Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2590(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0284/2011

Внесени текстове :

B7-0284/2011

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0233

Приети текстове
PDF 277kWORD 46k
Четвъртък, 12 май 2011 г. - Страсбург
Oбществени поръчки
P7_TA(2011)0233B7-0284/2011

Резолюция на Европейския парламент от 12 май 2011 г. относно равния достъп до пазарите на публичния сектор в ЕС и в трети страни и относно преразглеждането на правната рамка на обществените поръчки, включително концесиите

Европейският парламент,

–  като взе предвид директиви 2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО относно процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и директиви 89/665/ЕИО, 92/13/ЕИО и 2007/66/ЕО относно процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки,

–  като взе предвид своята резолюция от 18 май 2010 г. относно развитието в областта на обществените поръчки(1),

–  като взе предвид доклада на проф. Mario Monti до председателя на Европейската комисия José Manuel Barroso, озаглавен „Нова стратегия за единния пазар – в служба на европейската икономика и европейското общество“,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „За Акт за единния пазар – За изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика“ (COM(2010)0608),

–  като взе предвид Зелената книга на Европейската комисия относно модернизирането на политиката на ЕС в областта на обществените поръчки – Към по-ефективен европейски пазар на обществените поръчки (COM(2011)0015),

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че един добре функциониращ пазар на обществените поръчки е от съществено значение за насърчаването на единния пазар, стимулирането на иновациите, засилването на растежа, заетостта и конкурентоспособността, насърчаването на по-високо равнище на опазване на околната среда, климата и защитата на социалните права в рамките на ЕС и постигането на оптимална стойност за публичните органи, гражданите и данъкоплатците,

Б.  като има предвид, че особено с оглед на преодоляването на финансовата и икономическата криза и защитата от евентуални бъдещи кризи, обществените поръчки са от изключително голямо значение, тъй като служат като катализатор за съживяването на икономиката на ЕС и съответно за заетостта и благосъстоянието в ЕС,

В.  като има предвид, че един стабилен и добре обмислен процес на оптимизиране на правната рамка на обществените поръчки е от изключително голямо значение за благосъстоянието на гражданите, потребителите и бизнеса в ЕС, за националните, регионалните и местните органи и следователно за положителното възприемане на ЕС като цяло,

Г.  като има предвид, че в рамките на преразглеждането на правото на ЕС в областта на обществените поръчки по отношение на голям брой въпроси трябва да бъдат определени различни приоритети от гледна точка на спешността, както и да бъдат осъществени тематични връзки с оглед на текущите политически събития на европейско и международно равнище,

Д.  като има предвид, че един обширен набор от теми в рамките на традиционната рамка на обществените поръчки и на тясно свързания въпрос за концесиите ще се нуждае от последователна оценка, основана на систематични консултации със заинтересованите страни,

Е.  като има предвид, че специфичният въпрос относно защитата на равното третиране и лоялната конкуренция на пазарите на обществените поръчки в ЕС и в трети страни спешно се нуждае от повече внимание на политическо равнище, особено с оглед на съществуващите проблеми по отношение на достъпа до пазарите на публичния сектор в трети страни, бавния напредък на преговорите за преразглеждане на Споразумението на СТО за обществените поръчки и очевидното нежелание на много трети страни да се присъединят към него,

1.  Позовава се на своите забележки в резолюцията от 18 май 2010 г. относно развитието в областта на обществените поръчки, и по-специално на параграф 46 от упоменатата резолюция, в който посочва, че решително се обявява срещу протекционистки мерки в областта на обществените поръчки на световно равнище, но същевременно силно вярва в принципа на позитивна реципрочност, изразяваща се в давана на положителен отговор от страна на ЕС за отварянето на дотогава затворен пазар на трета държава, взаимна изгода и пропорционалност в тази област и призовава Комисията да проведе задълбочен анализ на потенциалните ползи и проблеми, ако са наложени пропорционални, целеви ограничения върху достъпа до части от пазарите на обществени поръчки на ЕС, оценка на въздействието, в която да анализира когато това би могло да се използва, и оценка на правното основание за подобен инструмент по отношение на тези търговски партньори, които се възползват от отворения характер на пазара на ЕС, но не са показали никакво намерение да отворят своя собствен пазар за дружества от ЕС, като същевременно продължава да насърчава партньорите на ЕС да предлагат позитивни реципрочни стъпки и пропорционални условия за достъп до пазара на европейските дружества, преди да предлага друг нов текст в областта на обществените поръчки;

2.  Счита, че духът на реципрочност и прозрачност ще осигури всъщност по-отворени пазари на обществени поръчки и ще предотврати прилагането на протекционистки мерки, като се използват всички налични инструменти;

3.  Поради това призовава Комисията да предостави данни относно степента на отвореност на обществените поръчки и да гарантира реципрочност с други индустриализирани държави и значими нововъзникващи икономики; призовава Комисията да потърси нови начини за подобряване на достъпа на европейски дружества до пазара на обществени поръчки извън ЕК, за да гарантира равни условия за европейските и чуждестранни предприятия, конкуриращи се за възлагането на договори за обществени поръчки; в по-общ план предлага бъдещите търговски споразумения, договорени от Съюза да включват глава в областта на устойчивото развитие, която да се базира на принципите на корпоративната социална отговорност определени в актуализираната през 2010 г. версия на Насоките на ОИСР за многонационалните дружества;

4.  Е убеден, че за да се избегнат нови протекционистки мерки, които биха могли да навредят на интересите на износителите от ЕС и в области, различни от пазарите на публичния сектор, Комисията следва да търси адекватни мерки, които няма да позволяват предприемането на ответни мерки групово на равнище ЕС или на национално равнище, а ще се основават на подходящи инструменти в областта на обществените поръчки;

5.  В това отношение призовава Комисията да извърши оценка на проблемите, свързани с предлагането на извънредно ниски оферти, и да предложи подходящи решения;

6.  Препоръчва в случай на необичайно ниски оферти възлагащите органи да предоставят своевременно достатъчно информация на други оференти, което да им позволи да преценят дали има основание за започване на процедура за преразглеждане;

7.  Счита, че спешно е необходимо ЕС да постигне по-добра съгласуваност между неговата обща външна търговска политика и практиките в държавите-членки да се приемат изключително ниски оферти от дружества, чиито държави на произход не са страни по Споразумението за обществените поръчки, в ущърб на дружества от ЕС и на приложимите в държавите-членки на ЕС трудови, социални и екологични стандарти;

8.  С оглед на въпрос 114 от Зелената книга на Комисията относно модернизирането на политиката на ЕС в областта на обществените поръчки, който засяга класирането по важност на различните проблеми, повдигнати в Зелената книга, както и приоритетните сред тях въпроси, подкрепя становището, че е изключително важно да се стигне до ефективни решения относно необходимостта от справедлив, отворен и балансиран достъп до пазара, без при това да се засяга бързото разглеждане на други неотложни въпроси като опростяване и изясняване на правилата, подобряване на достъпа за МСП до обществени поръчки, насърчаване на иновациите чрез обществените поръчки и в последствие разглеждането на други аспекти от преразглеждането в областта на обществените поръчки, които засягат концесиите; поради това призовава Комисията да подходи първо към въпроса относно опростяването на правилата, като постигне добре балансиран достъп до пазарите на публичния сектор, като подобри достъпа за МСП и като втора стъпка да предприеме преразглеждане в областта на обществените поръчки и концесиите, за да се даде възможност за необходимото, тясно участие не само на Европейския парламент и държавите-членки, но и на гражданите и бизнеса, с оглед на постигането на необходимото признаване на всички тези важни въпроси във връзка с единния пазар, които засягат във висока степен общото благосъстояние на ЕС;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) Приети текстове, P7_TA(2010)0173.

Правна информация - Политика за поверителност