Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2161(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0112/2011

Předložené texty :

A7-0112/2011

Rozpravy :

PV 12/05/2011 - 9
CRE 12/05/2011 - 9

Hlasování :

PV 12/05/2011 - 12.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0239

Přijaté texty
PDF 316kWORD 77k
Čtvrtek, 12. května 2011 - Štrasburk
Kulturní dimenze ve vnějších činnostech EU
P7_TA(2011)0239A7-0112/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. května 2011 o kulturních dimenzích vnější činnosti EU (2010/2161(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 167 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na čl. 27 odst. 3 Smlouvy o EU,

–  s ohledem na článek 11 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na Úmluvu UNESCO z roku 2005 o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů (úmluva UNESCO),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/427/EU ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost(1),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách)(2),

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1041/2009/ES ze dne 21. října 2009, kterým se zavádí program spolupráce s profesionály ze třetích zemí v audiovizuální oblasti (MEDIA Mundus 2011–2013)(3),

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1983/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o Evropském roku mezikulturního dialogu (2008)(4),

–  s ohledem evropský program pro kulturu v globalizovaném světě (KOM(2007)0242),

–  s ohledem na zprávu Komise o provádění evropského programu pro kulturu (KOM(2010)0390),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 o sdělení „Europeana – další postup“(5),

–  s ohledem na závěry Rady o pracovním plánu pro kulturu na období let 2011 až 2014 ze dnů 18. a 19. listopadu 2010 (2010/C 325/01)(6),

–  s ohledem na závěry Rady o podpoře kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu ve vnějších vztazích Unie a jejích členských států ze dne 20. listopadu 2008 (2008/C 320/04)(7),

–  s ohledem na Deklaraci tisíciletí Organizace spojených národů (2000) a zejména na její články týkající se lidských práv, demokracie a řádné správy věcí veřejných,

–  s ohledem na rezoluci Organizace spojených národů s názvem'Dodržme sliby: společně k naplnění rozvojových cílů tisíciletí' ze dne 22. září 2010,

–  s ohledem na rezoluci Organizace spojených národů o kultuře a rozvoji ze dne 20. prosince 2010,

–  s ohledem na dohodu o partnerství mezi zeměmi AKT a EU podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000(8), poprvé pozměněnou v Lucemburku dne 25. června 2005(9) a podruhé pozměněnou v Ouagadougou dne 22. června 2010(10),

–  s ohledem na Protokol o kulturní spolupráci připojený k vzorové dohodě o volném obchodu,

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0112/2011),

A.  vzhledem k tomu, že EU je kulturně rozmanitou společností hodnot, jejíž heslo „Jednotná v rozmanitosti“ se projevuje nejrůznějšími způsoby,

B.  vzhledem k tomu, že postupné rozšiřování EU, mobilita občanů ve společném evropském prostoru, minulé i současné migrační toky a různorodé výměny se zbytkem světa přispívají k této kulturní rozmanitosti,

C.  vzhledem k tomu, že kultura má svou vnitřní hodnotu, obohacuje životy lidí a podporuje vzájemné porozumění a úctu,

D.  vzhledem k tomu, že strategickým cílem evropského programu pro kulturu je podporovat kulturu jako jednu z důležitých součástí mezinárodních vztahů EU,

E.  vzhledem k tomu, že kultura může a měla by být zprostředkovacím činitelem rozvoje, začleňování, inovací, demokracie, lidských práv, vzdělávání, předcházení konfliktům a procesu smiřování, vzájemného porozumění, tolerance a kreativity,

F.  vzhledem k tomu, že klíčovými subjekty v kulturních vztazích je Unie a její členské státy, občané, podniky i občanská společnost v EU i ve třetích zemích,

G.  vzhledem k tomu, že kulturní statky, včetně sportu, přispívají k ideovému rozvoji a hospodářství EU a k realizaci společnosti založené na vědomostech především prostřednictvím kulturních odvětví a cestovního ruchu,

H.  vzhledem k tomu, že umělci se de facto projevují jako diplomaté, kteří se podílí na výměně a konfrontaci odlišných estetických, politických, morálních a sociálních hodnot,

I.  vzhledem k tomu, že nová média a komunikační technologie , jako je internet, mohou být nástrojem svobody projevu, pluralismu, výměny informací, lidských práv, rozvoje, svobody shromažďování, demokracie a začleňování a nástrojem usnadňujícím přístup ke kulturnímu obsahu a vzdělávání,,

J.  vzhledem k tomu, že kulturní spolupráce a kulturní dialog, které jsou zásadními prvky kulturní demokracie, mohou představovat nástroj pro celosvětový mír a stabilitu,

Kultura a evropské hodnoty

1.  upozorňuje na průřezovou povahu a význam kultury ve všech oblastech života a domnívá se, že je třeba ji zohlednit ve všech vnějších politikách EU v souladu s čl. 167 odst. 4 SFEU;

2.  zdůrazňuje, že je nutné, aby všechny orgány EU plněji uznávaly hodnotu kultury jako nástroje na podporu tolerance a porozumění a také jako nástroje pro růst a inkluzívnější společnost;

3.  vyzývá ke spolupráci s regiony v každém členském státě při sestavování, provádění a propagaci politik v oblasti kultury;

4.  zdůrazňuje, že demokratické a základní svobody, jako je svoboda projevu, svoboda tisku, svoboda od nedostatku, svoboda od strachu, svoboda od nesnášenlivosti a nenávisti a svoboda přístupu k tištěným a digitálním informacím, stejně jako výsada připojení a komunikace on-line a off-line, jsou důležitými předpoklady pro kulturní vyjadřování, kulturní výměny a kulturní rozmanitost;

5.  připomíná význam protokolů o kulturní spolupráci a jejich přidanou hodnotu v rámci dvoustranných dohod o rozvoji a obchodu; naléhavě vyzývá Komisi, aby představila svou strategii týkající se budoucích protokolů o kulturní spolupráci a aby o této strategii konzultovala s Parlamentem a občanskou společností;

6.  znovu opakuje, že kultura hraje svou úlohu ve dvoustranných dohodách o rozvoji a obchodu a prostřednictvím opatření, jako jsou evropské nástroje pro rozvojovou spolupráci, pro stabilitu, pro demokracii a lidská práva a nástroj předvstupní pomoci, Evropská politika sousedství (EPS), Východní partnerství, Unie pro Středomoří a evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (EIDHR), které všechny vyhrazují určité zdroje pro kulturní programy;

7.  zdůrazňuje, že transatlantická spolupráce a spolupráce se sousedními evropskými státy je důležitá pro prosazování společných zájmů a společných hodnot;

8.  oceňuje spolupráci veřejného a soukromého sektoru a silnější úlohu občanské společnosti včetně nevládních organizací a evropských kulturních sítí při řešení kulturních aspektů vnější činnosti EU;

Programy EU

9.  je znepokojen roztříštěností vnější politiky a projektů EU v oblasti kultury, která narušuje strategické a efektivní využívání kulturních zdrojů a rozvoj viditelné společné strategie EU pro kulturní hlediska ve vnějších činnostech EU;

10.  naléhavě vyzývá ke zvyšování efektivnosti vnitřních činností Komise v rámci různých GŘ, která se zaměřují na vnější vztahy (zahraniční politiku, rozšiřování, obchod, rozvoj), vzdělání a kulturu a na digitální agendu;

11.  prohlašuje, že kulturní a vzdělávací výměny mohou případně posílit občanskou společnost, podpořit demokratizaci a řádnou správu věcí veřejných, prosazovat rozvoj dovedností, podpořit lidská práva a základní svobody a stát se základem trvalé spolupráce;

12.  podporuje vzrůstající účast třetích zemí na programech EU v oblasti kultury, mobility, mládeže, vzdělávání a odborné přípravy, a žádá, aby (mladým) lidem ze třetích zemí, jako jsou evropské sousední země, byl usnadněn přístup k těmto programům;

13.  požaduje důsledné strategie pro podporu mobility mladých lidí a mobility tvůrců, umělců a tvořivých lidí, kulturní a vzdělávací rozvoj (včetně sdělovacích prostředků a gramotnosti v oboru informačních a komunikačních technologií) a přístup k uměleckému vyjadřování ve veškeré jeho rozmanitosti; proto povzbuzuje součinnosti mezi programy v oblasti kultury, sportu, vzdělávání, sdělovacích prostředků, mnohojazyčnosti a mládeže;

14.  povzbuzuje spolupráci s odborníky v praxi, zprostředkovatelskými organizacemi a občanskou společností v členských státech i ve třetích zemích při přípravě a provádění vnějších kulturních politik a při propagaci kulturních akcí, které zlepšují vzájemné porozumění, přičemž je třeba řádně zohlednit evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost;

15.  požaduje zavedení tzv. kulturního víza pro státní příslušníky třetích zemí, umělce a další profesionály z kulturní oblasti podle vzoru existujícího programu vědeckých víz, který se uskutečňuje od roku 2005; rovněž žádá Komisi, aby navrhla iniciativu zaměřenou na krátkodobá víza s cílem odstranit překážky mobility v kulturní oblasti;

Média a nové informační technologie

16.  trvá na tom, že je důležité, aby se Evropská unie v celém světě zasadila o prosazování svobody projevu, svobody tisku a volného přístupu k audiovizuálním médiím a novým informačním technologiím, a to způsobem, který je v souladu s autorskými právy;

17.  odsuzuje skutečnost, že represivní režimy ve stále větší míře uplatňují cenzuru internetu a monitorují jeho obsah, a naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby svobodu internetu prosazovaly v celosvětovém měřítku;

18.  znovu potvrzuje zásadu neutrality internetu, která má zajistit, že internet zůstane volnou a otevřenou technologií rozvíjející demokratickou komunikaci;

19.  zdůrazňuje, že internet se podílí na propagaci evropské kultury, a vyzývá členské státy, aby v celé EU nadále vynakládaly investice do širokopásmového internetu;

20.  zdůrazňuje význam nových médií a především internetu jako svobodné, snadno dostupné a uživatelsky vstřícné komunikační a informační platformy, která by měla být aktivně využívána v rámci EU i mimo ni jako součást mezikulturního dialogu; dále zdůrazňuje, že nová média poskytují přístup ke kulturním statkům a obsahu a podílejí se na tom, že občané EU, ale i jinde ve světě získávají informace o evropském kulturním dědictví a historii, jak ukázaly některé klíčové projekty, jako například Europeana;

21.  vyzývá Komisi, aby na internetu vytvořila centrální přístupové místo, které bude poskytovat jak informace o stávajících programech na podporu v oblasti vnějších vztahů, které zahrnují kulturní aspekt, tak o plánování a organizaci kulturních událostí celoevropského významu zahraničními zastoupeními EU, a také působit jako centrální informační platforma pro vytváření sítí mezi profesionály a institucemi z kulturní oblasti a občanskou společností, která současně bude poskytovat přístup k dalším akcím sponzorovaným EU, jako je například Europeana;

Kulturní diplomacie a kulturní spolupráce

22.  zdůrazňuje, že kulturní diplomacie a kulturní spolupráce umožňují EU a jejím členským státům prosazovat na celém světě své zájmy a hodnoty, které utvářejí evropskou kulturu, a předávat o nich poselství; zdůrazňuje, že EU musí jednat jako (světový) hráč, který ztělesňuje globální perspektivu a nese globální odpovědnost;

23.  tvrdí, že vnější činnost EU by se měla v prvé řadě zaměřit na podporu míru a ujednávání sporů, lidská práva, mezinárodní obchod a hospodářský rozvoj, přičemž by neměly být opomíjeny kulturní aspekty diplomacie;

24.  zdůrazňuje, že je třeba vytvořit účinné strategie pro jednání mezi kulturami, a domnívá se, že uplatnění multikulturního přístupu by v tomto ohledu mohlo přispět k uzavření plodných dohod, které by EU a partnerské třetí země postavily na stejnou úroveň;

25.  trvá na tom, aby jedna osoba v každém zahraničním zastoupení EU byla odpovědná za koordinaci kulturních vztahů a spolupráci mezi EU a třetími zeměmi a za propagaci evropské kultury, a to v úzké spolupráci s kulturními činiteli a síťovými organizacemi, jako je EUNIC;

26.  zdůrazňuje nutnost zaujmout při zprostředkování kultury a při kulturních výměnách komplexní přístup a upozorňuje na úlohu kultury při podpoře demokratizace, lidských práv, předcházení konfliktům a budování míru;

27.  podporuje zahájení politických dialogů o kultuře, jako např. nedávno zahájený dialog mezi EU a Indií, s cílem posílit kontakty mezi lidmi;

28.  nabádá ke stanovení takových priorit, které přímo souvisejí s kulturním rozměrem v rámci evropského nástroje pro lidská práva, jako je posílení právního státu, řízení a prevence konfliktů, spolupráce s občanskou společností a úloha nových technologií s ohledem na svobodu projevu, demokratickou účast a lidská práva;

Vnější vztahy EU a Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ)

29.  očekává, že návrh organizačního schématu ESVČ bude zahrnovat funkce související s kulturními aspekty, a navrhuje vytvořit za tímto účelem koordinační jednotku;

30.  vyzývá ESVČ a Komisi, aby koordinovaly strategické využívání kulturních aspektů vnější politiky, důsledně a systematicky začleňovaly oblast kultury do vnějších vztahů EU a usilovaly o to, aby se jejich činnost doplňovala s vnějšími kulturními politikami členských států;

31.  požaduje, aby pracovníkům ESVČ byla nabízena vhodná odborná příprava a další vzdělávání ve věci kulturních a digitálních aspektů vnější politiky, která by jim umožnila koordinovat v této oblasti práci delegací EU, aby byly nabízeny možnosti společné evropské odborné přípravy pro národní odborníky a zaměstnance z kulturních institucí a aby byla u zařízení pro odbornou přípravu umožněna globální účast;

32.  požaduje, aby bylo do struktury ESVČ začleněno generální ředitelství pro kulturní a digitální diplomacii;

33.  povzbuzuje ESVČ, aby při vytváření svých zdrojů a kompetencí v oblasti kultury spolupracovala se sítěmi, jako je EUNIC, s cílem využít jejich zkušeností coby nezávislých subjektů spojujících členské státy a kulturní zprostředkovatelské organizace a vytvářet a využívat součinnosti;

34.  nabádá ESVČ, aby zohlednila označení „Evropské dědictví“, které nedávno v EU vzniklo, jako nástroj, který bude využíván ve vztazích se třetími zeměmi při zlepšování znalostí a šíření kultury a historie evropských národů;

35.  vyzývá Komisi, aby zřídila interinstitucionální pracovní skupinu pro kulturu v kontextu vnějších vztahů EU s cílem rozvíjet a rozšiřovat koordinaci, efektivnost, strategie a sdílení osvědčených postupů, aby v tomto ohledu zohlednila činnosti a iniciativy Rady Evropy a aby o práci této pracovní skupiny informovala Evropský parlament;

36.  navrhuje, aby Evropská komise předkládala Parlamentu pravidelné zprávy o provádění tohoto usnesení o úloze kultury ve vnějších vztazích EU;

37.  navrhuje vytvořit zvláštní informační systémy na podporu mobility umělců a dalších profesionálů z kulturní oblasti, jak uvádí studie s názvem „Informační systémy na podporu mobility umělců a dalších profesionálů z kulturní oblasti: studie proveditelnosti(11);

38.  naléhavě žádá Komisi, aby v roce 2011 navrhla a přijala zelenou knihu o strategii pro kulturu a kulturní spolupráci ve vnějších činnostech EU s následným sdělením;

39.  povzbuzuje k uskutečnění konkrétních kroků na podporu budování kapacit prostřednictvím zapojení občanské společnosti a financování nezávislých iniciativ;

Úmluva UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů

40.  vyzývá ESVČ, aby povzbuzovala třetí země k rozvoji politik v oblasti kultury a aby systematicky žádala třetí země o ratifikaci a provádění úmluvy UNESCO;

41.  připomíná členským státům význam závazků, které učinily ratifikací úmluvy UNESCO, neboť ochrana kulturní rozmanitosti ve světě vyžaduje uvážlivou a vyrovnanou politiku v digitální oblasti;

42.  vyzývá Komisi, aby řádně zohlednila dvojí povahu kulturních statků a služeb při vyjednávání dvoustranných a vícestranných obchodních dohod a při uzavírání kulturních protokolů a aby vůči rozvojovým zemím uplatňovala preferenční zacházení v souladu s článkem 16 úmluvy UNESCO;

43.  vítá nedávný podpis dohody mezi EU a UNESCO o odborném zařízení v hodnotě 1 milionu EUR, které má podporovat správu kulturní oblasti a umožnit vládám rozvojových zemí využít znalostí odborníků při vypracovávání účinných a udržitelných kulturních politik;

44.  nabádá členské státy a Komisi, aby posílily své úsilí týkající se spolupráce tak, aby podpořily další zlepšení vnitrostátních právních rámců a politik na ochranu a zachování kulturního dědictví a statků, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními právními rámci, včetně opatření pro boj proti nedovolenému obchodu s kulturními statky a duševním vlastnictvím; nabádá je, aby zabránily neoprávněnému přisvojování kulturního dědictví a produktů kulturní činnosti, přičemž si je vědom významu autorských práv a duševního vlastnictví pro zachování živobytí osob podílejících se na kulturní tvořivosti;

45.  požaduje soudržnou strategii EU pro mezinárodní prosazování evropských kulturních činností a programů založenou na ochraně rozmanitosti a dvojí povahy kulturních statků a činností, která by mimo jiné zahrnovala lepší koordinaci již stávajících programů vnější politiky EU s kulturními prvky a jejich zařazení do dohod se třetími zeměmi a soulad s kulturními hledisky, která jsou součástí evropských smluv, se zásadou subsidiarity a s úmluvou UNESCO;

46.  požaduje důslednou strategii pro ochranu a propagaci kulturního a přírodního dědictví, hmotného i nehmotného, a mezinárodní spolupráci v oblastech zasažených konflikty, například prostřednictvím organizace Modrý štít, která svěřuje kultuře úlohu při předcházení konfliktům a obnovení míru;

47.  požaduje, aby pracovníkům vysílaných do oblastí se stále probíhajícími a nedávno ukončenými konflikty bylo poskytováno školení o kulturních aspektech opatření na ochranu dědictví a podporu usmíření, demokracie a lidských práv;

48.  rád by zajistil, aby se v rámci stávajících finančních nástrojů operační programy zaměřovaly na zjednodušení, účinnost a koordinaci politik EU;

49.  nabádá k propagaci úlohy kultury v rámci EIDHR v jeho práci týkající se posílení právního státu, řešení a prevence konfliktů, spolupráce občanské společnosti a úlohy nových technologií, pokud jde o svobodu projevu, demokratickou účast a lidská práva;

50.  uznává, že je třeba respektovat všechna kulturní práva stanovená ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech a v Listině základních práv EU, a uznává proto souvislosti mezi kulturními právy, rozmanitostí a lidskými právy a staví se proti používání kulturních argumentů pro zdůvodnění porušování lidských práv;

51.  navrhuje, aby byla do výroční zprávy o lidských právech zařazena kapitola o kultuře a aby byl aspekt kultury začleňován do meziparlamentních delegací;

52.  trvá na tom, aby rozvoj kulturní činnosti nebyl používán jako argument pro omezování volného pohybu profesionálů v oblasti kultury mezi EU a třetími zeměmi;

53.  podporuje navazování kulturních vztahů se zeměmi, se kterými zatím neexistuje žádné jiné partnerství, jako základní kámen pro budování dalších vztahů;

o
o   o

54.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30.
(2) Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1.
(3) Úř. věst. L 288, 4.11.2009, s. 10.
(4) Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 44.
(5) Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 16.
(6) Úř. věst. C 325, 2.12.2010, s. 1.
(7) Úř. věst. C 320, 16.12.2008, s. 10.
(8) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
(9) Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27.
(10) Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3.
(11) GŘ pro vzdělávání a kulturu Evropské komise, březen 2009.

Právní upozornění - Ochrana soukromí