Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2668(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0297/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/05/2011 - 12.5

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0234

Vedtagne tekster
PDF 114kWORD 36k
Torsdag den 12. maj 2011 - Strasbourg
Krisen i den europæiske fiskerisektor som følge af stigende oliepriser
P7_TA(2011)0234RC-B7-0297/2011

Europa-Parlamentets beslutning af 12. maj 2011 om krisen i den europæiske fiskerisektor som følge af stigende oliepriser

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.  der henviser til, at energi er en væsentlig faktor i fiskerisektorens driftsomkostninger, og der henviser til, at omkostningerne ved fiskeri er stærkt afhængige af prisen på olie,

B.  der henviser til, at den seneste tids stigning i oliepriserne har påvirket fiskerisektorens økonomiske bæredygtighed og fået mange fiskere til at bekymre sig om, hvordan de skal udligne disse ekstra omkostninger; der henviser til, at stigningen i olieprisen har direkte indflydelse på fiskeres indkomst,

C.  der henviser til, at indtægter og lønninger for de personer, som arbejder i fiskerisektoren, er præget af usikkerhed som følge af forskellige faktorer som f.eks. fiskeriets uregelmæssighed, de anvendte markedsføringsstrategier, og den måde, hvorpå priserne ved første salg fastsættes, og det betyder, at visse former for offentlig støtte på nationalt og EU-plan må opretholdes,

D.  der henviser til, at den finansielle og økonomiske krise især har indvirkning på erhvervssektorer og små og mellemstore virksomheder (SMV) og er til fare for virksomheden og beskæftigelsen i den primære og sekundære sektor,

E.  der henviser til, at Kommissionen tidligere har vedtaget midlertidige hasteforanstaltninger for at overvinde de problemer, som fiskerisektoren står overfor i forbindelse med stigende brændstofpriser,

F.  der henviser til, at prisen på fiskeri- og akvakulturprodukter bestemmes af balancen mellem udbud og efterspørgsel, og at producenterne, på grund af EU's stærke afhængighed af import fra tredjelande (60 %) for at sikre forsyninger til sit interne marked, har meget begrænset eller slet ingen indflydelse på prisniveauet for fiskeriprodukter,

G.  der henviser til, at Kommissionen tillader medlemsstaterne at yde de minimis-støtte til fiskerivirksomheder op til et loft på 30 000 EUR pr. modtager over en treårig periode,

1.  er bekymret over den vanskelige økonomiske situation, som mange europæiske fiskere befinder sig i, og som er blevet yderligere forværret af stigningen i brændstofpriserne; giver udtryk for sin støtte til EU's fiskere og anmoder Kommissionen og Rådet om at træffe passende foranstaltninger til at lette fiskernes virksomhed;

2.  opfordrer Kommissionen til at træffe hasteforanstaltninger til at afbøde den vanskelige økonomiske situation for de europæiske fiskere og herved også tage hensyn til de finansielle vanskeligheder, som flere lande i øjeblikket står over for;

3.  opfordrer Kommissionen til at forhøje loftet på de minimis-støtte fra 30 000 EUR til 60 000 EUR pr. virksomhed i en overgangsperiode på tre år, samtidig med, at den sikrer, at den miljømæssige og sociale bæredygtighed ikke undergraves, og at konkurrencen mellem medlemsstaterne ikke forvrides;

4.  understreger behovet for at gøre brug af alle til rådighed værende muligheder og finansielle marginer under EU's fiskeribudget med henblik på at finansiere omgående støtteforanstaltninger til sektoren og dermed give den mulighed for at overvinde de vanskeligheder, som stigningen i brændstofpriserne har medført, indtil der iværksættes andre former for foranstaltninger;

5.  opfordrer til, at der indføres mekanismer til at forbedre prisen ved det første salg og fremme retfærdig og passende fordeling af merværdien i hele fiskerisektorens værdikæde ved at øge de priser, der betales i produktionsfasen, og holde priserne for den endelige forbruger så lave som muligt;

6.  fastholder, at Den Europæiske Fiskerifond (EFF) fortsat bør yde støtte til at forbedre fiskeredskabernes selektivitet og til motorudskiftning af hensyn til sikkerhed, miljøbeskyttelse og/eller brændstoføkonomi - først og fremmest til det ikke-industrialiserede og traditionelle kystfiskeri; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en mellem- og langsigtet plan med henblik på at forbedre brændstofeffektiviteten i fiskerisektoren (herunder akvakultur); opfordrer endvidere Kommissionen til i sine kommende forslag til reform af den fælles fiskeripolitik og navnlig i sit forslag til forordning om reform af EFF at medtage passende foranstaltninger til forbedring af brændstofeffektiviteten i fiskeri- og akvakultursektoren;

7.  anmoder Kommissionen om at foreslå en handlingsplan for kystregioner og øer, der har en aktiv fiskerisektor;

8.  opfordrer Kommissionen til omgående at foreslå investeringer, både på EU-plan og på nationalt plan, i nye teknologier med henblik på at øge energieffektiviteten i fiskerfartøjer og dermed mindske fiskernes afhængighed af fossile brændstoffer;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik