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ υψηλής ποιότητας είναι συμπληρωματικές μάλλον και δεν συνιστούν υποκατάστατο του ισχυρού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων για την καταπολέμηση της φτώχειας· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την κοινωνική φτώχεια·

Το προσωπικό και η ποιότητα των υπηρεσιών

30.  τονίζει ότι η προσχολική ηλικία είναι η σημαντικότερη περίοδος για τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού και, για το λόγο αυτό, τα άτομα που εργάζονται με παιδιά προσχολικής ηλικίας πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα· τονίζει ότι η ευημερία και η ασφάλεια των παιδιών θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη όταν προσλαμβάνεται προσωπικό·

31.  επισημαίνει ότι τα θετικά αποτελέσματα των προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης μπορούν να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα μόνον εφόσον ακολουθήσει υψηλής ποιότητας πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

32.  αναγνωρίζει ότι ο σημαντικότερος αντίκτυπος όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών ΦΑΠΝΗ προέρχεται από το εξειδικευμένο και καλά καταρτισμένο προσωπικό που εργάζεται με μικρά παιδιά, και ως εκ τούτου καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τα επαγγελματικά πρότυπα, με την καθιέρωση αναγνωρισμένων προσόντων για όσους εργάζονται στον τομέα της ΦΑΠΝΗ· επισημαίνει ότι άλλοι παράγοντες, όπως η αναλογία προσωπικού-παιδιών, το μέγεθος των ομάδων και το περιεχόμενο των σχολικών προγραμμάτων, μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ποιότητα·

33.  αναγνωρίζει την ανάγκη για περισσότερες επαφές και ανταλλαγές προσεγγίσεων μεταξύ εκπαιδευτών ΦΑΠΝΗ και διδασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εστίαση στην συνέχεια των μεθόδων διδασκαλίας·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μηχανισμούς για την αξιολόγηση της παροχής ΦΑΠΝΗ και την εξασφάλιση των προτύπων ποιότητας προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες ΦΑΠΝΗ·

35.  ζητεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ), να λαμβάνονται υπόψη η ποιότητα της εκπαίδευσης και ως εκ τούτου τα μαθησιακά αποτελέσματα· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν συνεχή κατάρτιση για εκείνους που εργάζονται στον τομέα της ΦΑΠΝΗ προκειμένου να αυξηθούν και να επικαιροποιηθούν οι ειδικές τους δεξιότητες·

36.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλο το εξειδικευμένο προσωπικό της ΦΑΠΝΗ θα αμείβεται με μισθό ανάλογο με εκείνον των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης·

37.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της άσκησης των επαγγελμάτων που σχετίζονται με την παροχή φροντίδας από το ένα μόνο φύλο, εφαρμόζοντας πολιτικές που θα αποσκοπούν στην αύξηση του αριθμού των αντρών στους κύκλους μαθημάτων κατάρτισης στον τομέα της ΦΑΠΝΗ·

Έρευνα και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

38.  επισημαίνει ότι παρά την ύπαρξη εμπειρικών δεδομένων όσον αφορά τα μικρά παιδιά σε ορισμένα κράτη μέλη (συλλεχθέντα, μεταξύ άλλων, από την Εθνική Ένωση για την Εκπαίδευση των μικρών παιδιών, την UNICEF, το Διεθνές Ημερολόγιο Εκπαίδευσης της νεαρής ηλικίας και τον ΟΟΣΑ), εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης των παιδιών κατά τα πρώτα έτη της εκπαίδευσης· ζητεί την περαιτέρω διερεύνηση και αναζήτηση ανά την ΕΕ, και την ανταλλαγή των αποτελεσμάτων της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτισμική πολυμορφία των κρατών μελών·

39.  εκφράζει τη λύπη του που τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, καθώς και συστήματα όπως το Comenius, που επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε ανταλλαγές σε επίπεδο ΕΕ, δεν χρησιμοποιούνται αρκετά· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών ΦΑΠΝΗ όσον αφορά αυτά τα συστήματα και αυτά τα κονδύλια·

40.  επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να προωθηθεί ο εντοπισμός και η ανταλλαγή ορθών πολιτικών και πρακτικών μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της για τη ΦΑΠΝΗ, και συνιστά στα κράτη μέλη να συνεργασθούν και να ανταλλάσσουν τις βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να βελτιωθούν τα υφιστάμενα προγράμματα ΦΑΠΝΗ·

o
o   o

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 45.
(2) ΕΕ C 339, 14.12.2010, σ. 1.
(3) ΕΕ C 135, 26.5.2010, σ. 2.
(4) ΕΕ C 301, 11.12.2009, σ. 5.
(5) ΕΕ C 119, 28.5.2009, σ. 2.
(6) ΕΕ C 319, 13.12.2008, σ. 20.
(7) ΕΕ C 8 E, 14.1.2010, σ. 12.
(8) EE C 117 E, 6.5.2010, σ. 59.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου