Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2668(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0297/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/05/2011 - 12.5

Приети текстове :

P7_TA(2011)0234

Приети текстове
PDF 271kWORD 39k
Четвъртък, 12 май 2011 г. - Страсбург
Кризата в европейския риболовен сектор в резултат на нарастването на цените на петрола
P7_TA(2011)0234RC-B7-0297/2011

Резолюция на Европейския парламент от 12 май 2011 г. относно кризата в сектора на рибарството в ЕС, породена от по-високите цени на нефта

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че енергията е съществен фактор за оперативните разходи в сектора на рибарството и като има предвид, че свързаните с дейността на рибарите разходи зависят в голяма степен от цената на нефта,

Б.  като има предвид, че неотдавнашното повишаване на цените на нефта засегна икономическата жизнеспособност на сектора на рибарството и предизвика безпокойство сред много рибари относно това как да компенсират тези допълнителни разходи; като има предвид, че повишаването на цените на нефта пряко засяга приходите на рибарите,

В.  като има предвид несигурното положение на приходите и възнагражденията на работниците в сектора на рибарството, породено от редица фактори като например нередовния ритъм на рибарските дейности, използвания маркетингов подход и начина на ценообразуване при първоначалната продажба, което означава, че е нужно запазването на някои форми на национално и общностно публично подпомагане,

Г.  като има предвид, че финансовата и икономическа криза се отразява особено силно върху промишлените сектори и върху малките и средни предприятия (МСП) и застрашава дейностите и заетостта в първичния и вторичния сектор,

Д.  като има предвид, че Комисията е приемала и преди временни извънредни мерки за преодоляване на трудностите, изпитвани от сектора на рибарството на фона на покачващите се цени на горивата,

Е.  като има предвид, че цената на рибните продукти и продуктите от аквакултури се определя от баланса между предлагане и търсене и като има предвид, че поради високата степен на зависимост на Европейския съюз от внос от трети държави (60 %) за гарантирането на доставките на вътрешния пазар производителите могат да упражнят много малко или никакво влияние върху цените на рибните продукти,

Ж.  като има предвид, че Комисията разрешава на държавите-членки да предоставят на предприятията в сектора на рибарството помощ de minimis, чийто таван е 30 000 EUR за период от три години и за бенефициент,

1.  Изразява своята загриженост във връзка с трудното икономическо положение, пред което са изправени множество европейски рибари, което се утежнява още повече от поскъпването на горивата; изразява своята подкрепа за рибарите в ЕС и призовава Комисията и Съвета да предприемат подходящи мерки, за да улеснят техните дейности;

2.  Призовава Комисията да приеме извънредни мерки за облекчаване на тежкото икономическо положение, в което се намират европейските рибари, като вземе предвид също така финансовите затруднения, които изпитват понастоящем множество държави;

3.  Изисква от Комисията да повдигне тавана за помощта de minimis от 30 000 на 60 000 EUR за предприятие за преходен период от три години, като същевременно гарантира, че екологичната и социалната устойчивост не се накърняват и не се нарушава конкуренцията между държавите-членки;

4.  Подчертава нуждата от използване на всички налични възможности и финансови маржове в рамките на бюджета на Общността в сектора на рибарството, за да се финансират извънредните мерки за подпомагане на тази промишленост, като по този начин й се позволи да се съвземе от трудностите, възникнали поради високите цени на горивата, и това до прилагането на други видове мерки;

5.  Призовава за въвеждането на механизми за подобряване на цените при първоначална продажба и за насърчаване на справедливо и целесъобразно разпределение на добавената стойност по веригата на стойността на сектора на рибарството, които механизми да доведат до увеличаване на цените на етап производство и да удържат възможно най-ниски цените за крайните потребители;

6.  Настоява, че Европейският фонд за рибарство следва да продължи да предоставя помощ за подобряването на избирателността на риболовните инструменти и за подмяната на моторите с оглед безопасността, опазването на околната среда и/или пестенето на гориво, най вече за дребните крайбрежни рибари и рибарите, използващи традиционни риболовни практики; призовава Комисията да изготви средносрочен и дългосрочен план, насочен към подобряването на ефикасността на използване на горивата в сектора на риболова (включително аквакултурите); призовава освен това Комисията да включи в предстоящите си предложения относно реформата на ОПОР и, по-специално, в предложението си за регламент относно реформата на ЕФР, подходящи мерки за подобряването на ефикасността на използване на горивата в секторите на риболова и на аквакултурите;

7.  Изисква от Комисията да предложи план за действие за крайбрежните региони и островите с активен сектор на рибарство;

8.  Изисква от Комисията по спешност да предложи инвестиции както на европейско, така и национално равнище, в нови технологии, с цел да се повиши енергийната ефективност на риболовните плавателни съдове, както и за да се намали зависимостта на рибарите от изкопаеми горива;

9.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

Правна информация - Политика за поверителност