Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2213(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0196/2011

Teksty złożone :

A7-0196/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/06/2011 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0247

Teksty przyjęte
PDF 114kWORD 39k
Wtorek, 7 czerwca 2011 r. - Strasburg
Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Ágnes Hankiss
P7_TA(2011)0247A7-0196/2011

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ágnes Hankiss (2010/2213(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Ágnes Hankiss przekazany przez Centralny Sąd Rejonowy dla Budy dnia 6 lipca 2010 r. i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 6 września 2010 r.,

–  po wysłuchaniu wyjaśnień Ágnes Hankiss w dniu 11 kwietnia 2011 r., zgodnie z art. 7 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej z dnia 8 kwietnia 1965 r. oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r. i 19 marca 2010 r.(1),

–  uwzględniając art. 6 ust. 2 oraz art. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0196/2011),

A.  mając na uwadze, że Centralny Sąd Rejonowy dla Budy w Budapeszcie wystąpił z wnioskiem o uchylenie immunitetu posłanki do PE Ágnes Hankiss, aby wznowić postępowanie sądowe przeciwko niej zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego Republiki Węgier,

B.  mając na uwadze, że uchylenie immunitetu Ágnes Hankiss ma związek z domniemanym zniesławieniem, o którym mowa w sekcji 181 węgierskiego kodeksu karnego, w związku z wypowiedzią wygłoszoną przez nią w programie „Péntek 8 mondatvadász” dnia 23 stycznia 2004 r.,

C.  mając na uwadze, że Ágnes Hankiss została oskarżona przez oskarżyciela prywatnego w oskarżeniu z dnia 18 lutego 2004 r. przekazanym Centralnemu Sądowi Rejonowemu dla Budy w dniu 23 lutego 2004 r.; mając na uwadze, że dnia 28 czerwca 2005 r. Centralny Sąd Rejonowy dla Budy wydał orzeczenie, od którego wniesiono odwołanie do Sądu Miejskiego w Budapeszcie i które zostało uchylone przez ten sąd w dniu 3 lutego 2006 r.,

D.  mając na uwadze, że w wyniku powyższego sprawa została odesłana do Centralnego Sądu Rejonowego dla Budy, który w dniu 6 lutego 2009 r. oczyścił Ágnes Hankiss z zarzutów; mając na uwadze, że skarżący złożył odwołanie od orzeczenia Sądu Miejskiego w Budapeszcie, który w dniu 25 marca 2009 r. zdecydował o podtrzymaniu orzeczenia Sądu Rejonowego we wszystkich motywach,

E.  mając na uwadze, że dnia 12 listopada 2009 r. Sąd Najwyższy Republiki Węgier uchylił oba orzeczenia na podstawie naruszenia prawa materialnego i zalecił Centralnemu Sądowi Rejonowemu dla Budy przeprowadzenie nowego postępowania,

F.  mając na uwadze, że Ágnes Hankiss jest posłanką do Parlamentu od dnia 15 lipca 2009 r.,

G.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej w czasie sesji Parlamentu Europejskiego posłowie korzystają na terytorium swojego państwa z immunitetów przyznawanych członkom parlamentu ich państwa, oraz mając na uwadze, że nie może to stanowić przeszkody w wykonywaniu przez Parlament prawa uchylenia immunitetu w odniesieniu do któregokolwiek ze swoich posłów,

H.  mając na uwadze, że sekcja 552 ust. 1 węgierskiego kodeksu postępowania karnego stanowi, że postępowanie sądowe przeciwko osobie korzystającej z immunitetu zostaje zawieszone i że należy wystąpić z wnioskiem o uchylenie takiego immunitetu, oraz mając na uwadze, że sekcja 551 ust. 1 ww. aktu stanowi, że postępowanie sądowe może zostać wszczęte przeciwko m. in. posłowi do Parlamentu Europejskiego jedynie po uchyleniu immunitetu,

I.  mając na uwadze, że sekcja 12 ust. 1 Aktu LVII z 2004 r. stanowi, że sąd przedkłada wniosek o uchylenie immunitetu w sprawach z powództwa prywatnego na ręce przewodniczącego Parlamentu,

J.  mając na uwadze, że w trakcie nowego postępowania wynikającego z uchylenia orzeczenia Ágnes Hankiss oświadczyła, że jest posłanką do Parlamentu i w związku z tym Centralny Sąd Rejonowy dla Budy – działając zgodnie z przepisami sekcji 552 ust. 1 węgierskiego kodeksu postępowania karnego i sekcji 12 Aktu LVII z 2004 r. – podjął decyzję o zawieszeniu postępowania i wystąpił z wnioskiem o uchylenie immunitetu,

K.  mając na uwadze, że należy zatem zalecić uchylenie immunitetu parlamentarnego w tej sprawie,

1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Ágnes Hankiss;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do niezwłocznego przekazania niniejszej decyzji oraz sprawozdania właściwej komisji, właściwym władzom Republiki Węgierskiej oraz Ágnes Hankiss.

(1) Sprawa 101/63 Wagner/Fohrmann i Krier, Zbiór Orzeczeń 1964, s. 195, sprawa 149/85 Wybot/Faure i inni, Zbiór Orzeczeń 1986, s. 2391, sprawa T-345/05 Mote/Parlament, Zbiór Orzeczeń 2008, s. II-2849, sprawy połączone C-200/07 i C-201/07 Marra/De Gregorio i Clemente, Zbiór Orzeczeń 2008, s. I-7929, i sprawa T-42/06 Gollnisch/Parlament.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności