Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2208(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0084/2011

Внесени текстове :

A7-0084/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/06/2011 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0250

Приети текстове
PDF 342kWORD 60k
Вторник, 7 юни 2011 г. - Страсбург
Приложения в транспорта на глобалните навигационни спътникови системи
P7_TA(2011)0250A7-0084/2011

Резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2011 г. относно приложения в транспорта на глобалните навигационни спътникови системи ‐ политика на ЕС в краткосрочен и средносрочен план (2010/2208(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 юни 2010 г. до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономическия и социален комитет и Комитета на регионите относно плана за действие във връзка с приложенията, базирани на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) (COM(2010)0308),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 1 октомври 2010 г. относно този план за действие (14146/2010),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2010 г. до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Водеща инициатива на стратегията “Европа 2020„: “Съюз за иновации„: (COM(2010)0546),

  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 18 януари 2011 г. за междинен преглед на европейските програми за спътникова радионавигация (COM(2011)0005), в който се твърди, че е необходимо значително финансиране за завършване на спътниковата радионавигационна инфраструктура,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“)(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета от 12 юли 2004 г. за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми(2),

–  като взе предвид Зелената книга на Комисията от 8 декември 2006 г. относно приложенията на спътниковата навигация (COM(2006)0769),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 912/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми и за изменение на Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 29 януари 2004 г. относно съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно степента на напредък на програмата „Галилео“(4),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A7-0084/2011),

A.  като има предвид, че приложенията на ГНСС понастоящем са централна и необходима част от дейността на всеки транспортен сектор и като има предвид, че тяхното ефективно и ефикасно функциониране прави транспорта по-безопасен, по-екологичен и по-икономичен,

Б.  като има предвид, че транспортните приложения възлизат на 20 % от всички приложения на ГНСС като обем и 44 % като стойност и като има предвид, че осигуряването на безопасността, свързано предимно с транспорта, възлиза на още 5 %,

В.  като има предвид, че по отношение на основна инфраструктура, необходима за функционирането на ГНСС, Европейският съюз не може да остане за неопределен период зависим от системи, първоначално разработени за други цели от други държави,

Г.  като има предвид, че EGNOS е самостоятелна система, допълваща GPS, която зависи от наличието на GPS сигнали, за да извършва операции по изчисляване и коригиране; като има предвид, че няма да съществува напълно независима ГНСС до въвеждането в употреба на „Галилео“,

Д.  като има предвид, че европейската система EGNOS е предназначена да отговори на значителното и разнообразно настоящо и бъдещо търсене от индустрията в Европа и в световен мащаб, например по отношение на безопасността на транспорта и възможността за проследяване, в съответствие с целите на по-активната нова европейска индустриална политика, и като има предвид, че тя е съвместима също с GPS и със значително по-прецизната система „Галилео“ и ги допълва,

Е.  като има предвид, че търговските транспортни приложения на ГНСС и на „Галилео“ представляват растящ глобален пазар, който следва да бъде осигурен във възможно най-голяма степен, за да носи икономически ползи за европейската индустрия и за създаването на изискващи висока квалификация работни места,

Ж.  като има предвид, че ГНСС ще играе жизненоважна роля за подкрепа и насърчаване на употребата на интелигентни транспортни системи (ИТС),

З.  като има предвид, че разработването на приложения и услуги на основата на ГНСС е съществено, за да се гарантира, че „Галилео“ като инфраструктурна инвестиция се експлоатира изцяло и че системата „Галилео“ ще бъде развита до пределите на своя капацитет,

И.  като има предвид, че инвестирането в сектора оказва влияние върху всички политики на ЕС и че разширяването и изпълнението му ще има пряко въздействие върху реализирането на стратегията „ЕС 2020“ и от гледна точка на разработването на потенциала на европейския пазар за приложения и услуги на основата на ГНСС, така че да се създадат работни места и да се увеличи конкурентоспособността на Европа,

Й.  като има предвид, че проектите ГНСС и „Галилео“ носят значителна добавена стойност за европейската индустриална политика и като има предвид, че тя е съществена за осигуряване на техния успех,

1.  Приветства съобщението на Комисията относно плана за действие във връзка с приложенията, базирани на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС), и поредицата специфични секторни, регулаторни и хоризонтални действия, предложени в него;

2.  Изразява съгласие с Комисията, че целеви план за действие на този етап е най-добрият вариант за даване на по-нататъшен тласък на разработването и прилагането на EGNOS и „Галилео“, особено в сферата на транспорта; подчертава, че спътниковите навигационни системи следва да гарантират оперативна съвместимост между различни (включително конвенционални) системи и следва също да позволяват интермодална употреба както при пътнически, така и при товарни транспортни услуги;

3.  Отбелязва, че от 15 предложения конкретно по съответния раздел в плана за действие, девет се отнасят пряко до транспорта, а повечето от другите се изискват като подкрепа за съответните транспортни приложения;

4.  Призовава Комисията да гарантира бързото сертифициране на EGNOS за целите на гражданското въздухоплаване чрез компетентните органи;

5.  Изразява съгласие, че стратегическо изискване за осъществяване на SESAR (изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе) е да се предприемат действия за насърчаване на употребата на EGNOS и „Галилео“ в гражданското въздухоплаване, особено по отношение на употребата на системата за процедури по приземяване и за малки летища;

6.  Изразява съжаление, че понастоящем не целият Европейски съюз е обхванат от EGNOS и призовава системата EGNOS приоритетно да се разшири, за да обхване южна, източна и югоизточна Европа, така че да се даде възможност тя да се използва в цяла Европа във всеки транспортен сектор, и подчертава значението на това, да се гарантира разширяване на обхвата й както към държавите по програмата MEDA, така и към държавите от Близкия Изток и Африка;

7.  Подчертава значението на ГНСС при разработването на ИТС; отбелязва, че ИТС могат да предоставят по-ефикасни, по-чисти и по-безопасни транспортни решения и че подходящото прилагане на определени ИТС услуги изисква изцяло функционираща ГНСС;

8.  Подкрепя възгледа, че EGNOS и „Галилео“ могат да допринесат значително за управлението на движението по пътищата и че се изисква осведомителна кампания в този сектор, за да се увеличи използването на предоставяните от системата възможности за събиране на такси, спешно повикване от автомобил (eCall), резервиране онлайн на безопасни места за паркиране за камиони и проследяване в реално време с цел по-безопасен и по-екологичен пътен транспорт;

9.  Поради това призовава Комисията да ускори необходимите регулаторни предложения с цел да се създаде добавена стойност от ГНСС в полза на безопасността на всички видове транспорт, особено на пътния транспорт, и да се подпомогне подобряването на ефикасността на товарните превози;

10.  Настоятелно призовава Комисията да задълбочи индустриалното сътрудничество с държави извън ЕС, за да насърчава развитието и оперативната съвместимост на приложенията и услугите на основата на EGNOS и „Галилео“;

11.  Изразява съгласие, че Комисията следва да оцени внимателно необходимостта от изменяне на съществуващото законодателство относно цифровите тахографи, за да гарантира, че предлаганите от ГНСС възможности за информация за скоростта и позиционирането се използват по подходящ начин;

12.  Изразява съгласие, че ГНСС може да направи много за подобряване на безопасността и ефикасността на корабоплаването и че Комисията следва да предприеме стъпки за увеличаване на осведомеността и подобряването на познанието за възможните приложения на ГНСС в секторите на морския транспорт и транспорта по вътрешните водни пътища и да осигури приемане на базирани на EGNOS приложения на равнището на Международната морска организация (ММО) и Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО);

13.  Подкрепя намерението на Комисията да организира кампании за увеличаване на осведомеността сред различните заинтересовани страни, така че да се даде на европейската индустрия увереност за инвестиране в търговския потенциал на проектите на ЕС за спътникова навигация;

14.  Призовава Комисията ефикасно да приложи сериозните мерки в рамките на кампанията за повишаване на осведомеността, посочени в плана за действие, за да гарантира широка употреба в Европа на EGNOS във всички сфери на приложение и така да гарантира по-комплексни подходи;

15.  Настоява Комисията да предложи в контекста на бюджетната процедура и бъдещата многогодишна финансова рамка (МФР) стъпки за гарантирането на подходящи равнища на финансиране за научноизследователска и развойна дейност във връзка с ГНСС, както и за прилагането й; подчертава, че финансирането от ЕС в транспортния сектор вече е оскъдно и поради това допълнителното финансиране за ГНСС не следва да води до по-малко финансиране за други приоритети в областта на общата транспортна политика; във връзка както с този конкретен проект, така и с подобни на него проекти като TEN-T подновява призива си към Комисията да представи предложение за многогодишно финансиране, което да надхвърля периода на МФР, за да предостави стабилна и надеждна финансова рамка за по-амбициозни европейски проекти, чийто обхват надхвърля настоящите ограничения;

16.  Призовава Комисията да разгледа въпроса дали приходите от търговските дейности във връзка с „Галилео“ биха могли да се насочат към бюджета на ЕС;

17.  Призовава Комисията да информира Парламента как ще бъдат финансирани годишните разходи за поддръжка, оценявани на 800 милиона евро, след като „Галилео“ влезе в употреба;

18.  Призовава Комисията да представи всеобхватна стратегия за финансиране, която освен адекватен принос от ЕС и държавите-членки би могла да включва, наред с другото, координирани данъчни стимули, опростени процедури за кандидатстване за безвъзмездни средства и условия, които биха могли да насочат рисков капитал към МСП и да улеснят разработването и пускането на пазара на приложения на основата на EGNOS и „Галилео“, в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд;

19.  Призовава Комисията да гарантира, че 100-те милиона евро, които е вероятно да не бъдат похарчени за бюджетни кредити за плащания за изследователска дейност по Седма рамкова програма, ще бъдат предоставени за разработване на приложения на основата на ГНСС;

20.  Настоятелно призовава Комисията да разгледа начините за осигуряване на по-ефикасно и прозрачно отпускане на средства в подкрепа на научноизследователската дейност в областта на основаващ се на ГНСС транспорт за всички чрез опростяване на процедурите, като отдели специално внимание на потребностите на лицата с увреждания и като се фокусира по-специално върху МСП;

21.  Призовава Комисията да помага на МСП да получават по-лесен достъп до европейско финансиране с цел да се насърчи новаторството, свързано с приложенията на основата на ГНСС, особено по Седма и Осма рамкова програма;

22.  Настоятелно призовава Комисията да разгледа какви поводи за загриженост във връзка със защитата на данните биха могли да възникнат при използването на приложения и услуги на основата на EGNOS и да направи всичко възможно, за отстраняването на подобни поводи;

23.  Отбелязва необходимостта от инвестиции в научни изследвания относно специфични за ГНСС приложения и услуги, с особено внимание към специалните изисквания на хората с увреждания, тъй като подобни инвестиции са от решаващо значение за подходящото разработване и употреба на услуги, свързани с ГНСС;

24.  Призовава Комисията да насърчи инициативи, насочени към разработване на специални центрове за услуги за съответния сектор, особено за сектора на мореплаването;

25.  Изразява съжаление, че недостигът на средствата, отпуснати за изследвания и иновации в областта на базирани на EGNOS или „Галилео“ приложения, значително забавя технологичния напредък и растежа на промишления капацитет в Европейския съюз, както и ефективно от гледна точка на опазването на околната среда приложение, и поради това настоятелно призовава Комисията да установи условия, които да позволят на малките и средните предприятия да получават по-лесен достъп до финансиране;

26.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр. 1.
(2) ОВ L 246, 20.7.2004 г., стр. 1.
(3) OВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 11.
(4) OВ C 96 E, 21.4.2004 г., стр. 128.

Правна информация - Политика за поверителност