Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2590(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0284/2011

Předložené texty :

B7-0284/2011

Rozpravy :

Hlasování :

Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0233

Přijaté texty
PDF 209kWORD 46k
Čtvrtek, 12. května 2011 - Štrasburk
Veřejné zakázky
P7_TA(2011)0233B7-0284/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. května 2011 o rovném přístupu na trhy veřejného sektoru v EU a ve třetích zemích a o revizi právního rámce pro zadávání veřejných zakázek včetně koncesí

Evropský parlament,

–  s ohledem na směrnice 2004/18/ES a 2004/17/ES o postupech při zadávání veřejných zakázek a na směrnice 89/665/EHS, 92/13/EHS a 2007/66/ES o přezkumném řízení při zadávání veřejných zakázek,

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 o novém vývoji v oblasti veřejných zakázek(1),

–  s ohledem na zprávu pro předsedu Evropské komise José Manuela Barrosa vypracovanou profesorem Mariem Montim a nazvanou „Nová strategie pro jednotný trh – ve službách evropského hospodářství a společnosti“,

–  s ohledem na sdělení Evropské komise nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném trhu – Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství“ (KOM(2010)0608),

–  s ohledem na zelenou knihu Evropské komise o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek – Směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek (KOM(2011)0015),

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dobře fungující trh veřejných zakázek má zásadní význam pro podporu jednotného trhu, inovací, růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti, vyšší úrovně ochrany životního prostředí, klimatu a sociálních práv v celé EU a pro dosažení optimální hodnoty pro veřejné orgány, občany a daňové poplatníky,

B.  vzhledem k tomu, že zejména s ohledem na překonání finanční a ekonomické krize a ochranu před možnou budoucí krizí má zadávání veřejných zakázek zásadní význam, neboť slouží jako katalyzátor opětovného oživení ekonomiky EU a také zaměstnanosti a dobrých životních podmínek v EU,

C.  vzhledem k tomu, že řádný a dobře promyšlený proces optimalizace právního rámce pro zadávání veřejných zakázek má zásadní význam pro dobré životní podmínky občanů, spotřebitelů a podniků v EU, pro vnitrostátní, regionální a místní veřejné orgány, a tudíž i pro přijetí EU jako celku,

D.  vzhledem k tomu, že s ohledem na množství témat v rámci revize právních předpisů EU v oblasti zadávání veřejných zakázek je třeba realizovat různé priority, co se týče naléhavosti a tématického propojení, s ohledem na probíhající politický vývoj na úrovni EU i na mezinárodní úrovni,

E.  vzhledem k tomu, že celá řada otázek v rámci tradičního zadávání veřejných zakázek a s ním úzce spojeného tématu koncesí bude muset být řádně posouzena na základě soustavných konzultací se zúčastněnými stranami,

F.  vzhledem k tomu, že specifická otázka zachování rovného zacházení a spravedlivé hospodářské soutěže na trzích s veřejnými zakázkami v EU a ve třetích zemích naléhavě vyžaduje více politické pozornosti, zejména s ohledem na stávající problémy s přístupem na trhy veřejného sektoru ve třetích zemích, pomalý pokrok ve vyjednávání o revizi dohody WTO o zadávání veřejných zakázek a zjevnou neochotu mnoha třetích zemí k této dohodě přistoupit,

1.  odkazuje na své připomínky v usnesení ze dne 18. května 2010 o novém vývoji v oblasti veřejných zakázek, a zejména na odstavec 46 tohoto usnesení, v němž uvádí, že ačkoli rozhodně vystupuje proti ochranářským opatřením v oblasti zadávání veřejných zakázek na celosvětové úrovni, je pevně přesvědčen o zásadě reciprocity, společného prospěchu a proporcionality v této oblasti; a vyzývá Komisi, aby provedla podrobnou analýzu potenciálních přínosů a problémů spojených se zavedením přiměřených cílených omezení týkajících se přístupu na části trhu EU v oblasti zadávání veřejných zakázek, posouzení dopadů analyzující, kdy by tato omezení mohla být použita, a hodnocení právního základu, který by byl pro takový nástroj potřeba, pro ty obchodní partnery, kteří využívají otevřenost trhu EU, avšak neprojevili úmysl otevřít svůj vlastní trh společnostem z EU, a zároveň i nadále povzbuzovat partnery EU v tom, aby přijali přiměřená opatření zajišťující reciproční přístup na trh pro evropské společnosti, předtím, než bude navržen jakýkoliv jiný nový text v oblasti zadávání veřejných zakázek;

2.  je toho názoru, že pozitivní reciprocita a transparentnost zajistí otevřenější trhy veřejných zakázek a zabrání ochranářským opatřením za použití veškerých existujících a dostupných nástrojů;

3.  žádá proto Komisi, aby poskytla údaje o tom, do jaké míry je zadávání veřejných zakázek otevřené, a aby zajistila reciprocitu s jinými průmyslově vyspělými zeměmi a nejdůležitějšími zeměmi s rozvíjející se ekonomikou; vybízí Komisi k tomu, aby hledala nové způsoby zlepšení přístupu evropských podniků k trhům s veřejnými zakázkami mimo EU s cílem zajistit rovné podmínky pro evropské i zahraniční podniky, které se ucházejí o přidělení veřejných zakázek; navrhuje v obecnější rovině, aby budoucí obchodní dohody, které Unie sjedná, obsahovaly kapitolu o udržitelném rozvoji, která by vycházela ze zásad sociální odpovědnosti podniků, které byly v roce 2010 definovány při aktualizaci pokynů OECD pro nadnárodní podniky;

4.  je přesvědčen, že aby se předešlo novým ochranářským opatřením, která by mohla poškodit zájmy vývozců z EU i v oblastech mimo trhy veřejného sektoru, měla by Komise hledat odpovídající opatření, která neumožní paušální protiopatření ze strany EU nebo jednotlivých států, ale budou založena na odpovídajících nástrojích v oblasti zadávání veřejných zakázek;

5.  v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby posoudila problémy související s mimořádně nízkými nabídkami a navrhla vhodná řešení;

6.  doporučuje zadavatelům zakázek, aby zajistili včasné a dostatečné informování ostatních účastníků nabídkového řízení v případě výskytu abnormálně nízkých nabídek, čímž jim umožní posoudit, zda mají důvod požádat o přezkoumání řízení;

7.  domnívá se, že je naléhavě třeba, aby EU lépe sladila společnou vnější obchodní politiku EU a postupy v členských státech, které přijímají neobvykle nízké nabídky od společností, jejichž země původu nepodepsaly dohodu WTO o zadávání veřejných zakázek, na úkor společností z EU a pracovních, sociálních a environmentálních norem zavedených v členských státech EU;

8.  s ohledem na otázku č. 114 v zelené knize Komise o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek, která požaduje uvedení pořadí důležitosti hlavních priorit v rámci jednotlivých otázek vznesených v této zelené knize, podporuje zásadní význam toho, aby byla nalezena účinná řešení týkající se potřeby spravedlivého, otevřeného a vyváženého přístupu na trh, a také aby byly urychleně řešeny další naléhavé záležitosti, jako je zjednodušení a vyjasnění pravidel, zlepšení přístupu malých a středních podniků k veřejným zakázkám, podpora inovací prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a následné zvážení dalších aspektů přezkumu zadávání veřejných zakázek s ohledem na koncese; vyzývá proto Komisi, aby se nejdříve věnovala otázce zjednodušení pravidel, dosažení vyváženého přístupu na trhy veřejného sektoru, zlepšení přístupu malých a středních podniků a revizi zadávání veřejných zakázek a koncesí provedla až následně, čímž umožní nezbytné a řádné zapojení nejen Evropského parlamentu a členských států, ale také občanů a podniků, a zajistí tak nezbytné uznání všech těchto důležitých záležitostí, které souvisejí s jednotným trhem a mají velký význam pro celkové životní podmínky v EU;;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2010)0173.

Právní upozornění - Ochrana soukromí