Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2590(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0284/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0284/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0233

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 270kWORD 50k
Πέμπτη 12 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο
Δημόσιες συμβάσεις
P7_TA(2011)0233B7-0284/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ίση πρόσβαση στις αγορές του δημόσιου τομέα στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες και την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων περιλαμβανομένων των εκχωρήσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις οδηγίες 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και τις οδηγίες 89/665/ΕOΚ, 92/13/ΕOΚ και 2007/66/ΕΚ σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, του καθηγητή Mario Monti, με τίτλο «Μια Νέα Στρατηγική για την Ενιαία Αγορά – Στην Υπηρεσία της Οικονομίας και της Κοινωνίας της Ευρώπης»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προς μια Πράξη για την Ενιαία Αγορά – Για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας» (COM(2010)0608),

–  έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ - Προς μια αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή αγορά δημοσίων συμβάσεων (COM(2011)0015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σωστά λειτουργούσα αγορά δημοσίων συμβάσεων έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να προαχθεί η Ενιαία Αγορά, να ενθαρρυνθεί η καινοτομία, να ενισχυθεί η ανάπτυξη, η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα, να προωθηθεί ένα υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής και κλιματικής προστασίας και προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ και να επιτευχθεί βέλτιστη αξία για τις δημόσιες αρχές, τους πολίτες και τους φορολογούμενους,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα ότι ενόψει της υπέρβασης της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και της προστασίας έναντι κάθε μελλοντικής κρίσης, οι δημόσιες συμβάσεις έχουν καθοριστική σημασία, και λειτουργούν ως καταλύτες για την αναζωογόνηση της οικονομίας της ΕΕ και κατ' επέκταση για την απασχόληση και την ευημερία στην ΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σωστή και καλά μελετημένη διαδικασία βελτιστοποίησης του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των πολιτών, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ, για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και συνεπώς για την αποδοχή της ΕΕ ως συνόλου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη την πληθώρα θεμάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να καθοριστούν διαφορετικές προτεραιότητες κατεπείγοντος καθώς και θεματικές ενότητες ενόψει των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ευρεία δέσμη ζητημάτων εντός του καθιερωμένου πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και το στενά συνδεόμενο θέμα των εκχωρήσεων θα απαιτήσουν μια συνεπή αξιολόγηση που θα βασίζεται σε μια συνεκτική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους παράγοντες,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκεκριμένο θέμα της διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης και του θεμιτού ανταγωνισμού στις αγορές δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες απαιτεί επειγόντως μεγαλύτερη πολιτική προσοχή , ιδίως συνεκτιμώντας τα τρέχοντα προβλήματα σχετικά με την πρόσβαση στις αγορές του δημόσιου τομέα σε τρίτες χώρες, την αργή πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της Συμφωνίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) του ΠΟΕ και την προφανή απροθυμία πολλών τρίτων χωρών να προσχωρήσουν στη ΣΔΣ,

1.  παραπέμπει στις παρατηρήσεις του που περιλαμβάνονται στο ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, και ειδικότερα στην παράγραφο 46 του ψηφίσματός του στην οποία αναφέρεται ότι , αν και τάσσεται σθεναρά κατά των προστατευτικών μέτρων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, πιστεύει ακράδαντα στην αρχή της αμοιβαιότητας, του αμοιβαίου οφέλους και της αναλογικότητας στον τομέα αυτό· και καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει λεπτομερή ανάλυση σχετικά με τα δυνητικά οφέλη και προβλήματα που συνδέονται με την επιβολή αναλογικών, στοχευμένων περιορισμών στην πρόσβαση σε τμήματα των αγορών δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ, μια εκτίμηση επιπτώσεων που θα αναλύει σε ποιές περιπτώσεις θα μπορούσε να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και μια αξιολόγηση της νομικής βάσης που θα μπορούσε να αποκτήσει το μέσο αυτό για εκείνους τους εμπορικούς εταίρους που επωφελούνται από τον ανοικτό χαρακτήρα της αγοράς της ΕΕ, αλλά δεν έχουν επιδείξει καμία διάθεση να ανοίξουν τις δικές τους αγορές σε εταιρείες της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα εξακολουθεί να ενθαρρύνει τους εταίρους της ΕΕ, να παρέχουν αμοιβαίες και αναλογικές διευκολύνσεις για την πρόσβαση στην αγορά σε ευρωπαϊκές εταιρείες προτού προτείνει οποιοδήποτε άλλο νέο κείμενο στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων·

2.  θεωρεί ότι το πνεύμα της θετικής αμοιβαιότητας και της διαφάνειας θα εξασφαλίσει στην πράξη περισσότερο ανοικτές αγορές δημοσίων συμβάσεων και θα αποτρέψει προστατευτικά μέτρα με τη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων·

3.  ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή αφενός να παράσχει στοιχεία σχετικά με τον βαθμό στο οποίο είναι ανοικτές οι διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων και αφετέρου να εξασφαλίσει όρους αμοιβαιότητας με άλλες εκβιομηχανισμένες χώρες και μείζονες αναδυόμενες οικονομίες· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει νέους τρόπους βελτίωσης της πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στις αγορές δημοσίων συμβάσεων εκτός της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού τόσο για τις ευρωπαϊκές όσο και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων· προτείνει, γενικά, να περιλαμβάνουν οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες, τις οποίες διαπραγματεύεται η Ένωση, ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως αυτές προσδιορίζονται στις αναθεωρημένες το 2010 κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις·

4.  είναι πεπεισμένο ότι προκειμένου να αποφευχθούν νέα προστατευτικά μέτρα που θα μπορούσαν να βλάψουν τα συμφέροντα των εξαγωγέων της ΕΕ ακόμη και σε τομείς πέραν των αγορών του δημόσιου τομές , η Επιτροπή πρέπει να εξεύρει επαρκή μέτρα που δεν θα προβλέπουν ενωσιακά ή εθνικά γενικά αντίμετρα, αλλά θα βασίζονται σε κατάλληλα μέσα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων·

5.  στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα προβλήματα που συνδέονται με εξαιρετικά χαμηλές προσφορές και να προτείνει κατάλληλες λύσεις·

6.  συνιστά στις αναθέτουσες αρχές να παρέχουν έγκαιρη και επαρκή πληροφόρηση σε άλλους προσφέροντες σε περιπτώσεις αφύσικα χαμηλών προσφορών, ώστε να μπορούν να εκτιμούν εάν υπάρχει λόγος για την κίνηση διαδικασίας προσφυγής·

7.  εκτιμά ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να επιτύχει η ΕΕ καλύτερη συνοχή μεταξύ της κοινής πολιτικής εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ και πρακτικών σε κράτη μέλη που δέχονται εξαιρετικά χαμηλές προσφορές από εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε χώρες οι οποίες δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της ΣΔΣ, προς ζημίαν εταιρειών από τα κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και εις βάρος των εργασιακών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων που ισχύουν σε αυτά·

8.  όσον αφορά το σημείο 114 του Πράσινου Βιβλίου της Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ που ζητεί την ιεράρχηση των διαφόρων θεμάτων που τίθενται στο Πράσινο Βιβλίο και τον καθορισμό μεταξύ αυτών θεμάτων ύψιστης προτεραιότητας, ενστερνίζεται την σημασία που έχει η επίτευξη πραγματικών λύσεων σχετικά με την ανάγκη ανοιχτής, ισορροπημένης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στην αγορά ενώ παράλληλα αντιμετωπίζονται άμεσα άλλα επείγοντα ζητήματα, όπως η απλοποίηση και αποσαφήνιση των κανόνων, η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, η ώθηση στη καινοτομία μέσω των δημοσίων συμβάσεων και η εν συνεχεία εξέταση άλλων πτυχών της αναθεώρησης του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων σε σχέση με τις εκχωρήσεις· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προσεγγίσει αρχικά το ζήτημα της απλοποίησης των κανόνων προκειμένου να επιτευχθεί μια εξισορροπημένη πρόσβαση στις αγορές του δημόσιου τομέα και να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ και στη συνέχεια να προβεί στην αναθεώρηση των δημοσίων συμβάσεων και των εκχωρήσεων σε ένα δεύτερο στάδιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναγκαία, πρέπουσα συμμετοχή όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών, αλλά και των πολιτών και των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη αναγνώριση όλων αυτών των σημαντικών θεμάτων που αφορούν την Ενιαία Αγορά και που έχουν μεγάλη σημασία για τη συνολική ευημερία της ΕΕ·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0173.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου