Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2590(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0284/2011

Iesniegtie teksti :

B7-0284/2011

Debates :

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0233

Pieņemtie teksti
PDF 200kWORD 43k
Ceturtdiena, 2011. gada 12. maijs - Strasbūra
Publiskais iepirkums
P7_TA(2011)0233B7-0284/2011

Eiropas Parlamenta 2011. gada 12. maija rezolūcija par publiskā sektora tirgu vienlīdzīgu pieejamību ES un trešās valstīs un par publiskā iepirkuma, tostarp koncesiju, tiesiskā regulējuma pārskatīšanu

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Direktīvas 2004/18/EK un 2004/17/EK par publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrām un Direktīvas 89/665/EEK, 92/13/EEK un 2007/66/EK par pārskatīšanas procedūrām publisko līgumu piešķiršanas jomā,

–  ņemot vērā tā 2010. gada 18. maija rezolūciju par jaunākajām norisēm saistībā ar publisko iepirkumu(1),

–  ņemot vērā profesora Mario Monti ziņojumu Eiropas Komisijas priekšsēdētājam José Manuel Barroso “Jauna vienotā tirgus stratēģija ‐ Eiropas ekonomikas un sabiedrības rīcībā”,

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas paziņojumu “Ceļā uz aktu par vienoto tirgu ‐ par augsti konkurētspējīgu tirgus sociālo ekonomiku” (COM(2010)0608),

–  ņemot vērā Eiropas Komisijas Zaļo grāmatu par ES publiskā iepirkuma politikas modernizāciju ‐ virzība uz efektīvāku Eiropas iepirkuma tirgu (COM(2011)0015),

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A.  tā kā sekmīgai publiskā iepirkuma tirgus darbībai ir būtiska nozīme, lai veicinātu vienotā tirgus attīstību, sekmētu inovāciju, izaugsmi, nodarbinātību un konkurētspēju un visā ES veicinātu augstāku līmeni vides, klimata un sociālo tiesību aizsardzības jomā, un lai sniegtu optimālus risinājumus valsts iestādēm, iedzīvotājiem un nodokļu maksātājiem;

B.  tā kā publiskajam iepirkumam ir ļoti svarīga nozīme, jo īpaši lai pārvarētu finanšu un ekonomikas krīzi un nodrošinātu aizsardzību pret turpmāku krīzi, jo tas ir ES ekonomikas atlabšanas un attiecīgi ES nodarbinātības un labklājības līmeņa katalizators;

C.  tā kā ES iedzīvotāju, patērētāju un uzņēmumu labklājībai, kā arī valstu, reģionālo un vietējo iestāžu interesēs un tādējādi pozitīvas attieksmes veidošanai pret ES kopumā ir būtiski īstenot stabilu un rūpīgi izstrādātu procesu tiesiskā regulējuma optimizēšanai publiskā iepirkuma jomā;

D.  tā kā attiecībā uz daudzajiem jautājumiem saistībā ar ES publiskā iepirkuma noteikumu pārskatīšanu ir jāapsver dažādas prioritātes gan steidzamības, gan tematikas ziņā, ņemot vērā pašreizējās norises politikā ES un starptautiskajā līmenī;

E.  tā kā ļoti daudz jautājumu, kas saistīti ar līdzšinējo publiskā iepirkuma sistēmu, un ar tiem cieši saistītais jautājums par koncesijām būs saskaņoti jānovērtē, konsekventi apspriežoties ar ieinteresētajām personām;

F.  tā kā īpašajam jautājumam par vienlīdzīgas attieksmes un godīgas konkurences nodrošināšanu publiskā iepirkuma tirgos ES un trešās valstīs ir steidzami jāvelta lielāka uzmanība politiskā ziņā, jo īpaši attiecībā uz neatrisinātajām problēmām saistībā ar piekļuvi publiskā sektora tirgiem trešās valstīs, gauso virzību sarunās par PTO Valsts iepirkuma nolīguma (VIN) pārskatīšanu un daudzu trešo valstu klajo nevēlēšanos pievienoties VIN,

1.  atsaucas uz piezīmēm 2010. gada 18. maija rezolūcijā par jaunākajām norisēm saistībā ar publisko iepirkumu un jo īpaši uz minētās rezolūcijas 46. punktu, kurā norādīts ‐ kategoriski iestājoties pret protekcionismu globāla mēroga publiskajā iepirkumā, Parlaments ir stingri pārliecināts, ka šajā jomā ir jāievēro savstarpīguma un samērīguma princips; turklāt aicina Komisiju sīki analizēt iespējamās priekšrocības un problēmas saistībā ar proporcionālu un mērķtiecīgu ierobežojumu ieviešanu attiecībā uz pieeju atsevišķām ES publiskā iepirkuma tirgu daļām, veikt ietekmes novērtējumu, analizējot, kad tos varētu izmantot, un izvērtēt, kāds juridiskais pamats būtu nepieciešams šādam instrumentam tiem tirdzniecības partneriem, kuri izmanto ES tirgus atvērtību, bet nav izrādījuši vēlmi atvērt savus tirgus ES uzņēmumiem, un tādējādi mudināt ES partnerus piedāvāt savstarpēji izdevīgus un proporcionālus tirgus pieejamības režīmus Eiropas uzņēmumiem, pirms ierosināt jebkādu jaunu aktu publiskā iepirkuma jomā;

2.  uzskata, ka pozitīva savstarpīguma un pārredzamības principa ievērošana, izmantojot visus pašreiz pieejamos līdzekļus, spēs nodrošināt vairāk atvērtus publiskā iepirkuma tirgus un novērst protekcionismu;

3.  tādēļ prasa Komisijai iesniegt datus par publiskā iepirkuma atvērtības pakāpi un nodrošināt savstarpīgumu attiecībās ar citām rūpnieciski attīstītām valstīm un lielākajām jaunās tirgus ekonomikas valstīm; aicina Komisiju izpētīt jaunus veidus, kā uzlabot Eiropas uzņēmumu piekļuvi publiskā iepirkuma tirgiem ārpus ES, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus gan Eiropas, gan ārvalstu uzņēmumiem, kas sacenšas par publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu; kopumā ierosina, ka tirdzniecības nolīgumos, kurus Savienība apspriedīs nākotnē, būtu jāiekļauj nodaļa par ilgtspējīgu attīstību, ievērojot uzņēmumu sociālās atbildības principus, kas noteikti 2010. gadā atjauninātajās ESAO pamatnostādnēs attiecībā uz starptautiskajiem uzņēmumiem;

4.  pauž pārliecību ‐ lai novērstu jaunu protekcionisma pasākumu piemērošanu, kuri varētu apdraudēt ES eksportētāju intereses arī jomās, kas nav saistītas ar publiskā sektora tirgiem, Komisijai vajadzētu censties nodrošināt atbilstīgus pasākumus, kas neļaus īstenot vispārējus ES vai valstu pretpasākumus, bet balstīsies uz atbilstīgiem līdzekļiem publiskā iepirkuma jomā;

5.  šajā sakarā aicina Komisiju izvērtēt problēmas, kas saistītas ar nesamērīgi lētiem piedāvājumiem un ierosināt atbilstīgus risinājumus;

6.  iesaka līgumslēdzējām iestādēm savlaicīgi sniegt pietiekamu informāciju pārējiem piedāvātājiem gadījumos, kad piedāvājumi ir nesamērīgi lēti, lai ļautu tiem novērtēt, vai ir iemesls uzsākt pārskatīšanas procedūru;

7.  uzskata, ka ES ir steidzami jāpanāk labāka saskaņa starp ES kopējo ārējās tirdzniecības politiku un dalībvalstīs izplatīto praksi ‐ nesamērīgi lētu piedāvājumu pieņemšanu no uzņēmumiem, kuri atrodas valstīs, kas nav VIN parakstītājvalstis, tādējādi radot neizdevīgus apstākļus ES uzņēmumiem un kaitējot ES dalībvalstu darba, sociālajiem un vides standartiem;

8.  saistībā ar 114. jautājumu Komisijas Zaļajā grāmatā par ES publiskā iepirkuma politikas modernizāciju, kurā lūgts no dažādajiem minētajā zaļajā grāmatā izvirzītajiem jautājumiem svarīguma secībā sarindot prioritāros jautājumus, atbalsta viedokli, ka ir ļoti svarīgi rast efektīvus risinājumus attiecībā uz nepieciešamību nodrošināt taisnīgu, atvērtu un līdzsvarotu tirgus pieejamību, vienlaicīgi pienācīgi risinot citus svarīgus jautājumus, kā piemēram, jautājumu par noteikumu vienkāršošanu un precizēšanu, par MVU pieejas uzlabošanu publisko pasūtījumu līgumiem, inovācijas veicināšanu, izmantojot publisko iepirkumu, un papildus apsverot citus aspektus saistībā ar publiskā iepirkuma pārskatīšanu attiecībā uz koncesijām; tādēļ aicina Komisiju vispirms risināt jautājumu par noteikumu vienkāršošanu, lai panāktu publiskā sektora tirgu līdzsvarotu pieejamību, uzlabojot MVU pieeju tiem, un pēc tam veikt publiskā iepirkuma un koncesiju pārskatīšanu, lai varētu cieši iesaistīt ne tikai Eiropas Parlamentu un dalībvalstis, bet arī iedzīvotājus un uzņēmējus, kas ir nepieciešams, lai panāktu vajadzīgo akceptu visos šajos svarīgajos ar vienoto tirgu saistītajos jautājumos, kuri ir ļoti būtiski ES vispārējai labklājībai;

9.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0173.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika