Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2586(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0193/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/05/2011 - 12.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0232

Vedtagne tekster
PDF 30kWORD 50k
Torsdag den 12. maj 2011 - Strasbourg
Fiskeripartnerskabsaftalen EU-Mauretanien
P7_TA(2011)0232RC-B7-0193/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 12. maj 2011 om fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauretanien

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EUF-traktatens artikel 208 og 218,

–  der henviser til De Forenede Nationers havretskonvention (UNCLOS) fra 1982,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1801/2006 af 30. november 2006 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien(1),

–  der henviser til Fiskerikomitéens besøg i Mauretanien i november 2010,

–  der henviser til forespørgslen til mundtlig besvarelse til Kommissionen om forhandlinger om fornyelse af partnerskabsaftalen om fiskeri mellem EU og Mauretanien (O-000038/2011 - B7-0018/2011),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.  der henviser til, at den nuværende protokol til fiskeripartnerskabsaftalen med Den Islamiske Republik Mauretanien udløber den 31. juli 2012, og der henviser til, at Kommissionen agter at indlede forhandlinger om fornyelsen heraf, til hvilket formål den har modtaget det fornødne mandat fra Rådet,

B.  der henviser til, at fiskeripartnerskabsaftalen med Mauretanien har sikret et finansielt bidrag på 305 mio. EUR over en periode på fire år, hvilket gør den til en vigtig international aftale for Mauretanien, eftersom EU-bidragene og licensafgifterne udgør omkring en tredjedel af landets samlede indkomst,

C.  der henviser til, at den mauretaniske fiskerisektor er af stor betydning for Mauretaniens økonomi, idet den udgør 10 % af landets BNP og 35-50 % af dets eksport og ligeledes bidrager til statsbudgettet med op til 29 %,

D.  der henviser til, at Mauretanien er et af de fattigste lande i Afrika, der er klassificeret som et stærkt gældstynget fattigt land (HIPC) og som økonomisk afhængigt af udenlandsk bistand, og at det har været præget af betydelig politisk ustabilitet,

E.  der henviser til, at samarbejdet bør være baseret på gensidig interesse og ske i form af initiativer og handlinger, der, uanset om de gennemføres i fællesskab eller af parterne hver for sig, er komplementære og sikrer sammenhæng mellem politikkerne,

F.  der henviser til, at Fiskerikomitéen under sit seneste besøg i Mauretanien ikke var i stand til at afklare en række vigtige spørgsmål om landets fiskeripolitik, herunder bestandenes situation og niveauet af fiskeriaktiviteter udført af mauretanske og andre flåder,

G.  der henviser til, at fiskeri i henhold til artikel 61 og 62 i De Forenede Nationers havretskonvention skal forvaltes med henblik på at opretholde bestandene af de befiskede arter på eller genopbygge dem til det niveau, der kan sikre det størst mulige bæredygtige udbytte som defineret ud fra relevante miljømæssige og økonomiske faktorer,

H.  der henviser til, at fiskeripartnerskabsaftalen har bidraget til overfiskeri af visse bestande, især blæksprutter, og derfor har begrænset fiskerimulighederne for Mauretaniens fiskere og givet den EU-baserede industri en konkurrencemæssig fordel på grund af tilskud til adgangsafgifter til EU-fartøjer,

I.  der henviser til, at det i forbindelse med forhandlingerne om fiskerimuligheder under den nye protokol er vigtigt at tage hensyn til Mauretaniens forbindelser med tredjelande, der ligeledes fisker i dets eksklusive økonomiske zone (EZZ) under bilaterale eller private aftaler,

J.  der henviser til, at EUF-traktatens artikel 218 indeholder klare bestemmelser om, under hvilke forhold Parlamentet skal inddrages i afgørelser om fiskeriaftaler, og der henviser til, at disse forhold begrunder Parlamentets ønske om at bidrage til processen ved at anføre sine prioriteter for de nye protokoller, der skal forhandles om,

K.  der henviser til, at bilag II i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen regulerer Kommissionens tilsendelse til Parlamentet af fortrolige oplysninger, jf. punkt 1.2., og disses behandling som led i udøvelsen af Parlamentets prærogativer og beføjelser; der henviser til, at de to institutioner handler i overensstemmelse med deres gensidige pligt til loyalt samarbejde og med fuld gensidig tillid samt under nøje overholdelse af relevante traktatbestemmelser,

L.  der henviser til, at Mauretanien på grund af den svage udvikling i landets fiskerisektor, herunder manglen på betydende landingshavne uden for Nouadhibou, går glip af den merværdi, som landet ville opnå, hvis det selv udnyttede sine fiskeressourcer (herunder ved forarbejdning og salg),

M.  der henviser til, at følgende former for støtte til fiskerisektoren i Mauretanien ikke er blevet gennemført på tilfredsstillende vis: modernisering og udvikling af traditionelt kystnært småfiskeri og af industrier med relation til fiskeriet; udvikling af havneinfrastrukturer og forbedring af vilkårene for landing af fisk; udvikling af akvakulturprojekter samt forbedring af kontrol og overvågning på havet,

1.  glæder sig over Kommissionens forslag om at indlede forhandlinger om fornyelse af protokollen mellem EU og Den Islamiske Republik Mauretanien, men understreger samtidig, at den kun bør bibeholdes, såfremt den er til gavn for begge parter, justeres ordentligt og gennemføres korrekt;

2.  glæder sig over Kommissionens forslag om at indføje en menneskerettighedsklausul i aftalen;

3.  fastholder, at enhver adgang, der forhandles for fartøjer, der sejler under EU-flag, til at fiske i mauretanske farvande, skal bygge på princippet om overskudsbestande som beskrevet i FN's havretskonvention; understreger navnlig, at der skal foreligge en meget omhyggelig vurdering af alle bestande, som der søges adgang til, eller som sandsynligvis vil blive fanget som bifangst af EU-flåden; understreger, at enhver adgang, der gives til EU, skal vedrøre de ressourcer, som ikke kan fanges af den mauretaniske flåde; understreger, at de tredjelandsflåder (EU's og andre), der forårsager størst miljømæssig skade, skal være de første til at indføre reduktioner af aktiviteterne, hvis sådanne reduktioner skulle blive nødvendige;

4.  insisterer på at modtage pålidelige oplysninger om tredjelandes fiskerimuligheder og fangster i mauretanske farvande, således at man kan identificere eventuelle overskud af ressourcer; mener, at for de bestande, der deles med andre vestafrikanske stater, skal niveauerne for adgang til fiskeri i Mauretanien forhandles under behørig hensyntagen til fiskeriniveauer i de andre stater;

5.  noterer sig med betydelig bekymring, at den efterfølgende evaluering konkluderede, at de fleste bestande i Mauretanien enten udnyttes fuldt ud eller overudnyttes, og anbefalede reduktioner i fiskeriet efter disse bestande; mener, at Den Fælles Videnskabelige Komité bør tilføres tilstrækkelige ressourcer til at udføre sit arbejde; opfordrer Kommissionen til med Mauretanien at drøfte udvikling af langsigtede fiskeriforvaltningsplaner, der skulle omfatte samtlige fiskerikvoter, som de mauretanske myndigheder tildeler både deres nationale flåder og tredjelandes flåder, samt udryddelse af eventuel overkapacitet i flåden;

6.  mener, at alle relevante videnskabelige oplysninger, herunder Den Fælles Videnskabelige Komités rapporter, data om EU-flådens fangster og oplysninger om domsfældelser for overtrædelser bør sendes til Parlamentet og være offentligt tilgængelige;

7.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at opfordre de mauretanske myndigheder til at afgive garantier vedrørende deres fortolkning af kontrolforanstaltningerne; gentager navnlig, at EU-fartøjer er udstyrede med fartøjsovervågningssystemer, og at deres position skal fastslås ved hjælp af disse systemer; understreger, at det bør være forbudt at henholde sig til en omtrentlig vurdering på øjemål af afstand til kysten, eftersom det har vist sig at være upålideligt og ført til retsusikkerhed for flåden; understreger, at eventuelle alternative systemer skal aftales indbyrdes i forvejen; mener, at positionssignalerne bør sendes direkte til de mauretanske myndigheder i realtid; mener endvidere, at protokollen bør fastsætte, at fartøjet, hvis fartøjsovervågningssystemet svigter, skal få det repareret inden for to uger eller vil få sin tilladelse til at fiske suspenderet, indtil det er blevet repareret;

8.  udtrykker bekymring over procedurerne for mauretanske myndigheders bording af EU-fartøjer, der er et tilbagevendende problem; sætter spørgsmålstegn ved de mauretanske myndigheders overholdelse af protokollens bilag II, kapitel VI, navnlig dets punkt 3, der omhandler procedurer for bording af fartøjer;

9.  anmoder Kommissionen om at forhandle fiskerimulighederne for forskellige kategorier af fartøjer samtidig med de tekniske foranstaltninger, der skal træffes i hvert enkelt tilfælde, for således at undgå underudnyttelse eller situationer, hvor det viser sig umuligt at fiske som følge af tekniske foranstaltninger med betydelige indkomsttab til følge; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at fiskeriaktiviteter, der falder ind under fiskeripartnerskabsaftalen, lever op til de samme bæredygtighedskriterier som fiskeriaktiviteter i EU's farvande, herunder dem, der vedrører selektivitet; opfordrer Kommissionen til at etablere en dialog med Mauretanien med det formål at hjælpe landet med at videreudvikle en ansvarlig fiskeripolitik, der både imødekommer bevaringskravene og landets målsætning om at fremme en økonomisk udvikling af fiskeressourcerne;

10.  opfordrer Kommissionen til at sikre overholdelse af FAO's adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri, navnlig hvad angår henstillingen om at give lokale ikke-industrielle fiskere præferenceadgang til ressourcerne i de mauretanske farvande;

11.  opfordrer Mauretanien til at ratificere de relevante internationale fiskeriinstrumenter såsom havnestatsaftalen og FN-aftalen om fiskebestande;

12.  mener, at der forud for indgåelsen af fiskeriaftaler mellem EU og tredjelande bør gennemføres en omfattende debat i de berørte lande, som befolkningerne, de sociale organisationer og de nationale parlamenter har mulighed for at deltage i, for på denne måde at fremme mere demokrati og gennemsigtighed;

13.  mener, at de midler, der betales som kompensation for adgang til fiskebestande i mauretanske farvande, skal være klart adskilt fra finansiel støtte til det mauretanske flerårlige fiskerisektorprogram, idet en reduktion af fiskemulighederne ikke må føre til en reduktion af EU-betalingerne til det flerårige program;

14.  mener endvidere, at den finansielle støtte til det mauretanske flerårige fiskeriprogram skal stemme overens med Mauretaniens behov for bæredygtig fiskeriudvikling, særlig fiskeriforvaltning (forskning, kontrol, mekanismer for interessentdeltagelse, infrastrukturer osv.), sådan som det kommer til udtryk i EU's og Mauretaniens fælles ramme for samarbejde og udvikling; fastholder, at økonomisk støtte under fiskeripartnerskabsaftalen bør understøtte og styrke EU's målsætninger for udviklingssamarbejde med henblik på at gennemføre EU's retlige forpligtelse i EUF-traktatens artikel 208 til at sikre sammenhæng med henblik på udvikling;

15.  anser det for nødvendigt at foretage en omfattende og detaljeret evaluering af årsagerne til den utilstrækkelige opfyldelse af fiskeripartnerskabsaftalens mål hvad angår udviklingssamarbejdet og diverse former for støtte til fiskerisektoren i Mauretanien; understreger, at denne evaluering skal inddrage de mauretanske myndigheder;

16.  er af den opfattelse, at fiskeripartnerskabsaftalen skal indeholde virkningsfulde overvågningsmekanismer, der sikrer, at midler øremærket til udvikling og navnlig forbedring af infrastruktur inden for fiskerisektoren anvendes hensigtsmæssigt;

17.  glæder sig over, at Det Regionale Rådgivende Råd for Fjernfiskerflåden er indforstået med, at skibsrederne skal betale en rimelig andel af fangsternes værdi;

18.  anerkender de betydelige investeringer, som både EU og visse medlemsstater har gjort og fulgt op på i Mauretanien, men efterlyser større bestræbelser fra både Kommissionens og medlemsstaternes side på at skabe bedre koordinering af deres finansielle bidrag, således at man kan opnå et reelt samarbejde i forbindelse med udviklingen af Mauretanien og undgå ukoordineret dobbeltarbejde;

19.  går ind for, at EU, som det fremgår af den nuværende protokols artikel 6, stk. 3, skal støtte en hurtigst mulig etablering af hensigtsmæssige indretninger til landing af fisk på Mauretaniens centrale og sydlige kyst, herunder - men ikke kun - i Nouakchott, således at de fisk, der fanges i de mauretanske farvande, landes i nationale havne og ikke uden for landet, som det ofte er tilfældet i øjeblikket; tror, at dette vil øge det lokale forbrug af fisk og støtte lokal beskæftigelse;

20.  er af den opfattelse, at disse forbedringer sammen med fjernelse af vrag og modernisering af den store havn i Nouadhibou vil gøre det muligt for EU-flåden at agere mere effektivt, fremme investeringsstrømme og højne fiskeripartnerskabsaftalens virkninger på lokaløkonomien betydeligt;

21.  understreger, at det er nødvendigt at inddrage Parlamentet fuldt ud i såvel forhandlingsprocessen som den langsigtede overvågning af, hvordan den nye protokol fungerer, for således at overholde forpligtelserne i EUF-traktaten om omgående og fuld underretning af Parlamentet; minder om, at det er af den opfattelse, at Parlamentet bør være repræsenteret på de møder i Den Blandede Komité, som fiskeriaftalerne foreskriver, og kræver, at civilsamfundet, herunder fiskerirepræsentanter fra både EU og Mauretanien, også deltager i disse møder;

22.  opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet den efterfølgende evaluering af den nuværende protokol som et ikke-hemmeligtstemplet dokument, så medlemmerne kan foretage en kvalificeret vurdering af, i hvilket omfang de målsætninger, der er fastsat for denne aftale, er blevet opnået, og dermed hvorvidt de bør give deres samtykke til en fornyelse af protokollen;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, medlemsstaternes regeringer og Mauretaniens regering.

(1) EUT L 343 af 8.12.2006, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik