Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2590(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0284/2011

Pateikti tekstai :

B7-0284/2011

Debatai :

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0233

Priimti tekstai
PDF 201kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2011 m. gegužės 12 d. - Strasbūras
Viešieji pirkimai
P7_TA(2011)0233B7-0284/2011

2011 m. gegužės 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vienodų galimybių patekti į Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių viešųjų sektorių rinkas ir dėl viešojo pirkimo, įskaitant koncesijas, teisinės tvarkos persvarstymo

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Direktyvas 2004/18/EB ir 2004/17/EB dėl viešųjų pirkimų ir į Direktyvas 89/665/EEB, 92/13/EEB ir 2007/66/EB dėl teisės gynimo priemonių suteikiant viešųjų pirkimų sutartis,

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl naujovių viešųjų pirkimų sistemoje(1),

–  atsižvelgdamas į profesoriaus Mario Monti ataskaitą Europos Komisijos pirmininkui Jose Manueliui Barrosui „Nauja strategija bendrajai rinkai. Tarnaujant Europos ekonomikai ir visuomenei“,

–  atsižvelgdamas į Europos Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios rinkos aktas. Siekiant labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos“ (COM(2010)0608),

–  atsižvelgdamas į Europos Komisijos žaliąją knygą dėl ES viešųjų pirkimų politikos modernizavimo siekiant veiksmingesnės Europos pirkimų rinkos (COM(2011)0015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.   kadangi gerai veikianti viešųjų pirkimų rinka yra itin svarbi siekiant skatinti bendrąją rinką, naujovių diegimą, augimą, užimtumą ir konkurencingumą, aukštesnį aplinkos, klimato ir socialinių teisių apsaugos lygį visoje ES ir pasiekti optimalią viešosios valdžios institucijų, piliečių ir mokesčių mokėtojų išlaidų naudą,

B.  kadangi ypač siekiant įveikti finansų ir ekonominę krizę bei apsisaugoti nuo krizių ateityje, viešųjų pirkimų svarba yra didžiulė, nes jie yra ES ekonomikos, taigi ir užimtumo bei gerovės atgaivinimo katalizatoriai ES,

C.  kadangi patikimas ir gerai apgalvotas viešųjų pirkimų teisinės tvarkos optimizavimo procesas yra esminės svarbos ES piečių, vartotojų, įmonių gerovei, nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms, taigi ir ES, kaip visumos, priimtinumui,

D.  kadangi, atsižvelgiant į tai, kad ES viešųjų pirkimų teisės aktų persvarstymas apima daug klausimų, reikia nustatyti prioritetus, susijusius su skuba bei su teminėmis sąsajomis, atsižvelgiant į ES ir tarptautiniu lygmeniu vykstančius politinius pokyčius,

E.  kadangi reikės nuosekliai įvertinti, remiantis nuolatinėmis konsultacijomis su suinteresuotosiomis šalimis, daugelį klausimų, susijusių su tradicine viešojo pirkimo tvarka, ir glaudžiai susijusį koncesijų klausimą,

F.  kadangi konkrečiam vienodų sąlygų taikymo ir sąžiningos konkurencijos vykdant viešuosius pirkimus ES ir trečiosiose šalyse klausimui reikia skubiai skirti daugiau politinio dėmesio, ypač atsižvelgiant į dabartines problemas, susijusias su patekimu į trečiųjų šalių viešojo sektoriaus rinkas, lėta derybų dėl PPO Viešųjų pirkimų susitarimo (angl. GPA) persvarstymo pažanga ir akivaizdžiu daugelio trečiųjų šalių nenoru prisijungti prie GPA,

1.  primena savo komentarus 2010 m. gegužės 18 d. rezoliucijoje dėl naujovių viešųjų pirkimų sistemoje, ypač jos 46 dalį, kurioje teigiama, kad nors Parlamentas griežtai nesutinka su tuo, kad pasaulio lygmeniu viešųjų pirkimų srityje būtų imamasi protekcionistinių priemonių, tvirtai tiki abipusiškumo, abipusės naudos ir proporcingumo principais šioje srityje; ragina Komisiją išsamiai ištirti galimą naudą ir problemas, susijusias su proporcingų ir tikslingų patekimo į kai kurias ES viešųjų pirkimų rinkas apribojimų nustatymu, atlikti poveikio vertinimą išnagrinėjant, kada juos galima taikyti ir įvertinti, kokiu teisiniu pagrindu reikėtų remtis, kai šios priemonės taikomos tiems prekybos partneriams, kurie naudojasi ES rinkos atvirumu, tačiau neparodė ketinimo atverti savo pačių rinkas ES bendrovėms, kartu toliau ragina, prieš pateikiant pasiūlymą dėl bet kokio naujo teksto viešųjų pirkimų srityje, ES partnerius siūlyti abišales ir proporcingas Europos bendrovių patekimo į rinką sąlygas;

2.  laikosi nuomonės, kad pozityvaus abipusiškumo ir skaidrumo principai iš tiesų padės užtikrinti atviresnes viešųjų pirkimų rinkas ir išvengti protekcionistinių priemonių naudojant visas esamas priemones;

3.   todėl ragina Komisiją pateikti duomenis, susijusius su viešųjų pirkimų atvirumu, ir užtikrinti abipusiškumą su kitomis pramoninėmis šalimis ir svarbiausiomis kylančios ekonomikos šalimis; ragina Komisiją išnagrinėti naujus būdus, kaip pagerinti Europos įmonių prieigą prie viešųjų pirkimų rinkų už ES ribų, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas Europos ir užsienio įmonėms, konkuruojančioms dėl viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo; apskritai siūlo, kad į būsimus prekybos susitarimus, dėl kurių derėsis Sąjunga, būtų įtraukiamas su tvariu vystymusi susijęs skyrius, grindžiamas įmonių socialinės atsakomybės principais, nustatytais 2010 m. atnaujintose EBPO tarptautinių įmonių gairėse;

4.  yra įsitikinęs, kad siekiant išvengti naujų protekcionistinių priemonių, kurios galėtų pakenkti ES eksportuotojų interesams, įskaitant ir kitose, nei viešojo sektoriaus rinkos, srityse, Komisija turėtų stengtis rasti adekvačias priemones, dėl kurių nereikėtų priimti bendrų ES ar nacionalinių atsakomųjų priemonių, tačiau kurios būtų grindžiamos tinkamomis priemonėmis viešųjų pirkimų srityje;

5.  todėl ragina Komisiją įvertinti problemas, susijusias su ypač mažais pasiūlymais, ir pateikti tinkamus sprendimus;

6.  rekomenduoja perkančiosioms organizacijoms iš anksto pateikti pakankamos informacijos kitiems konkurso dalyviams nenormaliai mažų pasiūlymų atveju tam, kad jie galėtų įvertinti, ar yra pagrindas inicijuoti persvarstymo procedūrą;

7.   mano, kad ES turi skubiai geriau suderinti bendrą ES išorės prekybos politiką ir praktiką tų valstybių narių, kurios ES bendrovių nenaudai ir kenkdamos ES valstybėse narėse taikomiems darbo, socialiniams ir aplinkos standartams priima išskirtinai žemus bendrovių, įsikūrusių šalyse, nepasirašiusiose GPA, pasiūlymus;

8.   atsižvelgdamas į Komisijos žaliosios knygos dėl ES viešųjų pirkimų politikos modernizavimo 114 klausimą, kuriame prašoma šioje žaliojoje knygoje nagrinėjamus klausimus išdėstyti pagal svarbą ir nustatyti prioritetus; pritaria tam, kad itin svarbu rasti veiksmingą klausimo dėl būtino sąžiningo, atviro ir subalansuoto patekimo į rinką, vis dėlto taip pat atsižvelgiant į būtinybę nedelsiant spręsti kitus skubius klausimus, pvz., susijusius su taisyklių supaprastinimu ir patikslinimu, geresnėmis MVĮ galimybėmis sudaryti viešųjų pirkimų sutartis, naujovių skatinimu vykdant viešiuosius pirkimus ir būtinybe vėliau apsvarstyti kitus viešųjų pirkimų peržiūros aspektus, susijusius su koncesijomis; todėl ragina Komisiją pirmiausia spręsti taisyklių supaprastinimo, darnaus patekimo į viešojo sektoriaus rinkas ir MVĮ prieigos pagerinimo klausimą, o paskui imtis viešųjų pirkimų ir koncesijų persvarstymo siekiant, kad jame būtinai ir visapusiškai dalyvautų ne tik Europos Parlamentas ir valstybės narės, bet ir piliečiai bei įmonės, norint, kad visi šie su bendrąja rinka susiję klausimai, kurie yra itin svarbūs bendrai ES gerovei, būtų pripažinti, nes tai yra būtina;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0173.

Teisinė informacija - Privatumo politika