Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2586(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0193/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/05/2011 - 12.3

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0232

Přijaté texty
PDF 220kWORD 58k
Čtvrtek, 12. května 2011 - Štrasburk
Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Mauritánií
P7_TA(2011)0232RC-B7-0193/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. května 2011 o Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Mauritánií

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 208 a 218 SFEU,

–  s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu z roku 1982,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1801/2006 ze dne 30. listopadu 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Mauritánskou islámskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu(1),

–  s ohledem na návštěvu Výboru pro rybolov v Mauritánii, která proběhla v listopadu 2010,

–  s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení Komisi o jednáních o obnovení dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauritánií (O-000038/2011 – B7-0018/2011),

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že platnost současného protokolu k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu s Mauritánskou islámskou republikou vyprší dne 31. července 2012, a vzhledem k tomu, že Komise hodlá zahájit jednání o jeho obnovení, ke kterému získala normativní mandát od Rady,

B.  vzhledem k tomu, že v Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu uzavřené s Mauritánií byl stanoven finanční příspěvek ve výši 305 milionů EUR za období čtyř let, a pro Mauritánii je to proto významná mezinárodní dohoda, neboť platby EU a licenční poplatky představují přibližně jednu třetinu celkových příjmů státu,

C.  vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu je nesmírně důležité pro mauritánské hospodářství, protože představuje 10 % HDP a 35 až 50 % vývozu této země a že podílem ve výši 29 % přispívá rovněž do státního rozpočtu,

D.  vzhledem k tomu, že Mauritánie je jednou z nejchudších zemí v Africe, která současně patří mezi tzv. silně zadlužené chudé země (HIPC), je finančně závislá na zahraniční pomoci a charakterizuje ji značná politická nestabilita,

E.  vzhledem k tomu, že spolupráce musí vycházet ze společného zájmu v podobě  iniciativ a opatření, která ať prováděna společně, či každou stranou samostatně, se vzájemně doplňují a zajistí soulad politik,

F.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rybolov během své nedávné návštěvy v Mauritánii nebyl schopen objasnit několik významných problémů v oblasti rybářské politiky této země, včetně stavu populací a míry rybolovných činností prováděných loďstvem Mauritánie a dalších zemí,

G.  vzhledem k tomu, že podle článků 61 a 62 Úmluvy OSN o mořském právu je třeba rybářské odvětví spravovat tak, aby se dosáhlo ' udržení nebo obnovení populace lovných druhů na úrovních, které mohou zabezpečit maximálně dosažitelný výtěžek určený příslušnými faktory životního prostředí a faktory ekonomickými„,

H.  vzhledem k tomu, že Dohoda o partnerství v oblasti rybolovu přispěla k nadměrnému lovu některých druhů, především pak chobotnic, a snížila tak rybolovná práva pro mauritánské rybáře a poskytla průmyslu EU konkurenční výhody v důsledku subvencování přístupových poplatků plavidel EU,

I.  vzhledem k tomu, že je zásadní, aby byly při vyjednávání rybolovných práv v rámci nového protokolu vzaty v úvahu vztahy Mauritánie se třetími zeměmi, které také provozují rybolov v její výlučné ekonomické zóně (EEZ) na základě dvoustranných nebo soukromých dohod,

J.  vzhledem k tomu, že článek 218 SFEU stanoví jasné podmínky, za nichž by měl Parlament být zapojen do rozhodování o dohodách o rybolovu, a vzhledem k tomu, že tyto podmínky odůvodňují přání Parlamentu přispět k tomuto procesu a vyjadřovat své priority pro nové vyjednávání protokolů,

K.  vzhledem k tomu, že příloha II rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí upravuje způsob poskytování důvěrných informací Parlamentu a způsob, jakým s nimi ve smyslu bodu 1.2 přílohy II Komise zachází v souvislosti s výkonem výsad a pravomocí Parlamentu; vzhledem k tomu, že oba orgány jednají v souladu s povinností vzájemné upřímné spolupráce, v duchu plné vzájemné důvěry a v naprostém souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy,

L.  vzhledem k tomu, že z důvodu slabého rozvoje odvětví rybolovu v Mauritánii, včetně neexistence významných přístavů určených pro vykládku mimo Nouadhibou, je tato země připravena o kapitálový zisk, který by získala, pokud by své rybolovné zdroje využívala sama (včetně zpracování a prodeje ryb),

M.  vzhledem k tomu, že nebyly uspokojivě realizovány následující položky podpory odvětví rybolovu v Mauritánii: modernizace a rozvoj tradičního drobného pobřežního rybolovu a průmyslu souvisejícího s rybolovem; rozvoj přístavních infrastruktur a zlepšení podmínek vykládky úlovků; rozvoj projektů v oblasti akvakultury; zlepšení kontroly a dohledu na moři,

1.  vítá návrh Komise, aby bylo zahájeno jednání o obnovení protokolu mezi EU a Mauritánskou islámskou republikou, přičemž zdůrazňuje, že by měl být zachován, pouze pokud bude oboustranně prospěšný, řádně upravený a správně prováděný;

2.  vítá návrh Komise, aby dohoda obsahovala ustanovení o lidských právech;

3.  trvá na tom, že veškerý přístup vyjednaný pro rybářské lodi plující pod vlajkou EU do vod Mauritánie se musí zakládat na zásadě nadměrných populací, jak je uvedeno v Úmluvě OSN o mořském právu; zdůrazňuje zejména, že musí být k dispozici důsledné hodnocení veškerých populací, ke kterým je žádán přístup nebo u kterých je pravděpodobné, že se stanou vedlejším úlovkem plavidel EU; zdůrazňuje, že jakýkoli přístup udělený EU musí vycházet z těch zdrojů, které nemohou být uloveny mauritánským loďstvem; zdůrazňuje, že je-li žádoucí jakékoli snížení činnosti, je třeba omezit v první řadě činnost loďstev třetích zemí (EU a další), která způsobují největší škody životnímu prostředí;

4.  trvá na tom, aby mu byly předány spolehlivé údaje o rybolovných právech třetích zemí ve vodách Mauritánie, aby bylo možné určit, zda jsou k dispozici přebytečné zdroje; zastává názor, že u populací, které Mauritánie sdílí s dalšími státy západní Afriky, musí být vyjednána míra přístupu k rybolovu v této zemi s ohledem na úroveň rybolovu v těchto dalších státech;

5.  konstatuje s výrazným znepokojením, že hodnocení ex post došlo k závěru, že většina populací v Mauritánii je plně či nadměrně využívána a doporučuje snížení intenzity rybolovu zaměřeného na tyto populace; domnívá se, že společný vědecký výbor by měl mít k dispozici dostatek prostředků na svou práci; vyzývá Komisi, aby s Mauritánií prodiskutovala vytvoření dlouhodobých plánů řízení rybolovu, které budou zahrnovat veškeré rybolovné příděly, které mauritánské orgány povolí jak svým národním loďstvům, tak i loďstvům třetích zemí, včetně vyloučení nadměrné kapacity loďstev;

6.  je přesvědčen, že by Parlamentu měly být podány všechny příslušné vědecké informace, včetně zpráv společného vědeckého výboru, údajů o úlovcích loďstev EU a informací o trestních postizích za porušení pravidel, a že je třeba je uveřejnit;

7.  naléhavě žádá Komisi, aby vyzvala mauritánské orgány k poskytnutí záruk týkajících se jejího výkladu kontrolních opatření; zejména znovu opakuje, že plavidla Společenství jsou vybavena systémem sledování plavidel a že tento přístroj musí být používán k určení jejich polohy; zdůrazňuje, že přibližný odhad vizuální vzdálenosti od pobřeží by měl být zakázán, neboť bylo prokázáno, že je pro loďstvo nespolehlivý a vedl k právní nejistotě; zdůrazňuje, že jakýkoli alternativní systém je třeba předem společně odsouhlasit; je přesvědčen, že signály určující pozici by měly být přenášeny přímo mauritánským úřadům v reálném čase; dále se domnívá, že protokol by měl stanovit, že v případě poruchy zařízení systému sledování plavidel si musí dané plavidlo nechat tento systém opravit do dvou týdnů či musí být jeho rybářské povolení pozastaveno do té doby, než bude systém opraven;

8.  vyjadřuje znepokojení nad postupy pro vstup mauritánských orgánů na palubu plavidel EU, což je opakovaný problém; vyjadřuje pochybnosti nad dodržováním kapitoly VI přílohy II protokolu ze strany mauritánských orgánů, zejména jeho bodu 3 o postupech v případě vstupu na palubu plavidel;

9.  žádá Komisi, aby současně vyjednala rybolovná práva pro jednotlivé kategorie plavidel a technická opatření, která budou v každém případě použita, aby se předešlo nedostatečnému využívání a situacím, kdy se ukáže, že rybolov není možný z technických důvodů, což vede k podstatným ztrátám příjmů; naléhavě vyzývá Komisi, aby zaručila, že činnost v oblasti rybolovu spadající pod Dohodu o partnerství v odvětví rybolovu bude splňovat stejná kritéria udržitelnosti jako rybolovná činnost ve vodách EU, a to včetně těch, která se vztahují k selektivitě; vyzývá Komisi, aby zahájila dialog s Mauritánií s cílem pomoci této zemi dále rozvinout odpovědnou politiku v oblasti rybolovu, která splní nejen požadavky na ochranu, ale i cíl podpořit hospodárný rozvoj rybolovných zdrojů;

10.  vyzývá Komisi, aby zajistila dodržování kodexu chování pro zodpovědný rybolov FAO, obzvláště v souvislosti s doporučením poskytnout místním živnostenským rybářům přednostní přístup ke zdrojům v mauritánských vodách;

11.  vyzývá Mauritánii, aby ratifikovala relevantní mezinárodní nástroje rybolovu, jako je Dohoda mezi přístavními státy a Dohoda OSN o rybích populacích;

12.  domnívá se, že dohodám o rybolovu mezi EU a třetími zeměmi musí předcházet široká diskuse v dotyčných zemích, která umožní zapojení veřejnosti, organizací občanské společnosti a vnitrostátních parlamentů, čímž se posílí demokracie a transparentnost;

13.  domnívá se, že finanční prostředky vyplacené jako kompenzace za přístup k rybím populacím v mauritánských vodách musí být jasně odděleny od finanční podpory pro mauritánský víceletý program pro rybolov, přičemž jakékoli omezení rybolovných práv nesmí vést ke snížení plateb EU v rámci víceletého programu;

14.  dále zastává názor, že finanční podpora mauritánského víceletého programu pro odvětví rybolovu musí být v souladu s mauritánskými potřebami pro udržitelný rozvoj rybolovu, především pokud jde o jeho správu (výzkum, kontrola, mechanismy účasti zainteresovaných stran, infrastruktura atd.), jak stanovuje rámec pro rozvoj a spolupráci mezi EU a Mauritánií; zastává názor, že finanční podpora v rámci dohody o partnerství v odvětví rybolovu by měla posílit cíle rozvojové spolupráce EU se záměrem uskutečnit právní závazek EU podle článku 208 SFEU označovaný jako „soudržnost ve prospěch rozvoje“;

15.  považuje za nezbytné přistoupit ke komplexnímu a detailnímu hodnocení příčin nedostatečné realizace konkrétních cílů pokud jde o rozvojovou spolupráci a o různé položky podpory odvětví rybolovu v Mauritánii; zdůrazňuje, že na tomto hodnocení by se měly podílet mauritánské orgány;

16.  domnívá se, že dohoda o partnerství v odvětví rybolovu musí obsahovat účinné mechanismy dohledu, aby se zajistilo, že zdroje vyhrazené na rozvoj, a zejména na stavbu infrastruktury v odvětví rybolovu, budou řádně využívány;

17.  vítá vůli regionálního poradního sboru pro dálkový rybolov svolit k tomu, aby vlastníci plavidel platili spravedlivý podíl z hodnoty úlovku;

18.  oceňuje důležité investice, které jak EU, tak některé členské státy v Mauritánii uskutečnily a nadále uskutečňují, ale vyzývá k většímu úsilí Komise i členských států o dosažení lepší koordinace finančního příspěvku, aby se dosáhlo skutečné spolupráce v oblasti rozvoje a aby se zabránilo nekoordinované duplicitě;

19.  zastává názor, že, jak stanoví čl. 6 odst. 3 stávajícího protokolu, je  třeba, aby EU podpořila co nejrychlejší vybudování odpovídajících zařízení pro vykládku ryb na centrálním a jižním pobřeží Mauritánie tak, aby ryby ulovené v mauritánských vodách byly vykládány ve vnitrostátních přístavech a nikoli mimo tuto zemi, jak se v současnosti často stává; domnívá se, že se tak zvýší místní spotřeba ryb a podpoří se místní zaměstnanost;

20.  zastává názor, že společně s odstraněním vraků z přístavu Nouadhibou a jeho modernizací umožní tato zlepšení loďstvu EU účinněji pracovat, usnadní toky investic a posílí dopad dohody o partnerství v oblasti rybolovu na místní hospodářství;

21.  zdůrazňuje, že je třeba, aby byl Parlament plně zapojen jak do procesu vyjednávání, tak do dlouhodobého sledování fungování nového protokolu v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími ze SFEU, pokud jde o úplné a neprodlené informování Parlamentu; připomíná své přesvědčení, že Parlament by měl být zastoupen na schůzích smíšených výborů stanovených v dohodách o rybolovu, a trvá na tom, aby se těchto schůzí účastnila i občanská společnost včetně zástupců odvětví rybolovu v EU i Mauritánii;

22.  vyzývá Komisi, aby Parlamentu neprodleně předložila hodnocení stávajícího protokolu ex post v odtajněné podobě, které umožní poslancům kvalifikovaně posoudit, zda bylo dosaženo cílů stanovených pro tuto dohodu, a zda tedy udělit souhlas s obnovením tohoto protokolu;

23.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, vládám členských států a vládě Mauritánie.

(1) Úř. věst. L 343, 8.12.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí