Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2208(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0084/2011

Předložené texty :

A7-0084/2011

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/06/2011 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0250

Přijaté texty
PDF 223kWORD 57k
Úterý, 7. června 2011 - Štrasburk
Dopravní aplikace globálních družicových navigačních systémů – krátkodobá a střednědobá politika EU
P7_TA(2011)0250A7-0084/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2011 o dopravních aplikacích globálních družicových navigačních systémů – krátkodobá a střednědobá politika EU (2010/2208(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 14. června 2010 nazvané „Akční plán pro aplikace globálního družicového navigačního systému (GNSS)“ (KOM(2010)0308),

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 1. října 2010 týkající se tohoto akčního plánu (14146/2010),

–  s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 6. října 2010 nazvané „Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020: Unie inovací“ (KOM(2010)0546),

–  s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 18. ledna 2011 o střednědobém přezkumu evropských programů družicové navigace (KOM(2011)0005), v níž se uvádí, že na dokončení infrastruktury družicové navigace je zapotřebí značných finančních prostředků,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo)(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy(2),

–  s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 8. prosince 2006 o aplikacích družicové navigace (KOM(2006)0769),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 29. ledna 2004 o sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění programu Galileo(4),

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0084/2011),

A.  vzhledem k tomu, že aplikace GNSS jsou nyní ústředním a nepostradatelným prvkem činnosti každého odvětví dopravy, a vzhledem k tomu, že jejich účinné a účelné využívání zvyšuje bezpečnost dopravy, která je díky nim i šetrnější k životnímu prostředí a hospodárnější,

B.  vzhledem k tomu, že z hlediska objemu 20 % a z hlediska hodnoty 44 % aplikací GNSS bylo vyvinuto pro dopravu a u dalších 5 % se jedná o bezpečnostní aplikace, které jsou většinou s dopravou spojené,

C.  vzhledem k tomu, že základní infrastruktura Evropské unie, jíž je zapotřebí pro fungování GNSS, nemůže být trvale odkázána na systémy, které byly původně vyvinuty jinými zeměmi pro odlišné účely,

D.  vzhledem k tomu, že EGNOS je uzavřený systém doplňující GPS, který k provádění početních a korekčních operací potřebuje signály GPS, a je na nich tudíž závislý; vzhledem k tomu, že dokud nebude uveden do provozu systém Galileo, nebude k dispozici skutečně nezávislý globální družicový navigační systém,

E.  vzhledem k tomu, že evropský systém EGNOS je navržen tak, aby odpovídal významným, různorodým současným a budoucím nárokům evropského a světového průmyslu, například v oblasti bezpečnosti dopravy a sledovatelnosti, a současně naplňoval cíle nové, proaktivnější, evropské průmyslové politiky, a vzhledem k tomu, že je rovněž kompatibilní s GPS i s výrazně přesnějším systémem Galileo a že tyto systémy doplňuje,

F.  vzhledem k tomu, že dopravní aplikace GNSS určené ke komerčnímu využití a systém Galileo představují rostoucí světový trh, který je třeba co nejvíce zabezpečit v hospodářském zájmu evropského průmyslu a v zájmu vytváření kvalifikovaných pracovních míst,

G.  vzhledem k tomu, že GNSS budou hrát zásadní úlohu při podpoře a prosazování využívání inteligentních dopravních systémů,

H.  vzhledem k tomu, že rozvoj aplikací a služeb GNSS je nezbytným předpokladem toho, aby byla plně využita investice do infrastruktury, kterou představuje systém Galileo, a aby byla bezezbytku zužitkována kapacita tohoto systému,

I.  vzhledem k tomu, že investice do tohoto odvětví mají dopad na všechny politiky EU, a vzhledem k tomu, že rozšíření a provoz tohoto systému bude mít bezprostřední vliv na naplňování strategie EU 2020 a z hlediska rozvoje potenciálu evropského trhu s aplikacemi a službami GNSS na vytváření pracovních míst a zvyšování konkurenceschopnosti Evropy,

J.  vzhledem k tomu, že projekty GNSS a Galileo mají značný přínos pro evropskou průmyslovou politiku, a vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit, aby byly úspěšné,

1.  vítá sdělení Komise „Akční plán pro aplikace globálního družicového navigačního systému (GNSS)“ a soubor konkrétních odvětvových, regulačních a horizontálních opatření, která v něm Komise navrhla;

2.  souhlasí s Komisí, že cílený akční plán představuje v této chvíli nejlepší způsob, jak dále stimulovat vývoj a používání aplikací EGNOS a Galileo, a to zejména v dopravě; zdůrazňuje, že družicové navigační systémy by měly zajišťovat interoperabilitu mezi různými systémy (včetně konvenčních) a měly by rovněž umožňovat intermodální využití pro služby osobní i nákladní přepravy;

3.  konstatuje, že z 15 odvětvových návrhů představených v akčním plánu se jich devět přímo týká dopravy a většina ostatních je potřebná pro zajištění podpory příslušných dopravních aplikací;

4.  vyzývá Komisi, aby zajistila urychlenou certifikaci systému EGNOS pro civilní letectví prostřednictvím příslušných úřadů;

5.  souhlasí s tím, že k uskutečnění programu výzkumu uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR) je strategicky nezbytné prosazovat využívání aplikací EGNOS a Galileo v civilním letectví, zejména během přistávacích manévrů a na malých letištích;

6.  vyjadřuje politování nad tím, že EGNOS v současné době nepokrývá celou Evropskou unii, a žádá, aby bylo přednostním úkolem rozšířit pokrytí tohoto systému na jižní, východní a jihovýchodní Evropu, aby mohl být využíván v celé Evropě ve všech odvětvích dopravy, přičemž zdůrazňuje, že je důležité zajistit rozšíření jeho pokrytí také na země zapojené do programu MEDA a na Blízký východ a Afriku;

7.  zdůrazňuje význam GNSS při vývoji inteligentních dopravních systémů; poukazuje na to, že inteligentní dopravní systémy mohou přinést účinnější, čistější a bezpečnější řešení pro dopravu a že náležité zajišťování řady služeb v rámci těchto systémů vyžaduje plně funkční systémy GNSS;

8.  souhlasí s názorem, že EGNOS a Galileo mohou významně podpořit řízení silniční dopravy a že je v tomto odvětví nutné uspořádat informační kampaň, mají-li být lépe využity možnosti, které tyto systémy nabízejí v souvislosti s vybíráním mýtného, s využíváním systému eCall, s rezervacemi bezpečných parkovacích míst pro kamiony prostřednictvím internetu a se sledováním pohybu vozidel v reálném čase, s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu a snížit jeho dopady na životní prostředí;

9.  vyzývá proto Komisi, aby předložila potřebné legislativní návrhy, aby bylo možné využít přínosu GNSS, pokud jde o větší bezpečnost všech druhů dopravy, zejména na komunikacích, a zefektivnit nákladní dopravu;

10.  naléhavě vyzývá Komisi, aby prohloubila průmyslovou spolupráci se zeměmi, které nejsou členy EU, s cílem podporovat rozvoj a interoperabilitu aplikací a služeb EGNOS a Galileo;

11.  souhlasí s tím, že by Komise měla pečlivě posoudit, zda je třeba upravit platné právní předpisy o digitálních tachografech, má-li být zajištěno náležité využívání příležitostí, jež nabízí GNSS v oblasti určování polohy a poskytování informací o rychlosti;

12.  souhlasí s tím, že GNSS mohou významně přispět k větší bezpečnosti a účinnosti přepravy a že by Komise měla přijmout opatření ke zvýšení informovanosti a zlepšení znalostí o možném využití GNSS pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu a ke schválení aplikací založených na systému EGNOS na úrovni Mezinárodní námořní organizace (IMO) a Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO);

13.  podporuje záměr Komise vést kampaně, které zvýší informovanost různých zainteresovaných stran, s cílem dodat evropskému průmyslu důvěru k investování do komerčního potenciálu projektů družicové navigace EU;

14.  vyzývá Komisi, aby účinně uplatňovala ambiciózní opatření ke zvyšování informovanosti uvedená v akčním plánu s cílem zajistit rozsáhlé využívání systému EGNOS v Evropě ve všech oblastech, kde je to možné, a dosáhnout tak komplexnějšího přístupu;

15.  trvá na tom, že by Komise měla v souvislosti s rozpočtovým procesem a budoucím víceletým finančním rámcem (VFR) navrhnout opatření, jež zajistí, aby byla pro výzkum a vývoj GNSS i pro jeho provoz zajištěna náležitá úroveň financování; zdůrazňuje, že financování odvětví dopravy z prostředků EU je již nyní nedostatečné, a vynakládání dalších zdrojů na GNSS by proto nemělo vést k omezení financování jiných priorit v rámci společné dopravní politiky; ve vztahu k tomuto projektu i k projektům podobné povahy, jako jsou například sítě TEN-T, znovu vyzývá Komisi, aby předložila víceletý návrh financování, který bude přesahovat období VFR, a vytvořila tak stabilní a spolehlivý finanční rámec pro ambicióznější evropské projekty, jejichž rozsah překračuje stávající hranice;

16.  vyzývá Komisi, aby zvážila, zda by nemohly příjmy z komerčních aktivit založených na systému Galileo plynout do rozpočtu EU;

17.  vyzývá Komisi, aby informovala Parlament o tom, z jakých zdrojů budou po uvedení systému Galileo do provozu hrazeny roční náklady na jeho údržbu v odhadované výši 800 mil. EUR;

18.  vyzývá Komisi, aby předložila komplexní strategii financování, které by vedle odpovídajících příspěvků EU a členských států mohlo být založeno mimo jiné na koordinovaných daňových pobídkách, zjednodušených postupech získávání grantů a opatřeních, jež by mohla přinést rizikový kapitál malým a středním podnikům a usnadnit vývoj aplikací EGNOS a Galileo a jejich uvádění na trh, a to ve spolupráci s Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem;

19.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že bude pro vývoj aplikací GNSS k dispozici částka 100 mil. EUR, která bude pravděpodobně chybět v prostředcích na platby pro oblast výzkumu v sedmém rámcovém programu;

20.  naléhá na Komisi, aby prověřila, jak by zjednodušené postupy mohly zaručit účinnější a transparentnější vyplácení finančních prostředků na podporu výzkumu v oblasti dopravy pro všechny založené na GNSS, a to se zvláštním ohledem na potřeby osob se zdravotním postižením a s důrazem na malé a střední podniky;

21.  vyzývá Komisi, aby pomohla malým a středním podnikům získat snadnější přístup k evropským finančním prostředkům určeným na podporu inovací ve vztahu k aplikacím GNSS, zejména na základě sedmého a osmého rámcového programu;

22.  naléhavě vyzývá Komisi, aby prověřila, jaké obavy ohledně ochrany údajů mohou pramenit z využívání aplikací a služeb EGNOS, a aby se maximálně zasadila o rozptýlení těchto obav;

23.  konstatuje, že je třeba investovat do výzkumu aplikací a služeb GNSS, a to se zvláštním ohledem na specifické potřeby osob se zdravotním postižením, neboť takové investice mají rozhodující význam pro náležitý rozvoj a využívání služeb GNSS;

24.  vyzývá Komisi, aby podněcovala k iniciativám zaměřeným na vytváření odvětvových servisních středisek, především v námořním sektoru;

25.  vyjadřuje politování nad tím, že kvůli nedostatku finančních prostředků na výzkum a inovace aplikací, které jsou založeny na systému EGNOS nebo Galileo, se výrazně zpomaluje technologický pokrok, růst průmyslové kapacity a environmentálně účinné využívání v Evropské unii, a naléhavě proto vyzývá Komisi, aby zavedla opatření, která umožní malým a středním podnikům získat k financování snadnější přístup;

26.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 196, 24.7.2008, s. 1.
(2) Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1.
(3) Úř. věst. L 276, 20.10.2010, s. 11.
(4) Úř. věst. C 96 E, 21.4.2004, s. 128.

Právní upozornění - Ochrana soukromí