Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2586(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0193/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/05/2011 - 12.3

Приети текстове :

P7_TA(2011)0232

Приети текстове
PDF 287kWORD 61k
Четвъртък, 12 май 2011 г. - Страсбург
Споразумението за партньорство в областта на риболова между Европейския съюз и Мавритания
P7_TA(2011)0232RC-B7-0193/2011

Резолюция на Европейския парламент от 12 май 2011 г. относно Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейския съюз и Мавритания

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 208 и 218 от ДФЕС,

–  като взе предвид разпоредбите на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 1982 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1801/2006 на Съвета от 30 ноември 2006 г. относно сключването на Споразумение за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания(1),

–  като взе предвид посещението на комисията по рибно стопанство в Мавритания през ноември 2010 г.,

–  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор, отправен към Комисията, относно преговорите във връзка с възобновяването на Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания (O-000038/2011 – B7-0018/2011),

–  като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че настоящият протокол към Споразумението за партньорско сътрудничество с Ислямска република Мавритания е в сила до 31 юли 2012 г. и намерението на Комисия да започне преговори за неговото възобновяване, за което получи мандат с насоки от Съвета,

Б.  като има предвид, че Споразумението за партньорско сътрудничество с Мавритания предвижда финансов принос в размер на 305 милиона евро за четиригодишен период, което го прави най-важното международно споразумение за Мавритания, тъй като плащанията и таксите за лицензии от ЕС представляват около една трета от общия държавен доход,

В.  като има предвид, че риболовният сектор на Мавритания е изключително важен за икономиката на Мавритания, тъй като съставлява 10 % от БВП на страната и 50 % от нейния износ, като носи 29 % от приходите в националния бюджет,

Г.  като има предвид, че Мавритания е една от най-бедните страни в Африка, класифицирана като тежко задлъжняла бедна страна (ТЗБС) и финансово зависима от чуждестранна помощ, и се характеризира със значителна политическа нестабилност,

Д.  като има предвид, че сътрудничество трябва да се основава на взаимен интерес и да се проявява чрез взаимно допълващи се инициативи и действия, които предприети както съвместно, така и поотделно, се допълват и гарантират последователност на политиките,

Е.  като има предвид, че по време на неотдавнашното си посещение в Мавритания комисията по рибно стопанство не можа да изясни няколко важни въпроса относно политиката в областта на рибарството на страната, включително състоянието на запасите и равнището на риболовните дейности, извършвани от мавританските и други флоти,

Ж.  като има предвид, че съгласно членове 61 и 62 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, рибните стопанства трябва да се управляват по такъв начин, че да се поддържат или възстановяват популациите на ловените видове до нива, осигуряващи максимален устойчив улов, с оглед на съответните екологични и икономически фактори,

З.  като има предвид, че Споразумението за партньорско сътрудничество допринесе за свръхексплоатацията на някои запаси, особено по отношение на октопода, и следователно е намалило възможностите за риболов за мавритански рибари и доведе до конкурентно предимство за промишлеността на ЕС поради субсидирани такси за достъп за плавателните съдове на ЕС,

И.  като има предвид, че е от съществено значение, при преговарянето относно възможностите за рибарство в новия протокол, да се отчетат отношенията на Мавритания с трети страни, които също осъществяват риболов в изключителната икономическа зона (ИИЗ) чрез двустранни или частни споразумения,

Й.  като има предвид, че член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда ясни условия, при които Парламентът да участва в решения относно споразумения в областта на рибарството, и като има предвид, че те обосновават желанието на Парламента да сътрудничи в процеса, като изразява своите приоритети за новите протоколи, които подлежат на преговори,

К.  като има предвид, че приложение II към Рамковото споразумение относно отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия регулира предоставянето на поверителна информация на Парламента и обработката на такава информация, съобразно определението в точка 1.2. от приложение II, от Комисията във връзка с изпълнението на прерогативите и правомощията на Парламента; като има предвид, че двете институции действат в съответствие с взаимните си задължения за лоялно сътрудничество, в духа на пълно взаимно доверие и при най-стриктно спазване на съответните разпоредби от Договора,

Л.  като има предвид, че поради слабото развитие на риболовния сектор в Мавритания, включително липсата на значими пристанища с разтоварителна дейност извън Нуадибу, страната е лишена от добавена стойност, която би получила, ако експлоатираше своите рибни ресурси самостоятелно (включително преработка и продажби),

М.  като има предвид, че следните насоки за подкрепа за риболовния сектор в Мавритания не са приложени задоволително: модернизация и развитие на традиционния крайбрежен риболов в малки мащаби и свързаните с риболова дейности; развитие на пристанищна инфраструктура и по-добри условия за разтоварване на улова; развитие на аквакултурни проекти; подобрено наблюдение и надзор в морето,

1.  Приветства предложението на Комисията да открие преговори относно подновяването на протокола между ЕС и Ислямска република Мавритания, като същевременно подчертава, че той следва да продължи да съществува единствено ако е от взаимна полза, ако се коригира по подходящ начин и се прилага правилно;

2.  Приветства решението на Комисията да въведе клауза относно правата на човека;

3.  Настоява, че всякакъв достъп, договорен за съдове, плаващи под флагове на ЕС, за риболов във водите на Мавритания трябва да се основава на принципа на излишъците от запаси, както е описан в Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право; подчертава, по-специално, че трябва да се извърши стриктна оценка на всички запаси, до които се търси достъп, или които е вероятно да бъдат уловени от флотата на ЕС като страничен улов; подчертава, че всеки достъп, предоставен на ЕС, трябва да бъде свързан с тези ресурси, които не са в състояние да бъдат уловени от мавританската флота; счита, че в случай че се изисква намаляване, то първо трябва да се приложи спрямо флотите от трети страни (ЕС и други), причиняващи най-много щети на околната среда;

4.  Изисква получаването на надеждни данни относно възможностите за риболов и улова на трети страни в мавритански води, за да бъде възможно да се идентифицират ресурсите в излишък; счита, че за запасите, които са общи и за други западноафрикански държави, равнищата на риболовен достъп в Мавритания трябва да бъдат договаряни, като надлежно се имат предвид равнищата на риболов в други държави;

5.  Отбелязва със значително безпокойство, че последващата оценка установи, че повечето запаси в Мавритания са напълно или прекомерно експлоатирани и препоръча намаляване на риболовното усилие за тези запаси; счита, че съвместният научен комитет следва да разполага със значителни ресурси, за да осъществява своята дейност; насърчава Комисията да обсъди с Мавритания разработването на дългосрочен план за управление, който да включва всички риболовни квоти, предоставени от мавританските органи както на националната флота, така и на флоти на трети страни, включително премахването на всяко превишаване на капацитета на дадена флота;

6.  Счита, че всяка подходяща научна информация, включително докладите на съвместния научен комитет, данните относно улова от флотите на ЕС и информацията относно присъдите за нарушения следва да бъде предоставяна на Парламента и да бъде обществено достояние;

7.  Настоятелно приканва Комисията да призове мавританските органи да предоставят гаранции по отношение на тълкуването на мерките на контрол; заявява отново, в частност, че плавателните съдове на ЕС са оборудвани със системи за наблюдение на кораби (VMS) и че това трябва да е инструментът за определяне на тяхното местоположение; изтъква, че прибягването до приблизителна визуална оценка на разстоянието до брега следва да бъде забранено, тъй като се оказа ненадеждно и води до правна несигурност за флота; подчертава, че всяка алтернативна система следва да бъде предмет на предварително взаимно съгласие; счита, че сигналите за позициониране следва да се предават пряко на мавританските органи в реално време; освен това счита, че протоколът следва да гласи, че ако системата VMS на даден плавателен съд не функционира, този плавателен съд е длъжен да я поправи в срок от две седмици или неговото разрешение за риболов ще бъде временно отменено, докато системата не бъде поправена;

8.  Изразява загрижеността си относно процедурите за проверки на плавателни съдове на ЕС от мавританските органи, което е нееднократно възникващ проблем; поставя под въпрос спазването от страна на мавританските органи на Глава VI от приложение II към протокола, в частност на параграф 3 относно процедурите в случай на проверки на плавателни съдове;

9.  Изисква от Комисията да преговаря едновременно относно възможностите за риболов за различните категории плавателни съдове и техническите мерки, които да се прилагат във всеки един случай, с цел да се избегне недостатъчното използване и ситуации, при които риболовът се оказва невъзможен поради технически причини, които водят до значителни загуби на приходи; настоятелно приканва Комисията да гарантира, че риболовните дейности, които попадат в рамките на Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството отговарят на същите критерии за устойчивост както и риболовните дейности във водите на ЕС, включително на тези относно подбора; призовава Комисията да установи диалог с Мавритания с цел оказване на помощ на страната при по-нататъшното развитие на отговорна политика в областта на рибарството, която да отговаря както на изискванията за запазване, така и на целта за насърчаване на икономическото развитие на рибните ресурси;

10.  Призовава Комисията да гарантира, че Кодексът за поведение за отговорен риболов на ФАО се спазва, особено по отношение на препоръката за предоставяне на преференциален достъп за рибари, за които риболовът е занаят, до ресурси в мавритански води;

11.  Насърчава Мавритания да ратифицира съответните международни актове в областта на рибарството, като например Споразумението за мерки на държавния пристанищен контрол и Споразумението на ООН относно рибните запаси;

12.  Счита, че споразуменията в областта на рибарството между ЕС и трети страни следва да се предхождат от широкообхватна дискусия в съответните страни, в която да могат да участват обществеността, организациите на гражданското общество и националните парламенти, като по-този начин се насърчава по-голяма степен на демократичност и прозрачност;

13.  Счита, че средствата, изплатени като обезщетение за достъп до рибните запаси в мавритански води, трябва да бъдат ясно разграничени от финансовата подкрепа за мавританската многогодишна секторна програма в областта на рибарството, и по-специално, всякакво намаляване на възможностите за риболов не трябва да води до намаляване на плащанията на ЕС за многогодишната програма;

14.  Счита освен това, че финансовата подкрепа за мавританската многогодишна програма в областта на рибарството трябва да съответства на потребностите на Мавритания от устойчиво развитие на рибното стопанство, и по-специално управление на рибното стопанство (научни изследвания, контрол, механизми за участие на заинтересованите страни, инфраструктури и т.н.), както гласи рамката между ЕС и Мавритания за сътрудничество и развитие; поддържа становището, че финансовата подкрепа по Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството следва да подпомага и укрепва целите на ЕС в областта на сътрудничеството за развитие, с цел изпълнение на правното задължение на ЕС за съгласуваност на политиките за развитие съгласно член 208 от ДФЕС;

15.  Счита за необходимо извършването на цялостна и подробна оценка на причините за недостатъчното осъществяване на целите, свързани със сътрудничеството за развитие и различните насоки за подкрепа в сектора на рибарството в Мавритания; подчертава, че мавританските органи трябва да участват в изготвянето на тази оценка;

16.  Счита, че Споразумението за партньорско сътрудничество трябва да включва механизми за надзор, с цел гарантиране, че средствата, заделени за развитие и в частност за подобряване на инфраструктура в сектора на рибарството, се използват правилно;

17.  Приветства готовността на регионалния консултативен съвет „Далечно плаване“ собствениците на кораби да заплащат справедлив дял от стойността на улова;

18.  Признава важните инвестиции, които както ЕС, така и някои държави-членки, правят в Мавритания, но призовава за по-големи усилия както от Комисията, така и от държавите-членки, с цел постигане на по-добро координиране на техния финансов принос, за да се постигне реално сътрудничество в контекста на развитието на Мавритания и за да се избегне некоординирано дублиране;

19.  счита, че както се предвижда в член 6, параграф 3 от настоящия протокол, да окаже подкрепа за възможно най-бързото изграждане на необходимите съоръжения за разтоварването на рибата по централното и южното крайбрежие на Мавритания, включително, но не само в Нуакшот, така че рибата, уловена в мавритански води, да се разтоварва в националните пристанища, а не извън страната, както често се случва понастоящем; счита, че това ще увеличи консумацията на риба в местен мащаб и ще подкрепи местната заетост,

20.  Счита, че тези подобрения, съчетани с отстраняването на отломки от кораби и модернизацията на основното пристанище в Нуадибу, би предоставило възможност на флотата на ЕС да функционира по-ефикасно, би улеснило инвестиционните потоци и би усилило въздействието на Споразумението за партньорско сътрудничество върху местната икономика;

21.  Изтъква необходимостта от това, Парламентът да участва в пълна степен както в процеса на преговори, така и в дългосрочното наблюдение на функционирането на новия протокол, с цел спазване на задълженията съобразно ДФЕС относно пълното и неотложно информиране на Парламента; припомня своето убеждение, че Парламентът следва да бъде представен на заседанията на съвместния комитет, предвидени от споразуменията в областта на рибарството, и настоява гражданското общество, включително ЕС и представителните на риболовния сектор на Мавритания да участват също в тези заседания;

22.  Призовава Комисията да предостави на Парламента последващата оценка относно настоящия протокол като некласифициран документ, за да могат членовете на ЕП да дадат информирана оценка относно това дали поставените цели във връзка със споразумението са били постигнати и следователно да решат дали да одобрят подновяването на протокола;

23.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, правителствата на държавите-членки и правителството на Мавритания.

(1) ОВ L 343, 8.12.2006 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност