Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2668(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0297/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/05/2011 - 12.5

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0234

Hyväksytyt tekstit
PDF 105kWORD 35k
Torstai 12. toukokuuta 2011 - Strasbourg
Öljyn hinnannousun aiheuttama kriisi Euroopan kalastusalalla
P7_TA(2011)0234RC-B7-0297/2011

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. toukokuuta 2011 öljyn hinnannousun aiheuttamasta kriisistä Euroopan kalastusalalla

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että energia on kalastusalan toimintakustannusten kannalta tärkeä tekijä ja että kalastuskustannukset riippuvat suuressa määrin öljyn hinnasta,

B.  ottaa huomioon, että viimeaikainen öljyn hinnannousu on vaikuttanut kalastusalan taloudelliseen elinkelpoisuuteen ja että sen vuoksi monet kalastajat ovat huolissaan mainittujen lisäkustannusten kattamisesta; ottaa huomioon, että öljyn hinnannousu vaikuttaa suoraan kalastajien tuloihin,

C.  toteaa, että kalataloudessa työskentelevien tulot ovat epävarmoja, mikä johtuu useista tekijöistä, kuten kalastuksen epäsäännöllisestä luonteesta, sovelletuista markkinointistrategioista ja ensimyyntihintojen vahvistamistavasta, mikä puolestaan merkitsee, että tietyt kansalliset tukimuodot ja yhteisön tukimuodot on säilytettävä,

D.  toteaa, että rahoitus- ja talouskriisi vaikuttaa teollisuudenaloihin ja erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (pk-yritykset) ja vaarantaa toiminnan ja työllisyyden raaka-ainetuotannon ja jalostuksen aloilla,

E.  ottaa huomioon, että komissio on aikaisemmin ryhtynyt väliaikaisiin hätätoimiin polttoaineen hinnannoususta johtuvien kalastusalan vaikeuksien voittamiseksi,

F.  ottaa huomioon, että kalastus- ja vesiviljelytuotteiden hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan tasapainon mukaan ja että koska Euroopan unioni on 60-prosenttisesti riippuvainen kolmansista maista tapahtuvasta tuonnista sisämarkkinoilleen tehtävien toimitusten turvaamiseksi, tuottajilla on hyvin vähän tai ei lainkaan vaikutusvaltaa kalastustuotteiden hintatasoon,

G.  ottaa huomioon, että komissio sallii jäsenvaltioiden myöntää kalastusalan yrityksille vähämerkityksistä tukea korkeintaan 30 000 euroa kolmen vuoden jaksolla,

1.  ilmaisee huolestuneisuutensa useiden Euroopan kalastajien vaikeasta taloudellisesta tilanteesta, jota polttoaineen hinnannousu on edelleen pahentanut; tuo julki tukensa EU:n kalastajille ja kehottaa komissiota ja neuvostoa toteuttamaan aiheelliset toimenpiteet kalastajien toiminnan mahdollistamiseksi;

2.  kehottaa komissiota hyväksymään hätätoimia, Euroopan kalastajien vaikean taloudellisen tilanteen helpottamiseksi ja ottamaan samalla huomioon useiden jäsenvaltioiden nykyiset taloudelliset vaikeudet;

3.  pyytää komissiota korottamaan vähämerkityksen tuen enimmäismäärää 30 000 eurosta 60 000 euroon yritystä kohden kolmen vuoden siirtymäkaudella ja varmistamaan samalla, että ekologinen ja sosiaalinen kestävyys ei vesity eikä jäsenvaltioiden välinen kilpailu vääristy;

4.  korostaa, että on hyödynnettävä kaikkia yhteisön kalataloutta koskevassa talousarviossa olevia mahdollisuuksia ja rahoitusmarginaaleja pyrittäessä rahoittamaan hätätoimia, joilla kalastusalaa autetaan selviämään polttoaineen hinnannousun aiheuttamista vaikeuksista kunnes muunlaisia toimia on pantu täytäntöön;

5.  vaatii ottamaan käyttöön mekanismeja, joilla parannetaan ensimyyntihintoja ja edistetään lisäarvon oikeudenmukaista ja asianmukaista jakautumista kalastusalan koko arvoketjussa, nostetaan tuotantovaiheessa maksettavia hintoja ja pidetään loppukuluttajien maksamat hinnat mahdollisimman alhaisina;

6.  edellyttää, että Euroopan kalatalousrahaston olisi jatkettava tuen myöntämistä pyydysten valikoivuuden parantamiseen tai moottoreiden vaihtamiseen turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja/tai polttoainetalouden perusteella – etenkin pienimittaista pyyntiä harjoittaville rannikkokalastajille ja kalastusta perinteisesti harjoittaville henkilöille; kehottaa komissiota laatimaan keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnitelman, jolla pyritään parantamaan polttoainetehokkuutta kalastusalalla (vesiviljelyala mukaan luettuna); kehottaa komissiota lisäksi sisällyttämään tuleviin yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskeviin ehdotuksiinsa ja etenkin Euroopan kalatalousrahaston uudistamiseksi annettavaan asetusehdotukseen asianmukaisia toimia kalastus- ja vesiviljelyalan polttoainetehokkuuden parantamiseksi;

7.  kehottaa komissiota esittämään toimintasuunnitelman rannikkoalueille ja saarille, joilla harjoitetaan aktiivisesti kalastusta;

8.  pyytää komissiota ehdottamaan kiireellisesti sekä yhteisön että kansallisen tason investointeja uusiin teknologioihin kalastusalusten energiatehokkuuden parantamiseksi sekä menetelmiin, joilla vähennetään alusten riippuvuutta fossiilisista polttoaineista;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö