Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2668(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0297/2011

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/05/2011 - 12.5

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0234

Vastuvõetud tekstid
PDF 105kWORD 32k
Neljapäev, 12. mai 2011 - Strasbourg
Nafta hinnatõusust põhjustatud kriis Euroopa kalandussektoris
P7_TA(2011)0234RC-B7-0297/2011

Euroopa Parlamendi 12. mai 2011. aasta resolutsioon naftahindade tõusust põhjustatud kriisi kohta Euroopa kalandussektoris

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5;

A.  arvestades, et energiakulu moodustab olulise osa kalandussektori tegevuskuludest ja kalandustegevuse kulukus sõltub suuresti nafta hinnast;

B.  arvestades, et hiljutine naftahindade tõus on mõjutanud kalandussektori majanduslikku elujõulisust ja pannud paljud kalurid muretsema nende lisakulude katmise pärast; arvestades, et naftahindade tõus mõjutab vahetult kalurite tulusid;

C.  arvestades, et mitmel põhjusel (kalapüügi ebaregulaarsus, kasutatavad turustamisviisid ja esmamüügi hindade määramise meetodid) on kalandussektoris töötajate tulud ja palgad ebakindlad, mis tähendab vajadust säilitada mingil kujul riiklik ja ühenduse abi;

D.  arvestades, et finants- ja majanduskriis mõjutab eriti tööstussektoreid ning väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKEd) ning ohustab tegevust ja töökohti primaar- ja sekundaarsektoris;

E.  arvestades, et komisjon on ka varem kalandussektoris kütusehindade tõusust põhjustatud raskuste ületamiseks vastu võtnud ajutisi erakorralisi meetmeid;

F.  arvestades, et kuna kala- ja vesiviljelustoodete hinna määrab nõudluse ja pakkumise tasakaal ning Euroopa Liidu siseturu varustamine sõltub suurel määral (60%) kolmandatest riikidest tulevast impordist, on tootjate mõju kalatoodete hinnatasemele väga väike või olematu;

G.  arvestades, et komisjon lubab liikmesriikidel anda kalandusettevõtetele vähese tähtsusega abi, mille ülemmäär on 30 000 eurot abisaaja kohta kolme aasta jooksul,

1.  väljendab muret paljude Euroopa kalurite raske majandusliku olukorra pärast, mida on veelgi raskendanud kütusehindade tõus; avaldab toetust ELi kaluritele ning palub komisjonil ja nõukogul võtta asjakohaseid meetmeid nende tegevuse hõlbustamiseks;

2.  palub komisjonil võtta erakorralisi meetmeid Euroopa kalurite raske majandusolukorra leevendamiseks, võttes arvesse ka mitmete riikide praegusi rahalisi raskusi;

3.  palub komisjonil kolmeaastaseks üleminekuperioodiks suurendada ühele ettevõttele antava vähese tähtsusega abi ülemmäära 30 000 eurolt 60 000 eurole, tagades seejuures, et ei kahjustata ökoloogilist ja sotsiaalset jätkusuutlikkust ega moonutata liikmesriikidevahelist konkurentsi;

4.  rõhutab vajadust kasutada ühenduse kalanduseelarve kõiki võimalusi ja rahavarusid sektorile osutatavate erakorraliste abimeetmete rahastamiseks, mis võimaldaks tal ületada kütusehindade tõusust tekkinud raskused kuni teistsuguste meetmete rakendamiseni;

5.  nõuab selliste mehhanismide juurutamist, mis parandaksid esmamüügi hinda, edendaksid lisandväärtuse õiglast ja sobivat jagunemist kalandussektori kogu väärtusahela ulatuses, tõstaksid oluliselt tootmisetapil makstavaid hindu ning hoiaksid lõpptarbijalt nõutavad hinnad võimalikult madalad;

6.  nõuab, et Euroopa Kalandusfond annaks jätkuvalt abi, eelkõige väikesemahulise rannapüügi ja traditsioonilise kalapüügiga tegelejatele, et suurendada kalapüügivahendite selektiivsust ning mootoreid välja vahetada ohutumate, keskkonnasõbralikumate ja kütusesäästlikumate vastu; palub komisjonil koostada pika ja keskpika tähtajaga kava kalandus- ja akvakultuurisektori kütusesäästlikkuse suurendamiseks; lisaks palub komisjonil lisada oma tulevastesse ühise kalanduspoliitika reformimise ettepanekutesse ja eelkõige Euroopa Kalandusfondi reformi käsitleva määruse ettepanekusse sobivad meetmed kütusesäästlikkuse suurendamiseks kalandus- ja akvakultuurisektoris;

7.  palub komisjonil esitada aktiivse kalandussektoriga saare- ja rannikupiirkondadele mõeldud tegevuskava;

8.  palub komisjonil esitada kiiresti ettepanekud nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil investeeringute tegemiseks uutesse tehnoloogiatesse, et suurendada kalalaevade energiatõhusust ja vähendada kalurite sõltuvust fossiilkütustest;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika