Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2678(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0296/2011

Esitatud tekstid :

B7-0296/2011

Arutelud :

PV 11/05/2011 - 16
CRE 11/05/2011 - 16

Hääletused :

PV 12/05/2011 - 12.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0237

Vastuvõetud tekstid
PDF 119kWORD 42k
Neljapäev, 12. mai 2011 - Strasbourg
ILO konventsiooni täiendamine koduabilisi käsitleva soovitusega
P7_TA(2011)0237B7-0296/2011

Euroopa Parlamendi 12. mai 2011. aasta resolutsioon koduabilisi käsitleva ILO konventsiooni eelnõu ja lisatud soovituse kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse 24. veebruari 2011. aasta küsimust komisjonile koduabilisi käsitleva ILO konventsiooni kohta (O-000092/2011 – B7-0305/2011);

–  võttes arvesse oma 23. märtsi 2006. aasta resolutsiooni demograafiliste väljakutsete ja põlvkondadevahelise solidaarsuse kohta(1);

–  võttes arvesse oma 15. jaanuari 2008. aasta resolutsiooni ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia kohta aastateks 2007–2012(2);

–  võttes arvesse oma 19. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni ebakindlates töösuhetes naiste kohta(3);

–  võttes arvesse oma 20. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni miinimumsissetuleku rolli kohta vaesuse vastu võitlemisel ja kaasava ühiskonna edendamisel Euroopas(4);

–  võttes arvesse oma 6. juuli 2010. aasta resolutsiooni ebatüüpiliste lepingute, kaitstud töökarjääri, turvalise paindlikkuse ja sotsiaalse dialoogi uute vormide kohta(5);

–  võttes arvesse nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (raamdirektiiv)(6) ja selle üksikdirektiive;

–  võttes arvesse komisjoni 24. mai 2006. aasta teatist „Inimväärse töö tagamine kõigi jaoks – ühenduse panus inimväärse töö tagamise suuniste rakendamiseks kogu maailmas” (KOM(2006)0249) ja Euroopa Parlamendi 23. mai 2007. aasta resolutsiooni inimväärse töö tagamise kohta kõigi jaoks(7);

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) aruandeid IV (1) ja IV (2) pealkirjaga „Inimväärne töö koduabilistele”, mis koostati 2010. aasta juunis toimunud Rahvusvahelise Töökonverentsi 99. istungjärguks, ning aruandeid IV (1) (nn pruun aruanne) ja IV (2) (nn sinine aruanne, avaldatud kahes köites) pealkirjaga „Inimväärne töö koduabilistele”, mis koostati 2010. aasta juunis toimunud Rahvusvahelise Töökonverentsi 100. istungjärguks;

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust „Majapidamistööde professionaalsemaks muutmine”(8);

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, eelkõige selle artikli 4 lõiget 1, millega keelatakse orjus ja sundus, ning artiklit 14, millega keelatakse diskrimineerimine;

–  võttes arvesse võõrtööliste õigusliku seisundi Euroopa konventsiooni (1977);

–  võttes arvesse Euroopa kokkulepet au pair'ina töötamise kohta (1969);

–  võttes arvesse koduabiliste õiguste Euroopa harta (2004) soovitust 1663;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A.  arvestades, et kriisi tõttu on kadunud miljonid töökohad ning see on süvendanud töökohtadega seotud ebakindlust ja vaesust; arvestades, et 17% ELi elanikest on vaesuseohus; arvestades, et 23 miljonit ELi elanikku on töötud;

B.  arvestades, et mõnes riigis tehakse suur osa majapidamistöödest mitteametliku majanduse raames, ebakindlates töötingimustes ja/või deklareerimata tööna;

C.  arvestades, et tööstusriikides moodustavad majapidamistööd 5–9% kogu tööhõivest; arvestades, et suur enamik selle sektori töötajatest on naised; arvestades, et niisugune töö on väheväärtustatud, alatasustatud ja mitteametlik, ning arvestades, et koduabiliste ebakindel seisund tähendab seda, et neid diskrimineeritakse tihti ja neile võib kergesti saada osaks ebavõrdne ja ebaõiglane kohtlemine või kuritarvitamine;

D.  arvestades, et võõrtöötajad, kes võtavad vastu vähe oskusi eeldavaid ajutisi töökohti tööturu äärealadel või koduabilise töökohti, võivad langeda mitmekordse diskrimineerimise ohvriks, kuna nad töötavad sageli viletsates ja ebaseaduslikes tingimustes; arvestades, et tuleks teha pingutusi, et vähendada miinimumini võõrtöötajate väärkohtlemine, ebastabiilne tasustamine ja nende suhtes vägivalla kasutamine või nende seksuaalne kuritarvitamine; arvestades, et nad ei ole tihti teadlikud oma õigustest, neil on piiratud juurdepääs avalikele teenustele või probleemid neile teenustele juurdepääsuga, nende kohaliku keele oskus on piiratud ja neil puudub sotsiaalne võrgustik; ning arvestades, et kolmandast riigist koos tööandjaga saabunud koduabilised on eriti kaitsetud;

E.  arvestades, et konventsiooni eesmärk on tagada majapidamistööde kui töö õiguslik tunnustamine, laiendada õigusi kõigile koduabilistele ning ära hoida vägivalda ja kuritarvitamist, et tagada õiguslik raamistik kõigile koduabilistele ja kindlustada, et nad ei teeks oma tööd väljaspool regulatiivset raamistikku,

F.  arvestades, et paljudel koduabiliste tööandjatel endil puuduvad teadmised tööõiguse, sotsiaalkaitse ja koduabiliste tööandjate kohustuste kohta või asjakohased nõuanded ja abi;

G.  arvestades, et au pair'id on koduabiliste rühm, keda sageli ei peeta alalisteks töötajateks; arvestades, et paljudest aruannetest nähtub, et see võib viia näiteks au pair'ide ületunnitööle sundimisele; arvestades, et au pair'idele tuleb tagada muude koduabilistega samaväärne kaitse;

1.  tunneb heameelt ILO algatuse üle võtta vastu inimväärset tööd koduabilistele käsitlev konventsioon koos soovitusega; kutsub ELi liikmesriike, kes on ILO liikmed, üles neid dokumente 2011. aasta juunis toimuval ILO konverentsil vastu võtma; kutsub liikmesriike üles konventsiooni ja soovitust kiiresti ratifitseerima ja rakendama;

2.  on seisukohal, et inimväärset tööd koduabilistele käsitleva ILO konventsiooni vastuvõtmisel, ratifitseerimisel ja rakendamisel võib olla mõju töötavate vaeste arvu vähendamisele;

3.  on seisukohal, et sellise konventsiooni vastuvõtmise, ratifitseerimise ja rakendamisega keskendutakse töötajate ühe kõige kaitsetuma rühma vajadustele;

4.  on seisukohal, et sellise konventsiooni vastuvõtmise, ratifitseerimise ja rakendamisega ei parandata mitte ainult suure hulga naiskoduabiliste seisundit tööturul, tagades neile inimväärsed töötingimused, vaid ka suurendatakse nende sotsiaalset kaasatust;

5.  toetab kindlalt konventsiooni ja soovituse eelnõu tekstis toetatavat õigustepõhist tööhõive käsitust; kiidab heaks keskendumise koduabilistele inimväärse töö tagamisele ja pooldab konventsioonis sätestatud koduabilise määratlust; tunneb heameelt asjaolu üle, et konventsioonis on selgelt sätestatud, et igal selle määratlusega hõlmatud töötajal on õigus olla koheldud viisil, mis vastab põhilistele tööõiguse normidele, sotsiaalsele kaitsele, mittediskrimineerimisele ja võrdsele kohtlemisele töö otsimisel või töötamisel, kaitsele tööhõiveasutuste poolse kuritarvitamise eest, koolitus- ja karjääri edendamise võimalustele, tervise ja ohutuse kaitsele, emaduse kaitsele ning töö ja puhkeaja normide järgimisele, kaitsele kuritarvitamise ja ahistamise eest, ühinemis- ja esindamisvabandusele, kollektiivläbirääkimistele, kollektiivmeetmetele ja elukestvale õppele; toetab, et konventsioonis nõutakse töötajatele vanuse alammäära kehtestamist ning meeste ja naiste vaheliste ja rahvusepõhiste palgaerinevuste kaotamist;

6.  nõuab laiema juurdepääsu tagamist hõlpsasti kättesaadavatele, taskukohastele ja kvaliteetsetele lapsehoiu- ja vanurite hoolekande võimalustele, mis aitaksid tagada, et töötajad ei oleks sunnitud neid kohustusi täitma mitteametlikult; rõhutab lisaks vajadust tagada võimaluse korral koduse hooldusega seotud ebakindlate töökohtade muutmine korralikeks ja hästi tasustatavateks kestlikeks töökohtadeks;

7.  nõuab, et töötataks välja kampaania, mille abil ebakindlates töösuhetes olevad töötajad muutuksid järkjärgult alalisteks töötajateks; nõuab, et toetataks programmi, mille eesmärk on teavitada töötajaid ebakindla töösuhte mõjudest, sealhulgas mõjudest töötervishoiule ja tööohutusele;

8.  on veendunud, et teatavate piirkondade või liikmesriikide parimate tavade, näiteks näidislepingute kasutamine võiks kindlustada perede majapidamistes töötavatele koduabilistele stabiilsemad töösuhted;

9.  on veendunud, et konventsiooni keskmes peaks olema tootlike ja tasuvate kvaliteetsete töökohtade edendamine ning selliste tööõiguse sätete väljatöötamine, mis kaitsevad tõhusalt koduabiliste õigusi, tagavad võrdse kohtlemise, pakuvad maksimaalset kaitset ja kaitsevad nende inimväärikust;

10.  märgib, et suundumusel mittestandardsete või ebatüüpiliste lepingute osakaalu suurenemisele on tugev sooline ja põlvkondadevaheline mõõde ning seda tuleks konventsiooni ja soovituse tekstis kajastada;

11.  juhib tähelepanu asjaolule, et kõrgest tööpuuduse tasemest ja tööturu killustatusest tuleb üle saada kõigile töötajatele võrdsete õiguste andmisega ning töökohtade loomisesse, oskustesse ja elukestvasse õppesse investeerimisega;

12.  rõhutab, et deklareerimata tööga võitlemisega peavad kaasnema meetmed elujõuliste ja jätkusuutlike alternatiivsete töövõimaluste loomiseks ja inimeste toetamiseks avatud tööturule juurdepääsul, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise kaudu;

13.  on veendunud, et konventsioonis tuleks arvesse võtta poliitikat, mis võimaldaks kõigil inimestel, kaasa arvatud neil, kes on kõige nõrgemad ja kõige ebasoodsamas olukorras, omada tõhusat juurdepääsu ametlikule tööturule ja võrdsetele võimalustele;

14.  kutsub liikmesriike üles ratifitseerima kõigi võõrtöötajate ja nende pereliikmete õiguste kaitse rahvusvahelist konventsiooni, mille ÜRO Peaassamblee võttis vastu 18. detsembril 1990. aastal(9);

15.  on seisukohal, et tuleb tegeleda deklareerimata töö probleemiga; märgib, et majapidamistööde sektoris on laialt levinud mitteametlik ja deklareerimata töö, seal töötab palju võõrtöötajaid ja nende õigusi rikutakse tihti; peab ka vajalikuks võidelda ebakindlate töösuhete vastu üldiselt, arvestades, et see probleem puudutab eelkõige võõrtöötajaid ja halvendab nende juba niigi kaitsetut olukorda;

16.  on seisukohal, et vajalikuks võib osutuda õigusaktide kohandamine, et luua paindlik ja turvaline võrdset kohtlemist tagavate lepingute sõlmimise kord; peab väga oluliselt uurida võõrtöötajate ja nende perede eriolukorda;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile.

(1) ELT C 292 E, 1.12.2006, lk 131
(2) ELT C 41 E, 19.2.2009, lk 14.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0365.
(4) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0375.
(5) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0263.
(6) EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1.
(7) ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 321.
(8) EESC, SOC/372, 26. mai 2010.
(9) A/RES/45/158.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika