Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0272(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0156/2011

Ingivna texter :

A7-0156/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/06/2011 - 8.3
CRE 07/06/2011 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0248

Antagna texter
PDF 194kWORD 39k
Tisdagen den 7 juni 2011 - Strasbourg
Ursprungsbevis för vissa textilprodukter ***I
P7_TA(2011)0248A7-0156/2011
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 7 juni 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1541/98 om ursprungsbevis för vissa textilprodukter enligt avdelning XI i Kombinerade nomenklaturen som övergått till fri omsättning i gemenskapen och om villkoren för godkännande av dessa ursprungsbevis, och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land (KOM(2010)0544 – C7-0316/2010 – 2010/0272(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0544),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0316/2010),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A7-0156/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 7 juni 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr ..../2011 om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1541/98 om ursprungsbevis för vissa textilprodukter enligt avdelning XI i Kombinerade nomenklaturen som övergått till fri omsättning i gemenskapen och om villkoren för godkännande av dessa ursprungsbevis, och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land
P7_TC1-COD(2010)0272

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 955/2011.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy