Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2586(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0193/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/05/2011 - 12.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0232

Priimti tekstai
PDF 211kWORD 58k
Ketvirtadienis, 2011 m. gegužės 12 d. - Strasbūras
ES ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarimas
P7_TA(2011)0232RC-B7-0193/2011

2011 m. gegužės 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarimo atnaujinimo

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 ir 218 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1801/2006 dėl Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo(1),

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto 2010 m. lapkričio mėn. vizitą į Mauritaniją,

–  atsižvelgdamas į Komisijai pateiktą klausimą, kurį atsakoma žodžiu, dėl derybų dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarimo protokolo atnaujinimo (O-000038/2011 – B7–0018/2011),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi dabartinio žvejybos partnerystės susitarimo su Mauritanijos Islamo Respublika protokolo galiojimas baigiasi 2012 m. liepos 31 d. ir kadangi Komisija ketina pradėti derybas dėl jo atnaujinimo ir dėl to paprašė Tarybos suteikti jai būtinų įgaliojimų,

B.  kadangi pagal žvejybos partnerystės susitarimą su Mauritanija per ketverius metus suteiktas 305 mln. EUR finansinis įnašas, o dėl to šis susitarimas tapo svarbiu tarptautiniu Mauritanijos susitarimu, nes ES išmokos ir licencijų mokesčiai sudaro apie trečdalį visų valstybės pajamų,

C.  kadangi žuvininkystės sektorius nepaprastai svarbus Mauritanijos ekonomikai – jam tenka 10 proc. šalies BVP ir 35–50 proc. Mauritanijos eksporto, be to, pajamos iš šio sektoriaus sudaro 29 proc. nacionalinio biudžeto pajamų,

D.  kadangi Mauritanija – viena vargingiausių Afrikos valstybių, priskiriama prie labai įsiskolinusių neturtingų šalių, finansiškai priklausoma nuo užsienio pagalbos ir pasižyminti dideliu politiniu nestabilumu,

E.  kadangi bendradarbiavimas turi būti pagrįstas abipusiais interesais ir jį turi sudaryti viena kitą papildančios iniciatyvos ir priemonės, kurios būtų įgyvendinamos kartu arba atskirai ir padėtų užtikrinti politikos darnumą,

F.  kadangi per neseniai įvykusį vizitą į Mauritaniją Žuvininkystės komitetui nepavyko gauti atsakymų į kelis svarbius klausimus apie šalies žuvininkystės politiką, įskaitant klausimą dėl žuvų išteklių padėties ir Mauritanijos bei kitų laivynų žvejybos lygio,

G.  kadangi pagal JT jūrų teisės konvencijos 61 ir 62 straipsnius žuvininkystės sektorius turi būti tvarkomas taip, kad būtų galima „palaikyti ar atkurti gaudomų rūšių populiacijas tokiu lygiu, kuris galėtų užtikrinti maksimalius, tačiau išteklius tausojančius sugavimus, nustatomus atitinkamais ekologiniais ir ekonominiais veiksniais“,

H.  kadangi dėl žvejybos partnerystės susitarimo įvyko tam tikrų išteklių, ypač aštuonkojų, pereikvojimas, o tai sumažino žvejybos galimybes Mauritanijos žvejams, o ES pramonei dėl ES laivams skiriamų subsidijų licencijoms buvo suteiktas nesąžiningas konkurencinis pranašumas,

I.  kadangi derantis dėl naujame protokole nustatomų žvejybos galimybių būtina atsižvelgti į Mauritanijos ryšius su trečiosiomis šalimis, kurios taip pat naudoja išskirtinės ekonominės zonos žvejybos galimybes pagal dvišalius ar privačius susitarimus,

J.  kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnyje nustatytos aiškios sąlygos, kurių laikantis Parlamentas turėtų būti įtraukiamas į sprendimų dėl žvejybos susitarimų priėmimą, todėl Parlamento noras bendradarbiauti šiame procese ir išdėstyti savo prioritetus, susijusius su naujais protokolais, dėl kurių bus iš naujo deramasi, yra pagrįstas,

K.  kadangi Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių II priede reglamentuojama tvarka, kurios laikantis Komisija perduoda šio priedo 1.2 punkte apibrėžtą konfidencialią informaciją Parlamentui ir pagal kurią ši informacija naudojama, Parlamentui naudojantis savo išskirtinėmis teisėmis ir įgaliojimais; kadangi šios dvi institucijos turi veikti atsižvelgdamos į abipusį įsipareigojimą lojaliai bendradarbiauti, remdamosi visiško abipusio pasitikėjimo principu ir griežtai laikydamosi atitinkamų Sutarties nuostatų,

L.  kadangi dėl nepakankamo Mauritanijos žuvininkystės sektoriaus išsivystymo, įskaitant didelių iškrovimo uostų į šiaurę nuo Nuadibu trūkumą, ši šalis negauna papildomos naudos, kurią ji gautų, jei pati naudotų savo žuvininkystės išteklius (įskaitant apdirbimą ir pardavimą),

M.  kadangi šie paramos Mauritanijos žuvininkystės sektoriui aspektai nebuvo įgyvendinti patenkinamai: smulkios tradicinės pakrančių žvejybos ir su žvejyba susijusios pramonės modernizavimas ir vystymas, uostų infrastruktūros plėtra ir geresnės sąlygos sugautiems žuvų kiekiams iškrauti, akvakultūros projektų plėtra ir geresnė stebėsena bei priežiūra jūroje,

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui pradėti derybas dėl ES ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo protokolo atnaujinimo, tačiau pabrėžia, kad šis protokolas turi būti atnaujintas tik tuo atveju, jei jis bus naudingas abiems šalims, atitinkamai pritaikytas ir tinkamai įgyvendinamas;

2.  palankiai vertina Komisijos pasiūlymą įtraukti žmogaus teisių išlygą;

3.  primygtinai reikalauja, kad visos su ES vėliavomis plaukiojantiems laivams suteikiamos galimybės žvejoti Mauritanijos vandenyse būtų grindžiamos JT jūrų teisės konvencijoje nurodytu žuvų išteklių pertekliaus principu; pabrėžia, kad visų pirma turėtų būti atliktas kruopštus visų išteklių, kuriems žvejoti siekiama gauti leidimą arba kurie gali būti sugauti kaip priegauda, vertinimas; atkreipia dėmesį į tai, kad bet kokios ES suteikiamos galimybės žvejoti turėtų būti grindžiamos tais kiekiais, kurių nepajėgia sužvejoti Mauritanijos laivynas; pabrėžia, kad jeigu reikėtų mažinti žvejojančių laivų skaičių, pirmiausia turėtų būti mažinami laivynai iš trečiųjų šalių (ES ir kitų šalių) pradedant laivais, kurie kelia didžiausią žalą aplinkai;

4.  primygtinai pažymi, kad reikia gauti patikimą informaciją apie trečiųjų šalių žvejybos galimybes ir sugaunamus žuvų kiekius Mauritanijos vandenyse, kad būtų galima nustatyti perteklinius išteklius; laikosi nuomonės, kad atsižvelgiant į bendrus su kitomis Vakarų Afrikos valstybėmis išteklius dėl žvejybos galimybių Mauritanijoje turi būti deramasi turint mintyje žvejybos kitose valstybėse lygius;

5.  su dideliu susirūpinimu pažymi, jog ex post vertinimas parodė, kad daugelis Mauritanijos žuvų išteklių visiškai išnaudoti arba pereikvoti, ir rekomendavo sumažinti šių išteklių žvejybos apimtis; mano, jog Jungtiniam moksliniam komitetui turėtų būti suteikta pakankamai išteklių, kad jis galėtų tinkamai atlikti savo darbą; ragina Komisiją aptarti su Mauritanija galimybę parengti ilgalaikius žvejybos valdymo planus, į kuriuos būtų įtraukti visi Mauritanijos valdžios institucijų nacionaliniam laivynui ir trečiųjų šalių laivynams suteikti žvejybos leidimai, įskaitant bet kokio laivynų perteklinio pajėgumo draudimą;

6.  laikosi nuomonės, kad visa susijusi mokslinė informacija, įskaitant Jungtinio mokslinio komiteto ataskaitas, duomenis apie ES laivynų sugaunamus žuvų kiekius ir nustatytus atitinkamų taisyklių pažeidimus, turėtų būti perduodama Parlamentui ir skelbiama viešai;

7.  primygtinai ragina Komisiją paskatinti Mauritanijos valdžios institucijas suteikti garantijų dėl kontrolės priemonių interpretacijos užtikrinimo; visų pirma pakartoja, kad Bendrijos laivai turi laivų stebėjimo sistemas ir kad tai turi būti priemonė laivo buvimo vietai nustatyti; pabrėžia, kad apytikslis nuotolio nuo kranto nustatymas iš akies turėtų būti uždraustas, nes įrodyta, kad ši priemonė nepatikima ir teisiškai laivynui negalioja; pabrėžia, kad dėl bet kokios alternatyvios sistemos turi būti abipusiškai susitarta iš anksto; laikosi nuomonės, kad Mauritanijos valdžios institucijoms tikruoju laiku turėtų būti perduodami duomenys apie laivo buvimo vietą; be to, mano, jog protokole turėtų būti numatyta, kad tuo atveju, kai sugenda laivo stebėjimo sistema, ji turi būti pataisyta per dvi savaites arba leidimo žvejoti galiojimas turi būti sustabdytas iki tol, kol ši sistema bus pataisyta;

8.  reiškia susirūpinimą dėl Mauritanijos valdžios institucijų vykdomos ES laivų apžiūros, nes ši problema nuolat kartojasi; abejoja, ar Mauritanijos valdžios institucijos laikosi protokolo II priedo VI skyriaus nuostatų, o ypač 3 punkto dėl laivų apžiūros procedūrų;

9.  prašo Komisijos tuo pačiu metu derėtis dėl žvejybos galimybių, taikomų skirtingų kategorijų laivams, ir kiekvienu atveju taikytinų techninių priemonių, siekiant išvengti nepakankamo naudojimo arba padėties, kai žvejyba tampa neįmanoma dėl techninių priežasčių, nes tai lemia didelius nuostolius; primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad žvejybos veikla pagal žvejybos partnerystės susitarimą atitiktų tuos pačius tvarumo kriterijus, kurie taikomi žvejybai ES vandenyse, įskaitant su atranka susijusius kriterijus; ragina Komisiją pradėti dialogą su Mauritanija siekiant padėti šaliai toliau plėtoti atsakingą žvejybos politiką, kurią įgyvendinant būtų atsižvelgiama į išteklių išlaikymo reikalavimus ir siekiama žuvininkystės išteklių ekonominės raidos;

10.  ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų laikomasi Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) atsakingos žuvininkystės kodekso, ypač atsižvelgiant į rekomendaciją teikti pirmenybę žvejoti Mauritanijos vandenyse tradicine žvejyba besiverčiantiems vietos žvejams;

11.  ragina Mauritaniją ratifikuoti susijusias tarptautines žvejybos priemones, pvz., Uostų valstybių susitarimą ir JT susitarimą dėl žuvų išteklių;

12.  mano, kad prieš sudarant ES ir trečiųjų šalių žvejybos susitarimus turėtų būti rengiamos plataus masto diskusijos atitinkamose šalyse, suteikiant galimybę dalyvauti visuomenei, pilietinės visuomenės organizacijoms ir nacionaliniams parlamentams, kad taip būtų skatinama demokratijos ir skaidrumo plėtra;

13.  mano, kad kaip kompensacija mokamos lėšos už prieigą prie žuvų išteklių Mauritanijos vandenyse turi būti aiškiai atskirtos nuo finansinės paramos pagal Mauritanijos daugiametę žuvininkystės programą ir kad dėl sumažintų galimybių žvejoti neturėtų būti mažinami ES mokėjimai pagal daugiametę programą;

14.  taip pat mano, kad finansinė parama, skiriama Mauritanijos daugiametei žuvininkystės programai, turi būti suderinta su Mauritanijos tvarios žuvininkystės vystymo poreikiais, ypač su žuvininkystės valdymu (moksliniai tyrimai, kontrolė, suinteresuotųjų šalių dalyvavimo mechanizmai, infrastruktūra ir t. t.), kaip numatyta pagal ES ir Mauritanijos bendradarbiavimo ir vystymo programą; patvirtina, kad pagal žvejybos partnerystės susitarimą skiriama finansinė pagalba turėtų būti naudojama siekiant remti ir stiprinti ES vystomojo bendradarbiavimo tikslus, kad būtų įgyvendintas ES teisinis vystymosi politikos nuoseklumo įsipareigojimas pagal SESV 208 straipsnį;

15.  mano, kad būtina atlikti išsamų ir visapusišką vertinimą siekiant nustatyti priežastis, dėl kurių nebuvo tinkamai įgyvendinti vystomojo bendradarbiavimo tikslai ir įvairūs paramos Mauritanijos žuvininkystės sektoriui aspektai; pabrėžia, kad atliekant šį vertinimą turi dalyvauti Mauritanijos valdžios institucijos;

16.  mano, kad į žvejybos partnerystės susitarimą būtina įtraukti efektyvius priežiūros mechanizmus siekiant užtikrinti tinkamą vystymuisi skirtų lėšų panaudojimą, ypač žuvininkystės sektoriaus infrastruktūrai vystyti;

17.  palankiai vertina regioninio patariamojo tolimosios žvejybos komiteto ketinimą įpareigoti laivų savininkus apmokėti tinkamą sugautų žuvų vertės dalį;

18.  pripažįsta, kad tiek ES, tiek tam tikros valstybės narės daug investavo ir investuoja į Mauritaniją, tačiau ragina, kad ir Komisija, ir valstybės narės dėtų daugiau pastangų geriau koordinuoti finansinius įnašus, siekiant tikro bendradarbiavimo Mauritanijos vystymosi srityje ir vengiant nekoordinuotų pasikartojančių veiksmų;

19.  mano, kad vadovaujantis dabartinio protokolo 6 straipsnio 3 dalimi ES turėtų remti pastangas kuo greičiau įrengti tinkamas žuvų iškrovimo vietas centrinėje ir pietinėje Mauritanijos pakrantėse, įskaitant Nuakšotą, bet neapsiribojant vien tik šiuo miestu, kad Mauritanijos vandenyse sugautos žuvys galėtų būti iškraunamos nacionaliniuose uostuose, o ne už šalies ribų, kaip dažnai daroma šiuo metu; mano, kad tai padės padidinti žuvies suvartojimą vietoje ir paremti vietos užimtumą;

20.  mano, kad šie patobulinimai kartu su veiksmais siekiant pašalinti nuskendusius laivus ir modernizuoti labai svarbų Nuadibu uostą padės ES laivynui veikti veiksmingiau, sudarys palankesnes sąlygas investicijų srautams ir sustiprins teigiamą žvejybos partnerystės susitarimo poveikį vietos ekonomikai;

21.  pabrėžia, jog reikia, kad Parlamentas būtų visapusiškai įtrauktas tiek į derybų procesą, tiek į ilgalaikę naujo protokolo įgyvendinimo stebėseną, kad būtų vykdomi įpareigojimai pagal SESV nedelsiant ir išsamiai informuoti Parlamentą; primena savo įsitikinimą, kad Parlamentui turėtų būti atstovaujama pagal žvejybos susitarimus numatyto Jungtinio mokslinio komiteto posėdžiuose, ir primygtiniai pabrėžia, kad šiuose posėdžiuose taip pat turėtų dalyvauti pilietinės visuomenės atstovai, įskaitant ir ES, ir Mauritanijos žuvininkystės sektoriaus atstovus;

22.  ragina Komisiją pateikti Parlamentui neįslaptintą dabartinio protokolo ex post vertinimą, kad Parlamento nariai galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą, ar šiame susitarime nustatyti tikslai buvo pasiekti ir ar suteikti pritarimą protokolo atnaujinimui;

23.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, valstybių narių vyriausybėms ir Mauritanijos vyriausybei.

(1) OL L 343, 2006 12 8, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika