Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2586(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0193/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2011 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0232

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 285kWORD 68k
Πέμπτη 12 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο
Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαυριτανίας
P7_TA(2011)0232RC-B7-0193/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Μαυριτανίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 208 και 218 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1801/2006 της 30ής Νοεμβρίου 2006, για τη σύναψη Συμφωνίας στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας(1),

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη της Επιτροπής Αλιείας στη Μαυριτανία το Νοέμβριο 2010,

–  έχοντας υπόψη την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για την Ανανέωση του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της ΕΕ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας (O-000038/2011 ‐ Β7-0018/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον πρωτόκολλο της Συμφωνίας Αλιευτικής Σύμπραξης με την Ισλαμική Δημοκρατία της Μαυριτανίας λήγει στις 31 Ιουλίου 2012 και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να εγκαινιάσει διαπραγματεύσεις για την ανανέωσή του, για την οποία ζήτησε την επιβεβλημένη εντολή του Συμβουλίου,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Μαυριτανία για την αλιεία προέβλεπε χρηματική αντιστάθμιση 305 εκατομμυρίων ευρώ για τέσσερα χρόνια και συνεπώς αποτελούσε τη σημαντικότερη διεθνή συμφωνία για τη Μαυριτανία, δεδομένου ότι οι πληρωμές της ΕΕ και τα τέλη αδειοδότησης αποτελούν το ένα τρίτο περίπου των συνολικών κρατικών εσόδων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας της αλιείας έχει μεγάλη σημασία για την οικονομία της Μαυριτανίας και ότι αντιπροσωπεύει το 10 % του ΑΕγχΠ και ποσοστό μεταξύ 35 % και 50 % των εξαγωγών της χώρας αυτής, συνεισφέροντας παράλληλα σε ποσοστό 29 % στα έσοδα του προϋπολογισμού της,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαυριτανία είναι μια από τις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, η οποία χαρακτηρίζεται ως υπερχρεωμένη φτωχή χώρα και εξαρτάται οικονομικά από την ξένη βοήθεια, και χαρακτηρίζεται από σοβαρή πολιτική αστάθεια,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία αυτή πρέπει να στηρίζεται στο αμοιβαίο συμφέρον και στη συμπληρωματικότητα των πρωτοβουλιών και μέτρων, τα οποία λαμβάνονται από τα μέρη είτε από κοινού είτε χωριστά, εξασφαλίζοντας τη συνέπεια των πολιτικών,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στη Μαυριτανία, η Επιτροπή Αλιείας δεν μπόρεσε να διευκρινίσει πολλά σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την πολιτική αλιείας στη χώρα, όπως το καθεστώς των αποθεμάτων και το επίπεδο των αλιευτικών δραστηριοτήτων του μαυριτανικού και άλλων στόλων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 της Σύμβασης των ΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, η αλιεία θα πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο ώστε να «διατηρεί ή να αποκαθιστά τους πληθυσμούς των αλιευμένων ειδών σε επίπεδα αφθονίας τα οποία δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση παραγωγής, σύμφωνα με τους σχετικούς περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες»,

Η.  έχοντας υπόψη ότι η συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) έχουν προφανώς συμβάλει στην υπερεκμετάλλευση ορισμένων αποθεμάτων, ειδικότερα σε ότι αφορά τα χταπόδια, και έχει μειώσει τις δυνατότητες αλιείας για τους μαυριτανούς αλιείς μικρής κλίμακας οδηγώντας σε αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τη βιομηχανία της ΕΕ λόγω της επιδοτούμενης πρόσβασης για τα σκάφη αυτής,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διαπραγμάτευση αλιευτικών ευκαιριών του νέου πρωτοκόλλου, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι σχέσεις του αλιευτικού τομέα της Μαυριτανίας με τρίτες χώρες που επίσης αλιεύουν εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της (ΑΟΖ), μέσω διμερών ή ιδιωτικών συμφωνιών,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ προβλέπει σαφείς όρους βάσει των οποίων το Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλέκεται σε αποφάσεις σχετικά με τις αλιευτικές συμφωνίες και δεδομένου ότι αυτό αιτιολογεί την επιθυμία του Κοινοβουλίου να συμμετάσχει στη διαδικασία, αναφέροντας τις προτεραιότητές του για τα νέα πρωτόκολλα που θα τεθούν προς διαπραγμάτευση,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράρτημα ΙΙ της συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής διέπει τη διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών από την Επιτροπή προς το Κοινοβούλιο και τον χειρισμό των πληροφοριών αυτών, όπως ορίζεται στο σημείο 1.2 του παραρτήματος ΙΙ, από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της άσκησης εκ μέρους του Κοινοβουλίου των προνομίων του και των αρμοδιοτήτων του· τα δύο θεσμικά όργανα ενεργούν σύμφωνα με τα αμοιβαία καθήκοντά τους για ειλικρινή συνεργασία, με πνεύμα πλήρους αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τηρώντας αυστηρότατα τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της χαμηλής ανάπτυξης του τομέα της αλιείας στη Μαυριτανία, συμπεριλαμβανομένης και της απουσίας σημαντικών λιμένων εκφόρτωσης πλην του Nouadhibou, η χώρα στερείται την προστιθέμενη αξία που θα εξασφάλιζε αν εκμεταλλευόταν η ίδια τους αλιευτικούς της πόρους (περιλαμβανομένων των διαδικασιών μεταποίησης και πώλησης των αλιευμάτων),

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακόλουθοι άξονες στήριξης στον τομέα αλιείας της Μαυριτανίας δεν υλοποιήθηκαν με ικανοποιητικό τρόπο: εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας και με παραδοσιακά μέσα και των βιομηχανιών που συνδέονται με την αλιεία· ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών και βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης των αλιευμάτων· ανάπτυξη προγραμμάτων υδατοκαλλιέργειας· και βελτίωση του ελέγχου και της εποπτείας στη θάλασσα,

1.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με την ανανέωση του πρωτοκόλλου μεταξύ της ΕΕ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να διατηρηθεί μόνο εφόσον είναι προς αμοιβαίο συμφέρον, προσαρμοστεί επαρκώς και εφαρμοστεί σωστά·

2.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να εισαγάγει ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συμφωνία·

3.  επιμένει ότι οποιαδήποτε πρόσβαση των σκαφών με σημαία ΕΕ σε αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα της Μαυριτανίας πρέπει να βασίζεται στην αρχή των πλεοναζόντων αποθεμάτων, όπως ορίζει το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι πρέπει να υπάρξει αυστηρή εκτίμηση όλων των αποθεμάτων στα οποία ζητείται πρόσβαση ή τα οποία είναι πιθανόν να αλιεύονται από τον στόλο της ΕΕ ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα· επισημαίνει ότι οιαδήποτε πρόσβαση χορηγηθεί στην ΕΕ πρέπει να αφορά τους αλιευτικούς πόρους που αδυνατεί να αλιεύσει ο μαυριτανικός στόλος· τονίζει ότι εάν καταστεί αναγκαία η επιβολή μειώσεων, οι πρώτοι που θα προβούν σε μειώσεις πρέπει να είναι οι εν λόγω στόλοι τρίτων χωρών (ΕΕ και λοιποί) οι οποίοι προξενούν και τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική ζημία·

4.  επιμένει ότι πρέπει να παραλαμβάνονται αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες και τις αλιεύσεις τρίτων χωρών στα ύδατα της Μαυριτανίας, ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού πλεονασματικών πόρων· πιστεύει ότι, στην περίπτωση των αποθεμάτων που μοιράζονται μεταξύ και άλλων κρατών της Δυτικής Αφρικής, τα επίπεδα της αλιευτικής πρόσβασης στη Μαυριτανία πρέπει να τεθούν επί τάπητος λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα επίπεδα αλίευσης των άλλων κρατών·

5.  σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα περισσότερα αποθέματα στη Μαυριτανία βρίσκονταν σε επίπεδο είτε πλήρους εκμετάλλευσης είτε υπερεκμετάλλευσης και συνιστούν μειώσεις της αλιευτικής προσπάθειας που αφορά τα εν λόγω αποθέματα· πιστεύει ότι πρέπει να χορηγηθούν επαρκείς πόροι στην Μικτή Επιστημονική Επιτροπή για να επιτελέσει το καθήκον της· παροτρύνει την Επιτροπή να συζητήσει με τη Μαυριτανία την ανάπτυξη μακρόπνοων σχεδίων διαχείρισης των αλιευτικών πόρων που θα πρέπει να περιλάβουν το σύνολο της κατανομής αλιευτικών πόρων από τις μαυριτανικές αρχές, τόσο στους εθνικούς στόλους της όσο και τους στόλους τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της εξάλειψης ενδεχόμενης υπερβάλλουσας αλιευτικής ικανότητας στόλων·

6.  πιστεύει ότι όλες οι σχετικές επιστημονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων της Μικτής Επιστημονικής Επιτροπής, τα δεδομένα σχετικά με τις αλιεύσεις που πραγματοποιούν οι στόλοι της ΕΕ καθώς και πληροφορίες σχετικά με καταδίκες για παραβάσεις, πρέπει να διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο και να κοινοποιούνται στο ευρύ κοινό·

7.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τις αρχές της Μαυριτανίας να παράσχουν εγγυήσεις σχετικά με την ερμηνεία που δίνουν στα μέτρα ελέγχου· επισημαίνει, ειδικότερα, ότι τα σκάφη της ΕΕ είναι εφοδιασμένα με συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης σκαφών (VMS), και ότι αυτό πρέπει να είναι το εργαλείο που θα χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό της θέσης τους· επισημαίνει ότι η επιδείξει εμπιστοσύνης στην σχετική οπτική εκτίμηση της απόστασης από την ακτή πρέπει να καταργηθεί, καθόσον απεδείχθη αναξιόπιστη και οδήγησε σε ανασφάλεια δικαίου για τον στόλο· επισημαίνει ότι οιοδήποτε άλλο εναλλακτικό σύστημα πρέπει να συμφωνηθεί εκ των προτέρων από κοινού· πιστεύει ότι τα σήματα εντοπισμού θέσης πρέπει να διαβιβάζονται απευθείας στις αρχές της Μαυριτανίας σε πραγματικό χρόνο· πιστεύει, επίσης, ότι το πρωτόκολλο θα πρέπει να ορίζει ότι σε περίπτωση που το σύστημα VMS ενός σκάφους πάψει να λειτουργεί, θα πρέπει να επισκευαστεί εντός δύο εβδομάδων, άλλως θα αίρεται η άδεια αλιείας έως ότου το σύστημα επισκευαστεί·

8.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις διαδικασίες επιβίβασης στα σκάφη της ΕΕ από τις αρχές της Μαυριτανίας, θέμα που συνιστά υποτροπιάζον πρόβλημα· αμφισβητεί τη συμμόρφωση των αρχών της Μαυριτανίας στο κεφάλαιο VI του Παραρτήματος II του πρωτοκόλλου, και ιδιαίτερα στην παράγραφο 3 αυτού, που αφορά τις διαδικασίες για την επιβίβαση σε σκάφη·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να διαπραγματευθεί συγχρόνως τις αλιευτικές ευκαιρίες για διάφορες κατηγορίες σκαφών και τα τεχνικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να αποφευχθεί η ανεπαρκής εκμετάλλευση των αλιευτικών ευκαιριών και καταστάσεις όπου η αλιεία καθίσταται αδύνατη για τεχνικούς λόγους, γεγονός που οδηγεί σε σημαντικές απώλειες εισοδήματος· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της ΣΑΣ θα πληρούν τα ίδια κριτήρια βιωσιμότητας με τις αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα της ΕΕ, όπου συμπεριλαμβάνεται και το ζήτημα της επιλεκτικότητας· καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει διάλογο με τη Μαυριτανία που θα αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας στη χώρα προκειμένου να αναπτύξει υπεύθυνη αλιευτική πολιτική που θα ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις διατήρησης όσο και στους στόχους για ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης των αλιευτικών πόρων·

10.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση στον Κώδικα Συμπεριφοράς του FAO για την υπεύθυνη αλιεία, ειδικότερα σε ότι αφορά τη δέσμευση να εξασφαλίζεται η προνομιακή πρόσβαση των παραδοσιακών αλιέων στους πόρους που βρίσκονται στα ύδατα της Μαυριτανίας·

11.  ενθαρρύνει τη Μαυριτανία να επικυρώσει τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες για την αλιεία όπως τη Συμφωνία για το κράτος του λιμένα και τη Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα αποθέματα ιχθύων·

12.  πιστεύει ότι πριν από τη σύναψη αλιευτικών συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών πρέπει να προηγούνται ευρέως φάσματος διαπραγματεύσεις με τις ενδιαφερόμενες χώρες, όπου θα παρέχεται δυνατότητα συμμετοχής στο κοινό, στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στα εθνικά κοινοβούλια, προωθώντας έτσι τη διεύρυνση της δημοκρατίας και της διαφάνειας·

13.  πιστεύει ότι τα ποσά που καταβάλλονται ως αντιστάθμιση για την πρόσβαση στα αλιευτικά αποθέματα στα μαυριτανικά ύδατα θα πρέπει να αποσυνδεθούν σαφώς από τη χρηματοδοτική στήριξη για το μαυριτανικό πολυετές τομεακό πρόγραμμα αλιείας, και ότι η όποια μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των πληρωμών της ΕΕ για το πολυετές πρόγραμμα·

14.  πιστεύει ότι η χρηματοδοτική στήριξη στο πολυετές πρόγραμμα αλιείας της Μαυριτανίας πρέπει να συνάδει με τις ανάγκες της Μαυριτανίας για την αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας, και ιδιαίτερα για τη διαχείριση της αλιείας (έρευνα, έλεγχος, μηχανισμοί συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών, υποδομές, κ.λπ.), όπως ορίζεται στο πλαίσιο συνεργασίας και ανάπτυξης ΕΕ-Μαυριτανίας· υποστηρίζει ότι η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο της ΣΑΣ πρέπει να στηρίζει και να ενισχύει τους στόχους αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, με σκοπό την εφαρμογή της νομικής υποχρέωσης της ΕΕ όπως ορίζει το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ για τη διασφάλιση της «συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής'·

15.  θεωρεί απαραίτητη τη διενέργεια περιεκτικής και εξαντλητικής ανάλυσης των αιτίων της ανεπαρκούς επιδίωξης των σαφών στόχων που περιείχε η ΣΑΣ, ιδίως όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία και τους διάφορους άξονες στήριξης του τομέα της αλιείας στη Μαυριτανία· τονίζει ότι στην αξιολόγηση πρέπει να συμμετέχουν οι αρχές της Μαυριτανίας·

16.  πιστεύει ότι η ΣΑΣ πρέπει να περιλαμβάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας για να διασφαλιστεί η ορθή αξιοποίηση των κονδυλίων που εγγράφονται για την ανάπτυξη, και ιδιαίτερα για τη βελτίωση των υποδομών στον αλιευτικό τομέα·

17.  χαιρετίζει τη βούληση της Συμβουλευτικής Περιφερειακής Επιτροπής για Μεγάλες Αποστάσεις για την από πλευράς των πλοιοκτητών καταβολή δικαίου μεριδίου από την αξία των αλιευμάτων·

18.  αναγνωρίζει, ωστόσο, τις αξιόλογες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη Μαυριτανία τόσο από την ΕΕ όσο και από ορισμένα κράτη μέλη, αλλά ζητεί μεγαλύτερες προσπάθειες και από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη για να επιτευχθεί μεγαλύτερος συντονισμός της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική συνεργασία στον τομέα της ανάπτυξης και να αποφευχθούν ασυντόνιστες επικαλύψεις·

19.  πιστεύει ότι, όπως προβλέπει το άρθρο 6, παράγραφος 3, της παρούσας πρότασης, η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει την όσο το δυνατόν ταχύτερη κατασκευή επαρκών χώρων για την εκφόρτωση των αλιευμάτων στην κεντρική και νότια ακτή της Μαυριτανίας, συμπεριλαμβανομένου - αλλά όχι αποκλειστικά μόνο - του Nouakchott, έτσι ώστε τα αλιεύματα που αλιεύονται στα ύδατα της Μαυριτανίας να εκφορτώνονται σε λιμάνια εντός και όχι εκτός της χώρας, όπως συχνά συμβαίνει σήμερα· πιστεύει ότι αυτό θα αυξήσει την τοπική κατανάλωση ψαριών και θα στηρίξει την τοπική απασχόληση·

20.  υποστηρίζει ότι οι βελτιώσεις αυτές , σε συνδυασμό με την απομάκρυνση των ναυαγισμένων σκαφών και τον εκσυγχρονισμό του μεγάλου λιμένος του Nouadhibou, θα παράσχει τη δυνατότητα στον στόλο της ΕΕ να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, θα διευκολύνει τη ροή επενδύσεων και θα ωθήσει την επίδραση της ΣΑΣ στην τοπική οικονομία·

21.  υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλακεί πλήρως τόσο στη διαπραγματευτική διαδικασία όσο και στον μακροπρόθεσμο έλεγχο της λειτουργίας του νέου πρωτοκόλλου ούτως ώστε να συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις που ορίζει η ΣΛΕΕ σχετικά με την πλήρη και ταχεία ενημέρωση του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει την πεποίθησή του ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις της Μικτής Επιτροπής που προβλέπεται για τις αλιευτικές συμφωνίες και επιμένει στις συνεδριάσεις αυτές να συμμετέχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, όπου συμπεριλαμβάνονται και εκπρόσωποι του αλιευτικού κλάδου τόσο της ΕΕ όσο και της Μαυριτανίας·

22.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει άμεσα στο Κοινοβούλιο μια εκ των υστέρων αξιολόγηση του ισχύοντος Πρωτοκόλλου, προκειμένου τα μέλη του Κοινοβουλίου να σχηματίσουν μια τεκμηριωμένη άποψη για το εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της συμφωνίας αυτής και συνεπώς για το εάν το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την ανανέωση του Πρωτοκόλλου·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στην κυβέρνηση της Μαυριτανίας.

(1) ΕΕ L 343, 8.12.2006, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου