Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2686(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0334/2011

Arutelud :

PV 12/05/2011 - 16.3
PV 12/05/2011 - 17.3
CRE 12/05/2011 - 16.3
CRE 12/05/2011 - 17.3

Hääletused :

PV 12/05/2011 - 17.3
CRE 12/05/2011 - 17.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0244

Vastuvõetud tekstid
PDF 197kWORD 41k
Neljapäev, 12. mai 2011 - Strasbourg
Valgevene
P7_TA(2011)0244RC-B7-0334/2011

Euroopa Parlamendi 12. mai 2011. aasta resolutsioon Valgevene kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Valgevene kohta, eriti 10. märtsi 2011. aasta(1), 20. jaanuari 2011. aasta(2) ja 17. detsembri 2009. aasta(3) resolutsioone;

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni 18. veebruari 2011. aasta avaldust Valgevene opositsiooniesindaja süüdimõistmise ja kohtuliku karistuse kohta ning asepresidendi ja kõrge esindaja pressiesindaja 10. aprilli 2011. aasta avaldust sõltumatu meedia mahasurumise kohta Valgevenes;

–  võttes arvesse nõukogu 31. jaanuari 2011. aasta otsust 2011/69/ÜVJP, millega muudetakse nõukogu otsust 2010/639/ÜVJP teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravate meetmete kohta;

–  võttes arvesse OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (OSCE/ODIHR) ning OSCE Parlamentaarse Assamblee 22. veebruaril 2011. aastal avaldatud lõpparuannet Valgevene presidendivalimiste kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5,

A.  arvestades, et presidendikandidaadid Aless Mihhalevitš, Uladzimir Njakljajev, Vital Rimaševski, Andrei Sannikav, Mikalai Statkevitš ja Dmitri Uss ning nende valimiskampaania juhid Pavel Sevjarõnets, Vladimir Kobets ja Sergei Martselev ootavad praegu kohtumenetlust, mille tulemusel võidakse neile määrata kuni 15-aastane vanglakaristus;

B.  arvestades, et paljud opositsiooniaktivistid, sh Ühendatud Kodanikupartei (OGP) juht Anatol Ljabedzka, endised presidendikandidaadid Vital Rimaševski ja Aless Mihhalevitš, interneti uudisteportaali peatoimetaja Natalja Radzina, opositsiooni presidendikandidaadi Uladzimir Njakljajevi valimiskampaania juht Andrei Dzmitrijev ja kampaania „Räägi tõtt!” aktivist Sjargei Vaznjak on vabastatud KGB kohtueelsest kinnipidamiskeskusest ja paigutatud uurimise ajaks koduaresti; arvestades, et Aless Mihhalevitš ja Natalja Radzina on kohtumenetluse vältimiseks riigist põgenenud ning Andrei Sannikovi usaldusisik presidendivalimiste kampaanias Dzmitri Bandarenka on saadetud kaheks aastaks üldrežiimiga kolooniasse;

C.  arvestades, et demokraatliku opositsiooni kandidaatide Uladzimir Njakljajevi ja Andrei Sannikavi valimiskampaania meeskondade liikmed Aljaksandr Atroštšankav, Aljaksandr Maltšanav, Dzmitri Novik ja Vassil Parfjankov, liikumise „Vabaduse eest” liige Mikita Lihavid, ühenduse „Noor rinne” aktivistid Aless Kirkevitš, Dmitri Daškevitš ja Eduard Lobav, kampaania „Räägi tõtt!” aktivist Paval Vinahradav, erapooletu aktivist Andrei Pratasenja, ajaloolane Dzmitri Drozd, meeleavaldusel osaleja Uladzimir Kamitšenka ja kodanikukampaania „Euroopalik Valgevene” koordinaator Dzmitri Bandarenka on mõistetud seoses 19. detsembri 2010. aasta meeleavaldustega üheks kuni neljaks aastaks vangi;

D.  arvestades, et on olemas tõendid, et politsei piinab inimesi, et sundida neid väidetavaid riigivastaseid kuritegusid üles tunnistama, nagu tõendavad Olga Klasowska ja Aless Mihhalevitši juhtumid;

E.  arvestades, et 25. aprillil 2011. aastal esitas Valgevene informatsiooniministeerium kõrgemale majanduskohtule taotluse sulgeda sõltumatud ajalehed Narodnaja Volja ja Naša Niva;

F.  arvestades, et telekanali Belsat ja ajalehe Gazeta Wyborcza ajakirjanik Andrzej Poczobut on vahistatud ja talle võidakse mõista kuni kaheaastane vanglakaristus süüdistuse alusel, mille kohaselt ta „solvas presidenti” oma hiljuti avaldatud artiklites; arvestades, et Amnesty International on tunnistanud Andrzej Poczobuti meelsusvangiks; arvestades, et Andrei Sannikavi naine Irina Halip on samuti vahistatud ja teda ootab meeleavaldustega seoses süüdimõistmine; arvestades, et Irina Halip viibib praegu koduarestis ja tal on keelatud oma abikaasaga suhelda;

G.  arvestades, et repressiivseid meetmeid demokraatliku opositsiooni esindajate, vaba meedia, kodanikuühiskonna aktivistide ja inimõiguslaste vastu on veelgi karmistatud, hoolimata rahvusvahelise üldsuse korduvatest üleskutsetest selliste meetmete võtmine viivitamata lõpetada; arvestades, et selline olukord kujutab endast Valgevene võetud mitmete rahvusvaheliste kohustuste tõsist rikkumist,

1.  mõistab otsustavalt hukka kõik massirahutuste kriminaalsüüdistusele toetuvad süüdimõistvad kohtuotsused ning peab neid meelevaldseks ja poliitiliselt ajendatuks; rõhutab, et teadete kohaselt ei ole ametivõimudel õnnestunud süüdistatute süüd tõendada, kohtumenetlused olid kinnised, kinnipeetutele ei antud võimalust omapoolseid tunnistajaid kutsuda ega kohtuda eraldi ja korrapäraselt oma seadusjärgsete esindajatega, süüdistatute advokaadid said justiitsministeeriumilt korduvalt hoiatusi ja mõned neist vabastati advokaadi ametikohalt; kinnitab seetõttu, et kohtumenetlus ei toimunud erapooletul viisil;

2.  peab kõiki süüdistusi presidendikandidaatide Uladzimir Njakljajevi, Vital Rimaševski, Mikalai Statkevitši, Dmitri Ussi ja Andrei Sannikavi vastu ebaseaduslikuks ja vastuvõetamatuks; nõuab, et kandidaadid õigeks mõistetaks ja neid enam edaspidi taga ei kiusataks; eespool öelduga seoses mõistab hukka selle, et Valgevene ametivõimud ei austa kogunemis- ja sõnavabaduse põhiõigusi, ning nõuab kõigi veel vahi all viibivate meeleavaldajate viivitamatut ja tingimusteta vabastamist ja nende vastu esitatud kõigi süüdistuste tühistamist;

3.  tunneb sügavat muret inimõiguslaste olukorra halvenemise pärast Valgevenes; mõistab otsustavalt hukka inimõiguste keskuse Viasna presidendi Aless Bjaljatski vastu suunatud hiljutised laimavad väited, mida avaldasid Valgevene president ja riiklike meediakanalite mitmed ajakirjanikud, kes väitsid oma kommentaarides Minski metroos toimunud pommirünnakule, et riigis eksisteerib nn viies kolonn;

4.  mõistab hukka pideva hirmuõhkkonna ja poliitiliste oponentide hirmutamise Valgevenes ning opositsiooni esindajate jätkuva tagakiusamise 2010. aasta detsembri presidendivalimistest saadik;

5.  nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud tühistaksid sissesõidukeelu, mis on kehtestatud Ukraina kodanikele Marina Tsapokile ja Maksim Kitsjukile ning Vene kodanikule Andrei Jurovile, kes on Valgevene inimõiguste olukorra rahvusvahelise kontrolli komitee liikmed, kellel on keelatud Valgevene territooriumile siseneda; samuti nõuab, et taastataks Vene inimõiguslaste Alik Mnatsnakjani ja Viktoria Gromova liikumisvabadus, kes peeti 4. mail 2011. aastal kinni inimõiguste keskuses Viasna, saadeti varsti pärast seda Valgevenest välja ja kellel keelati kahe aasta jooksul uuesti riiki siseneda; eespool öelduga seoses mõistab hukka kõik Valgevene ametivõimude poolt inimõiguslaste vastu võetud meetmed;

6.  mõistab hukka sõltumatute ajakirjanike ja meediakanalite süstemaatilise ahistamise ja hirmutamise Valgevenes; nõuab sellega seoses tungivalt, et Valgevene ametivõimud peataksid nädalaväljaannete Narodnaja Volja ja Naša Niva sulgemismenetluse, loobuksid piiramast juurdepääsu kahele sõltumatule internetiportaalile Karta „97 ja Bielorusskij Partizan, kuna vastasel juhul piirataks tugevalt meediakanalite paljusust Valgevenes, ning vabastaksid Andrzej Poczobuti ja tühistaksid kõik tema vastu esitatud süüdistused;

7.  mõistab hukka selle, et valimispäeval meeleavaldajate vastu toorest jõudu kasutanud politsei ja KGB teenistuste tegevuse suhtes puudub igasugune sõltumatu uurimine, kuna Valgevene lükkas tagasi ELi 14 liikmesriigi üleskutse korraldada OSCE egiidi all inimõigustealane teabekogumismissioon, et uurida opositsiooni ulatuslikku mahasurumist 2010. aasta detsembri valimiste järel; väljendab heameelt Valgevene inimõiguste olukorra rahvusvahelise kontrolli komitee eriraportööri dr Neil Jarmani raporti üle ning on šokeeritud asjaolust, et erinevatest OSCE riikidest inimõiguslased on jälle Valgevenes kinni peetud;

8.  kutsub komisjoni, nõukogu, kõrget esindajat ja teisi ELi partnerriike laiendama Valgevene režiimi vastu suunatud piiranguid, sh kehtestama sihipäraseid majandussanktsioone, eelkõige riigi omanduses olevate ettevõtete vastu;

9.  rõhutab, et opositsiooni jätkuvat ja enneolematut represseerimist arvesse võttes peab EL leidma uued viisid Valgevene kodanikuühiskonna abistamiseks, et soodustada üldsuse teadlikkuse tõstmist, hoida ära poliitilise opositsiooni täielik killustumine ja säilitada poliitiline alternatiiv Lukašenka režiimile; nõuab, et säilitataks ja tõhustataks ELi abi demokraatlikele opositsiooniparteidele, kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja sõltumatutele meediakanalitele, näiteks demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi abil;

10.  rõhutab, et ELi võimalik koostöö Valgevenega peab toimuma rangete tingimuste alusel ning sõltuma Valgevene võetud kohustusest austada inimõigusi ja õigusriiki, nagu on sõnastatud 7. mail 2009. aastal Prahas toimunud idapartnerluse tippkohtumise ühisavalduses, millele on alla kirjutanud ka Valgevene valitsus;

11.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, OSCE ja Euroopa Nõukogu parlamentaarsetele assambleedele ning Valgevene valitsusele ja parlamendile.

(1) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0099.
(2) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0022.
(3) ELT C 286 E, 22.10.2010, lk 16.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika