Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0272(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0156/2011

Внесени текстове :

A7-0156/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/06/2011 - 8.3
CRE 07/06/2011 - 8.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0248

Приети текстове
PDF 279kWORD 35k
Вторник, 7 юни 2011 г. - Страсбург
Доказателства за произход на някои текстилни продукти ***I
P7_TA(2011)0248A7-0156/2011
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 1541/98 на Съвета относно доказателствата за произход на някои текстилни продукти, включени в раздел ХI от Комбинираната номенклатура и пуснати в свободно обращение в Общността, както и относно условията за приемане на тези доказателства, и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3030/93 относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни (COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0544),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0316/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A7-0156/2011),

1.  Приема своята позиция на първо четене, изложена по-долу;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 7 юни 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 1541/98 на Съвета относно доказателствата за произход на някои текстилни продукти, включени в раздел ХI от Комбинираната номенклатура и пуснати в свободно обращение в Общността, както и относно условията за приемане на тези доказателства, и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3030/93 относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни
P7_TC1-COD(2010)0272

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 955/2011.)

Правна информация - Политика за поверителност