Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2213(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0196/2011

Ingivna texter :

A7-0196/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/06/2011 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0247

Antagna texter
PDF 112kWORD 34k
Tisdagen den 7 juni 2011 - Strasbourg
Begäran om upphävande av Ágnes Hankiss immunitet
P7_TA(2011)0247A7-0196/2011

Europaparlamentets beslut av den 7 juni 2011 om begäran om upphävande av Ágnes Hankiss immunitet (2010/2213(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran av den 6 juli 2010 om upphävande av Ágnes Hankiss immunitet som översänts av centrala distriktsdomstolen i Buda och som tillkännagavs i kammaren den 6 september 2010,

–  efter att den 11 april 2011 ha hört Ágnes Hankiss i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artikel 9 i protokollet av den 8 april 1965 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008 och 19 mars 2010(1),

–  med beaktande av artiklarna 6.2 och 7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0196/2011), och av följande skäl:

A.  Centrala distriktsdomstolen i Buda, Budapest, har begärt att immuniteten för Ágnes Hankiss, ledamot av Europaparlamentet, ska upphävas för att man ska kunna inleda ett förnyat straffrättsligt förfarande mot Ágnes Hankiss i enlighet med domen från Republiken Ungerns högsta domstol.

B.  Upphävandet av Ágnes Hankiss immunitet har samband med ett påstått förtalsbrott i enlighet med avsnitt 181 i den ungerska strafflagen, till följd av ett uttalande i programmet ”Péntek 8 mondatvadász” den 23 januari 2004.

C.  Ágnes Hankiss anklagades av en privat kärande i en anmälan av den 18 februari 2004, som ingavs till centrala distriktsdomstolen i Buda den 23 februari 2004. Centrala distriktsdomstolen i Buda avkunnade sin dom den 28 juni 2005. Denna överklagades sedan till stadsdomstolen i Budapest och ogiltigförklarades av denna domstol den 3 februari 2006.

D.  Till följd av detta återförvisades målet till centrala distriktsdomstolen i Buda, som frikände Ágnes Hankiss från anklagelserna den 6 februari 2009. Käranden överklagade denna dom till stadsdomstolen i Budapest, som den 25 mars 2009 beslutade att gilla distriktsdomstolens dom i sin helhet.

E.  Den 12 november 2009 ogiltigförklarade Republiken Ungerns högsta domstol båda dessa domar på grundval av brott mot materiell rätt och uppdrog åt centrala distriktsdomstolen i Buda att inleda ett nytt förfarande.

F.  Ágnes Hankiss är ledamot av Europaparlamentet sedan den 15 juli 2009.

G.  I enlighet med artikel 9 i protokollet om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska under Europaparlamentets sessioner dess ledamöter, vad avser deras egen stats territorium, åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land. Detta hindrar inte Europaparlamentet från att utöva sin rätt att upphäva en av sina ledamöters immunitet.

H.  I avsnitt 552.1 i Ungerns lag om straffrättsliga förfaranden föreskrivs att ett straffrättsligt förfarande mot en person som åtnjuter immunitet tillfälligt ska skjutas upp och att en begäran om upphävande av denna immunitet ska inges. I avsnitt 551.1 i denna lag föreskrivs att ett straffrättsligt förfarande mot bland annat en ledamot av Europaparlamentet inte kan inledas innan immuniteten upphävts.

I.  I avsnitt 12.1 i lag LVII föreskrivs att en begäran om upphävande av immunitet i mål som rör enskild talan ska inges till parlamentets talman av domstolen.

J.  I det nya förfarandet efter ogiltigförklaringen uppgav Ágnes Hankiss att hon är ledamot av Europaparlamentet. Till följd av detta beslutade centrala distriktsdomstolen i Buda, på grundval av avsnitt 552.1 i Ungerns lag om straffrättsliga förfaranden och avsnitt 12 i lag LVII av 2004, att tillfälligt skjuta upp förfarandet och begära att immuniteten upphävs.

K.  Det är därför lämpligt att rekommendera att den parlamentariska immuniteten ska upphävas i detta fall.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Ágnes Hankiss immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Ungern och till Ágnes Hankiss.

(1) Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, svensk specialutgåva I, s. 203; mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl., svensk specialutgåva VIII, s. 703; mål T-345/05, Mote mot parlamentet, REG 2008, s. II-2849; de förenade målen C-200/07 och C-201/07, Marra mot De Gregorio och Clemente, REG 2008, s. I-7929, och mål T-42/06, Gollnisch mot parlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy