Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2667(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0286/2011

Předložené texty :

B7-0286/2011

Rozpravy :

PV 11/05/2011 - 12
CRE 11/05/2011 - 12

Hlasování :

PV 12/05/2011 - 12.6
CRE 12/05/2011 - 12.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0235

Přijaté texty
PDF 314kWORD 82k
Čtvrtek, 12. května 2011 - Štrasburk
Přezkum iniciativy „Small Business Act“
P7_TA(2011)0235B7-0286/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. května 2011 o přezkumu iniciativy „Small Business Act“

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. února 2011 s názvem „Přezkum iniciativy “Small Business Act' pro Evropu' (KOM(2011)0078),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2009 o iniciativě „Small Business Act“(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. února 2011 o praktických aspektech revize nástrojů EU na podporu financování malých a středních podniků v příštím programovém období(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9.března 2011 o průmyslové politice pro éru globalizace(3),

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že malé a střední podniky (MSP) v EU, jejichž počet dosahuje 23 milionů, představují přibližně 99 % všech podniků a zajišťují více než 100 milionů pracovních míst, zásadní měrou přispívají k hospodářskému růstu, sociální soudržnosti a vytváření pracovních míst, jsou významným zdrojem inovací, hrají rozhodující úlohu při udržování a zvyšování zaměstnanosti a přispívají k dosahování hlavních cílů stěžejních iniciativ EU 2020,

B.  vzhledem k tomu, že iniciativa „Small Business Act“ (SBA) je založena na řadě důležitých politických pilířů, jako je přístup k financování, přístup k trhům (k jednotnému trhu, mezinárodním trhům, veřejným zakázkám) a zlepšování právní úpravy; vzhledem k tomu, že členské státy dosahují při uskutečňování konkrétních kroků vedoucích ke zlepšení podnikatelského prostředí pro MSP kolísavého pokroku, který je navzdory politickému závazku, který učinily v souvislosti se zásadami SBA, často nedostačující,

C.  vzhledem k tomu, že MSP nadále čelí závažným problémům při rozšiřování oblasti svých činností, zlepšování svých schopností inovace a v přístupu na trhy, což je způsobeno zejména tím, že jen obtížně získávají finance, ale rovněž přetrvávající administrativní zátěží, kterou je třeba dále snížit,

D.  vzhledem k tomu, že rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) se osvědčil a přinesl výhody 100 000 MSP, které jsou do něj zapojeny, přičemž se očekává, že do roku 2013, kdy vyprší jeho platnost, se počet jeho účastníků ještě rozšíří,

Provádění iniciativy „Small Business Act“

1.  vítá přezkum iniciativy „Small Business Act“ uskutečněný Komisí a vyjadřuje podporu novým návrhům na další zlepšení přístupu k financování, rozšíření přístupu na trhy a odstranění byrokracie prostřednictvím posílené správy věcí veřejných a monitorování a inteligentní regulace a opatření, jako je ověřování výkonnosti MSP;

2.  dále vítá skutečnost, že v rámci SBA byly úspěšně přijaty téměř všechny legislativní návrhy; důrazně žádá členské státy, aby urychleně přijaly poslední zbývající návrh týkající se statutu evropské soukromé společnosti, což by MSP umožnilo uskutečňovat obchody v celé EU a současně snižovat náklady, podporovat růst v této oblasti a přispívat ke splnění cíle 25% snížení administrativní zátěže uvedeného v iniciativě „Small Business Act“, přispívat k účinnosti Aktu o jednotném trhu, potlačovat veškeré ochranářské hospodářské politiky členských států a podporovat obchod;

3.  naléhavě žádá členské státy, aby urychleně provedly revidovanou směrnici o opožděných platbách s cílem účinně bojovat proti tomuto jevu a jeho negativním důsledkům zejména pro MSP; v tomto ohledu rovněž vyzývá Komisi, aby zavedla schválený pilotní projekt na podporu MSP vytvořením účinných systémů řízení úvěrů, které by usnadnily přeshraniční vymáhání dluhů;

4.  poukazuje na to, že jednotlivé členské státy nedosahují stejné úrovně v provádění opatření stanovených ve SBA; za tímto účelem důrazně žádá členské státy, aby v tomto směru zvýšily své úsilí a aby na příštím zasedání Rady pro konkurenceschopnost učinily konkrétní závazky;

5.  domnívá se, že Komise svým pravidelným monitorováním musí zajistit, aby provádění probíhalo systematickým a uceleným způsobem; je přesvědčen, že by Komise měla mít k dispozici účinnější nástroje, kterými by členské státy přiměla provádět zásady SBA, a vyzývá ji, aby každoročně podávala zprávu o pokroku při provádění SBA jak na evropské úrovni, tak na úrovni jednotlivých členských států;

6.  vítá skutečnost, že Komise jmenovala nového zmocněnce pro malé a střední podniky, a podporuje jeho mandát při monitorování pokroku, jehož členské státy dosahují při provádění SBA, a při podpoře zájmů MSP v rámci celé Komise, a zejména při zajišťování účinného provádění zásady „Think Small First“; vyzývá členské státy, aby jmenovaly vnitrostátní zmocněnce pro malé a střední podniky, kteří by koordinovali politiky MSP a dohlíželi na provádění SBA napříč jednotlivými správními orgány;

7.  vyzývá Komisi, aby vzhledem k průřezové úloze politiky MSP a v zájmu zajištění jednotnosti politiky jmenovala v příslušných generálních ředitelstvích (například pro výzkum, životní prostřední, vnitřní trh, zaměstnanost, obchod) zástupce generálních ředitelů pro záležitosti MSP, kteří by úzce spolupracovali se zmocněncem pro malé a střední podniky;

8.  je znepokojen skutečností, že ne ve všech nových legislativních návrzích, zejména na vnitrostátní úrovni, byl podle Komise uplatněn správně a jednotně test dopadu na malé a střední podniky; vyzývá proto členské státy a Komisi, aby zajistily, že každý nový právní předpis bude posouzen z hlediska případného dopadu na MSP a že test dopadů na malé a střední podniky bude prováděn pravidelně jako součást posouzení dopadu; dále žádá Komisi, aby předložila minimální standardy a požadavky vycházející z osvědčených postupů s cílem zajistit, aby byl test dopadů na malé a střední podniky uplatňován na úrovni EU i jednotlivých členských států;

9.  zdůrazňuje, že posouzení dopadů včetně testu dopadu na malé a střední podniky musí být prováděny nezávislým způsobem a musí vždy vycházet z objektivní a odůvodněné analýzy možných dopadů; domnívá se proto, že by členové výboru pro hodnocení dopadů měli být jmenováni Evropským parlamentem a Radou na základě návrhu Komise, a neměli by nadále podléhat pokynům předsedy Komise; navrhuje, aby stálým členem výboru pro hodnocení dopadů byl i zmocněnec pro malé a střední podniky, který by dohlédl na řádné provádění testu dopadů na malé a střední podniky;

Inteligentní regulace

10.  varuje před přetrvávající byrokracií a administrativní zátěží, která představuje pro MSP největší překážku; vítá názor Komise, že by se členské státy měly rovněž vyvarovat přidávání dalších požadavků nad rámec právních předpisů EU při provádění směrnic do vnitrostátního práva; je toho názoru, že členské státy by měly při provádění evropských směrnic do vnitrostátního práva využívat srovnávacích tabulek, aby bylo jasno, jaká část návrhu pochází z evropského práva a jaká část je součástí dodatečných vnitrostátních právních předpisů;

11.  zdůrazňuje význam elektronické správy a zásady „pouze jednou“, podle níž by členské státy neměly zdvojovat žádosti o informace;

12.  vítá skutečnost, že Komise ve svém sdělení opět prosazuje snižování administrativní zátěže pro MSP na vnitrostátní úrovni, neboť ne všechny členské státy zavedly, či plní, vnitrostátní cíle na její snížení; vyzývá členské státy, aby učinily důraznější politický závazek tím, že stanoví tyto cíle a vyvinou větší úsilí o jejich plnění;

13.  zdůrazňuje, že čím je společnost menší, tím je administrativní zátěž relativně vyšší, a vyzývá proto k rozlišení mezi mikropodniky, malými podniky a středními podniky; zdůrazňuje, že mikropodniky ( do 10 zaměstnanců) představují 91,8 % veškerých podniků EU, a zasluhují proto více pozornosti a odpovídající přístup na míru;

Přístup k financování

14.  zdůrazňuje, že úspěšná strategie na podporu inovativních MSP by neměla být založena na tom, že podnikům budou nabízeny vyšší dotace, ale na vytvoření obchodního prostředí, kde MSP budou mít skutečnou, podněcující, vzrušující, nízkonákladovou, účinnou, holistickou a komplexní svobodu a lepší přístup ke všem formám financování a finančních nástrojů, jako jsou granty, záruky a kapitálové financování; podotýká, že určitá míra selhání s inovacemi neodmyslitelně souvisí, a zdůrazňuje proto význam financování „druhé šance“ pro čestné provozovatele MSP, kteří neuspěli;

15.  vyzývá zejména ke zlepšení přístupu k finanční podpoře pro počáteční fáze inovací v podobě počátečního financování, neoficiálního financování (tzv. business angels) a vyšší míry kapitálového a kvazikapitálového financování na podporu začínajících a malých inovativních podniků, a to jak na evropské, tak i na regionální a místní úrovni; zdůrazňuje, že vzhledem k těmto aspektům je třeba vytvořit Evropský fond pro rizikový kapitál; domnívá se, že Unie by měla rozšířit stálé produkty pro sdílení rizika, které poskytuje Evropská investiční banka (EIB) za pomoci finančního nástroje pro sdílení rizik (RSFF); zdůrazňuje, že EIB by mohla hrát významnou úlohu zejména při podpoře programů, jako je JASMINE a JEREMIE, které mohou výrazně podpořit uspokojování potřeb MSP;

16.  domnívá se, že v zájmu zajištění toho, aby nové požadavky Basel III pro banky neměly dopad na jejich financování pro MSP, měla by být věnována zvláštní pozornost komplexnímu testu dopadů na malé a střední podniky jako součást posouzení dopadu v rámci regulace stanovené 4. směrnicí o kapitálových požadavcích, která se v současnosti vypracovává, a stanovení opatření, která by zajistila, aby banky nadále plnily svou společenskou funkci spočívající ve financování reálné ekonomiky, a že by na úrovni EU měl být kladen větší důraz na poskytování systémů záruk jako alternativní metody financování;

17.  vítá v tomto ohledu skutečnost, že EIB vyčlenila 1 miliardu EUR, která má být jejím jménem vynaložena Evropským investičním fondem jako mezaninový nástroj pro růst prostřednictvím investičních fondů zaměřených na rostoucí, inovativní a konkurenceschopné MSP v celé Evropě; vyzývá proto k dalšímu navýšení prostředků na tyto finanční nástroje zaměřené na podporu inovací, které jsou základem evropské konkurenceschopnosti;

18.  důrazně podporuje rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace a jeho prokázané výsledky a varuje, že změna jeho struktury, k níž by došlo jeho případným začleněním do budoucího programu výzkumu EU, může negativně poznamenat jeho účinnost a pružnost; žádá, aby rámcový program pro konkurenceschopnost zůstal nezávislým stěžejním programem pro MSP; v budoucím rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace by měla být zavedena zvláštní rozpočtová položka pro iniciativu „Small Business Act“, která by sloužila k financování konkrétních priorit této iniciativy;

19.  lituje toho, že ke konci roku 2009 bylo prostřednictvím zprostředkovatelských bank plně zpřístupněno pouze 75 % z celkových 21 miliard EUR vyčleněných na finanční podporu, z níž mohlo těžit pouhých 50 000 z celkového počtu 23 milionů MSP; vyzývá proto k přijetí opatření, která by platební mechanismus, zejména systém zprostředkovatelských partnerských bank, učinila transparentnějším, přístupnějším a účinnějším, aby nedocházelo ke vzniku schodků a aby mohl být splněn cíl zpřístupnit v období let 2008 až 2011 MSP celou částku ve výši 30 miliard EUR;

Přístup k trhům

20.  vítá přijetí iniciativy „Single Market Act“, která se zakládá na iniciativě Evropského parlamentu a je v souladu s Montiho zprávou; vítá zejména legislativní opatření, která MSP umožňují využívat všech výhod jednotného trhu, jako jsou evropská pravidla pro fondy rizikového kapitálu, společný konsolidovaný základ daně příjmů právnických osob (CCCTB), revidovaná pravidla pro DPH a zjednodušení účetních směrnic; naléhavě vyzývá Radu, aby se zavázala k plnění Aktu o jednotném trhu, zejména k přijetí jeho prioritních opatření do konce roku 2012; vyzývá Komisi a Radu, aby u všech opatření v průběhu celého procesu pečlivě zvážily zájmy MSP;

21.  naléhavě žádá Komisi o posílení a rozšíření úlohy sítě Enterprise Europe Network (EEN) tak, aby mohla podporovat malé podniky a pomáhat jim při veškeré činnosti směřující k účinnějšímu využívání možností, jež nabízí jednotný trh;

22.  domnívá se, že je třeba posílit dialog mezi MSP a zadavateli veřejných zakázek s cílem zjednodušit účast MSP na postupech pro zadávání zakázek; navrhuje, aby byly v této souvislosti prozkoumány možnosti, které by MSP pomohly utvářet partnerství a konsorcia a společně se účastnit veřejných zakázek; žádá Komisi, aby vypracovala posouzení dopadů a zvážila stropy pro veřejné zakázky EU, což by MSP umožnilo účastnit se zakázek, které by jinak podléhaly zvláštním požadavkům a MSP by se jich proto nemohly zúčastnit; žádá Komisi, aby zvážila, jak by bylo možno zlepšit v Evropě zveřejňování všech oznámení o veřejných zakázkách a odstranit administrativní zátěž, která evropským firmám brání účastnit se přeshraničních veřejných zakázek; žádá všechny členské státy, aby systematičtěji uplatňovaly evropský kodex osvědčených postupů usnadňující MSP přístup k veřejným zakázkám;

23.  žádá Komisi, aby v nadcházejících návrzích na modernizaci evropského systému normalizace zajistila, aby v evropských normalizačních orgánech byly dostatečně zastoupeny zájmy MSP a aby normy byly přístupnější pro MSP;

24.  zdůrazňuje význam iniciativ, jako je iniciativa týkající se výzkumu malých podniků, které pomáhají veřejným odvětvovým orgánům získávat výzkumné a rozvojové činnosti od malých podniků s cílem reagovat na veřejné potřeby a zároveň podporovat rozvoj inovativních produktů a služeb;

Podpora MSP

25.  opakuje svou předchozí výzvu, aby byla vytvořena vnitrostátní fyzická či elektronická informační kontaktní místa a podpůrné agentury pro MSP v souladu se zásadou „jednotného kontaktního místa“, které by MSP umožňovaly přístup k různým informačním zdrojům a podpůrným službám, uzpůsobeným životnímu cyklu podniku;

26.  domnívá se, že malým podnikům by měla být poskytnuta pomoc při zvyšování jejich schopnosti konkurovat na mezinárodních trzích posílením jejich schopnosti vývozu, šířením informací týkajících se programů a iniciativ usnadňujících přístup na mezinárodní trh a uvádění zboží a služeb MSP na trh a zajištěním toho, aby zájmy malých podniků byly dostatečně zastoupeny při dvoustranných a vícestranných obchodních jednáních;

27.  podporuje iniciativu Komise „Druhá šance“ pro MSP, která bude zahrnuta do rámce Evropského týdne pro MSP;

Výzkum a inovace

28.  vyzývá k pokračujícímu úsilí o zjednodušení financování výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) a řízení příslušných programů, které by prospělo zejména MSP, jak se uvádí v usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2010 o zjednodušení provádění rámcových programů pro výzkum a v usnesení ze dne 16. února 2011 o praktických aspektech revize nástrojů EU na podporu financování malých a středních podniků v příštím programovém období;

29.  vítá záměr Komise navrhnout v rámci budoucího finančního rámce pro výzkum a inovace a zejména programů navazujících na sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj a rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace méně přísná administrativní a finanční pravidla pro MSP a soubor zjednodušených nástrojů na posílení jejich inovačních kapacit v průběhu celého inovačního cyklu včetně netechnologických inovací, připomíná Komisi význam poskytování místní podpory MSP, například zapojením inovačních středisek, obchodních komor, obchodních organizací a uskupení zaměřených na inovace;

30.  vyzývá k přijetí jednotného evropského patentu a k dalšímu rozvoji evropské koordinace nástrojů a programů (jako jsou inovační poukázky), které podporují kapacitu řízení inovací MSP, jejich přístup k výzkumným a inovačním službám a dalším obchodním službám založeným na znalostech (obchodní modelování, řízení rizika atd.); poukazuje zejména na osvědčené postupy členských států s univerzitními středisky pro přenos technologie, která usnadňují MSP přístup k výzkumu a vývoji; vyzývá Komisi, aby posoudila proveditelnost vytvoření evropského patentového fondu s cílem usnadnit tento přenos technologie mezi výzkumnými středisky a podniky, zejména inovativními MSP;

31.  s politováním konstatuje, že jen málo našich inovativních MSP se rozvine ve větší společnosti, do nichž je zapojen větší počet lidí; poukazuje rovněž na skutečnost, že v porovnání s USA se v EU nachází méně mladých inovativních firem intenzivně zapojených do výzkumu a vývoje a že vážné nedostatky související s inovací a počítačovou gramotností brání MSP uplatňovat inovativní a inteligentní obchodní modely a nové technologie;

32.  vyzývá vlády jednotlivých členských států, aby zvážily zavedení daňových pobídek, kterých by mohly v prvních letech své činnosti využívat začínající inovativní malé začínající podniky;

Dovednosti, vzdělávání a odborná příprava
33. lituje toho, že iniciativa „Small Business Act“ se dostatečně nevěnuje sociálním otázkám a otázkám trhu práce, které ovlivňují podnikání a schopnost MSP splnit svůj potenciál zaměstnanosti a zaměstnávat pracovní sílu s odpovídající kvalifikací;
34. uznává, že růst a inovace jsou do značné míry poháněny podnikatelskými MSP; zdůrazňuje, že je třeba věnovat více pozornosti rozvíjení podnikatelského smýšlení na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy s využitím inovativních metod, jako jsou skutečné minispolečnosti na středních školách; zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet manažerské a digitální dovednosti, které malé podniky potřebují, aby byly v současném tržním prostředí úspěšné;
35. žádá Komisi a členské státy, aby rozvíjely a podporovaly iniciativy, které dokáží lépe určovat a předvídat potřeby MSP v souvislosti s dovednostmi tak, aby mohly především fungovat udržitelnějším způsobem, a aby vytvořily strategie pro vzdělávání a odbornou přípravu podnikatelů opírající se o osvědčené postupy z členských států;
36. žádá Komisi, aby programu Erasmus pro mladé podnikatele poskytla trvalý charakter a vyhradila pro něj dostatečný rozpočet a aby přitom vycházela z velmi povzbudivých výsledků přípravné akce, která zatím probíhá v omezeném rozsahu;
Účinné využívání zdrojů
37. vítá skutečnost, že Komise uznala, že MSP se mohou významným způsobem podílet na přechodu k ekonomice účinně využívající zdroje; je přesvědčen, že splnění cílů účinného využívání zdrojů vyžaduje přístup hodnotového řetězce; vyzývá proto Komisi, aby vytvořila odvětvové koordinované projekty pro malé a střední podniky a činnosti zaměřené na zjištění potenciálních inovací založených na účinném využívání zdrojů v rámci hodnotového a dodavatelského řetězce;
38. vítá návrh Komise na přijetí akčního plánu pro ekologické inovace; vyzývá k přijetí ambiciózních opatření, která by MSP podpořila při zavádění řešení vycházejících z ekologických inovací ve všech fázích hodnotového řetězce včetně navrhování; je přesvědčen, že je třeba navýšit prostředky na iniciativy v této oblasti například prostřednictvím budoucího rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace, ale i pomocí cíleného využití strukturálních fondů; žádá Komisi, aby dvakrát ročně podávala zprávu o tom, jakého členské státy dosahují při podpoře ekologických inovací MSP pokroku;
39. upozorňuje na to, že MSP skýtají velký potenciál úsporného hospodaření s energií, neboť pouze 24 % MSP je dnes aktivně zapojeno do snižování dopadu jejich činnosti na životní prostředí; zdůrazňuje, že uplatnění nákladově efektivních nástrojů na zvýšení energetické účinnosti by MSP pomohlo snížit jejich náklady na energii a zvýšit jejich schopnost reinvestování; je přesvědčen, že je naléhavě nutné zlepšovat u provozovatelů malých a středních podniků „nízkouhlíkovou gramotnost“; zdůrazňuje, že zatímco každý MSP má k dispozici přinejmenším jednoho finančního poradce, existuje jen velmi málo odborníků, kteří MSP poskytují poradenství ohledně úspor energie a energetické účinnosti;

40.  Připomíná, že ve všech členských státech dochází ke zvýšenému neoprávněnému obchodování s padělky a pirátskými produkty, které se dováží ze třetích zemí , což ohrožuje konkurenceschopnost evropských malých a středních podniků;

o
o   o

41.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 87 E, 1.4.2010, s. 48.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0057.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2011)0093.

Právní upozornění - Ochrana soukromí