Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2586(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0193/2011

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/05/2011 - 12.3

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0232

Prijaté texty
PDF 221kWORD 59k
Štvrtok, 12. mája 2011 - Štrasburg
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritániou
P7_TA(2011)0232RC-B7-0193/2011

Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Dohode o spolupráci v sektore rybolovu medzi EÚ a Mauritániou

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 208 a 218 ZFEÚ,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov z roku 1982 o morskom práve,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1801/2006 z 30. novembra 2006 o uzavretí Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Mauritánskou islamskou republikou(1),

–  so zreteľom na návštevu Výboru pre rybné hospodárstvo v Mauritánii, ktorá sa uskutočnila v novembri 2010,

–  so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie Komisii o rokovaniach týkajúcich sa obnovenia Dohody o spolupráci v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou (O-000038/2011 B7-0018/2011),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže platnosť súčasného protokolu k Dohode o spolupráci v sektore rybolovu s Mauritánskou islamskou republikou sa skončí 31. júla 2012 a keďže Európska komisia má v úmysle začať rokovania o jeho obnovení, na ktoré dostala normatívny mandát od Rady,

B.  keďže Dohoda o spolupráci s Mauritániou poskytla finančný príspevok v objeme 305 miliónov EUR počas štyroch rokov, čím sa stala najdôležitejšou medzinárodnou dohodou pre Mauritániu, pretože platby a licenčné poplatky EÚ tvoria približne tretinu celkových príjmov štátu,

C.  keďže odvetvie rybolovu má pre hospodárstvo Mauritánie veľký význam, keďže predstavuje 10 % HDP krajiny a 35 % až 50 % objemu jej vývozu a podielom 29 % prispieva do jej štátneho rozpočtu,

D.  keďže Mauritánia je jednou z najchudobnejších krajín v Afrike, klasifikovaná ako vysoko zadlžená chudobná krajina (HIPC) a finančne závislá na zahraničnej pomoci a keďže sa vyznačuje značnou politickou nestabilitou,

E.  keďže spolupráca musí spočívať na obojstrannom záujme a mať podobu iniciatív a činností, ktoré, či už sú realizované spoločne alebo jednotlivo každou zo strán, sa navzájom dopĺňajú a zabezpečujú súlad medzi politikami,

F.  keďže Výbor pre rybné hospodárstvo počas svojej nedávnej návštevy Mauritánie nedokázal objasniť viaceré dôležité otázky súvisiace s politikou rybného hospodárstva v krajine vrátane stavu populácií a úrovne rybolovných činností vykonávaných flotilou Mauritánie a inými flotilami,

G.  keďže v súlade s článkami 61 a 62 Dohovoru OSN o morskom práve sa rybné hospodárstva musia riadiť tak, aby sa umožnilo „udržanie alebo obnovenie lovených druhov na úrovniach, ktoré môžu zabezpečiť maximálne udržateľný výťažok, ktorý je určený príslušnými faktormi ekonomiky a životného prostredia“,

H.  keďže Dohoda o spolupráci v sektore rybolovu prispela k nadmernému využívaniu niektorých populácií, najmä chobotníc, čím obmedzila možnosti rybolovu pre mauritánskych rybárov a priemyslu EÚ poskytla konkurenčnú výhodu z dôvodu dotovaných poplatkov za prístup plavidlám EÚ,

I.  keďže pri rokovaniach o možnostiach rybolovu podľa nového protokolu je nutné zohľadniť vzťahy Mauritánie s tretími krajinami, ktoré tiež lovia v mauritánskej výlučnej hospodárskej zóne (VHZ) na základe bilaterálnych alebo súkromných dohôd,

J.  keďže v článku 218 ZFEÚ sú stanovené jasné podmienky, za ktorých by mal byť Európsky parlament zapojený do rozhodnutí o dohodách o rybolove, a keďže tieto dohody legitimizujú želanie Európskeho parlamentu prispievať k tomuto procesu, pričom zároveň poukazuje na to, že prednostne by sa mali vyjednať nové protokoly,

K.  keďže príloha II rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou upravuje spôsob, akým Komisia poskytuje dôverné informácie Európskemu parlamentu a zaobchádzanie s takýmito informáciami, ako je to vymedzené v bode 1.2 prílohy II, v súvislosti s výkonom výsad a právomocí Európskeho parlamentu; keďže obe inštitúcie konajú v súlade s povinnosťou vzájomnej úprimnej spolupráce a v duchu úplnej vzájomnej dôvery a v najprísnejšom súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy,

L.  keďže v dôsledku slabého rozvoja odvetvia rybolovu v Mauritánii vrátane chýbajúcich väčších prístavov na vykládku mimo Nouadhibou je táto krajina pripravená o zisky, ktoré by nadobudla, ak by svoje rybolovné zdroje využívala sama (vrátane procesov spracovania a predaja rýb),

M.  keďže v odvetví rybolovu v Mauritánii neboli uspokojivo realizované tieto línie podpory: modernizácia a rozvoj drobného pobrežného a tradičného rybolovu a priemyselných odvetví súvisiacich s rybolovom; rozvoj prístavných infraštruktúr a zlepšenie podmienok na vykládku ulovených rýb; rozvoj projektov akvakultúry; zlepšenie kontroly a dohľadu na mori,

1.  víta návrh Komisie na začatie rokovaní o obnove protokolu medzi EÚ a Mauritánskou islamskou republikou a zároveň zdôrazňuje, že by sa mal zachovať len v prípade, že poskytuje vzájomný prospech, je náležite prispôsobený a že sa správne uplatňuje;

2.  víta návrh Komisie, aby sa doň začlenila doložka o ľudských právach;

3.  trvá na tom, že akýkoľvek dohodnutý prístup pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou EÚ k lovu rýb vo vodách Mauritánie musí byť založený na zásade nadmerných zásob, ako sa uvádza v dohovore OSN o morskom práve; poukazuje najmä na to, že sa musia dôkladne posúdiť všetky populácie, v súvislosti s ktorými sa požaduje prístup, alebo pri ktorých je pravdepodobný výlov flotilou EÚ ako vedľajší úlovok; zdôrazňuje, že akýkoľvek prístup udelený EÚ sa musí vzťahovať na zdroje, ktoré nedokáže vyloviť mauritánska flotila; poukazuje na to, že ak by bolo potrebné znížiť rybolovné úsilie, ako prvé budú na rade tie flotily tretích krajín (EÚ a ostatných krajín), ktoré najviac poškodzujú životné prostredie;

4.  žiada dostávať spoľahlivé údaje o rybolovných možnostiach a výlovoch tretích krajín v mauritánskych vodách s cieľom zistiť prebytkové zdroje; verí, že v prípade populácií zdieľaných s inými štátmi západnej Afriky sa musia úrovne prístupu k rybolovu v Mauritánii dohodnúť s prihliadnutím na úrovne rybolovu v iných štátoch;

5.  konštatuje so značným znepokojením, že z hodnotenia ex-post vyplýva, že väčšina mauritánskych zásob bola buď plne, alebo dokonca nadmerne využitá a odporúča znížiť pri týchto populáciách rybolovné úsilie; domnieva sa, že spoločnému vedeckému výboru by sa mali poskytnúť dostatočné zdroje na jeho prácu; nabáda Komisiu, aby s Mauritániou prerokovala tvorbu dlhodobých plánov riadenia rybolovu, ktoré by zahŕňali všetky rybolovné kvóty vydané orgánmi Mauritánie pre jej národné flotily aj flotily tretích krajín vrátane odstránenia nadmernej kapacity ktorejkoľvek flotily;

6.  domnieva sa, že všetky relevantné vedecké údaje vrátane správ spoločného vedeckého výboru, údajov o výlovoch flotíl EÚ a záznamov o porušení predpisov by sa mali poskytnúť Európskemu parlamentu a mali by byť dostupné verejnosti;

7.  žiada Komisiu, aby vyzvala mauritánske orgány na poskytnutie záruk ich interpretácie kontrolných opatrení; zdôrazňuje najmä, že plavidlá EÚ sú vybavené systémami monitorovania plavidiel (VMS) a že tie musia slúžiť ako nástroje na určovanie polohy plavidiel; zdôrazňuje, že by sa malo zakázať spoliehanie sa na približný vizuálny odhad vzdialenosti pobrežia, keďže sa dokázala jeho nespoľahlivosť a keďže vedie k právnej neistote pre flotilu; zdôrazňuje, že každý alternatívny systém by mal byť vopred vzájomne dohodnutý; domnieva sa, že signály o polohe by sa mali vysielať priamo mauritánskym orgánom v reálnom čase; je tiež presvedčený, že protokol by mal stanoviť, že v prípade zlyhania systému VMS na plavidle si toto plavidlo musí nechať systém opraviť do dvoch týždňov, alebo sa mu musí pozastaviť platnosť povolenia loviť ryby až do dokončenia opravy;

8.  vyjadruje obavy nad praktikami vstupu mauritánskych orgánov na palubu plavidiel EÚ, ktoré predstavujú opakujúci sa problém; vyjadruje pochybnosti nad dodržiavaním kapitoly VI prílohy II protokolu, najmä jeho odseku 3, zo strany mauritánskych orgánov, ktorý sa týka praktík vstupu na palubu plavidiel;

9.  žiada Komisiu, aby zároveň rokovala o možnostiach rybolovu pre rôzne kategórie plavidiel a o technických opatreniach, ktoré sa majú uplatňovať v jednotlivých prípadoch, aby sa tak zabránilo nedostatočnému využívaniu a situáciám, kedy sa rybolov stáva nemožným z technickým príčin, čo vedie k významným stratám príjmov; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že rybolovné činnosti, ktoré spadajú do rámca dohody o spolupráci v sektore rybolovu, spĺňajú tie isté kritériá udržateľnosti ako rybolovné činnosti vo vodách EÚ vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na selektívnosť; vyzýva Komisiu, aby nadviazala dialóg s Mauritániou s cieľom pomôcť tejto krajine ďalej rozvíjať zodpovednú politiku v oblasti rybného hospodárstva, ktorá spĺňa požiadavky na ochranu druhov a zároveň aj cieľ podporovať hospodársky rozvoj zdrojov rybného hospodárstva;

10.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila súlad s Kódexom správania pre zodpovedný rybolov FAO, najmä v súvislosti s odporúčaním udeliť preferenčný prístup tradičným rybárom k zdrojom v mauritánskych vodách;

11.  nabáda Mauritániu, aby ratifikovala príslušné medzinárodné nástroje rybného hospodárstva, ako je Dohoda o opatreniach prístavných štátov a dohoda OSN o populáciách rýb;

12.  myslí si, že dohodám v oblasti rybolovu medzi EÚ a tretími krajinami by mala predchádzať široká diskusia v jednotlivých krajinách umožňujúca zapojenie verejnosti, organizácií občianskej spoločnosti a národných parlamentov, čo prispeje k podpore demokracie a transparentnosti;

13.  domnieva sa, že finančné prostriedky vyplatené ako náhrada za prístup k populáciám rýb vo vodách Mauritánie musia byť jednoznačne oddelené od finančnej pomoci pre viacročný program pre oblasť rybolovu v Mauritánii tak, že akékoľvek zníženie rybolovných príležitostí nesmie viesť k zníženiu platieb EÚ pre viacročný program;

14.  ďalej je presvedčený, že finančná podpora pre viacročný program pre oblasť rybolovu v Mauritánii musí byť v súlade s potrebami Mauritánie z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja rybolovu, najmä čo sa týka riadenia (výskum, kontrola, mechanizmy zapojenia zúčastnených strán, infraštruktúra atď.), ako stanovuje rámec spolupráce a rozvoja medzi EÚ a Mauritániou; je presvedčený, že finančná pomoc v rámci dohody o spolupráci by mala podporovať a posilňovať ciele EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce v záujme implementácie právneho záväzku EÚ podľa článku 208 ZFEÚ o zabezpečení súdržnosti politík rozvoja;

15.  považuje za potrebné vypracovať rozsiahle a podrobné hodnotenie príčin nedostatočného plnenia cieľov rozvojovej spolupráce a jednotlivých línií pomoci venovanej odvetviu rybolovu v Mauritánii; zdôrazňuje, že do tohto hodnotenia musia byť zapojené aj mauritánske orgány;

16.  domnieva sa, že dohoda o spolupráci musí obsahovať účinné mechanizmy dohľadu, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa prostriedky vyčlenené na rozvoj, a predovšetkým na skvalitnenie infraštruktúry v odvetví rybolovu, využívali správne;

17.  víta ochotu Regionálneho poradného výboru pre diaľkové flotily v tom zmysle, aby majitelia lodí platili spravodlivý podiel hodnoty úlovku;

18.  uznáva významné investície EÚ a niektorých členských štátov v Mauritánii, no žiada väčšie úsilie zo strany Komisie a členských štátov zamerané na dosiahnutie lepšej koordinácie ich finančných príspevkov s cieľom dospieť k skutočnej rozvojovej spolupráci v súvislosti s rozvojom Mauritánie a zabrániť nekoordinovanému zdvojeniu;

19.  domnieva sa, že v súlade s článkom 6 ods. 3 platného protokolu by EÚ mala urýchlene podporiť budovanie vhodných zariadení na vykládku ulovených rýb na centrálnom a južnom pobreží Mauritánie, okrem iného v Nouakchotte, tak, aby ryby ulovené v mauritánskych vodách mohli byť vykladané vo vnútroštátnych prístavoch, a nie v zahraničí, ako je tomu často v súčasnosti; verí, že by to zvýšilo miestnu spotrebu rýb a podporilo zamestnanosť;

20.  myslí si, že tieto zlepšenia spolu s odstraňovaním vrakov a modernizáciou hlavného prístavu Nouadhibou by flotile EÚ umožnili efektívnejšie fungovať, zjednodušiť investičné toky a povzbudiť vplyv dohody o spolupráci na miestne hospodárstvo;

21.  zdôrazňuje potrebu plnej účasti Európskeho parlamentu na rokovacom procese a na dlhodobom monitorovaní fungovania nového protokolu, aby sa dodržali povinnosti podľa ZFEÚ týkajúce sa úplného a včasného informovania Európskeho parlamentu; opakuje svoje presvedčenie, že Európsky parlament by mal byť zastúpený na schôdzach spoločných výborov zaoberajúcich sa dohodami v oblasti rybolovu a trvá na tom, aby sa na týchto stretnutiach zúčastňovali aj zástupcovia občianskej spoločnosti vrátane zástupcov odvetvia rybolovu z EÚ aj Mauritánie;

22.  vyzýva Komisiu, aby predložila Európskemu parlamentu ako neutajený dokument hodnotenie ex-post súčasného protokolu, ktoré by členským štátom umožnilo informovane posúdiť, či boli dosiahnuté ciele dohody a či teda majú súhlasiť s obnovením protokolu;

23.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, Rade, vládam členských štátov a vláde Mauritánie.

(1) Ú. v. EÚ L 343, 8.12.2006, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia