Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2685(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0330/2011

Debatter :

PV 12/05/2011 - 16.2
PV 12/05/2011 - 17.2
CRE 12/05/2011 - 16.2

Omröstningar :

PV 12/05/2011 - 17.2

Antagna texter :

P7_TA(2011)0243

Antagna texter
PDF 120kWORD 41k
Torsdagen den 12 maj 2011 - Strasbourg
Azerbajdzjan
P7_TA(2011)0243RC-B7-0330/2011

Europaparlamentets resolution av den 12 maj 2011 om Azerbajdzjan

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Azerbajdzjan, särskilt resolutionen av den 17 december 2009(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 20 maj 2010(2) om behovet av en EU-strategi för Sydkaukasien, av den 7 april 2011(3) om översynen av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet – den östliga dimensionen, och av den 20 januari 2011(4) om en EU-strategi för Svartahavsområdet,

–  med beaktande av det uttalande som talespersonen för kommissionsledamoten med ansvar för utvidgningen och den europeiska grannskapspolitiken gjorde den 18 april 2011 och av uttalandet från EU:s delegationskontor i Baku den 10 mars 2011,

–  med beaktande av slutsatserna från mötet den 13 december 2010 med utrikesministrarna i de länder som omfattas av det östliga partnerskapet,

–  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Azerbajdzjan, som trädde i kraft den 1 juli 1999,

–  med beaktande av uttalandena av OSSE:s representant för mediernas frihet om angreppet på journalister den 10 mars 2011 och den 28 mars 2011,

–  med beaktande av rapporten från ODIHR:s valövervakningsuppdrag avseende parlamentsvalet den 7 november 2010,

–  med beaktande av artikel 122 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Azerbajdzjan deltar aktivt i den europeiska grannskapspolitiken och det östliga partnerskapet, är en av Euronests grundande medlemmar och har åtagit sig att respektera demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatsprincipen som är kärnvärden i dessa initiativ.

B.  Den 15 juli 2010 inleddes förhandlingar om ett associeringsavtal mellan EU och Azerbajdzjan som på grundval av gemensamma åtaganden om en uppsättning gemensamma värderingar omfattar en hel räcka av områden, inklusive politisk dialog, rättvisa, frihet och säkerhet samt handel och samarbete i politiken inom olika sektorer.

C.  Trots att parlamentsvalet i Azerbajdzjan den 7 november 2010, enligt ett gemensamt uttalande av valobservatörsgruppen, bestående av representanter för OSSE:s parlamentariska församling, Europarådets parlamentariska församling och Europaparlamentet, kännetecknades av en fredlig atmosfär och att alla oppositionspartier deltog i den politiska processen räcker ändå inte denna valförrättning till för att kunna anses som ett meningsfullt framsteg i landets demokratiska utveckling.

D.  En vittomfattande åtstramning av yttrande- och församlingsfriheten pågår i Azerbajdzjan efter de fredliga protesterna mot regeringen den 11 mars och den 2 april 2011. De hårda tagen inbegriper frihetsberövanden, trakasserier och hotelser mot det civila samhällets aktivister, yrkesfolk inom medierna och oppositionspolitiker i Azerbajdzjan.

E.  Aktivisterna Jabbar Savalans och Bakhtiyar Hajievs fall väcker särskild oro. Savalan, medlem i ungdomsgruppen för den azerbajdzjanska folkfrontens parti (APFP) och Hajiev, aktivist och före detta parlamentsledamot, blev uppenbarligen måltavlor på grund av att de hade använt Facebook för att sammankalla demonstrationer mot regeringen. Savalan dömdes till två och ett halvt års fängelse för påstått droginnehav medan Hajiev greps den 4 mars efter att på Facebook ha uppmanat till demonstrationer mot regeringen. Han har nu dömts till två års fängelse för att, som det påstås, ha försökt smita undan sin militärtjänst. Man kan allvarligt ifrågasätta rättvisan i samband med Savalans och Hajiyevs rättegångar.

F.  I mitten av mars dömde azerbajdzjanska domstolar minst 30 personer som hade deltagit i dessa fredliga protester till mellan 5 och 8 dagars fängelse. Domarna utfärdades under rättegångar som hölls nattetid inom stängda dörrar. De flesta svarande fick inte möjlighet att själva välja sina rättegångsbiträden. Polisen vägrade att låta de frihetsberövade kontakta advokater. Vissa svarandes advokater visste inte när eller var rättegångarna hölls.

G.  Cirka 200 aktivister greps den 2 april 2011, bland dem Tural Abbasli, ledare för Musavatpartiets ungdomsorganisation.

H.  Human Rights House Azerbaijan, som är medlem av det internationella nätverket Human Rights House, registrerades i Azerbajdzjan i maj 2007 och stängdes av myndigheterna efter en order av justitieministeriet utfärdad den 10 mars 2011. Ministeriet motiverade stängningen med att organisationen inte följt den azerbajdzjanska lagen om icke-statliga organisationer.

I.  Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har gett Azerbajdzjan order om att frige journalisten Eynulla Fatullayev som sitter i fängelse och betala honom 25 000 euro i moraliskt skadestånd.

J.  Azerbajdzjan är medlem av Europarådet och anslutet till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och en rad andra internationella människorättsfördrag, bland annat den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

1.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över att trakasserierna, attackerna och våldet mot det civila samhället, aktivister i sociala nätverk och journalister ökar i Azerbajdzjan.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt sättet att hota, gripa, åtala och döma oberoende journalister och politiska aktivister på basis av olika brottsåtal.

3.  Europaparlamentet beklagar djupt att cirka 200 personer anhölls före och under protesterna mot regeringen den 2 april 2011 i Baku. Parlamentet uppmanar de azerbajdzjanska myndigheterna att tillåta fredliga protester och församlingsfrihet, som är viktiga grundsatser i ett öppet och demokratiskt samhälle. Parlamentet beklagar djupt att fysiskt våld används mot demonstranterna.

4.  Europaparlamentet uppmanar de azerbajdzjanska myndigheterna att frige alla medlemmar av oppositionen, ungdomsaktivister och bloggare som fortfarande hålls i fängsligt förvar efter de fredliga demonstrationerna den 11 mars, den 2 april och den 17 april 2011, samt att frige Savalan och Hajiyev och lägga ner åtalen mot dem. Parlamentet uppmanar Azerbajdzjans regering att respektera internationella konventioner som landet ratificerat genom att respektera yttrandefriheten.

5.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att garantera de villkor som krävs för att medierna, inbegripet medier tillhörande oppositionen, ska kunna verka, så att journalister kan arbeta och rapportera fritt, utan påtryckningar, samt att fästa särskild uppmärksamhet vid journalisternas säkerhet. Parlamentet erinrar sig i sammanhanget president Ilham Aliyevs högtidliga löfte 2005 om att staten skulle skydda och försvara alla journalisters rättigheter.

6.  Europaparlamentet oroar sig över rapporter om att tidningsredaktör Eynulla Fatullayev är utsatt för hot i fängelset. Hans hälsotillstånd har försämrats och han nekas läkarvård. Parlamentet kräver att han friges omedelbart.

7.  Europaparlamentet oroar sig över att människorättssituationen i Azerbajdzjan försämras. Parlamentet uppmanar de azerbajdzjanska myndigheterna att säkerställa de grundläggande friheter som garanteras av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt av andra internationella fördrag som Azerbajdzjan anslutit sig till och att respektera sina åtaganden inom ramen för OSSE och Europarådet.

8.  Europaparlamentet beklagar djupt de skriftliga varningar om att ”verksamheten upphör” som justitieministeriet i Azerbajdzjan översänt till det nationella demokratiska institutet och till nätverket Human Rights House och kräver i detta sammanhang att de azerbajdzjanska myndigheterna låter den sistnämnda organisationen fortsätta sin verksamhet utan att ställa fler hinder i vägen.

9.  Europaparlamentet uppmanar de azerbajdzjanska myndigheterna att hålla dialogen med medlemmar av organisationer i det civila samhället vid liv och att göra allt de kan för att ge enskilda individer möjlighet att delta i fredlig, demokratisk verksamhet och tillåta aktivister att organisera sig fritt utan statlig inblandning.

10.  Europaparlamentet uppmanar de azerbajdzjanska myndigheterna att tillåta fredliga demonstranter på relevanta ställen och kräver att de upphör att hota organisatörer genom frihetsberövande och genom att anklaga dem för brott och andra överträdelser Parlamentet beklagar det faktum att vissa unga aktivister har relegerats från det statliga universitet i Baku efter att ha missat tentamina medan de hölls i polisförvar kopplat till deras politiska verksamhet.

11.  Europaparlamentet gläder sig över att de två bloggarna Adnan Hajizade och Emin Abdullayev (Milli) nyligen frigavs från fängelset.

12.  Europaparlamentet anser att tillgång till informations- och kommunikationsteknik, inklusive fri och ocensurerad tillgång till internet, är av grundläggande betydelse för utvecklingen av demokrati och rättstaten och som ett sätt att främja utbyte och kommunikation mellan azerbajdzjanerna och EU.

13.  Europaparlamentet uppmanar de azerbajdzjanska myndigheterna att åtgärda de brister som OSSE/ODIHR påtalade i sin slutrapport om parlamentsvalet och ser fram emot ytterligare samarbete med Venedigkommissionen för att säkerställa att vallagen i Azerbajdzjan fullständigt överensstämmer med internationella normer och standarder.

14.  Europaparlamentet efterlyser förnyade insatser från Azerbajdzjans sida för ett fullständigt genomförande av sista året av handlingsplanen för den europeiska grannskapspolitiken. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att bistå Azerbajdzjan i insatser som dessa.

15.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av de nya underkommittéerna under samarbetskommittén EU-Azerbajdzjan, vilket kommer att stärka de institutionella ramar som ger möjlighet till diskussioner på området med rättvisa, frihet och säkerhet samt respekt för mänskliga rättigheter och demokrati.

16.  Europaparlamentet gläder sig över Azerbajdzjans bidrag till det östliga partnerskapet och över att en delegation från Milli Majlis deltog i Euronests parlamentariska församlings invigningssession.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, rådet, kommissionen, Azerbajdzjans president, regering och parlament samt till OSSE/ODIHR.

(1) EUT C 286 E, 22.10.2010, s. 27.
(2) Antagna texter, P7_TA(2010)0193.
(3) Antagna texter, P7_TA(2011)0153.
(4) Antagna texter, P7_TA(2011)0025.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy