Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2590(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0284/2011

Ingivna texter :

B7-0284/2011

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0233

Antagna texter
PDF 115kWORD 37k
Torsdagen den 12 maj 2011 - Strasbourg
Offentliga upphandling
P7_TA(2011)0233B7-0284/2011

Europaparlamentets resolution av den 12 maj 2011 om lika tillträde till offentliga marknader i EU och i tredjeland och om översynen av det rättsliga regelverket för offentlig upphandling, inbegripet koncessioner

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av direktiven 2004/18/EG och 2004/17/EG om förfaranden vid offentlig upphandling och direktiven 89/665/EEG, 92/13/EEG och 2007/66/EG om förfaranden för prövning av offentlig upphandling,

–  med beaktande av sin resolution av den 18 maj 2010 om nya utvecklingstendenser inom offentlig upphandling(1),

–  med beaktande av rapporten från professor Mario Monti till Europeiska kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, ”En ny strategi för den inre marknaden – i ekonomins och samhällets tjänst för Europa”,

–  med beaktande av Europeiska kommissionens meddelande ”På väg mot en inremarknadsakt – att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi” (KOM(2010)0608),

–  med beaktande av Europeiska kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad (KOM(2011)0015),

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  En väl fungerande marknad för upphandling är viktig för att gynna den inre marknaden, stimulera innovation, gynna tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft, främja ett bättre miljö- och klimatskydd samt ett bättre skydd av sociala rättigheter inom hela EU och för att åstadkomma optimala värden för offentliga myndigheter, medborgare och skattebetalare.

B.  Den offentlig upphandlingen är av avgörande betydelse, särskilt när det gäller att sig ur den finansiella och ekonomiska krisen och som skydd mot framtida kriser. Den fungerar som en katalysator för återhämtningen inom EU:s ekonomi och följaktligen även för unionens sysselsättning och välfärd.

C.  Ett sunt och noggrant övervägt förfarande för optimering av det rättsliga regelverket för offentlig upphandling är viktigt för medborgarnas, konsumenternas och företagens välstånd inom EU samt för nationella, regionala och lokala offentliga myndigheter och sålunda för inställningen till EU som helhet.

D.  Det stora antalet frågor som ska behandlas inom översynen av EU:s lagstiftning om offentlig upphandling gör att olika prioriteringar måste göras med utgångspunkt i brådskande behov samt tematiska kopplingar i ljuset av den aktuella politiska utvecklingen på EU-nivå och internationellt.

E.  Ett omfattande antal frågor inom det traditionella regelverket för offentlig upphandling, och den nära relaterade frågan om koncessioner, kommer att kräva en sammanhängande bedömning som bygger på konsekventa samråd med de olika aktörerna.

F.  De särskilda frågorna när det gäller att trygga lika behandling och sund konkurrens på marknaderna för offentlig upphandling i EU och tredjeland måste brådskande få större politisk uppmärksamhet, särskilt med hänsyn till de aktuella problemen avseende tillträde till den offentliga marknaden i tredjeland, långsamma framsteg i förhandlingarna om översynen av WTO:s avtalet om offentlig upphandling och flera tredjeländers uppenbara ovilja att ansluta sig till detta avtal.

1.  Europaparlamentet hänvisar till sina åtaganden i sin resolution av den 18 maj 2010 om nya utvecklingstendenser inom offentlig upphandling, särskilt punkt 46 i resolutionen där parlamentet bestämt tar avstånd från protektionistiska åtgärder inom offentlig upphandling på global nivå, men har stark tilltro till principen om ömsesidighet och proportionalitet. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra en detaljerade analys av potentiella fördelar och problem med att införa proportionerliga målinriktade begränsningar av tillträdet till delar av EU:s marknader för offentlig upphandling, en konsekvensbedömning av när dessa begränsningar skulle tillämpas och en bedömning av den rättsliga grund som ett instrument för detta ändamål skulle kunna grundas på när det gäller handelsparter som åtnjuter fördelar av en öppen EU-marknad, men som inte verkar ha någon avsikt att öppna sina egna marknader för EU-företag, samtidigt som man även i fortsättningen uppmuntrar EU:s partner att erbjuda ömsesidiga och proportionerliga arrangemang för marknadstillträde för europeiska företag innan ett nytt förslag till lagstiftning om offentlig upphandling läggs fram.

2.  Europaparlamentet anser att andan av positiv ömsesidighet och transparens faktiskt kommer att leda till mer öppna marknader för offentlig upphandling och till att man genom att utnyttja alla befintliga medel undviker protektionistiska åtgärder.

3.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att presentera uppgifter om graden av transparens i offentlig upphandling och att garantera ömsesidighet med andra industriländer och betydande tillväxtekonomier. Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka nya sätt att förbättra europeiska företags tillträde till offentliga marknader utanför EU, för att trygga lika villkor för både europeiska och utländska företag som konkurrerar om tilldelning av kontrakt vid offentlig upphandling. Parlamentet föreslår mer generellt att framtida handelsavtal som förhandlas fram av unionen ska innehålla ett kapitel om hållbar utveckling, med utgångspunkt i principerna om företagens sociala ansvar såsom dessa fastställdes 2010 i samband med uppdateringen av OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

4.  Europaparlamentet är övertygat om att kommissionen för att undvika nya protektionistiska åtgärder som kan komma att skada EU-exportörernas intressen, även på områden utanför marknaden för offentlig upphandling, bör sträva efter att ta fram lämpliga åtgärder som inte tillåter generella motåtgärder från EU:s sida eller på nationell nivå, men som bygger på lämpliga verktyg inom offentlig upphandling.

5.  Europaparlamentet uppmanar i detta hänseende kommissionen att bedöma problemen relaterade till onormalt låga anbud och föreslå lämpliga lösningar.

6.  Europaparlamentet rekommenderar de upphandlande myndigheterna att sörja för att övriga anbudsgivare får tillräcklig information i god tid i samband med onormalt låga anbud, för att kunna bedöma om det finns skäl att inleda ett prövningsförfarande.

7.  Europaparlamentet anser att EU snabbt måste åstadkomma bättre samstämmighet mellan EU:s gemensamma utrikeshandelspolitik och praxis i de medlemsstater som godtar onormalt låga anbud från företag från länder som inte undertecknat WTO-avtalet om offentlig upphandling, till nackdel för EU-företag och de arbetsnormer, sociala normer och miljönormer som tillämpas i EU:s medlemsstater.

8.  Mot bakgrund av fråga nummer 114 i kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling, där parterna uppmanas att rangordna sina prioriteringar bland de olika frågorna i grönboken, anser Europaparlamentet att det är av stor vikt att nå fram till effektiva lösningar, när det gäller behovet av rättvist, öppet och väl avvägt marknadstillträde, samtidigt som man snabbt hanterar andra brådskande frågor, såsom att förenkla och förtydliga regler, förbättra små och medelstora företags tillgång till kontrakt genom offentlig upphandling, driva på innovation genom offentlig upphandling och följaktligen behandla andra aspekter av översynen av offentlig upphandling när det gäller koncessioner. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att först ta itu med frågan om att förenkla regler, åstadkomma ett väl avvägt tillträde till de offentliga marknaderna, förbättra små och medelstora företags marknadstillträde, och att som ett andra steg se över offentlig upphandling och koncessioner, i syfte att sörja för att inte endast Europaparlamentet och medlemsstaterna utan även medborgare och företag, engageras i dessa frågor vilket är nödvändigt och klokt om man ska åstadkomma det erkännande som behövs för alla dessa viktiga inremarknadsfrågor av stor betydelse för den allmänna välfärden i EU.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) Antagna texter, P7_TA(2010)0173.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy