Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0272(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0156/2011

Teksty złożone :

A7-0156/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/06/2011 - 8.3
CRE 07/06/2011 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0248

Teksty przyjęte
PDF 279kWORD 35k
Wtorek, 7 czerwca 2011 r. - Strasburg
Dowód pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych ***I
P7_TA(2011)0248A7-0156/2011
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1541/98 w sprawie dowodu pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej i dopuszczonych do swobodnego obrotu we Wspólnocie oraz w sprawie warunków przyjęcia takiego dowodu, a także zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (COM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0544),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0316/2010),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7–0156/2011),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjete w pierwszym czytaniu w dniu 7 czerwca 2011 r. w celu przyjęcia rozporzadzenia (UE) nr .../2011 Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1541/98 w sprawie dowodu pochodzenia niektórych wyrobów włókienniczych objętych sekcją XI Nomenklatury Scalonej i dopuszczonych do swobodnego obrotu we Wspólnocie oraz w sprawie warunków przyjęcia takiego dowodu, a także zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich
P7_TC1-COD(2010)0272

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 955/2011.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności