Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2590(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0284/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0284/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0233

Hyväksytyt tekstit
PDF 116kWORD 40k
Torstai 12. toukokuuta 2011 - Strasbourg
Julkiset hankinnat
P7_TA(2011)0233B7-0284/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma 12. toukokuuta 2011 tasapuolisesta pääsystä julkisen sektorin markkinoille EU:ssa ja kolmansissa maissa sekä julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevan lainsäädännön tarkistamisesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjä koskevat direktiivit 2004/18/EY ja 2004/17/EY sekä julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyviä muutoksenhakumenettelyjä koskevat direktiivit 89/665/ETY, 92/13/ETY ja 2007/66/EY,

–  ottaa huomioon 18. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman julkisia hankintoja koskevasta viimeaikaisesta kehityksestä(1),

–  ottaa huomioon professori Mario Montin komission puheenjohtajalle José Manuel Barrosolle laatiman raportin uudesta sisämarkkinastrategiasta (”A New Strategy for the Single Market – At the Service of Europe's Economy and Society”),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta” (KOM(2010)0608),

–  ottaa huomioon komission vihreän kirjan EU:n julkisten hankintojen politiikan uudistamisesta: kohti tehokkaampia eurooppalaisia hankintamarkkinoita (KOM(2011)0015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  katsoo, että hyvin toimivat hankintamarkkinat ovat erittäin tärkeät, jotta voidaan edistää sisämarkkinoita, piristää innovointia, edistää kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä, kannustaa parempaan ympäristön- ja ilmastonsuojeluun sekä sosiaalisten oikeuksien suojeluun koko Euroopan unionissa ja jotta julkiset viranomaiset, kansalaiset ja veronmaksajat saavat parhaan mahdollisen vastineen,

B.  katsoo, että julkiset hankinnat ovat ratkaisevan tärkeitä erityisesti, kun pyritään selviämään talous- ja rahoituskriisistä ja suojautumaan tulevilta kriiseiltä, sillä julkiset hankinnat kannustavat EU:n talouden elvyttämistä sekä työllisyyttä ja hyvinvointia EU:ssa,

C.  katsoo, että vakaa ja harkittu prosessi, jossa optimoidaan julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö, on äärimmäisen tärkeä EU:n kansalaisten, kuluttajien ja yritysten hyvinvoinnille sekä kansallisille, alueelliselle ja paikallisille viranomaisille ja näin ollen Euroopan unionin yleiselle hyväksynnälle,

D.  ottaa huomioon, että EU:n julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön tarkistamiseen sisältyy moninaisia asioita, ja kun otetaan huomioon käynnissä oleva poliittinen kehitys Euroopan unionissa ja kansainvälisesti, asioiden kiireellisyyttä ja aihealueiden yhteyksiä on painotettava eri tavoin,

E.  katsoo, että julkisten hankintojen yleisiin puitteisiin liittyvää laajaa kysymysjoukkoa sekä siihen läheisesti liittyviä käyttöoikeussopimuskysymyksiä on arvioitava johdonmukaisesti sidosryhmien järjestelmällisen kuulemisen perusteella,

F.  katsoo, että on kiinnitettävä kiireellisesti enemmän poliittista huomiota yhdenvertaisen kohtelun ja oikeudenmukaisen kilpailun turvaamiseen EU:n ja kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoilla, erityisesti kun otetaan huomioon tällä hetkellä koettavat ongelmat, jotka koskevat pääsyä julkisen sektorin markkinoille kolmansissa maissa, hidasta edistystä WTO:n julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (GPA-sopimus) uudistamista koskevissa neuvotteluissa sekä monien kolmansien maiden selvää vastahakoisuutta liittyä GPA-sopimukseen,

1.  viittaa 18. toukokuuta 2010 julkisia hankintoja koskevasta viimeaikaisesta kehityksestä antamansa päätöslauselman huomioihin ja erityisesti kyseisen päätöslauselman 46 kohtaan sekä toteaa vastustavansa ponnekkaasti protektionistisia toimia julkisten hankintojen alalla kaikkialla maailmassa, mutta uskoo vahvasti vastavuoroisuuden, yhteisen hyödyn ja suhteellisuuden periaatteeseen kyseisellä alalla; kehottaa komissiota toteuttamaan yksityiskohtaisen selvityksen mahdollisista eduista ja ongelmista, joita aiheutuisi, jos säädettäisiin toimenpiteistä, joilla rajoitettaisiin suhteellisesti ja kohdennetusti pääsyä joillekin EU:n hankintamarkkinoiden osa-alueille, ja tekemään vaikutustenarvioinnin, jossa arvioidaan milloin tällaisia rajoituksia voitaisiin käyttää, sekä arvion siitä, millaiseen oikeusperustaan tällaisen välineen olisi perustuttava, kun kyseessä ovat kauppakumppanit, jotka hyödyntävät EU:n markkinoiden avoimuutta, mutta eivät ole osoittaneet mitään aikeita avata omia markkinoitaan EU:n yrityksille, siten että samalla kuitenkin kannustetaan edelleen EU:n kumppaneita tarjoamaan vastavuoroisia ja suhteellisia markkinoillepääsyä koskevia järjestelyjä eurooppalaisille yrityksille ennen kuin ehdotetaan muita uusia tekstejä julkisia hankintoja koskevalla alalla;

2.  katsoo, että positiivisen vastavuoroisuuden ja avoimuuden hengessä voidaan käytännössä varmistaa avoimemmat julkisten hankintojen markkinat ja välttää protektionistisia toimenpiteitä käyttämällä kaikkia saatavilla olevia välineitä;

3.  kehottaa siksi komissiota toimittamaan tietoa julkisten hankintojen avoimuuden tasosta ja varmistamaan vastavuoroisuuden muiden teollisuusmaiden ja tärkeimpien kehittyvien talouksien kanssa; kehottaa komissiota tarkastelemaan uusia tapoja tehostaa eurooppalaisten yritysten pääsyä EU:n ulkopuolisille julkisten hankintojen markkinoille tasapuolisten toimintaedellytysten varmistamiseksi sekä eurooppalaisille että unionin ulkopuolisille yrityksille, jotka kilpailevat julkisista hankintasopimuksista; ehdottaa yleisemmin, että unionin neuvottelemiin tuleviin kauppasopimuksiin sisällytetään kestävää kehitystä koskeva luku, joka perustuu yritysten yhteiskuntavastuuta koskeviin periaatteisiin sellaisina kuin ne on määritelty vuonna 2010 päivitetyissä OECD:n toimintaohjeissa monikansallisille yrityksille;

4.  on vakuuttunut siitä, että komission olisi etsittävä asianmukaisia toimenpiteitä, jotka eivät mahdollista yleisiä EU:n tai kansallisen tason vastatoimia vaan perustuvat julkisten hankintojen alalla käytettäviin asianmukaisiin välineisiin, jotta voidaan välttää uusia protektionistisia toimia, jotka voisivat haitata EU:n viejien etuja myös julkisen sektorin markkinoita laajemmin;

5.  pyytää tässä yhteydessä komissiota arvioimaan ongelmia, joita yhdistetään poikkeuksellisen alhaisiin tarjouksiin, ja ehdottamaan asianmukaisia ratkaisuja;

6.  suosittelee, että jos hankintaviranomaiset havaitsevat poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia, heidän olisi tarjottava ajoissa riittävää tietoa muille tarjouksentekijöille, jotta nämä voivat arvioida, onko uudelleentarkastelumenettelyn käynnistämiselle perusteita;

7.  katsoo, että Euroopan unionin olisi pikaisesti yhtenäistettävä paremmin EU:n yhteistä ulkoista kauppapolitiikkaa ja käytäntöjä jäsenvaltioissa, joissa hyväksytään poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia yrityksiltä, joiden kotimaat eivät ole liittyneet GPA-sopimukseen, mikä saattaa EU:n yritykset sekä EU:n jäsenvaltioissa sovellettavat työmarkkina-, sosiaali- ja ympäristönormit epäedulliseen asemaan;

8.  ottaa huomioon komission vihreässä kirjassa EU:n julkisten hankintojen uudistamisesta esitetyn kysymyksen 114, jossa pyydetään asettamaan vihreässä kirjassa esitetyt moninaiset kysymykset tärkeysjärjestykseen, tunnustaa tärkeäksi, että on pyrittävä tehokkaisiin ratkaisuihin, jotka liittyvät oikeudenmukaisen, avoimen ja tasapainoisen markkinoille pääsyn tarpeeseen siten, että samalla on ratkaistava nopeasti muita kiireellisiä kysymyksiä, kuten yksinkertaistettava ja selkeytettävä sääntöjä, helpotettava pk-yritysten osallistumista julkisiin hankintamenettelyihin, stimuloitava innovointia julkisilla hankinnoilla, ja tämän jälkeen tarkasteltava muita julkisten hankintojen näkökohtia käyttöoikeussopimusten osalta; kehottaa siksi komissiota käsittelemään ensin sääntöjen yksinkertaistamista, tasapainoista pääsyä julkisen sektorin markkinoille ja pk-yritysten markkinoille pääsyn helpottamista sekä tarkistamaan toisena vaiheena julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia, jotta Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden sekä kansalaisten ja yritysten välttämätön ja todellinen osallistuminen on mahdollista, jotta saavutetaan hyväksyntä kaikille näille tärkeille sisämarkkina-asioille, jotka ovat EU:n kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta merkittäviä;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0173.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö