Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2667(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0286/2011

Ingivna texter :

B7-0286/2011

Debatter :

PV 11/05/2011 - 12
CRE 11/05/2011 - 12

Omröstningar :

PV 12/05/2011 - 12.6
CRE 12/05/2011 - 12.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0235

Antagna texter
PDF 137kWORD 57k
Torsdagen den 12 maj 2011 - Strasbourg
Översyn av småföretagsakten
P7_TA(2011)0235B7-0286/2011

Europaparlamentets resolution av den 12 maj 2011 om översynen av småföretagsakten (Small Business Act)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 februari 2011 om översyn av småföretagsakten för Europa (KOM(2011)0078),

–  med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2009 om en ”Small Business Act” för Europa(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 februari 2011 om praktiska aspekter avseende översynen av EU-instrumenten för att stödja de små och medelstora företagens finansiering under nästa programperiod(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2011 om industripolitik för en globaliserad tid(3),

–  med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU:s 23 miljoner små och medelstora företag, vilka tillsammans utgör 99 procent av alla företag och tillhandahåller mer än 100 miljoner arbetstillfällen, bidrar på ett avgörande sätt till den ekonomiska tillväxten och den sociala sammanhållningen samt till skapandet av nya arbetstillfällen, utgör en av de främsta källorna till innovation, har en viktig roll att spela när det gäller att bibehålla och öka sysselsättningen samt bidrar till uppnåendet av målen i flaggskeppsinitiativen i EU 2020-strategin.

B.  Småföretagsakten grundas på ett antal viktiga politiska pelare, såsom tillgång till finansiering och tillträde till marknader (den inre marknaden, internationella marknader, offentlig upphandling) samt bättre lagstiftning. Utvecklingen i medlemsstaterna i form av konkreta steg mot ett förbättrat företagsklimat för små och medelstora företag varierar och är ofta marginell trots uttalade politiska åtaganden om att följa principerna i småföretagsakten.

C.  Små och medelstora företag står fortfarande inför stora problem när det gäller att utöka sin verksamhet och förbättra sin innovationsförmåga och sitt marknadstillträde, och dessa problem beror främst på företagens svårigheter att erhålla finansiering samt på fortsatta administrativa bördor som bör minskas ytterligare.

D.  Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation har visat sig fungera bra, med 100 000 deltagande små och medelstora företag som drar nytta av programmet och fler som förväntas ansluta sig innan dess löptid är slut 2013.

Småföretagsaktens genomförande

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens översyn av småföretagsakten och ger sitt stöd till de nya förslagen som inriktar sig på att ytterligare förbättra tillgången till finansiering, öka marknadstillträdet och fortsätta avbyråkratiseringen genom förbättrad styrning och kontroll samt genom smart lagstiftning och åtgärder som resultatgranskningen av småföretag.

2.  Parlamentet välkomnar dessutom det framgångsrika antagandet av nästan alla lagstiftningsförslag inom ramen för småföretagsakten. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att utan dröjsmål anta det sista förslaget om Europabolagsordningen, vilken skulle göra det möjligt för små och medelstora företag att agera i hela EU samtidigt som man sänker kostnaderna och främjar tillväxten på detta område, arbetar för en minskning med 25 procent av den administrativa bördan enligt småföretagsakten, bidrar till effektiviteten hos inremarknadsakten, motverkar eventuella protektionistiska ekonomiska strategier hos medlemsstaterna och främjar näringslivet.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att snarast genomföra det reviderade direktivet om sena betalningar för att på ett effektivt sätt bekämpa sena betalningar och deras negativa följder, särskilt för små och medelstora företag. Dessutom uppmanar parlamentet i detta syfte kommissionen att genomföra det godkända pilotprojektet för att hjälpa små och medelstora företag att inrätta effektiva kredithanteringssystem i syfte att underlätta indrivning av gränsöverskridande skulder.

4.  Europaparlamentet påpekar att genomförandegraden för åtgärderna i småföretagsakten varierar mellan medlemsstaterna, och uppmanar därför medlemsstaterna att påskynda detta arbete och göra konkreta åtaganden vid nästa möte i rådet (konkurrenskraft).

5.  Europaparlamentet anser att kommissionens regelbundna kontroller måste säkerställa att genomförandet sker på ett systematiskt och övergripande sätt. Parlamentet anser att kommissionen bör förfoga över effektivare verktyg för att uppmuntra medlemsstaterna att genomföra småföretagsaktens principer, och uppmanar kommissionen att årligen rapportera om hur genomförandet av småföretagsakten fortskrider, både på EU-nivå och i medlemsstaterna.

6.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens utnämnande av den nya företrädaren för små och medelstora företag, och stöder företrädarens uppdrag att övervaka hur medlemsstaternas genomförande av småföretagsakten fortskrider och att främja små och medelstora företags intressen i hela kommissionen genom att främst se till att principen att tänka småskaligt först verkligen tillämpas. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utse nationella företrädare för små och medelstora företag som ska samordna den politik som rör sådana företag och övervaka genomförandet av småföretagsakten i olika myndigheter.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, mot bakgrund av den övergripande roll som politiken för små och medelstora företag spelar och i syfte att säkerställa en samstämd politik, utse biträdande generaldirektörer med ansvar för frågor rörande små och medelstora företag inom relevanta generaldirektorat (t.ex. forskning, miljö, inre marknaden, sysselsättning och handel), som ska samarbeta med företrädaren för små och medelstora företag.

8.  Europaparlamentet är oroat över att man framför allt på nationell nivå enligt kommissionen inte genomgående har gjort ordentliga bedömningar av alla nya lagförslags eventuella effekter på små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna och kommissionen att se till att all ny lagstiftning bedöms utifrån dess eventuella effekter på små och medelstora företag, och att denna bedömning görs regelbundet som en del av konsekvensbedömningar. Dessutom uppmanar parlamentet kommissionen att lägga fram minimistandarder och minimikrav, på grundval av bästa praxis, för hur bedömningen ska tillämpas såväl på EU-nivå som på nationell nivå.

9.  Europaparlamentet understryker att konsekvensbedömningar med bedömningar av eventuella effekter på små och medelstora företag ska utföras på ett oberoende sätt och alltid baseras på en objektiv, motiverad analys av de eventuella effekterna. Europaparlamentet anser därför att medlemmar av konsekvensbedömningsnämnden ska utses av Europaparlamentet och rådet på grundval av kommissionens förslag, och inte längre få instruktioner av kommissionens ordförande. Parlamentet föreslår att företrädaren för små och medelstora företag bör vara ständig medlem av konsekvensbedömningsnämnden i syfte att övervaka att bedömningen av eventuella effekter för små och medelstora företag utförs korrekt.

Smart lagstiftning

10.  Europaparlamentet varnar för fortsatt byråkrati och administrativa bördor som utgör ett allvarligt hinder för små och medelstora företag. Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ för att få medlemsstaterna att undvika nationell överreglering (gold plating), dvs. att införa ytterligare krav utöver kraven i EU-lagstiftningen när de införlivar direktiv i nationell lagstiftning. Enligt parlamentet bör medlemsstaterna använda jämförelsetabeller vid införlivandet av EU-direktiv i nationell lagstiftning, så att det tydligt framgår vilken del av förslaget som härrör från EU-lagstiftning och vilken del som utgör ytterligare nationell lagstiftning.

11.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av e-förvaltning och engångsprincipen, åtgärder som innebär att medlemsstaternas myndigheter inte efterfrågar samma information mer än en gång.

12.  Europaparlamentet välkomnar den förnyade ansträngningen i kommissionens meddelande att fortsätta minska den administrativa bördan för små och medelstora företag på nationell nivå, eftersom inte alla medlemsstater har infört, eller uppnår, nationella mål för att minska denna börda. Parlamentet efterfrågar ett starkare politiskt åtagande från medlemsstaterna när det gäller att fastställa dessa mål, och större insatser för att se till att de uppfylls.

13.  Europaparlamentet betonar att den administrativa bördan proportionellt sett är större ju mindre företaget är, och uppmanar därför till att man gör åtskillnad mellan mikroföretag, småföretag och medelstora företag. Parlamentet understryker att mikroföretag (färre än 10 anställda) tillsammans utgör 91,8 procent av alla företag i EU, och att de därför bör ägnas mer uppmärksamhet och få ett skräddarsytt bemötande.

Tillgång till finansiering

14.  Europaparlamentet framhåller att en framgångsrik strategi för att främja innovativa små och medelstora företag inte bör baseras på större bidrag utan snarare på att skapa ett företagsklimat där små och medelstora företag åtnjuter en verklig, stimulerande, spännande, effektiv, fullständig och omfattande frihet som medför låga kostnader samt bättre tillgång till alla former av finansieringsinstrument, såsom bidrag, garantier och riskkapital. Vid innovation finns alltid en viss risk för misslyckande, och därför framhåller parlamentet hur viktigt det är att hederliga entreprenörer som driver små eller medelstora företag och som misslyckas kan erhålla finansiering för en ny chans.

15.  Europaparlamentet efterfrågar bättre tillgång till ekonomiskt stöd i de inledande innovationsfaserna i form av såddkapital, kapital från affärsänglar och finansiering genom riskkapital och liknande för företagsstarter och små innovativa företag på EU-nivå och på regional och lokal nivå. Med avseende på dessa aspekter understryker parlamentet att en europeisk riskkapitalfond behöver inrättas. Enligt parlamentet bör EU utöka de permanenta produkterna för riskdelning som Europeiska investeringsbanken erbjuder genom finansieringsinstrumentet för riskdelning. Parlamentet understryker den viktiga roll som EIB skulle kunna spela, i synnerhet när det gäller att främja program som Jasmine och Jeremie, som kan erbjuda ett varaktigt stöd till att uppfylla de små och medelstora företagens behov.

16.  I syfte att garantera att de nya Basel III-reglerna för banker inte får några följder för dessas finansiering av små och medelstora företag anser Europaparlamentet att särskild vikt bör läggas vid en helhetsbedömning av effekterna på små och medelstora företag som en del av konsekvensbedömningen av den förordning om kapitalkrav som håller på att utarbetas, samt vid arbetet med att ta fram åtgärder för att se till att bankerna fortsätter att uppfylla sin samhälleliga funktion, nämligen att finansiera realekonomin, och att man på EU-nivå bör lägga en större tonvikt vid att tillhandahålla garantisystem som en alternativ finansieringsmetod.

17.  Europaparlamentet välkomnar i detta hänseende att EIB anförtrott Europeiska investeringsfonden att för dess räkning investera 1 miljard euro som ett mezzanininstrumentet för tillväxt genom investeringsfonder som riktar sig till växande, innovativa och konkurrenskraftiga små och medelstora företag i Europa. Parlamentet begär därför att finansieringen av dessa finansiella instrument ökas ytterligare eftersom de bidrar till att främja innovation, grunden för den europeiska konkurrenskraften.

18.  Europaparlamentet ställer sig helhjärtat bakom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation som bevisligen varit framgångsrikt och varnar för att dess effektivitet och flexibilitet kan påverkas om strukturen förändras efter ett eventuellt införlivande av programmet i EU:s framtida forskningsprogram. Parlamentet begär att programmet ska förbli ett fristående flaggskeppsprogram för små och medelstora företag. Det bör införas en särskild budgetpost för småföretagsakten i det framtida ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation för att finansiera särskilda prioriteringar i småföretagsakten.

19.  Europaparlamentet beklagar att endast 75 procent av det totala ekonomiska stödet till ett värde av 21 miljarder euro hade gjorts fullständigt tillgängligt, via förmedlande banker, vid utgången av 2009, för endast 50 000 av totalt 23 miljoner små och medelstora företag. Parlamentet efterlyser därför åtgärder för att göra betalningsmekanismen, särskilt systemet med förmedlande partnerbanker, mer transparent, tillgänglig och effektiv för att undvika att det uppstår underskott och för att kunna uppfylla målet om att låna ut det totala beloppet på 30 miljarder euro till små och medelstora företag mellan 2008 och 2011.

Tillträde till marknader

20.  Europaparlamentet gläder sig åt att inremarknadsakten antagits, vilken bygger på ett initiativ från parlamentet i linje med Monti-rapporten. Parlamentet gläder sig särskilt åt de lagstiftningsåtgärder som gör det möjligt för små och medelstora företag att fullt ut dra nytta av den inre marknadens fördelar, såsom europeiska riskkapitalfondsregler, en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, reviderade momsregler och förenklingen av redovisningsdirektiven. Parlamentet uppmanar rådet att helhjärtat åta sig att arbeta för genomförandet av inremarknadsakten, särskilt i fråga om att anta dess prioriterade åtgärder före utgången av 2012. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att ta noga hänsyn till de små och medelstora företagens intressen i samband med samtliga åtgärder under hela detta arbete.

21.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att stärka och utvidga den roll som Enterprise Europe Network spelar i fråga om att hjälpa och stödja småföretag i alla deras strävanden att mer effektivt kunna dra nytta av de möjligheter som bjuds på den inre marknaden.

22.  Europaparlamentet menar att dialogen mellan små och medelstora företag och offentliga upphandlare bör fördjupas för att göra det lättare för små och medelstora företag att delta i upphandlingsförfaranden. Parlamentet föreslår här att man undersöker möjligheter att hjälpa små och medelstora företag att bilda partnerskap och konsortier och lämna in gemensamma anbud vid offentliga anbudsförfaranden. Kommissionen uppmanas att genomföra en konsekvensbedömning och undersöka trösklarna för EU:s offentliga upphandling så att små och medelstora företag kan delta i kontrakt som annars skulle vara underställda särskilda krav och därmed vara otillgängliga för dem. Kommissionen uppmanas också att undersöka hur offentliggörandet av samtliga meddelanden om offentliga upphandlingar runtom i Europa kan förbättras och att undanröja den administrativa börda som hindrar europeiska företag från att delta i gränsöverskridande offentlig upphandling. Medlemsstaterna uppmanas att mer systematiskt tillämpa den europeiska kodexen om god praxis för att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de små och medelstora företagens intressen tillvaratas inom de europeiska standardiseringsorganen och att standarderna görs tillgängligare för små och medelstora företag i de kommande förslagen om en modernisering av det europeiska standardiseringssystemet.

24.  Europaparlamentet understryker den roll som initiativ såsom initiativet för småföretagsforskning spelar för att hjälpa organ inom den offentliga sektorn att få fram forskning och utveckling från små företag i syfte att erbjuda lösningar på allmänhetens behov och samtidigt främja utvecklingen av innovativa produkter och tjänster.

Stöd till små och medelstora företag

25.  Europaparlamentet upprepar sitt tidigare krav på att det ska inrättas nationella kontaktpunkter, fysiska eller elektroniska, och stödorgan för små och medelstora företag i linje med principen om en enda instans, vilka ska ge tillgång till en rad olika informationskällor och stödtjänster ordnade efter ett företags livscykel.

26.  Europaparlamentet anser att små företag bör stöttas så att de kan förbättra sin konkurrenskraft på internationella marknader genom att man förbättrar deras exportmöjligheter, sprider information om program och initiativ för att underlätta tillträdet till internationella marknader och gör det lättare för de små och medelstora företagen att ta sig in på dessa marknader med sina varor och tjänster samt ser till att de små och medelstora företagens intressen tillvaratas i bilaterala och multilaterala handelsförhandlingar.

27.  Europaparlamentet stöder kommissionens initiativ för att ge små och medelstora företag en ny chans, vilket kommer att tas med inom ramen för Europaveckan för små och medelstora företag.

Forskning och innovation

28.  Europaparlamentet efterlyser fortsatta insatser för att förenkla finansiering av forskning, utveckling och innovation och en lämplig programförvaltning som särskilt ska gynna små och medelstora företag i enlighet med vad som fastställdes i parlamentets resolutioner av den 11 november 2010 om förenklat genomförande av ramprogrammen för forskning och av den 16 februari 2011 om praktiska aspekter som avser översynen av EU-instrument i syfte att stödja små och medelstora företags finanser under nästa programperiod.

29.  Europaparlamentet gläder sig åt att kommissionen föresatt sig att föreslå enklare administrativa och finansiella bestämmelser för små och medelstora företag liksom en uppsättning effektiviserade instrument för att stärka deras innovationsförmåga genom hela innovationscykeln, även icke-teknisk innovation, i det framtida ramverket för finansiering av forskning och innovation, särskilt efterföljande program till sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling och ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation. Parlamentet påminner kommissionen om hur viktigt det är att de små och medelstora företagen får lokalt stöd, t.ex. genom att man involverar innovationscentrum, handelskamrar, företagarorganisationer och innovationskluster.

30.  Europaparlamentet begär att ett gemensamt europeiskt patent ska antas och efterlyser vidareutveckling och europeisk samordning av instrument och program (t.ex. innovationskuponger) som främjar de små och medelstora företagens innovationshanteringsmöjligheter, deras tillgång till forsknings- och innovationstjänster samt andra kunskapsbaserade företagstjänster (affärsmodeller, riskbedömning osv.). Parlamentet framhåller särskilt medlemsstaternas erfarenheter av bästa metoder inom universitetsbaserade tekniköverföringscentrum som underlättar de små och medelstora företagens tillgång till forskning och utveckling. Kommissionen uppmanas att undersöka möjligheten att inrätta en europeisk patentfond för att underlätta dessa tekniköverföringar mellan forskningscentrum och företag, i synnerhet innovativa små och medelstora företag.

31.  Europaparlamentet beklagar att endast ett litet antal av våra innovativa små och medelstora företag växer till större företag som sysselsätter fler människor, och påpekar att det finns fler unga, FoU-intensiva, innovativa företag i EU än i Förenta staterna, och att allvarliga brister i innovation och digital kompetens hindrar små och medelstora företag från att välja innovativa, smarta företagsmodeller och nya tekniker.

32.  Europaparlamentet uppmanar de nationella regeringarna att överväga att införa skatteincitament för innovativa nystartade småföretag under de första verksamhetsåren.

Kompetens, utbildning och fortbildning
33.Europaparlamentet beklagar att småföretagsakten inte tillräckligt uppmärksammar sociala och arbetsmarknadsrelaterade frågor som påverkar entreprenörskap och de små och medelstora företagens möjligheter att uppfylla sin sysselsättningspotential och rekrytera arbetskraft med rätt kompetens.
34.Europaparlamentet inser att tillväxten och innovationen till stor del drivs framåt av innovativa små och medelstora företag. Mer uppmärksamhet bör ägnas åt att främja framväxten av ett entreprenörstänkande på alla utbildningsnivåer och användningen av innovativa undervisningsmetoder som att driva verkliga miniföretag på högstadie- och gymnasienivå. Parlamentet framhåller vikten av att stödja utvecklingen av ledningskompetens och digital kompetens, något som småföretagen behöver för att bli framgångsrika i dagens marknadsklimat.
35.Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla och stödja initiativ för att bättre kunna identifiera och förutse de små och medelstora företagens behov, särskilt för att möjliggöra för dem att verka på ett mer hållbart sätt och att utveckla strategier för entreprenörskapsutbildning och yrkesutbildning som bygger på medlemsstaternas bästa metoder.
36.Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra Erasmusprogrammet för unga företagare till ett permanent program med en tillräcklig budget, mot bakgrund av de mycket positiva resultaten från den förberedande åtgärden, även om den fortfarande genomförs i liten skala.
Resurseffektivitet
37.Europaparlamentet gläder sig åt att kommissionen uppmärksammar den viktiga roll som små och medelstora företag spelar för övergången till en resurseffektiv ekonomi. För att nå målen om resurseffektivitet krävs det att man beaktar värdekedjan. Kommissionen uppmanas därför att inrätta samordnade sektoriella projekt och aktiviteter som riktar sig till små och medelstora företag och som syftar till att fastställa potentiella resurseffektiva innovationer inom värde- och utbudskedjan.
38.Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att anta en handlingsplan för miljöinnovation. Parlamentet efterlyser långtgående åtgärder för att stödja små och medelstora företags införande av miljöinnovativa lösningar i alla steg av värdekedjan, inbegripet utformning. Parlamentet anser att man måste öka stödet till initiativ på detta område, till exempel genom det framtida ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, men även genom riktat stöd från strukturfonderna. Kommissionen uppmanas att två gånger per år rapportera till medlemsstaterna om hur främjandet av miljöinnovation inom de små och medelstora företagen fortlöper.
39.Europaparlamentet uppmärksammar möjligheten till energibesparingar inom de små och medelstora företagen eftersom endast 24 procent av dessa företag i dag gör aktiva insatser för att minska sin miljöpåverkan. Parlamentet framhåller att tillämpning av kostnadseffektiva energieffektivitetsåtgärder skulle kunna hjälpa de små och medelstora företagen att minska sina energiräkningar och öka sin kapacitet för nyinvesteringar. Det finns ett starkt behov av att främja ökade kunskaper om låga koldioxidutsläpp hos små och medelstora företag. Det tål att påpekas att det finns minst en finanskonsult för varje småföretag eller medelstort företag, men mycket få experter som ger råd till små och medelstora företag om energibesparingar och energieffektivitet.

40.  Europaparlamentet noterar den allt större olagliga handeln i alla medlemsstater med varumärkesförfalskade och piratkopierade produkter som har importerats från tredjeländer som hotar de europeiska små och medelstora företagens konkurrenskraft.

o
o   o

41.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 87 E, 1.4.2010, s. 48.
(2) Antagna texter, P7_TA(2011)0057.
(3) Antagna texter, P7_TA(2011)0093.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy