Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 68kWORD 30k
Torsdagen den 12 maj 2011 - Strasbourg
Cleanup in Europe och Let´s do it world 2012
P7_TA(2011)0245P7_DCL(2011)0003

Europaparlamentets förklaring av den 12 maj 2011 om Cleanup in Europe och Let´s do it world 2012

Europaparlamentet avger denna förklaring

–  med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Genomförandet och efterlevnaden av EU:s avfallslagstiftning fungerar dåligt.

B.  Bristen på socialt ansvarstagande och medvetenhet om miljöfrågor är fortfarande ett stort problem i många medlemsstater.

C.  Nationella medborgarinitiativ på gräsrotsnivå har sedan 2008 ägt rum inom ramen för Let's do it!-rörelsen och har lett till en enorm uppslutning från medborgare i Estland, Lettland, Litauen, Portugal, Slovenien och Rumänien och till konkreta resultat såsom kartläggning och uppröjning av olaglig nerskräpning.

1.  Europaparlamentet anser att Let's do it world! är en frivilligrörelse som uppmanar alla europeiska länder att under en dag under 2012 delta i den största uppröjningskampanjen någonsin i länderna.

2.  Europaparlamentet uppmanar politiker att aktivt stödja initiativen och medborgare att ansluta sig till rörelsen.

3.  Europaparlamentet anser att detta kraftfulla verktyg bör ges omfattande stöd så att medvetenheten och ansvaret för avfallshantering kan öka och högsta möjliga återvinningsgrad därigenom kan uppnås.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att med alla till buds stående medel stödja detta initiativ och att skapa en webbplats där information om nationella avfallsregister och kartor över olagliga avstjälpningsplatser publiceras.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta ytterligare åtgärder för att till fullo genomföra och kontrollera efterlevnaden av befintlig EU-lagstiftning om avfallshantering i länderna.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med namnen på undertecknarna(1) till rådet, kommissionen och de 27 medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 1 till protokollet av den 12 maj 2011 (P7_PV(2011)05-12(ANN1)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy